Skip to main content

Full text of "Andleger Psalmar OG Kvæde"

See other formats


I 

©»1. ®r. (bfðfd^efui*; 

Dsnui^tt ttu famanufner , íií ©H^t» 

^timy Bcm a ȒUa. 
1 gíf30ontOIaf^fttti.i lcsfi þccr tvu i jiíttlfum ficr , og riií>»v af ixiub*- 
legum ai^uum foi'|íuUt)flbar ; íil þcfé fiícrva 3íl* 
l&oali* ^ ðuDroífiUgrar ?Oíf ^fcibar og ðubminoiEaí 
rapacFlaííiéöib^eTraaíauíurufiar ogaOé ^0* 
xODé Uppfprcfíu flullÞbinba þoir ofí : @ieu þcer<i 
ricííik.fla brtofaöar / flefut þccr íí.iiI þcfé 2af/ 
marU þtiflrfprtr oicr crum ffnpabir,fn&uv[co(liv 
og [)cIgaDir, fuiia þícr aubueilblcga Uíba íKcn afi. 
Dega til §orföoiuunar(ÍHa,et:i)imw*í8i*'^a , 0(j 
Dcvba jafnoel fem ©yevD i ÖH fflíaíié í>cu&i: ■ 
peífar(Subð ©avfuvþaríu mouí, þaí-vfcfmg* 
lflul@ubéOítí (Jiooruarbfim , þ.a böevletbafí, 
laba|logcu6tirlijfgöflnfþcim fíFia^itftuuflr o^í 
Öpiíibciunarcnar 2ínba,triifaíí fravþm ^avb* 
ncffa i í)Æi)fruar,^cfia(r)?|Tr mcbfa'M Sltaiövjr oí| 
fetía <xi {ijna þaS Stimpil cr \>\t\\\ ci cinungié uili 
"@nl)^fierbciliíí)plItoiö þoi /í)cUb;ur d<i þtiwa 
gjibleifniiþoícftír aJ?egni.<it fjía (Sub^©íjrí)i 
fijna og ðímUHgané ?Oclfer&, ^ictxfllifamaf 

©uðéðtnba uppltjfiu 09 í^elflubu ©tilumgé 09 
^urtóiíé 0i»fum , l)vcrra ^eafln 3líburí)cr , 
afli íilgoíngrog mcfla ??n&i cr ob gioro Þffé 93tl* 
iáerþícrgaf/Og^bietta ftjnumfomcl)vi|lnum , þcf' 
urcí^ubéOranfataíílcg sDíilliMfccí fumaþ<»i 
cr þeiíag<tnb bnm ogbP8gt^nfa,þfirjic, KrN 
(luabab t>afa ©lictt og miííí> Sraujl 1 *at.®ubtjrtiÞc|<tiÍiTtlcgalofal)ur: SKebaUB* \ 
%ao§ níavgnj þuíliifni/i^ucvra ©cufum Ktí)» 
«(}t cr SRcn ;>rijfi @uD / ííDtcra SOííninð bliifuf í ' j 
SSIffíítnoíi l)))ríara'*£ofífie^aOt)iD ftim rflefíar# c ^ 
fatnum éfnrf omurum/ var þab ^nbrtjfa pooD/ | 
@Í4ttUt) ðr.^MíííeSi^^íRUði^eíuríeofl. ' 
€9l)efí aö unbaftfírnu xmt ul / a& fafna og ttl 
í^ncfmðar aD uuDirbma nocfra þ<í^ @a»luGa v: 
®u&é5)íaBé^falmaoð^öcDUnga,h|fatt)töUÖI> , 
- ftutt2l£jripfíané9j£ftf0gu> cftír })Cim ialjBaDunt I 
^aft {)efí:*5Jilian íöiDburDcna l)afa marflíiP ' - 
flOJJbir íDícR Hl m^tf 09 (ííD)i'n I)iD (íinafta Upí)» j 
lag ffieöiþtifa ©íefliRgá ^afa nocfrcr orDlD til 
M^, mj (van StdunDaH/ 6<eDi aD utöcía mtcr |iet» 

x\ íJJialma ogftoí&linga/lcm 6rí)al!(ir. crucig' 
naDir/og meDDCila micr efíirrctfinðar/ fem nb^ ! 
foma 2í£íí íjané. í)i«ar merfUcgu(lu þcféfpnS 
^efi eg aö þacfa ^.inð^aaíBruoerDugöcit. 55íft'- 
upcaiim i afoo^^oUti ^r. Sinni 3pon«f»>ní , þe" 
im öttarftfrDoöa @uDá SR'niíJrofantnumSr. 
©iðíwfa Sooaéfpm i í)ijcar-'í)ai og SSi nmb^ . 
uaumar.por»aiOt"2luDunarft)ní iöaml>*». 2* 
fofcooDra 19 Digmtjva ííJíana íCifut«6uvÞ HTTí 
fínig w eii au tiIvicvanDi ^fielum oa -<Sf ilnjf' i 

íuincr þabt)9ijícft{vfilgia«bí3úta! ur '^fifoðtt i 
(Soil. 6r. í^Ailgriimí i^ctuváfonar. ^ 
^r^öocuitóornpor&avfon oqpovDiifargin'- 
6i>t]a!)8ottur,oar mcbal Sovírtíífé^^i^rcila i í>oo* j 
Uí^iílfiiimi 2ii&: pit&aii .iHic X)wh /^ccE I I 3on SifíuD íOílí)i«lmífonJ;ouuni jííí fuöFomtö 

ý' öiö.'í/fimtaÐagift í ípa>ffa'aí;fu i43J.f{«ir. 
i íllTit) 1463. »ar (jan oríííi íOfficialíé/ oe^nmá 
c'H (ÉmbiTtíiÍaffci^aft 1483. cn ^cpDi 1490, cfilr 
hai þaft öflfDí ííaflöíb S3íwl<»ftab i 22. Slr. 
©öeínbíííni ccdii m«rðS5-Pvn(ainalarífðitt s©. 
! ötcbal ^mra tclfl 6iauiMir {^mr ^clgu , e • 
v:, 5B«rna/2)?oobír var 3oné S5i(íupé StvöfDpr. 

oðííallgrijmurCtaflatiÖr. Í)aii8rij««ricinnm 
\ -2€tíftr(«ta ©amtijuiBö cfl{)efiií)nftiinbir-&»nií/ 
' • um), fcmgabír öAt;(i) ©r. porlo^fé oj iBtoH* 
<ir5acía » goDur í)'r, ©uMjrnntié SBiitupé (a^ 
©r. Sinnrí ai Utfía>luín , ©pttir ííom 
. <ð')íSr; íSuDmunöur @fopiflmtifÍaTí a» ^ool* Jl 
; tm t fijbaíi -ííJrcfiuí ð ©íat»fl)laD oð írofojlur i ^ 
I enfffelli^ eíjfíu,og (^) ©r. SetaÍKiíi a míía>l# 
um, 3 . 6r. ©amalicifi / Sjubur (Sr.gSinrnt 
fívfl Sfolamcifwra aí)oolum ogíiíbnn ^pveflá «1^ 
©rcnjrtöarfiab i @r. föiffurar og povliclfe f^ni 
]■ IflSia^DémanÍ. ^.'povfídé, cr gabir vov(a) 
Y ©r Öbbé ot í)Dfi íSSopnafovbi , Sat>ur Sífivnu 
cttSSuftarfcDi ©ijflumauf i a)ím[a;Piin,si,oa (10 
£>lflfá / gebur Ölaf^ ©toofQmciíirtva a ^oolutn 
Oðfijbaft^rcflð aD ©rijmé'Smnqum j lþ»arí)au 
ttiifli €m6«ttiD; 5. ®r, ©iffurat m ©taDavic 

6acfa , gobur 6r. sjjcturí í ÍÖcfiinancoum / I)oí 
/ jpvé @unír voru t)Cir @r. ©ifíuv/ ^r amgriim* 

«roí©iflC/cr wírbtur ofl'r i ^pnum 169*. ■ gorfttcttli. " 

€ ©ubiminbðri ergaöir »ar (ii) í)íill'griim< ' 
@r0f <x\ ^B^bmanb , gebur i})ctuvð , giíjuc 
©r.í>2l2i'@9í3?3»®,Ofl(b)pocí)iargar^\)i5iu 
®v.3oné @oci«éfonar i ^ollti i íönunbavf^tbi/ 
4^rofa(lé í öcfíara íJJítrti 3fafiatbar^6píTu 09 
^ailf'ærooDuríDlag. aSromulfé íöíííupá i' ®V 
a\ií)ol(ti. 7. @u^npai', er 9Rooöirt)ar ®r.por** 
íidð 3t>aváfi>níir t ®oDt»Ium. íOíoobir ©r. 
griímé er ncfnb ©olocig ^en ©ínfttt^aRíootu, 
00 qscttil / í)afié @pner í)allur og ©ubmunbuc 
Sííber.aKab. ©utruttar , fem nuerco^raununt . 
ÍT^Ííoouim (b) ©ubrijbur , af ^ume fomncr 
<i u i^rofaflarncr @r. *f)allgrijmur eubjarnéfon 
A ©rcnjabavjlab, ®r. ^rltnbur 3oná[on cn -ór' 
<ífiiaqilí , og morgir fíeorí 

ÍJcmr ®ubmunbéíí>n twr, fafivSGífar,ícftií 
^íj: g.ibab»&ooIumaf^r.@ubbranbi» 09 oar^er 
•pnjngiarí : í)mm filgbi ©onur ^aRÖ í)aBfíríj' 
ijtur, fcebbur Í614. eba þar um 95íl > ^efur ^aa 
f rrí í)ícr ab lefa 09 fTrífa ,og fot margfrpobi íbí* 
:.;n spoaU gjibal. fírifar (in R'ecenfuScrip- 
rorum 8c Poetarum Seculi xvl & xvii.) 

þan I)afi nocFurn Xijmaiefbola t)crib/ Oð lagí 
þar ft)rfla ©runbood 95oof legra 9»enta. $iaa\(l 
obi^alIgriimur^ajtmifl@Foolaii , enfvrir<in^ 
böcrra 3íaiunga fitia Sil^lufan fiðíí ttl®íuc&' 

fiaDnr h fomijlfijbanlil ítaurniariflftafiiai/f/i^a? 

|iníi ^afj þíoonab ()ia» nocFrum S'^^viifmib, og ob . g ormcttti. 

J c/tiv ()iuié tötðgia 2lra Jpitmxu, tDur Cí)»ob liif* 

' Ifflva piniií * ) 3lre jtjtar, mbi ifiíitcE Cod* 

I i:éctoramm i Díoií'ÆtlDu , 09 flutt fo á)I«vl 

. ftaiié , ab m ' ^"^' 8' w< öfooUi I 

,1 S«iipen^flfH : íoof í)aH9riimur þat nijfum 5t» 
4i- aiTtfenim, ab 1 öjó.ttar ^aft fomin 1 ( fo fallaba) 
^ SÐíciftara'^ecíiu. gerir flabríefiitfla tlmlorflui 
09 íitUti ^0113« Cwriflí«n« gioovbMontu 38. 

)o( ^erfoon, 

♦ Sleifu/ÍPfadn, er ^eft i^. ©erí og fo ^mt; 

■ 3<9 bptla ÍXeifu mijn 3€fu i g^afhi íijn^^ 
- .S)W}í>inf ijn bHg mið Iei&i"etc. jifi e^ i ^ 

qjfalmií'SSíerum m. fc. meb þeff.iri •gírirflvift* 
"SSelfu«<Pfalmur Sr. .gíflDðrijmé ipe turlfonor ^ 
htmi áíaupen^ftfn Slrib 16 ^a. þa þaR uillbí idf 
ífa þaíaii til 3SUnbé" @ie nu þetfa rittt /Ijffoít . 
f bon fvíö 3cornfmibnum loföfl, li)tlcð« 3ivfb 
I 163». 09 í>«r ^aii |«fbi i ftinu gobiloabi l«rt .oD 
lefo i>ð(lrifn,famtí ÍJoolfl ©foola numib noífut> 

t íotitiu, fo í)efur 3Rflg. Q5vt)n)ulfi fijufl S;>a^ru* 
> nti gágntjafnltgafl , ab })afi byviabi aftuv m<b fiít 
k £(crboom , einf um |)«v Í)rt5 1)f f; funbib ^ioi ít«rt' 
. um floobov 3íaamé Oa^fuv ; þöi Þab fijuifl fi«vvi 

íiiFcubum, flb mcbíílu O'líevbuv í)flnböevíí« 
I Sreupf I)efbi í)cllÞ! til aJítnto, cú oíiflvé •&«tib' 
! íJJcvfé , fettvir Þcvib. 

i ÍJcrfomu til ^aupcubafnflt fw S^vfium ; aí 
Roolfi ^evnunitl) m dg l)icDan «f Sanl)i fluit/ 
ÍÓ27. eriþar þt;tta goolf (?i)a!)iUjttb elía ccf' 
«vtíÐí>nfíu, þuvfíí þflD mei)þ»i mt eml)DJPC 
Sííienbfíuv feiníiin , fem (lorf tí þab i þefí e^vift* 
ctt&oome ; ^av þefé oeana í>aaðvijmur fe ingm a\> 
lcfa oitala fovir þt>i em úvb, íReÐal þefáií 
lutleoíla goDl!é oar ©uDviibuv ©imoné&oottcc 
Ox f09í) ðíft I)aft iveríö Cpulfi.nocfrum/ og í>fllltíi& 
^ftbtív til í ©tacfaqerbi í SSWÍmoðepum) til í)m^ 
tarl)anfií(f þan SÍftar^pocFa /aö ©wÆ i637- 
H þ<«a cttnaubuGa goolf it^m reifa fv)» 
C)anmerf , otíraaf ííaaavijmut ®f oolafc og foot 
incb®u6rijl)i u)t þiíngaþ; ^mu Þau wti Sef* 
"^liwjf , 08 m í>aUgvijmur þöa f mlímalmr íyto* 
©fnlíum wn«umaTib ; en cftiv þeirvaSSuitfiðí 

ling Mbi ían þwgi ^«li ; ® uDti jtíur X?l 35ai;rt 
Itttri SRiarböijf íjico ©rijmi ^txpm , 3lfa 
•rofafljltté Ör. ©ifla æiavttafonaraSSKelum, 
tóþatalbíflfoíil, abaJíab«rí)eSati?ar brtuöuv/ 
♦abur efí í)un toof öib »arnen« ; fo S5r otií rcif n* 
#t)*fl SriWultjli. 6nerifl þa fo fi)rír ^nUðvtjmf,, 
«b 9ani><>vt)a\]^«mfaní)i!2tvna a t)tra^^ooImi^/ 
«t;ttt ®iéla porí»avfon4v E«ðman^ ^fofya^ffa^ 
ttt <Slm\i 9ftr ^an þflD efttr m ©ftmarftttí / off 
f ronDifl þ0num (ijba6 |)iB mcfíi í)í<»Ipar/SíRaí»t, 
tf fíftw eftir þeíía mun íalíftrímur ^afa ðtpííl 
©uDrijti/og fiiDafiiíl<erífugait<rft uDpif)flliD# 

(i»{|)?#r^aD(^r a» i^uþurneftum/ C < ^^^* ^bf^m um þo ttfirt mlpfía ),rtnaD()Ujírí cu , 
íBegum Strua cíur i tf^alint^ifJ^m^ , unDic 
efiooU SSonDanð þar porlcifá 3onéfunar , til 
J)cfíS^ari, eftiv Untirlagi æiftup^ g5ri)niolfá • 
Cbvi bmt tí«r uni þoer ðSunbir ab foa 33re(l« 
til í)t)aUncfé'®oofna,l)ar fa>3íoomuc ^cfui: 
ailcigi^rat) Sorfí @rlcnb«fön,þai ^cxati Ðoo# 
niari { ©ullbrtjugn ^ijflUíOg atrír@íoor'® ocF# 
«r í í^oaláncfé ©oofuum , t)cfi)uci Ia;íit) 5)>rcflíi 
Ííjna of&avtt),fan(ííc 09 f^rcr SMcagian og %\U 
tegur 2lrua cba porlcifé, foor íil ©Fail()oBt5. 

líiÍðf'Ht 1644. til <&DaIéncfé ®oofna , tjoc 
cg 3lrib cf(ir;inucfnl)urt.<gt)noM 3íct(inai5ít# 
'Þíjugí , og unbirftrifar íJJrDíocDBca / ciná lijfíi 
•í>öaHntíé 58í(ttaíiu 1646. og þa».biobl)au«i- 
j^oaléncfi , og mun þar ^dfa hm\> , fo icíngi fciit 
jþnnoarþar ^rcftur/ þioab cg tnciua ucvi^ [)af(i 
8. cba 9. 211-/ þöi 1650. beobt'@r. tílafuv ^Bbs 

^aréfou íJJtcííí i ©auvbíc aí>\)alfíavDar'(5ír0n&, 

/ )4( ec 

* ^Qicrunt flrífavíígmabuvíOibalin.þaíiig: 
Poíl qvam Saccrdos Eccleíix Hvalsne- 
feníis, iii qva parœcia habitavit KÍ^U- 
gtimus ,adEccleíiam Grindvicenfem 
VbCaretur , Hallgrimo nuncius ab Epi- 
fcopoMag.Btynulfo venit cvim epifto- 
la,.qv^ Skalhokum'yenire jufsit. ttHn ©fab Hbí þaBíJiö frai i623.cfi ©r-. 
^aIIgnmí»«r»citfur®taDuvin S.Stpvil. 1651- 
af SDíatií)íaé íSoffvínéfpm/erUm&ot)^ SRabuc 
toar í)0fuí)é*9)íafijtné í)cuvifl SBiclEc, 09 toof 
mb @tflöaumigarb0gum fama 2tr af €cfiu 
©r. Olafé , ©ubrtjöí 3íafn« Ðoottur : eU\\t>i 
Tog í @aur()(ear áf t)rtíu íöifiíatia / gi^vört af 9K. 
a5ri)Hjulti 1661.©. 9. @cpí. ao @r. í^aUðvím' 

uv&afi@tabin ()aUbíb €Uefta 2ír. (gnti 
€cfía@r. OlafíS mun Dafa notibSflosbar 2ír# 
fiuá^cf eí cfttr ávonðá'Srcfinu.um ^JJrcfla <ícf* 
naSRa>bav^3{vraf j.íOlaii 1650. pa cftirOr* 
Oinanííunar í)liooban,bg oi í)cfii grunbubu @i)' 
noí)alí9}ía9.g5vi;niolíö,af 1639. Æftirþab nu 
@r. í^aUgrímuv t)ar fomiií ab@.auvb(e,vcgn^ 
aDí|þ0num þar faimikgatilþcfé 1663. þatt 15. 
3(ugu|ii/þa:i umfRoottína uppbrutiu 0(1 ^rcfla' 
í?all(iné ifiaiiííBícar í)n)« 09 mífib af 93)vé'í)luí 
tum ; ^'oai(l a(lt goolf af , utaR abtomanbí 
ru^ítall og fagbuv forn i@f api Olafur iJJcalífon^ 
@onar feouur ®r. SBebDavé Æ^ulféfonar i @a» 
urbví. íOfatðiv goobirSO?cnurbuþa íilab 
anlpa @r. í>nlli]vimi/ |o @faburi& Parb upp^ 
b\)gbuvfama ^auii. gtíwum 21vunKfíiV/ncfníí 
kga i66s. fba 1666. parb í}m íijfþvair, cR 
foor þo tíl íUþijngié þctta fijbflva 3lr , og uvbu 
margíríilabgiÐra^unnmflotí; SnStrib 1667. 
þvei)ni]bi fo. ab ,l)onnm ^.ollbé^íJcíf in , ab bán 
fausítcv fyriv €apclian'®v. Xovfa Sgnífon fvoa / <n bioPííaiifur a\ £»&ruin í^diníngi @ío6«nn«. 

ér Sor(i i)€ot)i utn ©tunainíoil 1668. &\ 
1, í)oufiuíi er. vf)anncéiPt0rní|on; fmai^urM' 

tJii^rcftiiruíriD i gcnubaiftt píjugum, ogbio* 
l lan, <xi\mt @r. /pndgrtmi, i eauibce þií? f^r^ 

fla aviC', eft toof viD ©íaD Oð ^Drtiu 1669, 

I goor frant 3lf!)cnítinöin NR 9)íaii, en m 
íiabfOl af íBifíupi þnn 8- fama sjRoinoDar. mt9: 
etttbnum af^ení)tí Ofl @r. í>aU0rimur ^axttx^ 
nar ííataue^/ í>^fDa 09 Öíé^l^artíU/cn 
<f(ir g<r(línu / Í)rafntt^*iíjv9um ufl ©taÞav*. 
Sojnga. @ama 2lr fluíti ®r. ^anðriniur fif 
ÖD ííala(lebum,^»ar (jnn 6íod 2 2lr , 09 rt)DttH 
flD gtvjliflu , í)\)ar ^nn bioo til SDauDa'SDað*. 
^ Sí u þo @'r. ^ttUgtimur ö«rt orbin »cif ur 09 f O' 
itiiií froa Sautba?; uar íian þo «m Þ^ifíar SKunb-' 
ír 09 lcingi fraiú eftir *» gootum / 09 nocfurn^ 
DcigiSSfrDa föer, þt)i bícbi Mnno 1668. rci|li 
feaR til ailþt jngií / 09 tJttr þa i epnobo, 09 1669. 
trbflu eirttinöa Stlþijngi/ n u»Dir(írifar mcl 

' x6rum aa. @tiftcfin« QJrcfium auDmiwfa ©Oíti 
þcirrfl tíi ðKng. 55r|)rtíulfé aD íiaabfl otD Siííupf 
ígmbíctíib fratnoeigtí. ^í^in fijDurfln SRifétrí 
öarbí)an ^ttrar/9RflDur og nmi blinbtír, cS 
barþo ppwnga Síeifkifflmcb polinmícDi 09 

h Orfti i §0num lUflrflfl Sloörijffl H í>iflrttt«ína 
9)falmfl. 3ID^t)ftum/ Þfl M m &c;tuður i^) 
%m\ I (nDubufi ^flR^ e(niDI'2>flgflr / fortt 

1 )5( 

" i -■ , ' ' íaríalnjr frjvir frflman mibtar ;Koríiu'Ði^r l@a* | 
livbíe , þaB 3 1 . fama 3)íajnaDflV , eR «n «v fa jt' / 
íe(íí)arifft«fl&mc|lueeífiinfln 5?9rfiU/Ht f)m 1 
lefur ftj^fln m'\\> Uingö fvflm, 2tb ptra íKHjti 
yar ^aft flow 09 et libUfla uívjctn , b^cEur cu ^ctttí 
. 93 SSrun ; íjngin 9íflDí)/?0íflDur , en í^mi bflfljr 
Jfga (íremtín glabftfirt, amSSibþflfnar %\U W 
Ircitnig / libuflur og Orbljcp})iíi ^Wfbilflj) ^ ^ 
ainHrtjfurDg Ortíiflgur ^lJrcDifflri/txiffiliflnDi ' 
SDenffu , pijbííu/ ífltinu oc^fiíí SOJoobuv/SOícuU 
IBírn 0r. ^flll^rímí o^ ©ubrijDflr booa flíft/ 
»a ung : ©t( þeivra ()ict Oteinun , fcmoflvlí 
|cfc\l{^gioovba3ttg ,^i>0Vi<tíflðtcr ^an^a^ [itx^ 
f ciíié trfðflD ocflna ðíaamíoff @ttifna,fr mv 
lUtú U r £rooé f)\&x f)tni. Stnaí Cowlfur , eu 
iiffifiporu 2)o0ttur ©ubmunb.ar gíflrfflfonas 
m ^oilt i ^iooí-, 00 ©ubTunflr ellftu Omi 
JÐooítur froj ^ouni'; Pfiirfl 55<vn , (a) gS-aij/ 
KUé, þioonAbi$rcntt)crfinu r @la:ii|)oIItt/|iðlbl 
tðgiftiP Utflnlanbé; (b)®ubrun/ er jiftir 
W porUifí , ©pni 3on^ nDcfurÍ ^bribafonftr ? 
©ubmunöur er oötflliri ©onnr @r. ,S»flll9rimé ^ 
irtun þðffl baiib llngur og öqpícníur , þnr f i er 
f íf (ift' SífPomcuba. ©ubvijbuv »flr , eftic 

©ðubrt' @v:í>fl[Iflvim#/^aa ei>ni fijmmií SO' 
«lft,fvbioöas'gTv(lif1n eftir g^burfinv tiibffá' 

lnH m 169^. %}i^mi w @frttt8A{iii íil <gv. í)aúf(ar , öfobi þarióSa. 2lví 
Vngvi , ^aiIf^2Rí!r<«b/ og ftrofiii ao. ©tc-..6vfle 
ffíir (íuíí (ijníft f«i)D 159?* 03 flifí ucra©r. í)atti 
9vinií þfl^annjíorti aSetur cu geríugan. 
efÉivftUjtr mcb fcctm Oröum, aö niina|í <» 
©frififmcftir Venaú ©u&é íBían @r. í)all* 
ðvini ligðia, og I>J9num almcnilcga cignníí cro; 
3 ©unöurlaufvi ðioíbu ^cfur ^aii famanfívifatr ; 
Diarium Chriftiarium , cbuc S^Aítegtt 

fum/ nie& @aml>ur&{©uí)ó5iÍuíöoö# 
©v&a ©fepunat <íöec!in ,09 
ingu ^afnfiné ^íifu. íift^anljcnanqííe^ 

lingtvf fva» fícv ðöauga i66a éí&ig @Í9 

Ouí>VöBEilcgarUmpeínfingat; e&uv ©'ntal 
€[)viíitfíé ^afiö ^i& ficttlfan fig , fyím% 
ÍÖag i ^tfuni ^wllí) og ?S)lovgna ; 0« 

Muvfjan bfcttDaþcfáaSíetRnga öcDitcrab ggft* 
<rt ssíeírnéfijni ©for^i a @f ar&é(iviJU&/@íjSf 
lumani i Sgaröaflvanbav ®ii(lu, 09 cvu þcir nocf# 
tumfiíiumpvcnfabiv, Ut afSiario^cfuvIöCb* 
íl) í)íalma,fctt jjcfðcttfa&í Sicnimau 6r. 3oii 
©íflmunö^íon / cr fprf! m Sa^cOan í)iitt 

5Wrt9nnfiíj>cfuvéfonia*^0V9á^8anbi, pj&aníJv 
tflur ali (£t)bum, þav cffirab Scparmijri , 09 

Jl>flrj} Picf oflNav éiaupi'i 3Jrc(iup 5 

)6Í 2ÍÍ ' ■ 'I 

gofmoíH. 

2lr,oQbcot)i2'5.0ct.i72S. enSSiTu Vmhm' 
nm befm- i i^faimfl fntDeb ®r. (íyvifuv JþcMm 
i ós\1>a. .C)ib roicr m\ iSifu SSctiiiv @r. í^aíl' 
flt.ini einiiabaf , er kI míEttii filöin þcffnm ^«f; 
Ungum , ff 2J?íh fpnr mjft yifíu þÆr u.yru ^frf 
6r. í)a(Uvimé og Oaíbafabor. .peffit &iM 
sKabur ti'f"i" «'n*ð Sommcatdflö pttv nocfraf 
©ÍjfurprBOvum gotu'eegum , eiutum ©eiju 
jOlafá ^onciS SviiBö«fo"«v; ogþo cin^»enum 
biti baD I)atnSíQcrf ei t)iO fiiIlFintinnpa , t>a> ec 
oDaiíctaitDi , nuf þefá »iev erum ftUir ðKen , 09 
Borum OfuUEomlctilciía (tlait i«fuan ,<ut|rei; 
ginmnrf I , aí) Beva mca ®r. ííallgrimur P«n <», 
flicfíD (icr etuuDir , tba ei Ijaft þícr /^ilfl^ballDa 
aiftain mcD fUma ^öanba'íStrf, ogffiiiafl foíiö 
feaD, aD gran&)ít)9ii»líti 33íeri gtcetu eiBgin ð)ítSf 
©iniiDicofieD: íoiimaDur 58ibalin,»tlttlfalltn 
Soomatiiðreiitbu £fui , íítifav þantfl uiu 
1. c. "Gommentarium etiam reliqvit m 
'nonnullaveterum poemata , qvz Hi- ', 
ftorisE Olai Triggonis f. inferta funt' in í 
qvokudabilern etiam operam praefli- } 
tifse videtur ; pleraqve enim feliciter ' 
eruit, haud fcio an omnia, glaciém cer- 
té^egit maximje difFicultatis , ftravit- 
qve ad cætera viam ; et dolendum , 
^qvod tam pauca idgenus poémata trac* gOVIMCttlí. taverit." 3 QSunDcue ðiccbu ítcfu)- @v. 
jþaDðvijmuv iniflu ^ma giatt , h fii;rí)»ab a\ 
jíöi m<D þíivvi ©tiiQí) og 'Jiðicrti uti'Ært , «t) jau 
fDnr launðu \)<U forþitnab (ití í>i? ppparjia @(e> 
ti mtöal þ<f«a i;anb« í-)8fub--®f«»lDtt ; bar^ann 
íhíD f03rum 09 tagfoatmum Orbum , i libuflflíta 
^Bíbílap / ain ?5i)tbillbar og aiffata'Smbé , fr* 
amffti fijna Daavuuboba paiuf a um þ>?iliitc€f' 
hi , fcm oftáfl fncvtir l)i«rtuccmuflu Sltvibi DOtvat 
Svroav / c&riflil<ðt aRaiiaBa gvamferbí 03 þctrra 
gramfatir j auMcgum tfnum. eifttiib vimx' 
fíu 09 upp&^gaíUaafla íJtvf , fem i íioobum l)tti 
famifc cetib , 09 i þeffu íanbi utgeinqib evu^t;« 

pttiné mi 3€fu €í)viííi ttieb Imn^ 

, JíÍrÍnðU. Öð fo fiíi þtir í)enbl,a uiTt^ib f^uðgun* 
arrijfaíla «fni,09 irubínbí^i ficv sDíevg ogáíiavna 
íové S^rifliíiboomé , |o{)cfur ^aftmeilasflunb/ 
' «b ab vanlA þi» , ofl öi)|l uocf vn 2lra Siima til 
i þcfg 6rtofab, fumit ftgin ííiiu (09V«nailf)cvtil 
? ÍBitmíbiirbflr ®t. ^aíiefar ©iBvnífonnr, t) w 
' ium^erutft mctttfi nöcfurtibeiflifi funugt vera) 
ábrcr f<trra ; þefta fitt cofliœtfl ©erf fullfomnflbi 
hati 1660. fem fijniv Sotmcöli 09 mvpiot\9 
®r. 3ott« 3on«fonar « SOítlum « fíaalffln íDítu* 
2)99 , ebuv 7. 9Kartii,Þefé Slrá; þflb Piniv 03 
Ðebicötio til erifíinflr3ottáboottur j fmi> 

Htíi ðg •&íliu 3tv«aD»PttHV i ^iitojrbfll, bflteruft • ^ . SKú ji ucfm air : uUcr þifit og lijf lcð fu S:ilð«i# 
ta , <t& ^ait ^<ifi ei Itiuði ÍAitiD unÞaftbrAgafl / al> 
fjn«íPfalm«naítínum tödgifirtíaíSRiRí ©iffu* 
pi Sri)njulft , í^mtxx jflfni)cl fprflum SKana , H 
uubirein* off<r<ral» þvw ©ootíur í>ift« / fo fcw 
i>ði^aríio<u fama %x\ qaf þ<u og tilfcttDi 
JKagn^íUbt StvnabDöttur i ^alDatarucft , ^mt 
autogrfl)Jt)um ^profffturiu ©r. gjíafwá í»í)ijf* f; 
«rbal línfar fig i í^j^ntutn ^afa ntc^gor^ i 
Wöala ®r. 3ooné. ©u forfla Söition þcuar* 
i^falma ujítom 1666, m Jpoolum, 6DCríiðoob 
ttic fuDfomiR/()ar ntctal anavé Dontubu 3« S?cr< i 
^au J ^falm og þaD 9. i þcim 8. ^Pfalmt. ©tt 
befla€t>iíionmcifta(l þin gioor^a igtcoI^Dllíí 
1690. pcffcr ípffllmar^afa at» öijfu H.finuiit 
þvicfíir »crit) , og þ^D mj ©tatíá Siblicið 1 704. 
Dð^efur ^i)itor IBifftip SOíag. S5t0in porlcifá 
@on toilial) lagfííra þcu i ttjcim 6tfibum.(ncfnií 
Ugaþaö i8.'5Jcvéþffá 14. spfalmí, 09 J)i& 12. 
93. i þcim 16. $fal.) O9 þoi»i(tupi6aHað. SBi* 
f rn ^afí giírt JscffaUmbrciíing i fejfpu SWcining / 
þa Iaal>i|í þaö ^ fo xtst ftjrir l)0num ; 09 &cfuv m 
ciþcnt filðf tocrit* i pjbarieDítionibu*: mUn 
framar bafa uocFcir mcrfilcgcr SJ^cn aR<^bí)wt 
yeyní til ab fnttja þcimt fvamdnbi ítt>nguma\l , 
cöa mj ^prcbifunum mt af þcim víliaÞ þcirra ^iu 
tntlioofaraBiírafDrir 21lmmga ;&mgt^rivtcff 
nb^Jiifuloflfgír , þo 35fQ(tnarncr fiofllfer.fram* 

fcfic iTiliflfiUflíi/þo i fwrrcXírtuW/piPoþítrtjvliötf 

m í fin^pcttnta. ^ Stlatinff 'Bcré feafa ðtwt tWvd' 
! MuÐfnwanocfrum þeiTum ^fiílmumSiffn^^^^ 
SOíað. 93ií)alin / t\n^\\> Saíinu^'@Mö ^et 
m íanbi í)e{uT ijeriD , ároobct íjaru 1?or5>ur og 
©cttl 3onporfeUfö«/nocfur1«r Síitctprief' 
a»ií)oltáafoola.- ©uDmunbur / @onUr ©r, 
«uDmuiibar 3oní Qlotxbé) eonar, ©oifumai)! 
jo8®railD fcemíÍCðtCcT þicnti lcínoi ^tm ^cnat 
: gjíajcílosít ©DP^iðc 2lmali» 09 oarD Jenar ^mti 
i íaallaníti aUttil í)efi«r ©Autia 1685, cnbiosi 
|>ar#ir t ©íímcrtTcn ftutf^ ®tnnb/ fiibafi t ®U. 
w#ftö / 09 lífDioíjjí til 3latt. 1Ö88.) boriabi «í> 
MltQm l>c(í« *«í^»u ^Pfalma ca pijblíu , cn I>o# 
«rt í)afi ^efí tilcnDfi aí) fuUf omna þql) jitt Stform , 
crmicraDoufuö.'lipoft. 
Utaf þcffum ^fliu ^falmumj()afa fftmaiitcfifc 

gK •í)n)fé'gc|lra þcir ^ruw^uð^ <?*^fu 3>?cS 
r.@ut)mm«)ur3Sleifífon/^rofaflur t S5«* 

[ fcaflranöat ©tiftu 09 fcinap ^rcflur a 3tt9íflnb5* 

f í)ooli / 6r- 3on ©iamunl^éfon, ^ocrí oabm' « 

; flictiö / ©r.löiðfmá 3oi^«fon i 6tíb, ft)rív nocf* 

Í f um íltiin fijban @*»labur, ©r- 3on 3on«rönj 

/ fijliafl íJrcflur til ®tat)aríí)oolS og í)oolí ©aftf 

i naba/^ocrá 93crf þroch.cr (u í)ooUnn 1766. 

.. ogfloniSfafleorí. í>abcroðmerfiUðt^ab 

' tr$af<i^i$falmarcru ei cinafla, C9 ^afbi mtt 

t! fagí,i^míu«Ott)fi^cr iuSanbi pbtabir, ^cUbui? 

^ «ð t)cluv þíirra vcrbuaiv ^m^ ^ Soft i;aaöi& miú\^a\vMm piooba fai ðínfnfrícgí Hifto- 
riographus Regius ^ormoöut ^Sv^S. in 

Sene R.& Ð.D.L. lCapJl. er j5o@oa' 
tiT Ur epflumítná 2erfa€rU«bá f. SKootMu 
€í)?aué@r. ^allijrímé; ofl Sapííaín söíagnuS 
€aii. Slrafon þnftti þa giaruali ui ficr , oð funfe' 
ufl ca l^finiim taubuni r M l[^an brucfnabt vib ) 
^rappí'ííi) ctt íBreiba'g^iDi 19. 3att. 17-8. f. 
00 l)oab mc ira erVab sœagnué mbt\ fo SRininf 
S^r. í>a(iíirim« / ab í>an cttfcííl (íer ab inNui>a 
fii^@feini)fir Þantncb íatindri Snfcrtpíion/ 
O oft fetia f^rír ncban ^an* þau 5. (iiburfli ; 
!Beréþefé25.5Pafáiu$)}faIm«, fnoruMfí^enuttt k 

mSatinfí Bioobmícli. i^i^r abauf Hu^ ®<ttli í' 

©r.^aagtittiurorff i6s6. ^faíma Wt «f ! n * pcféí 3ttfcriction íitíoDbar þanið / cfterÞtíí ^ 
fem mier í)ana itiebbcilbi í ^aupcn^afn 175^ f 
Síubioí. Slntiqotf. 3oott £>laféfon. 

a T, O. M. s. 

Monumentum. VIRI. in .perennem 

pat riæ fuæ Islan diæ gloriam nati. in p er* 

énne Eccleíiæ Chrifti. qvx vivit in Isv 

landia aut victura eft. einolumentum. 

Sacerdotiofuncti & eodem fuo Sacer- í 

bOf til 3lbnei'í ©auba , c^í tíl l)ff« 5. íjeré i þíim 3- 

i eiprbut(Sitlflfonög@r.3on(ít)ulféfDn€llbrí 
f ©ilébacfa fíeiDu vctijl^Bbíi. pcir þvocff? 
ÍVI747- 3tcm^cfut^r J&adgrimut íucbiD 

Oð.^Dccí?e af^íUam, &D0ruti>e3(iia bvicfí 
©ifna ssíorene 1748. 5íf 9lDmnafíi>cfuttt 

epíer@r. í^aUgrijm cru: (j) 8lf2DÍU'$ctvi09 
. '5)?agclona. (a) 2íf glorcl ogíeo., ])at íötarní 

3oon«fou (íSrctifbí) ^íctti Dib i &iní 1 6. SRiímu, 
] . J)ar fo byrrar '*í>lcit)oIfé SBcttt Cfl þrinbi 9J?au 

^cUbur cn lcínð2 flanbi ''ctc. (3) af jíroofa^ðín- 

9tut i)cfé , fcm nu cr upptalib/^cfur þaS mí^^^ð* 

i ^faíma^^DOíöi ©amam^ijfuc'cftit fi3 

liwtib ab npcfrn lcifi ftndll í þcf^u J^ocri,09 
. 4 ab nocfru lcuiiígíiuv cftRu f)iaVmictí)ð '0btum,i 
I fcm t)C9ná oi|yra-0rb|artt ci þricf lafl fan ab þcija 

_ 

' dotioranctedeftincti.Dn.HALLGRl* 
j. Ml PETriF, Eccleíigrum primo Hval> 
nefcnfis & hinc Saurbæenfis in ^Ml* 
f fiav&ar''®ívent),paftoris dum vixit vi> 
í giiantifsimi. atqve in eo ipfo officio 
1 mmmocumhonoremortui. pofuit, 

M. Arafon. ?iaSfíc^í(luT pjir þaa obvicfni ðnbUðií Síoofcjnœ* 
i @r.í»ttöijrijmi eiðnuö cru fcm ^icu wKr ftiíafi/' 
iþciw aJon / ab '2(tnté^?D}e« niijuír \jcvbt fo go' 
ööír ái> gítfa frcforíUnbtcrctíínð um þcfei 09 
ur >2lncct)oía l^tjnða^ l«|^nDi / og jofnoel nK^bei' 
loUtffrift öf þcím j föfcm og nocfrcr jicrCc' 
HíÍDiliab'iil þcf^ flprfía , flt þctta llpplftð t)rl>f 
ínan fuUf omnara og ricfíara , cfi í)in uiUíanfor* 
w , mchal "Sjmxa t§ meb (íi)(lí)U0a Pötflícíí 
miRifl 5Jcl«r«t>crbug« q3r6fa(lfin«®r. perlcif« 
SSiarnafonar iDlct)fJ)öUi , fp þcirra SSvnDcrí 
i)iigU®uM'9)fafirt <5r. porDarfcar Síubunarfon' 
cirt©afivbíe/@r. Sons^ouéíonar A@iUbacfa/ 
©r, ©uímun&ar í)ijgnafon«v í 9Je(imafta'í£t)?^ 
um, @r. 3oon^ Síarnafonaroí^rðvpácoriog' 
®r 3osín« ©(cingrijméfonar ab gclii i 50?pr» 
fcal/iw.ftcfl Slnccöota umtöeníeíftUtmSlr 1 

lefur micr tilfenttí. ^ 
Slb (ijbuvfiu gut cgþcfé t (t ) 3líí ^ þcffu ni ja 0» j)# 
lagicru víilmtnír n\^dm^io\mav, im , t\tit 

laittgt)aranöi Cfíírgrcnflan og famlþUoota ^itu* 
iíburí)ifroot)raSOíana og nodfva@j:cmplaríoTí 
um^cfi abfomiftal) cruftfiarraSSerí/nefnil: þcíá* 

íríPíttUtiar :(fl)Stl 3crufaIcm3«Mrcib/ fcut^ 
tx ®ubmunbar S5crgþoorííottar,Cb) 

tjclfomib 9írib mjí(;©T. 3oon««a»l. f orficiuí 
fottflr i 55c(Imaaac9um (c) 2íhbc ©ub cilijfur cv, 

l?ibvic?í Slrafouflr Q)) Prcttí( mia nu þt>r(lir, > i noriúaUpplaqi þefíaðScetlingd fíríafl >}Jag. öb* 
(i) •p^ar véniöaftifrnur-teí>uf.ílfteviíá) pajl 

. ÍtiHt. ífl&Dcvbkga «ocfva ?5falma / þa evu þ<* 

^ ir tíing*Dm»n cianabir , ea i <£fa , %wi fö- 
fbnfr <ru af ecttU @r. finfum l)e|^iíí>íalm' 
ur: í)iartab fitotí^öfum ðcwna* ftpitt/fcrti 
rg í)<|l fiet (Irifat) Deva ©i>ar Soone p. 
^Pijnarvottátil íprofanftni ®r. Ölafí (ginail 
íonar(»^i)vfiub« anflur,, nvpoi tUicnbah Sío* 

. tbliRí unbíi fama 2a(|i , cv fo boriar "@oánut; 
cm Í5ittður %\ix gugla kfl ; €S þar 4. Spcmpla' 

- ría eigna þrRaöíPfalni íSr. ^aUðvumi , þaltít 
rð l^an cá Jlgia / umfiR; nnö og^jalnúS 
6cr ffl ainDar ^cin'' / t)V*rn 16. íÉí-cmplan* 
fiðna<Sr;-Þangriimteú i.@iaanocfrum3onf 
íi;nc;iiwaf!ic þdm fima/ er focbe&f)efur RocT/ 
w aZiímnVglocf a , 09 t>ar íil 5íevu^ ©ubur^ 

: «e|ium. (3)eriíStabþcfíuttb«nfeUt cr / Cíitoí 
aaab afíurfomib/ fem n fuUfomleða mcinaví* 

^cttiteftAciðiMib @r. ^aUðtijm*/ m tílþefí mict 
mburanab meb Diefumfiint \ l>ttt ofta|ibení§ 

laft mififla Jíojli ^.(gjcemílaría öíb í>ínb^# 
<c eigna ©r. ^&aUgrijmi fem nu er tiOaflt , en ecf • 
«rt ueb, ínnar er forírflrtfabur. ^ 

«5ftxtfeitöi«tftfemreoncr, buc;(u ^m^ Pð» 
Witíf abfw retía ípfailma , »S<rli>t aviSbe^ 

%\ líicr 0ii Þar mcb yutfr« ^ixinw $ bcr# 

m tim fr)nr ioo.21runi fij^Aðutfomt&infbal SoUj^ 
\mx ei f«ft <i<jtfi'í>anbar«<5f rif <)cfí tr fliirte ; j 
Ðð ()Dal)n SSan^Nn ^ era&tíKaþafireíía^df' j 
iinD / Nfíav Uífírifrcr abrar (íftcrciííinðaf 
íruntiegttJÍifAga , DiDíí»at) oftfinjí^efitiarDrö* • 
\t\ S^UR og toroelbt; þa» aunur Upplpfina f(e|t 
ci,af íícetíi ef*»IMTavar,Orbatiltícfi w €rafif . 
(em eitt Sfcab i einu eba aubru íilfelli í)eft,tta • 
<r ^antabíemiafie ;ab þecfía {orirDijfl aunar 
\t\i íOerf, einfum þaa þau ern n>r £agi fðerb eb« 
þegar ©foölltnb er fier ei aíitijb lijft {)t)ar til ba:* 
Í)it)cfé3íllbur ,og vnitdeq tuíooríií og inöortil 
SilfeUt ðteta Ðcrtb Orfef. petta mœfíi ©r. 
•Í>a(l5r!im;í)itt ög ^afié ^ert : ©umt íefur 
ftanUnguvprftTfumt aRiballbvii , fumtailibttr/ . , 
I^ttiiflirt OQ ííroféímabbur ; 09 bi?í brccj eoi ei þafi • 
£)ul ab miev,abictlemittCDícbfa^vi«b))ecfia t)Á!t i 
Db 0IIU t sOum ftlRum jt&ebltngnm^cinrnm t þettn 
ennuOþricftU/fter lijfaft, nic famaÞaníÆöeb' 
liHða vN eitt^Dab Slfbragb ()ag fvfim^ftr dí^ 
«iargra)frí» nocfrum þeirra er noívri bíutmi 
t)afa fomifi , og flí^It efíir \ízm\\ , fem mertíUg" I 
^flapioob'Sfcttlbt. SRuDgft)vruiTÍíeft eg brwf* \ 
4ib þan 3{tf)uga , t ^afbí og @ambuvbi Utlírfftj- 
• <infl , femaí^íUbog gvijí@tunbir í)afa eftiNcttí 
lib: €ngooDa3)Ienbibeg i)ívba oi (^ajgra Steg 
íOibltitni mijua , og níooti þeir aUuel i cfi 0ubl | 
- ícíbi fvantpfír allt 2)í jrbiR I ■ í 
í)Pölum i -jPíflUtA 2). þan 1 ^ÖIartít 1770, 

í)alfban(£íttaví©^«. i - _ - 

■ ^v'ofaflfiué er e®. 

i ^falnfav3lituni3e&fct& ^5íee©9l3» 
S^^uc vf)i)rt)itv^ei;v«fié ^au&a DtcouN 
ur,eon ^etur.é, fem Síbato , fijílvijr&í 
€5ciílt ©tjríjat ,Oiatuci®wE @toeita, 
tl fool ©ief ^imna--3©furé. 
3. ^orbí^gb ^elli)ur bug&i , bun mítíi 
f 9ll&i ci t)iií« , $ír6 uifi 3f«í3ert)u , ííí , 
Sííítt& baföt ^M&a. í|j\)ier<S<»(5tnðfceía, 
fítfl i ^oönuö betjlatl ; en oiec eftir finnum , 
«»ðí«t(l: SDíerfinn <2Jtcfa. 

3. €itt ®in oftj^o mœtti (»&ur (ijta ^iðU 
Dijtu , ©tef ^iiíé 8ioo6a''Stn)f« , (^guí) 
•Dlent toeca : prentut , 33i|íup 

>ann ^eijla , ®«&frceí)ié ecfi maöifl, Spn* 
fti (mta tenbrall: 2etraí» fmtt t>ar& í)etca. 

4. '&tet: er •öjuðtMtií tt jcum, ^a^gt ti( ben&t 
«t mentoft; |)ierec*g)uð Owcum , ^ecmt 
fra»2(n&ac<6Jraní)i:^ter er ^^ugarífcwr* 

'«m/<£)Uð3untív»»db»in; ^i« «í)uð» ^nc^fFicevum, ^«itií> S)ijt&ðt ^clting. 
-5. 2Sttm«né v^tooöt«í^mttum/>í3roe 
Bbut «eri>í «t'biooi)i(í : fmr htf ? fegutlítifí 

oö , §otí)um£icoí)ODttttr ípiooi'ftt ; npcf* 
m ncetti ^nicfu , ^íijtut Im «f Stum, 
juatigi m« ífic Uiusi/ tiwgi jafnají »ií> 

Síafna, 

6. ^^rei&ií) moot €i)tun bot&t , blij&ur' 
Siíanbé2ijí?ur! bteibib aö|)cní)uc b«&í 
ot , bijbut ©ub ftií Cvö tijbum: ^rei&ífcj 

tvM^iertun ^taber , blíjbíb W<»l"i« ^""'j*' 
4)um : ^teibií) 9Batir ui£>ut, \)í)ba @auns»' 

th ptijbiö ! 

7. Cijft ofíJ f a& etooft& , Ctooí mmttur; 
fcejlEiccfa; floofum <2B«ð f«m toíjfar, ttíi* 
ét ofó ía ^.rt)ftií,^tijó i ^imn«>öwf»/! 
.í>tt»í>«& ccef ium froftr : ^wfa lof é a& líii* 
flíl Uifi ®uö froj ^níifu I 

i • •» • • • 
. • • • • 

» • • 

• f»rS 
ZoiXf OBiRmiltg 95or.ð w uoi' , tíc. 

ímcuttuður é5ut) if apte , ^inic h o$ 
biDfa ^iet; mei) 3í»íí) / <if {^cdiuuii 
©ub&'öomð .^wpte , tagui't , Síc* 
íTi«mént/§íoob og 1Í3uvvI«ntuí> f)ent/ (5)veð/ 
^tm, ðvcenfuöíjnc, gaf íícim og f vis)of# 

femc, me&3(m og 2íU&tn ^ttfte. 

ígool , íjutigl og (gtieirnur fetfc í)ami / 
ftoilfuvítt ^cíiing íBiatcci/ íijHa fo '^ugínm 
íicttfacann , uiíi Softenn f ann fia va;ra ; ^ 
gíoofcc .§iiía''^i;n. / g(cna& 09 ^tjcaui 
Í)in,€>íiepnur (!cij&anöe utw ^oHb, i!ap# 
í c fcinaíl ^f SloU& , 3Rann og ^anó .^^oinu 
gicfanbt £íoomð,3oi-öcnii tun iðía'&u. 5í'' 

ífefícpnui'navatlateíné, ci!iení)U nodfuví 
etné , íDía&urcnn f^afbe unt ^cíni , ^ec* 
ra&oom.i>ftt'pítm, í ©oelu, ðUíUlateoð 
Cooma. 

<So <r nu í^cottené Dr&e& eítt , fem elíu 

bit» S)ía3t l)ellbut , oin j^efð a& ðiett ev ccfi 
neitt, Sílttiœtti I)annépv>i \)eílíiuc: ^a& 
D3í!Öi&«iIijftec;ant gottfcecii' me&.ftei:, 
^i)0c ftei'í>ai'[)*:ll&ui' öi^, 5«PP<c eilijfann 
§in&, ð(eí>|l]^ctt; af ^uguc í)veU&ut:. 

3<£fuö cí e^íijft OTRiítb þib, einf a Satt* 
fnacenn goobe , f^w boeínallta& er <íaí 
pab , ðf fpifter ©orgar SDioo&e , l)ann ellu 
^elltjur pií) , Oann fannan ðtéfur ^r i& , 
fiijtur ^rp9Í>arí58en& 7 1)ann bcetir ?9ítin> 
inn m\h : ^egnumýeim §rí£)ar ©ioobe. 

3Sfu« er ©Icbe' tiíijf ein , éflum ^Þtim 
4ttf)anntr,'i)(la, &ann er fu bejín 55ooíentt 
í)i'ein , ^öenÞ ©Dnba fann aflenfla , poc 
ÉS>mm biít ui fan^,iö«n í)ei;cir fnn&í ^ ugé ?Díannó / ^afí bœtic ^el og ^rox , 

l, fcai- ^íctjfla. 

D! f)v>aö opt 10ÍC& cð Cr&lnué í)ier , 

SSfu ! Ie.(?9 micr ; Soit mig ei @i)n!?<i 
' gtall&a ; ©U& ]þu mitt ©orgar ® inn , fœt# 
j «fle3<£fu minn , (cuttu mi3 piöona picr, 

ttieí>|ij&re Sof9ier& f)ier , nu 09 utn Síllbcc 

2íabar5ímcn. 

3íuJlt. aí.34. gnp. 
sjKíb £(ig , fciii ©ufenuííMöí. 

P2Í Sfracíé Sij&ur cinf a frii&ur af tm'' 
to , tt)í ricö gcttngd €t)&cmerf' Imnga , 
i)ftr&roo , m tDíoabé QSoIlum f rcittur í)00, 
Í)a utn ftj&ec S<in&>í^íoli&um fíoo. 

!*iJloal)íta og ^a&ianita ^efíum IÞí', 
|í:í jcöc f a0ic , f ioícn 09 Mff uc,.Ston<jUc fcu, 
^^a(af ^iít/ fcw bprta m«/ boeðiaviill^eim 
Sún&inuftm. 
V Si fier ixvx)]ii Ijanii tnc& i^vcíric ab f)á!U 
' &rt 6tvi)&^$|növí ntce&&crf , af pDi í>rwi?b» 

I ■ / 4 Syi'ílí ^atfaviiu \ 

SfiMcfó ^iwguv ?)ianv>a(ó fcrhi^ðuv, \ 
?0íoabé Smí), (xUt mun cpbð/ 2(u&cefum ]' 
fn€í&a/ t>g auf a ofð ^aib/ clné og , fcni 

cícrg(^&/Upp\>í!lva:ta3^í^'íi^* "^ð ^a;i&. j 
Umí»ann Ó^tjb í>ia'51vamo£ijí)\?av círu : 
fín^ðiann /löooBcnn cfncv bcinr oðucfnc?; 
íöaíaam ^m, ^pm&oomé 9}í cnt og ^on* 
ftcv f ann , ^onguvcít tíH aö fun&ín fic fjan. 

Cij&an beí&&í og fo tií>vci&&i ©cn&ií' 
^ðícnu/ o& ^cílaam fín&t'ög fíioott ttieí> 
©fín&í i §iœvía!g& feít/ ^önum feiðcö Dvð' j 
niijn etl^Omaté Saunin giell& eg f iev í\>efr. j 

2íf S9i)ptalan&e gooíf f[i)an&c ^locf um 
^ttcini, ögita 2i& mc& <Sovð<i^i& mtg 
(ce£'iv[)eim/bi& eg^u fpmeva&.boí^a,]þemi/ 
ba*öífa:v&u Q5íu&ingo^"í|Seim. 

^ðíoab* ce&jíev ^evvav [)ce&(tcv f)lii&&u 
(25vam,(toovav^aifuv ©euftwið ©mf> 
uv gvci&anam, bvctt&íega ()íttu ■^alaam, 1 
boxvu fij&ann <£i)V!n&iim fvam f 

föaíatfmi í^ij&uv beifc&e blij&uv bij&e& ( ÍÖSvoícihn f unngierív mier. 

^«9/ éJutfpin: í)raít/]Þat) fcigícg fatt, nuí) 
fe&ban^lag : f^ioata SÍÍcnn mcí) ^fxfnfcaví 
^l«9,^ijn9a& fomutil IþijniíDfli? 

^öaínam fað&i,fenn aö ^övagíí f '^ísi 
micr/ ^aíaC' iDlcn Dð bí&ur migeííab'. ^ 
ga rtcr, afSðPPtalan&iOðna^^iV ; 
fallinniDííjfi&^annöcr. 

íþa& cg frcgna / ^an í^iFi jí <í megna j^ciiu 
mmi)ot/fcuv)inmíg a&frc(fafíg ogfrimí ' 
^lm, \w ^aloan pfir jþa fallt fiioot/ i)i 
^oolfií) f)vcppi2(f&rifinn(t6ot- - 
^ierum prir ^afí fcm jíijrir ^auí)cf 
^eim, $io jþicr bíoo&i ^u&íung tiooí>í 
bren&ann @cim , Síwtjpa ftatlfa ^\)crfaí)i;í 
im / f)\>erí?i ^alltn fara me& ^mt 
Q5í&í3JloabélJ)^cna&?Díor9ni fcnn ^aíí 
> nicrllttí <©ta& , p&ur bw&, burtu fnmiö, 
SÖalaam foaö, ðieri ca cí þab fcm ?5u&í 
luná ^^^f ^^^^^ ít)3íottin micr ^a£>. tjþcféir ðcttuða Scíb fo lamga, ab Sioo6i« 
liítt, ^<Öa(aamð <£i\>evum , fijnumSetum 
fegbu fioi, ^inlegaíöiö í»a£i íöalat' bvai, 
fcioo ti( abw (Scw&imenn f «». 

0í)(! jng t'ivci einé og ficti uppcw íloö , 
of fijnum Q3inum toiíí&ari &inum ctalífci 
fo,ti(^aíaamé®e99iaS>coottinn &voo, , 
tijcar ©cttfui' ^oongurinn bioo. 

©pmmann funbu frooöir i 2un&u og 
fíuttu f ar , Sriní)inn fijn meb Or&ifi fijn 
fem«f<tt öar , (íijra ©ull og ©erfemar, 
lí«f f (im aftur Q5a(aam ©öav, 

^etm i)£>ur fen&íaffiííi feiðíí'J^í'' 
tt, þ9 ^iDfinn fuU mtö g^oo&rau&t ©uH 
lann ðicejí mieCf mun eg ei gieta f>iö min|í« 
• ^ier,meirenn!Drottinné^ifa(ninger. 
@emu^oott]^a€5eg9ia©rootti@o# 

e'iiii *ar , ?öa(aam bei&bi , ®uö l^cínum 
ðrei&í)i gíeðgt 2(nfoac , tíl ?9íi)ab6 2anbé 
|u me&leím far, minnjíu I)öaö eg jíipa ^ier 
par. 

0fnu bí jr og broií'íega fnijr me& ^r öð' 
niim 'þ(\ , €n9i(I íjreirn af |)imnum cirn 

em 

\ fcn!f)icr í!al tioi , niíbti 2cib |)tim m«tt» 
w , iiiíUtti l)aimccfi ^'öakKim fim. 

Sifnan [)nciðic iít>t af ^cigi/eilSingiI ficr, 
íöalaam l)i'iðl\jl l)nvt cfl p;gtitl,^un\)ac 
\>u): , ^'ömndbmn fvijbuv'feii;/ vfvam ax 
t<i&ítaj;©v)ví}inð cíncr. 

(Sinn ^ar ®avbur ^íur Dg ^av&ur ax 
"t)\>eviavf)iib,€n9ill merfur jlooroðfííí^* 
• ur iíooí) i 5JJIÍÖ, gootuviií Eveijii|f9íeðgimi 
vit) , toarí) aí) gmnga Iþaiíinn ox @m&. 

éiífoovleingra a €in|li9 IÞreingta €n* 
ðiO jíicer / Sífnonn <^cigimj,«un9Í)an\)«iðii 
«rEa£> fœr , ^aíaam í)atta biflut tl«C/«l 
boföi .^nien í>\>í feDut í)un ncer. 

í^fnú ^mi eirn <r funi ufpíauP picn; 
^mini og goi&a ^œ&flut íö«^a ^mcm 
1« , fiecf ^un 'íDícal og flioott Hftm ti(»,f9t# 
ir ^M&ðieröírlÞumisabiIítt ? 

íöftlaam ríoobut 9íei&t moo&uc tictt f» 
tíer / ettu tíeiginn / af jþtoi 95eiðinn ecf i fet/. 
l)cf&i eg <Spioot í ^en&i miít / ^efna jf pRiíí 
íöau&inn cw þitt, 

€9Í)ijn 5ífna^ima lafna laMncg ^mmr citt?alií>i:«íf9W/fagC)i f>«im; ncitt. 
Um þos, ©timbuoptiají munöu ^anná 

^lucjúnn , af ©Slottiííé 9íío&i , tiítt fo 
-tiítt&t SXitninð ft<M, bíeffabann.Sinðil 
. íáam fax, m«6 bsu3í>nu.©»«bí <2Jeíöius 

iÐíieð fíg 5neið6i mmtt »ð beið&t 

ÍERa&uíinn broott, €in3in tíaujíui; tcigguic 
í|i;auíluic tataí>í ^wtt , ^ttac fpcit; |Ioo|lu 
'^cifoM ^caitt / f ijöa =0fnu «f SK^íöimí* 

"•VSliWÍt? 

. €f ^un élsi öif í m ^eigi , a& tijfu f)ieiir, 
f>enniíce3t beföitoaðt cnH^cfntmJicí , 
ÍBcgui' l^inn ci þocfnajt mid* : ^av at mw>» 
" tt ^dfáðiti tiev : , 

ci f ecfíi, 09 lja& ntig bíccFtí, ab |?w 
tavlí ncEt:, oi)^ eg fi-af cf ttotvi fat {liiin 
cSífie eic(;i-, aftiiv foavav ©Hgill fFicet, 
Ovblof |ju til áíc.fimiKic fcer. 

c^avaíl (!..;íltu uittffatft al!t, fM&€tn'- 

jjiirsceitt, fiií» mcela pav fpvic ^i>«i"ði( $dir^fo|cfð fíe í)«íí)t,íalaítiiccfíanaí)ncití; 
utnnn lymh lÆa í'ícc eítr, 

flioott/?3babí5 @vam,fm ðlebía}! nam i 
©iíbítm f)l:ootl, baí) í)ann \>illt< fcvt)aft 

• íítoott., 03 íSoíoan ícögia m ^M^í 

51 gicilfó |oœí)um cí fíaraccDum ÖIIí^ 

foornacu, tilúarreíut um '^ijttia í^viox/ 
tafafí ccfi 53oíi)itnmii iimt. 

^ib Dlfrií) ^oovi giccf ^alaam burt 
fluvJövcfiínum fnar, mcí^ fama ^Ættt 
t)cnmn maítí •^^^crrann [^at ) m>^iti í)an ú 
rtisvlapar, iucDíi|;^ðí fcm tiljí-jd-aí) mv 

^'Saíah^íi^bifr bcint 03 bcíot'irr ■&raití i 
^tai? ,l)\)Drfií^clKi í)ata uíc blcífa ^ilnu 
^vhab f tSpaxmann tom]l fo Ortc a&: 
- ciíiícifir íöðícuíua micr^ai?. 

^pmboómHij^ann fur&íi frí)í?an fíeÆ 
j f;anu tímö, þc^btv ricít nK& £^í>É*um fttt í \ m ficU^av ^^aíaaui incö. ' 

^ ^írir^ralnuiruu ; 

ÍH'möícga ^^'0 jp'ijn bi;ríub fie, i ■ ^ovg 
í)a iloovii ^^ní^e / ^n jTallt fceua í^cim 
^ccijncrpcci; ,'^'>ví»í'^i;fun ilrap fic bnjcnn^ 
noEU / ^pvco)) f'eítra (S'pnba [)ct)vc cg þ'caxttf 
^Ocm&ogSíefftngþcim fiemur brntt. 

^awptei'^onaöpeínPte ttíiíí, ÍJaingab 
^illDcí^rtnnfevDaftfíjit ^ ÍÖ3íottne I)Uð^íít 
aí) j^iia fvoi / fovbaft fo moittí @f icf nn þca , 
tcigDefícr^auog ©íall&tilgaf/ giccf lívap 
ot <^£'-p oj (ag&c í ^af , opc(aí»e fo i 
annaö £auD / um tf^ertanö íSob ei ftn> 
te (^vaní). 

^Ciii f?eiv nu San&ejicjl&u frc^ , 
inn toc? m'ieg ab'i^fafl* ^^a / ofut <2)tovmí csinöuic i cinum ©iMp , pfii-bvcif bctbi 
SlícnU og ip, gauniiinum í)i'attt»eir 1}C» 
unt'U \T)t/ f)^er ba& finn ©ui:) rací) "ilceðci 
09@wt/ Sonaé i Siptuíg 1« os foaf , li)t» 
lí) figalltuin t)ettQ gaf. 

(Sfipí.^eaannuin p«í>un&t:a|í Mwn , 
ofann gictf 09 toöftc ^ann, fagDe-.i^ttav 
fpreí fefut jþu? tícit £ijfö>3'íau& a& öí»i gcí 
inðUí nu, VÍJS5 uppficgaí 09 ftinn^u&bíö, 
tf |)a& mcu (fic [)m\ veití Siö', Ut'vœbaí 
laufcvqllev mx, í íícffum ©tovmi tepunjt 
l^icv. . 

5ífvg)iarta M&u og ^ictu]^eit , f)œttut 
®tovm''93!n6úv Djc ^oi mcív, <ttfámt 
]þeím f fcm , ipab einf)oevé ^89110, pfet í^a 
Uiöíic >&efnöaví©tellí) , ^lutfalle vavpa 
bvatt í @tab, í)im '^moi.i fijíjavjl lenött 
]Þaí> , Ottafl mioð tcgat fo&bann fim , fi> 

eeiá ofé ^vat ^eDfl ^efut0im , froi 
^vevteíþioD&IÞu fominnevt/ efca t{( 
íiefé evu 9ief , efé ^enöev jlijft fpvevjþiiiia 

eeí ? eg ev, f »•& íjann , Cbvcifut SJíann , og fo ttmcA ®9íott«iuí í)ami , ^ber «öí' 
ni<ni!apte^cim o3<6ioo ,^oetó ^.faíí 
ing eg gkimöe ^ö. 

tk m 5)víutfl fpui'bu þa , giosöu nu fia\íf# 

ÍÞtg tií •. toarpíí) micr/faðí»« 1«"/ ©ioocnnf/ 
ÍP.uei-Díö jtcc m ^Ta-tffa frij / ticit að 
lRi!una\5e^ia ^ei'/ 9Biní>UíinnítcíiiJifomift 

iSíooííSíootui' jprongáHti j^i'epíf u f cíi*> 
}5o^ ^tovmuriimjmnðtum me!r^ðt«ií« 
onbcbmíJuafgcijíuni ?9íooí)/ ©uÞrcifne 
oféíftilíí<fé?í)lflnné5ÖIoo&; e»otoar 3o* 
naö i @ioocn:fecfty ©amjlun&ió ^xbúb 
nícet&ijífneggt; ^enn'értícr jDttalí mie^ 
vi& ^aU/ iK9(Funa¥ fter[>ttec S>9luttemi 
hab. 

í^Síoftetm fcn&e.cd'tt^öa^Sífl? ^wtr, 
fcaiVitbuv^iunðaö fcm ^onaéba'tt , tlp})* 
foc!ð&e íWanrtcn i ftnn mb ,■ ei flooö þat 
fti&ati (cinðe tiil!) / baií bab og ðricíttíeí) &cii?# 

xt / ■bcTn^'.'ptÖv* ' ©ii& flnD^miMii ^pviv ®n\>^ 0i:t> 'og Sífntcuít f)íinni3 ^ 
típtuv giííuvinn vanntil Sant^/ £)|Toí)5* 
libum mcb oUu i|3íj, uppai ^uvt §«iinD'eí) 3'^^* 
na fpioo. SSJitfil cvS>iHoÉtin?J)ii)i]?un|?ijir/ 
Ininílu [)íct cithinn lijfa mijn/ focgfreífaösí 
aí)uv fijnge l^icv, fanna Sof9{ov&/ fim ÍP^Hí?* 
ugttV/ §lmcn. 

9ííR9ía& €iiií íövottcn cftev fa&,aftut 
■^öií) Sonaé fað&e, i S^iniúc jpann jíöovd 
©tafe / ftva); |f alltu fava aö ^övag&c , Cvö> 
fenbing bev / fem bpvte cg pícv, ^ovcjac 

■ iðíennumjpavínne; ^ann fcvítafl í?a ; f<n? 
fliootaft ttiai;fcíí'e^it> ^ob i ?Díinm. 

, -íþviBðia.S)aðfev&a (^ta&urínn jtoor^ 
J|tÉn&Uíap5^íni\JC mc , Siita ;^',>gíei& f^ 

■ Atítaf foDv/alMVÍcga fem [>a;vc , fanaiiDc 
írtatt/cgfag^íía&f^itt , fo t^ill SJKott.nu 
tW)aaa/iÖova e&avf)at, unuuvnajlcix; 
innann ^iohitíjac -^aga. 1« atlcr fcnii , 3!:l-"?í.'í'« <bccftum gemðu, 
^onðuvonn í^aer foóDnn fa/ finlöwntng 
df ficr lastií , i Öff 11 fat oggrcttttí) gat/ gaf 

icf un (Tijf a/ 09 fagte : , • . 

€i (f ulu 5}í cfi oð Símlloué í^ijr / ^a* 
farntc'gabiö neita/f)t>er fem l)iec innann 
^orgar bijr bibie mcb 3&ran l)eita/ aflegg* 
i& braui m aílann ^tftitt , SUffu Oð0pn& 
margfall&a / maiftíc í5)9íottenn , mmnift 
»or cnn , fometgum £i)f«t)all&a. 

<^xi fcm ©ut S)9lootten alla fío , ^Pfírí 
bootg^ínive ^mm, ^ípjfunarbrœrbeft 
' .^crr «ií í?a ,.l)ann elfFar ^r»na faffa , mn» 
sra fið lict^a&mCitr í)iet,^3UiTu^<irra aö 
()cfna / toeitte ^dm ©rtí) , gaf Sijfnog %x\t, 
@i(sb(f unnar ftfiar toegna. 

, '^m^í^ fíecf fieö fu ^or&iorfun , fem 
fi()ritfpa).& þann í)«fíií, pfír p<|i f oma ccfí 
mun,Dð'CEfann lcinge tafþe, ^*num 
mefl , mióítocf nabefl , mceUte meb ^r^gg* 
m $ör«3&e, eg^jiffe pa&,i)3;p«íEoma&y íþiít €)inni S)3Jotccnn,|:»Cífcíð Ijevt/ 

ftníí mill&ur ect / fcni moot íicu íÖpnDct 
■ tnía/pDiceít^cir nti/ j^cím , ';rmcr|)U/ 

lítttcr>f)cfnö tí!fu)ia/ (g5pa;to'oníé Óuö 

i:. ]f^a&/fi)ril faii ci *^taö/fpfir mí(5l)ellíia& 

, Sln&fi^ar afÍ4)3vottne aftur ftccf / a& fin^ 
: íir9lcí&e giœttc : ^S-traí; fijöan buvt m 
1 €í>taönumðí(ícf vfturíaöurmeö ííeím^cctí 
te,tðrciöö forn l^av / ^ítin v>ar,pfic 
. ^oföificr f^ailbyiibc/ Dð\)í!Ibc fcu, nKö 
I ©aííi aö fiai l)\)aö fm ©pmöoomnr öpísöe. 

ÍÖDvotttnlieí^apalíoofan 2unö/ íangt 
ftjnar ©rrtner l)rciööe/f<ttranaí>ariipp í 
r;^ famá*3tun!)/ fajt^^loDmilur í)o framííiö^ 
.|' &c / v>íö þitta ©raö / glaööifí Sonað , ®U 
cbfrooa ucr ^aD t.^löc, ©oolinn ()rcin , 
: fur4)cttt aö ífcin , ftð t J^efé ©fugja faU 

{ .<Su^íÖ9tottení:ctl3aSunöcnpaíí,/.W^^^ 
^ «n Dvm j^ijnfla Euna, uppoifnaöc inc& oUu 

I ^ 

I ■ 
- • l)M , Dfci'n fxcU ftra); til &mM / Síujíaiiu* 

^ín&3rciír/©oUtfinfctxvf)drt,fen!?a ruö - i 

íjtmctí, í)afaateftDn}a\)uíi?e. 

^ihít fu/ Son r, vcíbají victt? vaí?&« ; i 
©uö nuD jþetm ^pcertc / ^cnnann Sunð ^af^ , 

í)cv|)ucifcrt , pijn^onb I)an ccfíVt baítc^ f 

a3icívnvi'i)?oo£t,.fa uppvann jf íoott , a^va. ^ 

foftvfl): \)ifnabe, mte»(í f)amun [)ícr/ tvc . p 

^<utai^iev,mitTufav fo&ban ©fabe. _ ^ 

©fpllbacgccfj elíumciv , áfocn&aDící* |- 

fciniinrti/ íilooIffirtnutítí$iju^ufuní)]Þeiv / [ 
í^avevu i^tabnuminí/fcmcmgínn @EiI ^ 

í!iniubtitlí , afcj!ifta um Q^in^víog^oeíJ* [ 
ri,nufimí)u^iev, ncevfla ev miev íJííx^&cíí 

cnn 9ícií)cnn þ(CQxl . [' 

íívflftflí'íöcrhtni. ^ 

Sí i 

I 

©aíítcca Ccu&í , lioojt i €ana @ta& , 

bvíAl&ijí IÞat , S^fué 09 fo ®\3cinav í)aútS / 
fioalfur bobínn i)ai\ 

Iþa namíörvcfui;. þmxxcif fctta?ÖÍ«« 
tia fícv/ {}un ðí<cf til ooré ^Srca, {)0og* 
tocerfjanigttet: ©onminfiar! jþart^antoí: 
^ijn; \)Xfat> l^cf cg me&ilþig? €f)riílur fvp 
<l& : ^ominn cr ®tun& ei míjn. 

QJti? íþieuara j^U&uíl fas&i : íþa&fem 
bij&ur ^ðnn, 9ieri& braatt «& ^voð&í : 
^\)xt\ C3 2{öl>ur& jpann/©tetní^ier <£e)r 
í»ar froobu rictt, tóofu iDícelir íí;^o ebut 
íþriot , tií ^rcinfunar fcít, 

^oli& txm C9 batm , bij&ur SSfuá 
efí : fari&/ Pð f^ioott af ^atní/ fplli^ ^í'icr* 
t;- i^m fi;nn/ -^wnMuafuIl-í)eir bcva funi iim 
' ííiccmeiltaronum ab fv-rra f^vtl-/ ^vcífuníí 
, baub utíi ^imi 

, ^atn ab Q5ijiu ov&í^/\:'ii(^' bann fmacf* 
i er f)ai , c^ká f> beiní fi)vir ?öoví)íl\ Q5nD&# 

. iðunuinn a\ , (;;ul yífði ccf ;l)W&an!i i8 göviti^-partum. 

]^a& bftv , €>övut>ij!^ cnn cr tiu (ricö , of>S til ; 

\)^a bar. ' 

QJant eí Qöijnit) bi%\ , a& wcita aKvrt ' 

fi)x{t, þat til ©icbiö öííjiia , gívbfr UKi) r 
;g)ci£«ui' £i>|l: ; Sicttara fijí>ann lM'oo&<t 
bei'.; (EnnÍ!U f)cf'iv \>at> h^b gooöa gcpmt/ 

09 áufií) fcinaji [)i(i'. : 

. 3€iU 3ai'&tcifn §i)K;|ía, So^aneö fcig* - 
it |jaí)/vP)ióona|)ia«a& töilta/^íinijþcíf* 

um (Stab, ðlaööi , og fijnbi ftjna íÐijvíi : í 

|)onum fic bcebi ^cifeur 09 ^íxS, af^f^U'' j 

^^acg 'S'íimni tíijrí), Símcn. ■ | 

' II, 

%on , ©iœblíu ®u6é t)icr prijfum , ífc' , 1 

^£>»9ö''?ÖÍ«nn fr«x €ap«rnaum , f oiit j 

^cinn til3.€fum þcív,þ(» fprir ® ðgutti \ 

faium,'^r<lfannnðtin9ínntoar:, bcint irin - ( 
i £ana ^org , 09 fag&i @on fínn loceri, 

fwfuc og ©rtuöa ncerri, IÞtii bac [)anti ; 

þwm <éorg. F 

^rauDleða tnmt) fíwi&^ talabi 3S(\iá l \><\ , nema þiíi' nocf'uv fjcucb , niiflcuvlog 
3av&ííifn (>ca : Siftuvl^tt «nfav f)iii,J^(UÍf> 

inncvl)av(a bvcubuv , ^Svva !f om íiu nu 
wtuv, ennfctt(afl<5onuvminn. 
«Öug''@i(eí)i ^Svvann mceö&i , 5<>nni5 
r S^ciuöftjn gíorla ficv , ^i& ^eburínn fvcu 

«9 fo vceíi&i /fav ipU/'^on jþinn íifev, 
i, uvinn nfívfti ^aö , tvwöi \>\)'\ cina Ov&i/ 
; <tt íja& teiöa f öí&i/ ðt«cf fo 9(aí>uv af 
etAíi. ^ 

^annó !i)ioonav ^oftum mccttu,«g)eim* 
Uí&iá gjcigi ctt, ^TOébo))n&ané ^iavt«& 
Biœttu, ^ug'-ðíaöiv mosftuÞíi, ©onuvítifí 
lifiiv íioofl ; fppr^ttCEV ©ovjtpn ftatn* 
aö / 09 ©iiíottínn ^efDi &atneií) ? íjjeiv 
|. famebemgnnn íþioofl:. 
• ®enn uiít ^ieunöa ÍJtjma, fo 6ar ]^a& 
i til i ©icEV , ^eií&unnttv foBVúm ©öijma , 
\ foiptifl [)ann ellum nœv : IÞm fovnam Sa&» 
i evinn , fama íÐlunb foí>í)arm ic&i , fcm 3«* 
i fué ()enum tieí)i : @icu , íifív @onuv í inn. 

í; 4)i«t ^ií> 1«»" "liöð ðírt&uv , og 
»c( i 5^vwtim ^vefé , í)tte>v í)annévf>cimiíiá ^mc{b , 3'o[)ann«ö [)cfuv fanno.i? / í @a({> 

III. 

Um ^Ml fem 38. Síi* í(tt fíwfui?: 

£09 f(m í)Jij(Iar«59?iíiinð. ^ . 7 

gKStlöð [)a[lbinn €tn , ^atti)& 

6iv Wsx\, ðíö«ðci w& / fifiulfuv mcö, til 
3evufaíem; ev ffiíí), ab @ií» 3fva* 
tlö 3)íanna. 
S^öVftínnl oav 5övunnuv^fa)t, ?öet» i í)efbt^ a&^rii, §ovbpv ttovu ^itíi jjavát, 
fiecf lí feím (Fioot , ^eilfu^^oot , fem ma&í 
bu aiIéFt^néSDíeininn lioot, 09 tuavðivtvw 
<ð Þifö nci)ti. 

SitigiU íövottinné tina $íj&,upp vie& 
CBatiii^ í^vœra , fv>o [^tfov fj^Uft af fiwf* 
iiiit Sijb , fem abéav , fi)v|iann J^ja* , cf 
H í)v>obt / ttlf)«iil VðV 09 ^ðvniö 
íFia'va. 

3 r t. í:^i (œfua Síjfií» fcevt, af laungum 

* tt Sííabuv \>a'ti , ^viíuti jgí el} 09 5ítta $(r; 

• ounuiv-3ííei)ö , þm^a UiD , cfcív fcafuiiig 

^cgav 3SHié|)cuuafaiyfava^6f0ö9í 
nam lMii<\ ; ab kiuði I^afbí |?n)uga ^vai, 
^olab banu , nia:!a v^anu, ^gsevraúiMbparí 
; toeifA ^ann: Q3illín ^vvf'uíug ppð^ía ? 
.<^v>ara Uöm f)inn ^míi hwtt, fmv'/ 
uml)allí?ínu^'^ijöa:. <SmntoctS)cg í^tJÍ eftí 
^ ív j^vaxtc, ciuðínu f)icv,{)iavðav,nucv, anu^ 
i avjafuamvfi)vvi fír^ftcBtbl.ijtegabCMjL'a. 
; ^ •p^vrann ^íqo:c í>ci)röi jþa^ i\\n f)anu t 
i 53rico|íi fícn&i ,. ö^crtuf^itbauu f>ciíl 
: , [)inn í>cfé natit , nnjnt'ar ^vaia , l^^m 
: ^oiag í>u bcv ^vaut : 3 buvtu Sk&uv'^ 

i ínuticnt)!. 

nuSn&avféwu pa&/ ^aníf ©œug 

i 23 Surfli ^ avfurin. 

' fu ^ctbai; Iðgbi i h^mm gcxifu peir þefl* 

U0t : vf)a\ tij& ft))/ «in cr ini/ ^oborö* 

inní^^i brijtuvÍJU? bcintbannaftuvfigSjt: 

\é:>ax fcm f)€fuv mig ()Cil«ri9ievbí/i)íe&# 

nnnbaw&Cg f(?n/fiaaifurt):í)mtðfaðöi be* 

rt: ©ioibu ^iéV/taEnicbí>íeV/|?ijna ^ce* 

ng/ jþiM fvicoIíS þ{\ fev ; í}?civ fuicttU/ l)^oi: 

^ann mi? 
?D?abuvínni\)abílci|)C{íi<t pann, nicící 

im ^av'fvamav 9Ícöna/|)\>:^'Srvann buv* 
tui)ijfiav)ann, jþa\)av í^amié boítt/ ^ðíciuí 
i& ^œtí , ficcf l)ann í?efé ci fvamav Qi^tt, 
^oolFé ^cvgDavinnav t)eðna. 

3 ©luílcvenu ^EQafcuvcnfax, mmtm 
vum ^cvva/ ^oottláué.cvtU/ faflí?c ()a{í - 
þca /fpnöga ei nu /fvamav Iþu / a& l^íg I)cn&« . 
eí 5ínaut) fu / nieannaí) f)a:x(fu^cvva. 

Um <Btom\in 1 09 ^an Oí»a 

?ðiami/ ©íave. 6, 
Son, ©ioirífu ©ub^ yicr pvijíiiiTi,ctc. 

3l\^fur mcb Savifbcínum/ Saufnavínn 
llic a; 'Sf ip / ^»ivfí('93inb otoavt cin* 
3 pcim Sijfé'^tiD'^aifía í)i\vbMr , ^anti 
/ fooru aö s>if\a bmtt , af ^oob 09 ScFvi 
\ niceb&iv , moilUu f^o Alliuí)^xitc : ^iíaiípa 
">Ts ^Srva fíóír^ Imtpios cí íijtrum i^av* 
ba / ab l<eðía@íovmíntt l}av&w/ foccf ifocf^ 
v^umvœr. 

S^m\ Kxxhm \)í)(í , rce&ir, t>i& j^M 
alla fci}n: *C>^ai} criÞa&9Í)urí)rœ&ir/f)cnjl 
ofíöcÆíínDA ?J)ícim ? Dð fcttifr upp toíö 
j f aö : .^a baub ab ^inburín peg&i , |)ieot* 
í <\nbi ÖJatn fið IcgDi : ^í«:,^Sogn \>ar& jtva)^ 
' t@tab, 

4* Un&raflaHir toíb f etta , cr 5íbburb (ííí« 
íann, ^ioer ofiann bter um frictta: í>toilij!uc 
er ^cféi 3)larin ? ©tráp ]pca f)an talar tií , 
^&efubíficpnurnar bönum/ ^fiiba/ fo fvvv 
^ mar sBonum, banné cinu Óröi i 95íí. 
I gcnbíng í gogni fcingu, ttib Sanbíb 
? ©ttbAta, Ifioottcr fro? ©Etpíriugcingu^ 04 í?t)vflí ^ðHtiViÍi.' 

(fúöi ^ilíniv&úi' fcu , abfom f ði' D&uv 
59íanti/ af illum J2)n&um í)i'nf ínn, Oímui'/ 
.^itjíola, 5^af in, gvciniv foo glegt um [)afí. 

Ui'3<ttvni og 55en&um bceDi, bvotill: . 
oft í)4ifDi fítt , ttKö ©vimb oð Dðna 2€t»t , 
foeinginn fevíxtfl m<tt, utíi pann Sllmeim* 
ínsé ^tig , &viaíi{t ca &ecftttmuf)ct&um,i 
Ibnuíiva 5)5íanna 2«i&um, lemianöt ftatlf* 
áum fig. 

??catTi fotir 3€fu ^CEtitr , falla giírv* 
fii bvmtt, Sínliinmieð iUa l«tuv , cepanöí 
Eallst; I)aatt: í)i>aí) l^cf í)o ine& jþið? 
45anni ©u&ö ^onui'inn Ficevi^ fo fprc etm 
ííijminn \)a;ri,f iœmir «i5 fpeliatnið. 

íþcu fagbi @vafi)avinnðboibt,ðt;cinmí* 
«ví>iit>>^<iti|jo,$íní>inn mceHti af^oobi: 
?Dí:rt '0?afn ec £eðio , {>ab feafa l)i)ðPic 
•iðienn/Sepíþufunb famanteiFnab, <bc)c 
^^unijvuD |?ar iiie6 Xiifmt}, íScptíju og 
©crtiUnn, 

SDiefiar flf fcoprum ^rcðct , tmbix í 
»pcUarí^'fl, bfli&umicra mifileðc»/ tniU&'' 

mm d^ím ^t)vifl, fi;rít f dí^ann f(ín ^t,a\> ^ann vœf i þcc eií i , i Un&ii'&iwpnna 
1 «£)íaf i , meí? failbi'i ÍCoel oð<6n)t. 

'^i-ilfaraná íeijí tetngu,flb faca i ©tiijn* 
f'au/ fcin um í>«i- @)fun6?c geingu/ 
I ^ircnöfa íöioflflnaoat:, iþau v)otu ^oc 
I ^ufunC>/0ll jti-a;:mc& Ogn og^\)ijt»a ,\Dt i 
\ ^^ami'o t)i)Da , og fucfui famdötuní). 
©\>ijn--pi?i-bar fullic öovgaic,fettu oi 
öiootta I)ei;n , bcuru |)a ^vcsnttl íöovgac , 
'•iiú ^^aðaii fem \)aví> fpvivfíeim , Ijimv fein 
blijbbu ot , unbcci^ 09 Octa fcin3u,.almínt 
<Stabnum ðeingu, foD^aií ^iibui'ö aS> 

«&ann fem ipac ctt&ut'OöUV , cg eina« 
ptpnfemö bav ,fatnu ©i6f*v&íd joDöuv, 
«nl)eiu í)ia» 3(£fu pav,eviní56^ iðíen ^ íitu 
^ii/l)ihiv fem I)i<»'öovu |íai>&iv , i ^uqa oj 
^inigla&bic , fe-g&u f eimaaartn @ahn. 

pSvvan Winb[)eim(!ic baxbu , \ buvt að 
jOEiaurö fin. : ^rtjlac ©aðnrméélgaibu , 
P«ini9Cam&í(í Si«c*eea&{», fo Di«tic oot 
tupeic^^icttlpac QSon fcela ^ccptu , í^eni 

»umnöi (leptu,(n mBttu©»i)nifi meir. I 

«ií;uvtic&/Sc\ufn«van2«ifitf fraf^e, o&lijí 
f a fccci me&, eií SSfwö iíoo f ui af ; ^a.í t)cU* 
fcur ^eimttí ^ifia ,^imípt(c&ibfFfllUp<tní 
fpna,f<m ®ut> ^iet fiwlfiu' ð«f- 

V. , 

ubummille 5ooo,?Díané,3ob- 

ÍSetum ^atnib €tna,femen ©aíi* 
-J*l(ca , SSfué mc& fijna <Stocina/ ficuífí 
m fevba&ijt ^a, ^ibcciaé nocfub mmr 
( ^afn ^etta ©ta&uvin baí)/ ^«(!utií 
iiift cj fi.tni, ao '^im ©P&incja íjar. 

Splðöi ^wðut^atla, mifia ca 
jBeirc! t:iií>/®o'>í>^ilíí'í>^"'^ f<ttufaiía/toið 
íiwBaií os auman £ijí),uvTí» ^iaflé ^ceDec 
finaV/<Sníurlaufnaceiíðte(í,!ijfa ^atié 

íef^einar , litla etunö fíi^- ^ 

Upp (tit l)W lioofl aö ?ötaq&e , 
fciellöa mirínn fict , w& ^biíiPPup f^** 
Í9fa9&«,^ool!ib «Síaí4ifliiðt er : $il ^a* L ftmlfiivöifét noog Dícttí>. 

^hilippué toof a& telia / ^wo ^im&i-u& 
'33íntnga <3Sei'&, ftatíí po «9íetl feíngt rcíía, 

lþ<i)rer/etií ^roo&er (5iinonar,toi(íí?i 9^u{> 
»eitailcír{ , v>ií>|iabí)uvðafí?aí><S*:>{ir. 
Uncjmei'íi gittegeien&i, 5ínt)v.*'-. 'iiÆra 

wogi^tto Si|Tamet,í)))abíFaífaí)|3o fnvir 
JelTa? íþatalav3;€fuíS r)<wtt : feiðcí) , }3eit: 
tme ftev eefla , famatl i mi&Ium bvftibt:. 

«&erwn rieb ^vauben í'-rej]a , braut, 09 
ti(<&imehé (eit Jratfi baaru ^.-ebu f^eiTa/ 
tv)rirfomarða6tieií, al(er|3eiv uvbu faí>£)> 
<r , einé af giiTunum me&, og öel i ©ieí)cnu 
- , 9(a&&er , ©nbé 9Bcre fo fetnðu fte&. 
' Seifimum famatl faftieb, @Dnuc@uöð 
Paingtier, 'og aunð^u «f f eitu í)afneí> , fo 
ccfevtfpiHcjí r^icr: €v iþab eiUnbuva&l^ep* 
. / allt j^ctta fo til [>av , Sífðojníiö \j«v öllu 
f Weiva , enn gfntb i ^t)v(lu vav ? 

^oolf' ^arfer /fuUav feinðu , frm ecj fo i8 . gijrfícíJ3ai'£m'il, 

ccf <cí íptllcil ^tev ; gim íþufuní) fceíDi (jin 
I)mna/Si^v1iöi>n;n'Síill£)t9ieni/ÍíolUi0ít;iT 
upptaí&a cina/fpi'icutvui ^onui' 03 ^^evn. 

Uth ^\)eHbí& liec Sajtifvjeina Sanfcenu 
6ollí)«fcm , í)ann ttac eftír alleina , Slftaic 
^a;n gtec&i pa,?í)löotoiöce megnt þa, 
Í)e,míe9bijfitaf ^íoottuííe/ 3€fué í^at 
gleggt aí> ðcttöe, giecE ox |>eun í>iwpa^ioe. 

9ícec utn gioDí&u & Sílmi , nculð* 
(xm 3€fuó þea. , jjeic ^afa ax j)e|Tu ©icet* 
uc ,iþoottutt §on)mu ftoA, uppfatla Ott<x 
mœ&íiec/en3(£fuéanfavfia;i': Q3et;eball' 
etDI)i:ci!Í)í)et;/^g fímífut: nccv. 

^etuv föai'a£>c 09 faflfbí : ©iei:tu |ja& 
.^eiTa míii , biooí) }3u eg f ömi aí> ^íag&e , 
beint nuca gunbrii íjin: fac^u , Eioftö ^i:e(# 
favef) miUöe: foi'líct ()an@fipeí)^a,ogsiecf 
fem grciöaft imUöc , ð(a&(eða <^ioonum ax. 

SSíatann neí) brattt cöi^ecfM, biíaöt 
^etui- 5:vau)t , ()ait too! pa lcnn aíj focf oa , 
fagíic tmb ()catv<3^au|l: t)iaiípa micí ^ec# 
van bíijbc/ ()an,3efué a& ftcc &C00 ; ögfptK/ Si)v(Íe Q.' i arftiTÍfi. aj, 

h'i tœpt l)ci\] ttiibi ?.'ttí eeipftnéðeíngu j&ö. 
. Orbftttog, 5ö\T)ó-.3ímt) bccbe , bleffe ofá 
Sefuó fjteifi, fo gijfg og (Qcalav gícöf, fe&t* 
^ttetn og tinn ; etm til efi fecttie eiai , f 
©9ní)g<Dau&ann^ier, ^eU&uta^ ^icwlp* 
aft meigí , í)mm toiö :2;mona miív. 

,« VI. 

Um M fem blínMtc Díirfccmu*. 

^ etnn?ijí>, utgietí fax 3Jlcin guvöÍB.- 
um]&ab3o5«nn<ér«&tr 

eat5|naí)ur,eioonIaMá f ar, fcu Wiii&» 
uc fa;£»&un)ar, ^act nœrri^erranné^Jíí 
19» r m ^íIguÍTi eabba^ ^eigi. 

eartfoeinar ^ann ft«i , fo fpuröu •^íku 
flnn f a: ^\>öct et'ðin mun ^lljía hatíð 
ba ,_eí>a SoreUbra giaU&a ? 
•PöorFi íöab^errann fntaUt, ^awfun 
f etrca gaHt, ©ubé CBerf eiga auglijf* 

«Mg m r^^num ab prí jfají. 
"^evf ©ubö.mtcc pinna bcc, toijflnuN 

3 an onii S)flðutíiin er, 2í&iu tSJíann «un3í>« 
ftínmr , (?íu íííoottinn f iemur. 
, a Ciooð ^eimfiné ^veint , ^ecr* ^ 
chn tðía&ibeint/nie&anUmsíingnimíjna^ (, 
í)im íiJíennum lcctlcg iíijna. 

^eitann ^i'cef ti aa,3ot;&,^eiín«it« 
toðtb íaf ninð ðiöv& , ©auv r)íoi;v£>ifftmaíí 
fl&^raðbi/ fDiMí) I)anné ?iuðu (agbi. . .. 

^atm baní) í)cím' HinT?a pctt , i ^vutini j 
©iío4,13iJo ftev fPiootleða ifpU&i/ eff ijw ; 
ii)Dn fWaft ttin&i. 
■í)ann 3ÍC1Í 09 ðififv&i fvO/ gteíttnam ; 

ftjn'^dtgu ^wo , í)ei(fFt)fln eompal)etmfltt* 

«r / ^evvartné ^wi oUi jltaftur. 
íRcttítuvann botitin t>(iti& , Wenít af 

mavðti ©pnb , minn Sefué mig uwiijfv j 
miev íWi^icttípaVí'aSeð vtjfi/ Stitien. I 

VIK ^ 1 

Uut ^öactntm af ©rtttta iti^pvaf ítu 

. 3oi).ii. 

0\)mm feigiv meí) fot&ann •Öcpttí/ 
fiweiiv. 5ÖÍ«&ut ciK ein (cw, Saiav^Jé^ 
<Si)ííuc ^(xtii int l)an c?ttC/ 0uuv mfn« " - 

Sjm\ vac Iþaí) fem ^cnanö ^oítuv, ^cnt* 
Uðleíja fmicfa vie&rya^viftjnu ©tianinti 
tn(Eíui>fij&aíí aftuf ÍJiu'f ac mcb, Dr&i 2i)f* 
fíná ðaf aööiaítuc/i OubfpiaUinu.fo ív tí<& 

50íai'tr)« cinnig í^mw \)i\t\x , Or&l 
íörottinnö ^i«l}t fwt aö , Saufnaranum 
fem Scefninð líeitír / liítu feigia ]pc9ari®t? 
«& , ffti fu cljíar @Dottinn f rcptit ; <2íip£i<f ^ 
vaí)i3éfuð uppítt þab: 

€cf i «r foí>t)ann (Soottínn eina , fínft 
f>*num ti( íöauöaft)v(l , í)en&ur ab í£>r# 
wtinné íStjr&inn hnina , íS)mfamlí9<l 
ðuðíijjíijí , ell pau «9 max 9«»* 

tta , el(í'u& tooru fo af Cl^rijl. 

íDagana í^too j^ar tefía rie&i , tidett 
tar fab .^trranð SKai& , a& <Siíia ©ub<J 
fra (Sficfun (!it&í , í)ann (!amtar 2tjm(* 
ciffifii 9íat&, 3pÍ9&ar*«Díí>nnuii. ^^rctf^ 
arinn tie&i: ^erum huaa ©i)&in9a>Vaj&. 

^o(tu(ar (bara me& ©C9n&ar-'©ill&i/ 

^ 4 >8í9t:á 
iþið gcijta í>iUöi , þa sicctftu íiat um <ina j 
©tiinb ; ^ttat ft)rir gprnifl iDíeiflorinn ) 
jiiiidbí , meir aí> foma m peirfa §un&? i 

í3:ijmar eru5íooífi®etsí/taiaí'i®pe» , 
finn @uí)ttoom(i9 , íö^rtu nioot* iWab* 
ut meigi, mun fa ðoínða riettann ©ti^, 
•I)inn f»m 8iooft& (>«fut eiQi , í^rafar oftog 
■ttiíitit fií. 

Coiaruí m ^inur fefut , vef ia fet ej 
«ft«ic^í>ann^ f eit feigia : íöatnab íjenutr* j 
|>cfur , '^m^b og <35«r& ef fínna f an, jpem ; 
tonn ©íilning íþmnf inn giefuty Ipeim uiú 
i^iocfn naitturlegann. 

Caufnatenníteim liooflncimgtegna ,Caí 
$aruétaufcut ertil©anné/ ennegfagna |" 
»t)at tocgna , ab ei loar eg j^ar i ^i^ábum ' 
íanfcé, tiar iFuíum Jictta fcamar frcgna , [ 
ferumnu o9toitium{)ann^. . i 

Sl^omaé ^D\tu(c toof aí) fefgia , ^tiij* , 
fcure f*i nefn&ur Dar., 2<rvifvxina "^ug 1 
nam ^neig^a , l)ann gof fprir aila ©vnr / i 
Uatum ofö favð o^ íljf a í)epa , (ioojl mc& 

L -A / í)enum dnnig þav. 
Mm mzb ©uí)5oomé ^CAftí ^egum , 

onim i5)09um , fcamlit'cnn t ©refmneítu, 
n)r ^Sorg 09 naxnum ^ijg&arlogum , bac 
(it mtirga ©rj&inga jþa. 

-^efóir gta'ttu ðoobrar©fpH^u, gcin* 
gu i öoröar5|)n);'!& inn, ©ieb^e^joíunac 
Sííuli iitiUöu / mœlltu , fo «9 ritat finn, 
r^rcllbar (gijftur \mm ^iHbu-/ í)armaní)í 
cftir íöroobur finn. 

«Diart^ar)cin-Cti59?(i(iatin |f ;cn-i, míHö 
urficem) utrt pctta ef«ií) ,09 i 9ímní> a& 
toijfu tooiri , toillbi gom^a r^cim m ti\b , moo» 
tt ^enum frm cg ()iin farí , fijvfi , en'n SJí a» 
cia íftír beiD. 

2ín9ruí> 3€fu 5ín&ft>er ðreí&ír , ef 
mfbit toerií) 5ier,^roo&ir min ^m^, 
inn nei&lr) , nu (if&i f«a í>Qut'ur er, eim eg 
fettt r)\)ar um beiöir , Allt mun íDrotttnn 
ðtefajþier. 

5íftur 3€fué anfa mt)\,m (íolcijfa 
5övooíirí)in, í)||]u(eg« cöijjíi, tl«&í, wit 

5 
54 g^r({íyav(«riTi. 1 

ctt £cuí)i , í>a lÍDomav ef(íi ©agucintr. _ |- 
Uppvifann og eirníg Sijfíö/ ec ea fagt'i ' 
3^fuöÍ!a:U99a(aufitum|jaí3blij{íö,aUic j , 

fem míð tnDÍö ca , ]po fun&ib ^cft»i ^^úsöx I- 
^ijfií',i)ttermierti-ci)tíivy lijíi-f<». - P 
(Síu í)iei' lifiíu enn mcb 5tn&a> 03 ax mig |- 
mpjtiv^eimi i, [)0fítu(c9t mai ^íí cl gi'ön* 
fca , l)ann jf at t»efba íÖuu&a fnj , jÐiptwt 1 1 
elium<d<ttlaí*^aní)a,fcið&umiei',efttw< 

Q:rwi eðpu fií«,^»«í? ©öanmiígrofítt, 
^onui' ©ubé me&()c(ðum ®ii), ogSí^iU 
ftuc fflo fcm f oraa a:tti , ab Ettitta af <5\)n&» 
um 5Siíannft)nií>. ®amta( jþticca ^\)^m « 
^oitti , fo (Eidöejí l)un ^Srcann öiö. ■ 

59íavtí)*i ^i'inöii- [)e»r&um «9ieoí>i, í)eim* 
(<ií)ié meb ©fpnbi fcr , ioi& ^iJíariu sterbi 
tiiœla i ^lioöbi , Sieiflannn cr f ominn [)icr, , 
bijbur iJijn f<» (^Jroí&arinn goobi , og ðiec* , , 
ir^objFápcftir^ier. b 

Uppftoob iSiaria oðmeb ©fpnbi/Ut* j 

ðiícf.fcttt/íeim '^m^ 9)ímmé , l)ut) j 

L *-f • — — . — ~ 

^\)cii-ma'-9vanné , þaMt 3€fué í>ii&ui; i 
<-pnDi, þax fem WUní)a fomtill^anná. 

goolf íí> ftec a& fíiooít m ?Dí<ttta, fm 
lÍHim \)ijfur ©íefne-.Stjnö/ aDva peivca ciii 
bac ©Mta , feni Sfnií) gveiniv ^roo&rac 
tiiijná.epauflrat^un giccf aö 9r<ttta,^i<« 
©rofínni í)anné ^roobur ftmé. 
. ^il ^erraim^ Eom mc& i)n)g&arí'?al* 
\t> , ^iartaö maf&bi ©orginn jíinn , 2í»3* 
tir i ^vioofti fann I)uu falib , jíeíl «x 03 
focö&e um Smn : I)efDiv í)u í>iai efé í5)vott* 
tjin&öali& , &au&urr>a!rici5övooöermii]|u 

fþegar f)ann fai a& ©orgar^^lcttta 
fcwrt um f)ennac ^riooíli& lcw , §oölft& 
aHt íjnn^nn íDJaita, cttU3ra& kitÍJav jían* 
&af)iíii , ©onur ©u&ó íoof ftcuífur ai> 
ðf«ita , 3 fijnunr2íuöagvam&iflfa. 

^ijn oj miUe maráuv ra&&e , mat nu 
fiítt bannö ei(fUí©ie&,faifcm blinöamt 
Sierltt gr «&öi, gat þann ecf i öib ^öi fie& , aö 
®au&enn fo pfic- etnji ?Wann «&&i ? 3lt* fpuvbi aí) ; cn Iþci'c fv^aica fo fcm bcese: 
£u,^evra!^eiíaeta&. «9íi)fFun tcwe eg 
í)iarta& l)rceví , {)Viðbi(t 3€fué eíí vi& Í3a&. ■ 

ÍÍK ©váfarennav ^ev vann ()rcine , i)tcv 
ncevjí ficutfuv gmnga vann , ^un tav bi)Vðí> 
111C& ftoovum © teinc, ilva); bau& ^þeim 
taU ham; fo j&eiv gtov&u , fem eg ðvcme 
fa9&i^avt()a^'atii&l)ann. _ . 

eij!i& fin cg fwlna uiú fi)&iv, "S^W 
©aða m P«ö (aa , Dvíum í)cffum í>cvt* 
<mn í)lii&it/ betmUftut ðtcgn&i Hm^\ 
eg ecfi ef fu tvijöiv, a& mun&tv ©u&é 

<f)ijvb fíat. 

?:ií ^iminé leit f a Saufnavinn miU&e , 
(ofu& fic,^a&ev!©iceb<ían fw,.t)ttwécgaf 
iiev ofPa \)ill&e , um IÞa& miðbœn^eDvív p\x ; 
ej5 taía fo^oo(!i& tvwa ffi^U&e , til íeirca 

migfeti&ivnu 
íaufnavinn FaUav íicofum^doome :Sa* 

jave! j?ufom W ut. ^inn©an&e ^(il&bi 
©r'ottinné «)\ooitie ; beprum repv&uríijf* 
banbsJ'pníDt/ Upftb ^ann, fvab 'C)««^ratJ« frociuc/ foí)iötflhn ^íxmQÍ fprfctuv <Swt 
3uE)at margcr twa toofu, *Jaifn!5 
^ijEtcvfcauj^cir/ (íiDfum 3«fu Sotniuðjoo* 
tHi/ Sofév';?:ijt jþcréi alíí)rd bcpr, ^{jarifcear* 
'UC}: ©\>ifa floohvfiðfovl}crí}tuœí)mmcir. 

íþttieg tvn)(íi/ 03Í»a& cv, míjn txwC; 
trt 3Sfu fiijjí&mitt, iþa^iébannburtfrcti 
^cim jf al fim)a , ()cll& cg mtcr imí) Ðrbið 
]Þitt,@cttlunni tiir&tlu ^alu a&i.bTOa/ fo 
l)un ^cröiaf ^aubumfmtt. 

b<xb , ®t)binða Síbtio gíingí at> ^roffct / gre* 
íp ^ahn batí t <Sta& , é^mlínn ^istinð 
to«r af ©orgum grcett, f(ur ^ijnann gitcf 
íar ab. 

í)ann ^efur fereiðib ^íttft 03 htwt, ©pottt ,^roop ^f)mí), |va;fínní)i ax l 
i)m ffioott/ toac Ijeinum bwfi QScecönií t 
í)?(«í>,wiít um þa fciíftu^íoptt;alIt þamt ' 
f oi-öœmtx 2inöí<ðt ÍKnb, eigitcf fu 3Í«ö(* 
ímii^lioott. 

^«i&n«m í^oomíra i ^íutuv ftccf, ' 
^man fm gnmð íþioot* , 2t(ní\?>s«n fvcf m 
t>rtv «nuv giccf , ofpti meö famfelií) ^(ioo& : - 
gccv l)an <tt .^vofó og ^tia(a»S5ccf , fome 
^fiv ofé fiaíié ^loot* r^ovöiiigio 2tjf*® iðf 
4«íiv m Ipecf , mieg ^oett pa ^ttelin floo&. 

«itt.oav fem pav ti( hcx , oi6 5aví)aií @too(pí 
íift livctngbuv í wt vftoo&Kov Saufnavenn 
IÞav, ^cvvfta ^3u&£5 éonav ^oU5c& bevt, 
í)Wtí{tvtjfí mcí>®t>ipumtoav/ 2í£&av, Sf» 
in,í)evuní)09Íojrim/ £)(faí)Dfl& faiíjlei 
pav. 

íþi)vne''.^ovonann (Si»í&a''fcttt, fun&uv 
í)anó Sníbflctí,^(oo&eí)-ii):pfi)lltt Síusuií '\ 
fíittv , 09 allaíí ®ioonav''3veif , §ve(favirí • 

&«&i fí)(uv oá bímr/SovfmíRn ^txvium ! , ívtrtta&e ci íþi'a;l<:i''@\)eit. 
^^uie gimtftu §i>Ðta loitigt V)«i* lioofr, 

- ra 5Una Þtnngt míí) íþioofl, Iþaöijctma 
SBvcf uifatt/Uppð<fin v^ac mcí> ©ímœbt^íi*. 
oofl , imöic iþtt íþcifv>«c &att , um ftjbiu 
fcatít Jja Scrbinn Dteofl/ m §iaUi& ©o(* 
9at^á bvatt. 
e«c&uc i átuUfea f tetlðué l>o,€^i;i(í«« 

fatl<unða'ii}>,cunie6ann «11 til ^^o&ull* 
inn bioo,^ana«*i8«í!f«cinn |lnj&, ec^i)f* 
ftum SJíuni tin a&tiwp/-€bif ®aú*blan&» 
«t»9^íj&,íWÍ)C0tna^agjIa ÖU&inn {loo^ 
3 ^eni? og goot um ©ijb. 

.^cof^fePtan I^«&&u^eifí>in9iac /Ojljií* 
ecfímítacgíecf [)iai / ^acmf ttœll ^ung 03 
•Öcoöunðbar^'óeccan um !2:ijma íþciax , 
'ftjbaá bucíílitín ©ojlítí tóac, ©vnttlaufn 
■§6ll{?i fcoí / ^^iactat fosicbeittuc ^cotö* 
«c fíftc / ^loot oð *íBatn rann wt f a. 
- SaflíDcb og 55cij);l ftcimlí&inn fietf/ 

Sa(fAC<» feg&u $ann, ^(ocfuc ^c«|lann<i 40 yart uritt.- [ 

.fpric í>»i ðiccf/ fun6u £aní>éfíSoomai:anti/ 

fóélla fann , 2aTiNn«niti: fi;lltiv §lccf/ 
fí\)M i bm SijPamann. 

^eímeittt&pnaba , han lict ^va^, l)(í\\bCi 
■mieðííecfan ÖJeví)/ |>ac v>aft« iiuilíþttN « 
ia ® afié , *4?iooí)m fu 3Ui!u l)Dtí>. ©cott^ 
ínwiéupptilSijc^ai'^ðgo^frm íöauö* 

um íegar ur Sert) , 09 faiirar ©ubé S)t|r* 
í>«r ©amfiíelaðé ; fií í^enum íþacf aroiior£>. 

©le^m f e|Tu ecf i ^ml mijnfal , fot&an 
loelmerfia fPallt/Soillícenn fprir fefaíí íþt« 
aí, fttfíauð Ui&^ettaaJft, ílijfri ^annó 
ful)roofao0 ^œ(; afvg)U9 oðtÖiutíi fniaUt, 
®i9ur ^eré S^rifti fijng 09 mccí/ f«tt fðg* 
nanöe m\)ai(t. 

£itt>faííi SefuSoffielÞier, fem \tib^fún 
foira ít)et>í> , h^^at meí> fu l^efur ^i<w(pa& 
mier,ur bœttri".^»í»I og^^íci^b, íoat^umig 
jafnAÖ lifa fem ber, £a(ía>^en&«f míer 

Brei& , €((f u ^a&m þm, hi^ O^á tg ^iíf/ 
v)firé«»( míjnabreii?. Stmen. [ ton , ©iííbi'íi'viifafii ©iftbari miu ,7(0! 

r <r <inn SSfué eí upprífinn , ^o&I |o «» 
^rofltc cetti/oirla ©unnuöagé ev í)a& f tct), 
wöucen^oolin lijfa rieö , af ©u&é iOi)c< 
í>ar§(íni(ftti,í>ii&ut,fciit)iit/ gingeU Fieí 
muc, átcaftinn fi^emuc', f laxct eg gceini, 
af ©reftní »elltir þtim flooca ©teiní. 

3ací)ííl«xIftemifiU1íieí»i ]^ac , ifiacafla 
^ioomd einflíUbac, 9öar&menn ^a foi>&* 
«nn fíttU; DíW miEíum 9ftc ]pa ffoo , 21M 
cgí^tpcfíeifa fcoa^eim&coo , (iifaf«mD«* 
i}&etl«u, l^eðac, <2Be9ar , Sioofiíj jfapta, 
Stjffiné^cafta , íof finé feinflu í^eim i 5Boc» 
ðenabcpggtierðíingu. 

^efuD ^cejlana ^itíu feií , íjecm&u eíí 
Mdi Q:ii&cní)en , l)incc þúm ^ictu ©aifunt. 
'oeigi& a& 8cccifDeinarncc > fooftu Siifam* 
flnn buct me& ficc,]^e9ar \)ier]Þcet)tt«rfttmfí 
iim; bra&ir,ðía&ir, ©iaU&iö f pgðta, l&ár 
. ^^, h\ma , fij&ann feg&u , (ijf a fcm Suöac 

[ t'íim fKoí&inn loð&u. 

2Í&UC cn í5)aðurifi up))rann rí«r , \x>\'< 
ficiiiðu af6ta&num ^mm priaxc, s)}ía* L tnúma uav, iikD þúm lijfa j@aíoiiie f ai' , l 

toar, gaufiiamné tíiUöu, ab lin^fvi @f i)(Iöu, j; 
Sijfií) fmpvia, [^wev vieö av>ía pa í)lio©tí í 

fp9Vi«. ' f 

-t^m numbm'tötlítaI}Ovbum®ícín? r 

t&in&rav f<tt ofö ox macga ©vein; pígac r 

fcm (itu'l^iMnðaíi, opinn flooö efí j 

€inðin toðv , all)t>ijtu f lœ&tuv Sijni JÞav, F 

^vaifrfla vieö .£)iavtaö famða, ^lioo&ar, , 
ttioo&av , í)Vi)39V>av .<^\)innuv, fað&tföiríuv^ 
. fDVgiö íiði , uppviftií 3€fum eg p&uv feiðt. 

^tíinuvnav ðla&av ^tinðu beim, ©vœ^» 
ovinn 3<£fué mcetti íeim,fciðianbi: QJeviö 
fa;(av,íœv|íeUufí)&aiífvam ti(©anné,<ii 
Sœtuv f i)jlu Sttufnavané , {)ann vieí) í)tjv* 

(cða flí) ma;(a : €9 bi& , aö jþií), mijnuni | 

Mij&um, ^vctbvum Iþij&um , bcmtt jþað | 
inni&, i ©a(ií(e« f iív fpvfl mið fiínni&. 

«9ía9^a(ena m mebann fev, mtöð Piooti f 

l^<Mnðaöfem^ítuv<v,oð3of>anneéme& 1 

|e»num/ fag&i Sijf amfitl fa:lflííafí, ft» ^ií* j 4^ ^i)v(!e<13fli:fcvi8. 

V ©vgieð »ic fina Un , bui't'4c!inn wxi \)<Mm 
Ajónum : ^miJiv , þmi>\\' , un&vajl |>ctta, 

i it íjflö fvietta , og cnn ^afav/ wt fcuns* 

(' ð'iinðu nu etl til ©vafav. 

1 §\) V jluv Soí^anncé f vamf om jþav , f o> 

J nam aí) ©vefin opínn ^av, ^etuv gveitt 

! inngeinðuv/fíöu Iþav (09&Sijn*^la'íJin mi# 

f xoh (ijEa 09 SSfu ©oeita^íÐivf / Sov# 
' un&vanaf^ttífcinðu , (\llf!ioott, og fiioott, 
; flftuv fnn)d og í^toi tvraci , í>iru aö fcfiu, buvt 
111 uni CijE'ið boviö íffSTíeíanum. 

$<£pan&i ?5Jí «via mi ííooö, iií i ©vðfítt« 
bovf&t ^liooE), (Stngium ^wim 3«f 
©icctuv, toavb bun nu í)vce&& ,09 \)i&(tit ^df 
^af tavan @avöfiné5u9&i|í fiítt,f)an fpi)v 
ftta):/ f)í)ab f)un poituv ? vpun f öa& , ^cdft 
l^«&, mifí^evvapij&uv, ^iavtané bdjöuv/ 
, t>tcyfinn|l«tði/€fni&@ovðav cðpaö fctðt. 

'^afix bovib f)cmn buvt me& , biö 
, «3 a& .f)evva fcigiv miev / foo eg ()ann ^mv* 
\ ð«& fccfi , ?Día&uvinn f\)avav : ?í)íavta , 
^ciiTact fag&i bun aftuv.fa, ei (e^f&i ot 
\n tíffi , S^xm^ 03 ©tpðð^ , fnijfl i r 

44 Sui'fii spniíutili. 

®íc&i títoott í ab fFic&i, er €í)cífíum f icm 
*i/ í)eim til ^oftula ^ba fen>i. 

•^un fom jícft); 09 Jieim funnðiC't&i / - 
C^rifluc af ÍÖau&arifmfte/ Slí)bur&iaU« 
f«g&i/ ^inar á^'onurnar l)erm&u mel>, f)cf&u 
IÞcer lijfa 3€|um ftet) , Sijf« 09 í £i">f« 
5Br«9&t ; «þett« rietta , cöiUu ^íeUbu, ^ug 
finn^rellEíU/ ^erranné©i5Cin«r/éicon» 
íliíerÁnðar í»al> fes&u <inar. 

íEii €maué aeínðu einic Z'oút , um 
•ÖSrranní ^ijnu tala ]peir / íia& (f ie&i oík 
Ipefíum íÐíigt/ eíi fo til bar fem feigi eg fr«/ 
ftmlfur 3€fHí malceg&ifl: ipax, fii) ob í)ann 
í)ecf tu eigi / í)ann fppr / ^&ugf pr / i^uia 
-Öialib, ^rt)99&ar#lalib, ^afii) ^rof&ur, 
€icop^flé anfanne& f l©cf ri 3;œ&u. 

€r tu ein fo Of tcn&ur SDíaó/i Serufaíem 
«& ©iovning jþatí , fcm er fprir if e»mu ff ie&# 
ur , tteitftu e(f i ? €nn [)an fp^r a& : ^fi^nuitl- 
€leopí)aé fað&i fa&, 3€fué ,fem oféttar 

» mctur, ^cs&ftur, œífíur^af ©paa&oomö 
Dr&um , og ©ice&ffu''©lfr&um , fi)riic 

' ©u&i og 5jjíonnum , áx i^roféi iieí>&&uc ftíolfxc foimum. 

€nn nu i SJí ocgun mrfa toti|T , ox&ur tm 
ftciíaf®ttðtrtj|l,^lLMnnurfi-m ofö TOtgc* 
íiidu, itfanU !>9t)úft lijtö t)aiín, Itjf (eðt j)aí) 
íuigumoivbait Einl , ^clnituc íjí>í allic fein* 
gu , ^eitti<!a , ©leinilfa, t>ab}?ai baxba, 

i^ijusap ©oi&a, fi«ní>iftjí)ann/^€l)rilíut 
fo ÍKföi f)fi.Hib «6 íiji>a. 

Wa EH'tnitig tt>tleð(\i<\ rie& , opna&i 
^eiraV'S)v«3Ífot mel>/ riftma gUsðgt fi» 
(fi(;a / .^cvuptunií> aílir iwlgafl: nu, na;r 
m enöuí? war e«i&inn fU/9oiinða li<t|t (eíngí 
ta oilia , btiDbu ,-mi;í)i)u , €^ri(l a& bijöa, 

. f tom&u lijöa / ca .^t'Oll&i& ncer|ta , iiut meö 
íeiiti ðeingur Slfiillfctnn ^cerfta. 

eciti(l til, 5öor&é oð ^rau&iö f ar , 
^ltffa&tfeiw buftíS ®i&ur\>ar /Ogfij&annaö 
pcim ttetti , b<«&ir i ^enn í)ar\ þtdm þea, 
f eirra @>ipeiim« ^oarf burtu froí , ^aCf 
»ui ur ^us« liítti, ^ra&ir , gía&ir, ^ojtuí? 
Jjm binum, ^ecranná C8mum,^t«r frat 
íe'9&u,c tigali ?:rtt>naö feeir oa^ab le^&u. ' 

2( femu etun&u fo til bw, ft(»if/ 

uc i »6 ' gDrHi ^ðyturiB. , 

fftiMar S)i)i'imum aftur íce(í,fi<» íict oji 
fijnai' •C)e"&ut;€nn ^cicfvi meíc, ucDu 
feigniv , Octatleiðnii' / n í^i tv»a/ övoat 
t;i«&i ellum i ©ícfci fnvoa. 

€(í i wav ?:l)oma6 \<!& meí> ]^cim , emi 
Ipeðav feivna í)ann Im í)eim, pev legöuaUt 
Ji&fmna, aU&vci tvwi eg, f)ttnnanfavicö, 
utannaí* ^aglcifSevin fkí), fasi mcö Stjn* 
gvi fanno , li&U/ bii)u,Sítta ®aðav,í5)ijví) 
fo ^agav , ©D^ottinn fatuc , aö lucf tunt 
ít>r)vum fommillt>uv,m<etuv. 

|)imííimtleö£) ^cvcan [)ijv í !Öíi&,r)icc 
ttœvjl^í^omam fo vœö&i ^i^/og ttiU ^aií wc# 
t)i glaöuv , i ^(íaðíafevinn lcixt jnauv |3iít, 
fioott (cðð micv^enbi@ii&u iii,\)evtKcfí 
i>antvtt)aí»uv : ^3Hottmn,®u& minn ! fað# 
t)i &t)ð3UV, ^vroavtvpððuv , ^oijbutimt 
fvijbuv, aftuv 3SÍUÓ anfav b(ijt)ut 

eanníe9á'5:í)oma tvw&iv jþu , '2;tlfíjn& 
tttiinM^uoUi nu,oð eg cnn fvamav fciðt: 

í«« tv fí«&mnií3 \m\ f)Uí/ famt |jo af !""i9i. Sííivi.'/ imívi, 3«ví>t<if n í)U\n, i\)t« 
'ífijiuimStteiJiuni, ftjöavðiöv&i/ ellþpaö 
ði;«iiib~5t«v<cei\)ev6i. 

feiv aí> ^iiíi&vmct, ífí ftg opinnbcvabi, 
i^etuv öt)fpuv&uví?:)virDav fav, föi jaítaí>i, 
Unitoonlcgt toav,a&í)anii3Sfum cljlabi, 
^tiuv , íjijtuv , gijfftné ^;Btaubi , fíjncí 
'®«u&i,@iinon foí&íii/unj f^annó .^Öaubð 
«3 Utföv vcebbi. 

. ® «9« íl^Díöttinn VÍC& , &tocr!> 

í)ícv Scevifoeinum mc&, cftiv Uppvifu 
,í")v«, ti(vg)imna fíi&ann [)ic&atí flie, ^iot 
•ycnö gebuvé Siímaxttugví, fituv do^ 
»&iíu(pinn ^ijva; 2ímcn , Símen » 
aUflv2:ij&iv,(ofígijbiv,l^flufi] ^ 
avanngooba/^enumjfal 
;afnflnn-g)ei&uvinn 
biooba. » » « mt llarturiít. 

®cm (jefuc i fttc töo'í^ijaxi'é ^faíma/ 

iníjairé q3(aíi«ur , j^ucDm 1652 

Uitbiv þeffum Sioöíuni. 

í 

Sltiö biiw nu ní)a , ^^oíiöai soo&^ 
<l)cautic l«H ftcn ofáftija , fac9« ©otð* j. ■ 

I ^^^^^^^^^^ 

Mc fenbi San&i ttocu ©uö , 
ttm/«nDi©cawö 09 «^&i 5ííau&. 4f 
^«^10 af ^oe&um / jie&uðcí ít«bum / of* 

^ H 
3«fu ptijfaö Síafn cj nefnt / nijtt m 
gtta fomií> ^eimi, cBljge ir bífl: / ftírfi 
-öec! 53 jiofnuö Sfwi/flp&ie/ accf öe, ««mn 

ð«9mí iSliHöin mtfl;Söacnyt«ííwnd/ öijf^ <5 1 1 maav ipavinrm^ ^ 

f eiva , mi>\^ ©ijífeinn ©iœ bi!u-'9ia;b&. 

•^abumttotumfiöci'a ^icnni&oom , €au# 
fct f«&é , Siibcnn leiöe, a& lif« i ^oot</ ðievi 
»5 iccd cöevf in froom, ^tet'&in oeí&e blij6» 
m SKftxbum , bollum oUum l^cicta mcjí ^ 
i)«re fíuðé a£» fcijbum S^m&um, ^vií) og 
$Rcoí>um , ut fo f<etiíl«Son&í!ann toejr. 

<pfíi;'(iwfa''^e«n «t minnijt , mm* 
qjalltut íX^tottenn ^Símttat ^ewa í)<tttv 
^i&apwbií ©annlíif fpnniít, e»;nin# 
wm í iooni , lietti ^Kcan 09 ^vœ&inn fjttt , 
oll ietiUihðSeðen (agc, liwftVðiafivSwo* 
mmt>, Sajla fijítl^o cöeigi tooege ,^net3í 
Æ)«9e , aí) ðoo&et; Sijtxr jiitme §d&. 

áctuner •^ioona miwfuií mijft, 
un fttffi a ®vcet)arané Sij&a fprr 09 ft)&/ 
^J9ie& ()el9a&\5áfe, t>iif e C8ij(c& , 
á , ^nau&eft , <^oij&e , b^er jt ©tríjb , ^er* 
neíí einið bliJ&uv ncapt, ^ð íSiepn ^tfla ______ mmx ^fxixmuu '^i 

íetbi £ö 2ctt&t / twcE> Cíjfí 09 ©.t«fu , íloocm 

^bur ©ííbi 2tv'ibí>íjí<í,enuiii ^cílluut 

íí^>*c«, <?iii'a, €í)nííi 2líl í)iev li^Dfa f)aftí) 
T9«09ncev,un&ir^cnbil>t'ijlibfdir/^íill« 
fuíli'i íA^íi-ottitiö ^t«v; aungv>aíí 2{nguit>^u(» 
ií> f ioEÍii',íj4»( nic íccHv, ^atl af |>etii f)ulin «i\ 
Ofé nu bleféi ©vœ&arinn ðoobuv, og 
^íttfiu' fiwfav fiinav t>víiuav cinuig tní& , 
Vm&cí) , 2o£iuv, gia&c ©vooíviv, öiœft fic 
<!opt,cipi)m ncinav ^ilasgijit ^tctt', nct)t# 
Um Oítiib íijtilaitiv, fioftíjgiefuns ©votítiíá 

vicabf i ©uí!í (^lii^um C'ta;tunftfíttt«r/ma» 
tftft ?0ímtcv , ^")dU f au allcr vcinc S\mí>. 

^ai^íötjlu^ofíumgaíia, €f)vifíuv6«# 
jtuv , ^öfvfíuv/incjíur gooiei frai : <2Siifl fo 
5vau)lt& fcfttim fafla ,fi>rft ógfii&ft ^drti 
ðtofla ©iefli a;tií'«tt,$ífl^ijbafíaíörioDjt 
<i bvcfti , fjpfíur íþiooflur ^orftnn ftc , qeifí. 
wmjajía ®u|íiíi:«jíi,£oíla gefltv, flcjlic 5 z_ guigr ^a t'turirt. _^ 

Oiei- öinna QJicl ; (Si>inn«r ^Kínn 09 rnpnö* 
itðiítoen&e, mmttugönu^Dlottcnn Io|i& 
.tijiít/^önum íinum ofé af^cn&c, 2tmí» ; 
fcnöe , «^&ur 3€eue Slrcb bíij&t ! 

Son, Pecf (ie þicr geub gt0vb,etc. 

i9ve& nijtt nu «1, 3 ^afnt 3Sfu fo; 
t«,l)t)na|í bíijbt; <þujj«. ^eí 
ff i)llbcc giðíta , fcgiafí öijbt, fn> mm fcílu 
SrccininnmcEta, fcm^ol fann bceta. 
. ©u& og «9íann, 99looí)«c, íDíet) i ^cim* 
mn fa;&&e,"ttorn bíijöann ^roo&tr, fem 
t)efr<»n iKeinínn arcc&&«, ^cimjtné^antv 
íþioo&er, ^cígci ^lclfan 9i«f&í)e , ^oai&í 
ur ^pmö mœö&e. 

§oel!i§ri& f)reinann, fíccF af í^ijr&at 
Wloítti, 09 @u& ttib ©nann, aUt ^mv^ 
f t)ni& fa'ttí , exlu eiö bíinann, fijnöi 03 
^iacta& fto'tti , ^rot ©i;n6a bœttt. 
3S@U@ 5ann bcitir , .f)i(ulp ogSc<í< 

fUn ,£ij&a,@cplu fanníJíitic , og f\)ipt€C eU» l&Ux <Parfuri!i. 5^ 

K3ícflan gicfuc fnj&«mt&«Sí9Ífunb(ijbð. 

wafn paí) fasít fanna , ^celu ©íe6i 
T«cií /^otmum ^œttanutt , ^aaltða for* 
tcertr, aBa 2ett«Snan«,«ní»ur(tjf9ar/ncíi'í 
tr, ©org ]pa áfarír. 

2lrt& nijtt gjafn fitt, ?íí<ttí)«r ^errafí 
Soo&í,9i<fi ofé blijí t , ® agn fttt , ijíð&unt 
^riíje bioobt , nm!ttamt , ^i jbt , toib 9í?auð 
f oitt , fo notf ijl snaniíi 03 Sltoobi , 2<vn m 
Si)fóv©roo&i.- 

•C)imin, Smb, ^af, ^(oob , 6i)tría ® 
tpnu 09 eina, 5oíbarí<Smb,§icurí©ioo|(ii-»' 
oð^nooföuníanbftné brcina^ bícféiiJííttft 

©ubö goob , 09 ©rcrbinð i>t\t\ Um , m 
2W00&6 09 íDlcina. 

^i)rfiu'.@tiett fícera, .^icnímcit i8an* 
51 , ímt ofö rictt (ccra , Sifnabjtnn boer ttan» 
»1 / fo uppfítt fFia;ra , <Sattní«if é in lioo> 
»"a»bi;triUtjafti<mn|íanbt. 

©!icf un eanbé'.gago , Sibé ^tMu 
Tn^^ ' 2lqa , tií (íblítt 

m Wmx bvmba , er ein al(í m« noiba. 

^3 AIOPH, liiii? um ©cun&ic , >&etT&3£fu,fc«9fnj6/ 

í tjb , cgotnðium íörottiná iiiitic , Si)fá 
lmngðC@tuní>ir. i 

3^mífaoð^rið&HtteílI&um,«&em!Í »f4 

ínn í5>mttnné ^cegt , i dvij&í og@ttjg& 
feije'l&um , @ti;cf |ö<ltí , fonflfgi, og alltttel 

95ií>^cecfia^ctt&'-©pn&mn,^(ijfofá i 
StSfu blijtii , fi'ðs «C)usa l)C(tt&''biiní)um , 

" ca&i , ^eipt oð^íijöi, ©(cépað'^^íittí'* ;' 
uui , @ufcl«9finð(a ítj&i/ SKoog , 3í«ini ^ i 
etrij&t. 

^íminá ^nofð fniaOa, ^elðajt Snepat: 
©c^., ofií gepmi cilla , fc« Dtoina Q5iel* 
ra:i)i,f unniðtt ÍCrofé faHa,fo Eceinfia ^iar* 
tab nœöi , ®u&á 3ííax&]Þa& 9rce&i , Slttt. 
3í Son , £:itn ®u& ©íapari allra («» , eíc. | 8iif I ecalinn og l)«9^ðaií miin , ^n-tíi 
3€fii / 1 íöcnium þijn, bii) cg fctíafta ^io* 
»Öi&í)itt,bltf6io9 f)c(9i£ij|íö mití. 

€t)viftc,f<m þom ^öM 00 ^ijn,fe9Pt* 
ínim'^4:iöme&^íoo&i|)iin/ i 95efu 09 
©^efni o»tt mict ^iíft , \><f tifca mi9,enut* 

(gíngtð efatí i?ijíí miíc , fo 
tlmig «cf I ©ieflatnct , i mijnum ^tofé* 
09 ^íc&loití, minn ©SHottwn 3Sfu ^ioi 

líjictnt ^ 
jQmt l)mm íifc 6iet eba 5«) , ^íacMI 

^ öö mítt K>it þ'QX Mibtt «1 , glakut piíi mijnt 

I 9i<fe3 í2>n&/©uö©annUierm*,t^iM 

J. bi^ium i3(£fu ^afninu, ífl<tt&«t»'f)et)cti 
f ÍJinni til w fnw. 

Sioofib ^agfin« cnn &ce9Íí ofé fcrtj; Iðfum 9i»c&t i ©ag , eftci: fKvf)oerö 
©íaiíö embcttte, i 3tfu IJÍafni bl<ífab fic. 

@icf ofð nu í5)rottinn 900í>a Oíoott , (je* 
im ogwnba fi-aa^íieíoí @oott,fr«: br* 
íttbúm íDauba oa bciff ci ^ijn , bcixirc ofð 
AUa ÍJÍai&inn IÞijn. 

gccijlinsum ©iefuí^ frm ofó fntí, ^or- íííírtr íjJðrf urÆ, 

&i)mu 9í«(tt 59ípc!ce yíír: bríw , Sijf aminti 

^öijllöar (cito fct, Sictttr tþiíonínsar ©ö* \ 
tfninn cr. ^ 

íþacfaíðt>rí> 5ítj&« ?Sðrn Bijrtnu , 6ío» 
eöa^icrell mcöfamm^rw, focfnijí ^Þier/ 
^a&ir, ^oorn fu »ijlí / fprir »orn ^crra 
SíSfum €()rifí. 

Sof ficjjícc ©ubfprir li&inn íDað/ StjFn» f 
tm þiin 3i)o& t>orn aumann ^ag , ttern&aí> , 
I)efurfraiX ^riðö oj ^a»f!af<mÖ 

^ijfá br<»&um íðeD&. 
§örímt fu ftfé nu Sa^irEiœr, ^tell&íi 
mjt^nbci , fem fli^röum ö«r , leiní* oq opinn* \ 

tnnfloor. , ' 

€r|töe ttort og <3íinnuí«0 , *ter fcm nu j 4 r - Klíat <)5arf«riS. f7 

injvivwn&nv bmut j3u,£)occt&ariíÖrrtu* 

Smt j^uoféí^agftníS Stoomrtnn^in, Iíi» 
ta cií) ^ijíorðni, íí)tottcnn mtnn ,fo mb 
§«9naí)c jþíoonum píer; tþcfíJ nuof^iaíí 
taoffumtoia'. 

. •©o^,«&ci&uf, Stjfíí),t!€-ni og 0n&, 
. £> ! íÐ3?ottinn ©uí), i ÍJiína|)0n£), bcfoí* 
um t)icr mcí) traujlri '^rw, ti( oor 9Mö ' 
íinnejafnann fnu. 
•®u&é geburé ^SSíill^e, ©iÆbifa og 
IJmö , ©u&ó ©onar Sgfu ^imípar* 
yl<tt&,®u&é Í)ciíaðö2íní)a ^pííjfciim tra* 
U|l,bí{u ofö ííaí)ncemi|l enöalauft. 
^ ^ðeifeð ® uí»ö íþrenníng f)(ij|i' dfg nu , og 
^all&e fa|í i tiíttri §:rro, a& ^(íootum fijbí 

«nn^imna<3Jiíí, ^ímípacaíi förlr 3S» 
fum €f)tifí. 

gmen ^efé allcr offum tolcr, Símcn, tioc 
í£>3it)ítenn,2offie^ter, Símcnfie ^ö&fem 
Cð nuba& , Símen : SSfuð bcén^c^ref a&. 

Sonydiltjft Cijfíb <t mfit, iU. 

^5 . tpfi ?t Sníav >)5arfurií. 
Ofi pi3 íöcortmn ^imíniun I^cor, 05 

©auníeifanni^ínnoáéiiiFun mcfí/ ?Kf(íöí 
03 '^^igninn t-Uv / t)fii: ofé eilum ei ilúfcfcjt^ 

fenn og fuílfominn@tVuö<ií'i)n/ £of :Dr* 
ottínné böeMÍ)öxtt 03 l)Uoott ; ])\>dxti 
€)tun&ua& tim/alí&i\iliut^íerf^abgl.:i;ni* 
«fl gott/ gicfíné fem lict fai , f)an [)ífuc 
iipptu nijtt i iJíowt/ Síí auí>um|>i«v biargaö 

8ofa&ur ífiertu lífanbi ©u&/ fi>nr litn« 
$f?veturí@íunD/ og|?a& 3JcrelIÉí;nn upp(í» 
oomuö, cr nu af íöagfmð ^S^wif ; ©oolum 
t •pei&i ff iicru íjr / éEtniö fttt mtx hlijtt, 
^uglar S'^ptfíuö/^^tffar og ©ijr/ 
l>úm ©vifla bíijöt; ©foog^íj^rtcn &min 
og Siíiur ^anöó , íífna og gl'^bíaft úíjfl til 
<gíanná;í5eua íilíÖijrbaríöuottinuiþier, 
ÍÖigkga ^toonar alU : ^ íyoab (TDUtara 
munþa micr/at) míflajÞiítiííafn cx't^aUtr 
©uöð a* Síjfíng fcm gtouDut er , og gícfíí> 

1 ■ ingiimíbUbliÍ&,\>iiiUi)uc jfal cgDanDaat 

1 ÍÖaubíinð ^ijn; fi'<n?9ícvfrununi til S;* 
! cofáuið leiöt: Mubue ©iabiíann í)ijn 5 
;, íOoiua minna Wi 03 ^Öla'gö / afra(»& b^f* 
m í ijn ©ubboomð ^rccsí), í«i ^o þtit hiyqý 
• fli €f»ií> oanbt , mc£v aUíi ©tif a ^cax^ai 
Riicc í>u ÍÖvottinn ðiœttir ðcant, ©vtm& 
ítiíra bai9t>ic frax / r*mðfer&Ú9ra feitt 
9l<ttí>um f flunt , raffa , fo l^toergí nax, 

<Öim mið i'íJ^oott torir Wn og 2i&,(iet(l 
niDota ^iinaittar Þijnö ; €mé mi i ® ug utít 
Sííðtt&eðbi&,imafni §reífaramijné;f)inö* 
' ta]þuUráfíttt2tn&(fotviné,femc(í!areij3Í 

t ©ð ^ör&, fi> tttrbi fiiff að ^iíia I>«ií»^/ 

i- Qiect' mijn, ^ainí'ar me Drb : <Siicf&u mi« 
.[ ^r ©rotttnn ^actafc f)r eint , bu)ía og fttin* 
' t»a(ioofl ogíepnt, e.iða»^ob|)ijn/fcm(iftlt 
ofö fax , 09 fiijfftné ^raut cð í!i( ; i ^<^m 
i h>dm Xijö l)icí)ann i frai, ^attö* t>«u gtar* 
I lumn \)i( , í)*i ©atti& feiair f«U í>« / ftnt 

L l^av !)af4 Sipið til. fo j Mai QJártudff. 

flu minn^u íapé^as/ S^irgíitc 09"3)íat# 
«c ^aung , bíe|]"á Uttietgi og ^tnnulag r !■ 
fo t»evöi ei »C)<9Í»an raung ; ^öleffunar (sí»|l:i 
Sörunnurinn, bícfliaííu mig i fiei4)t>crt ©iíí; 
^íe.cg <u §er& utíi ®ioo eba Sorb, fit 
Scing / ebtir f irc |lení> , ^onb ?i jn t)^r miec 
•^aUDi ^erí> , 'pox^a ©llum fr«ven& : 
©ief fo meí) Þij&r i íþacf argter í)/{)ijn 3Í oxö 
fie toifcurf iení). 

3 ^orfíoon '^ijm 03 ^e{)u^^ern& , feí 
<g nu , íöcottínn , í)ier, eijEama minn me& 
ttjfe og 0n&, i-un (^Ut og ^eiífu#.^íor ; 
mitt fo eg agti ©tarf og ©tiett, jltoornatu 
tniöi 2uní),^tcrmebeiiíig mig{)aU&i rietí> 
•tvÖr^ggtar og ©(e&i etuní»; €f)riítní# 
^«H& mitt,^iar(eif 03?;rtT) , meí> toftí 
IÞijiuim , O 3^fu ! aufa iafnann og cb(fl 
teirön: , uppoi pai) 0aal mijn froom, ^i}X» 
iardg fmt fí)ricítier l>irtfl,]^a fer f u aí> ^aU* 
fca ©oom; fom 3€fu, fom fettt 
fprií/ fímrt ðiecaWt 6pnfca^©room. 

S)aui&» i ! Slflar iParíurffl. 6t' tuguc \)crf miír |íat,mc& bcértlcði-i ^nna* 
^öott, bínbavjirblíu tni« f)a\ , 3 ^afcmi 
fœlum a& fofna píjn, fÆtí ^a&ic,, es t'ijé/ 
ájttalaué tr ]^a0n5)inn mijn, ogíilíjf ©U* 
&i toijé: ©ij&anr.ieambfínöStoomaflair/ 
lofi ^un^ijjumeíttjf ^c,j?u fem aí) aUt me& 
Or&i kc,.<£itín ©u& og ^rcnhing \)<xXf 
fanif)Uða aílir ftjngiumjþier, <Sigur(93crí 
'&imnum<ttj <ajall&i& ^itt S^Jijr&oöSgv* 
<)ner/2ímen,^fl(<Iu)a. 

3€fu f tcc ftc íþecf 09?of , ft)rtc ímj* 
na 2íjl 039í<tt&ar'.©iof,toel^ífur^ii 
Winht»ei1anh^a9,\)trn&a& og ðei^mtum 
pennahn íöag. 

©lifni eihgiií mig ^enti ^ier, ^Iijf& )55c# 
•ttinnð mijnð f a& Dtitti mier , 0atan fiíecf 
<!«&crN ntiní/fem0n& pflSijfeíar tií 

, -^3ea totíftjrirf «& 3cfu fiœr, jmta l^tcc 
•«eðf<m& fí«!c 09 nofv, af|)tðctané SJiuiíi 

.«7 ^Ug 
taíauil. ■ 

- ^ili)f«mi bit) cg Sílmaitt^inn ,,<ufíficen 
S'^fu i)ma miim, fpvii-gicf eíl inijn Sífbfof 
íioot/ i ©asfem fcamíja cg ^iaot. moot. 

©agé QJjnnann mijn, fcm bvijðta 
l^icv/ íöi'onínn niinn goo&uc jÞoCfnifí , 
ebli \)\]\\ ^lc|f«n allt mitt SKcot) , ouC mi«v 

©eíyttibu mifl/CDíottinn Q)u&/ i 'Sííootí, 
f c<K ðíimum <25oba, 03 Coott/ fo 0» 
»in gieri micc íinginn ©vonö/ítjtc muc 
fic ítijri ^iíulpav>|)enö. 

éucfuna, ^íiifU/ ^mn 09 git5>, Cijf O0 
€t«klma civninn nu& , Umi'ioon |)inni <ð 
«Iít ía&ði«f, D^vœíi^ucfijíianligg 09 fcf. 

3 !5)tottinné '??afni tg l^ioijíijí ^ier, ^«f» 
ftu O^tfu ©<»tm miec/tg fcl mig ÍJÍnni 
^ljFu enn , og aU« í)ijna S^viílna 50ícnii. • 

£of fte ^obutnum lefíb 09 timt, gcf fie 
feoi'é Í>evc<i3cfu 9l<w&v2of-&«lð«m Sin-^ 
ta öliann '^ijí), 5íimn, £of fu ^i«c^cetí» 

) 

I-. 
f 

L íon , ^nx [m «t) tc^ít'' í)æ9« '^080 / 

Silla (iwfafíí^ercnnimn, >&tartan« 

_ Uiwallbra^Pnbi/ iiiipvef i mið nu $ln&» 

inn jiinn/ ^n&utncevTng fo finbi; €3 ec 

S)iann«iítann oifaurðu& , «fplavna í'aí) 
lifanbí ©ub , ðief ínier völabtiarííat ÍDnbi. 

Afctning minn 09 i)í)iulagi, eg ^itti a& 
<«ðf'*ta, jjíít til íö./rt'at *í> f -Hua i 
Í)aboeit|lu ífímbm flP i Jr« ; tSnn l)\)cnunn 
í)efiígau*n iSJíaunf^nb ,«i«itab ÍJig mc^ 
ttiacgf t ^nb , Iþabtt^tbiíu ob laðfcera. 

Lijfbaða minn« Sijtinn oB, l»fnai5u, 
55^tDttínn blijbi , og mig f)\)ijtf«ða einá 03 
, aungttu f»o ?Dlcini Eoijbi ; oi mij 
«L ngtat «f aHri Sloot , «b eg ð'ev'öi l^iec 
tí>nbð«'títo^t,^íiaa Sabiilnn friibí! 

Lcwnðat mignu af Síjfíoð , 2rtuf» 
t)i« þiet,©iottm,fina:íÍþi«tcc nw, §abit, 
ttieic tnn ÍRoil, '35íein«nna^oot«it)inn«; 
^cetafli ^ötwnut *!ðiöC»lunat , fiðnab »&et* 
fcerai ^elliftftt , l«t miftí^iec ^ofðictb in<». 

Gtiíbam mij!n^vnba''*S.ait,fi9n» 64 flUt ^avtnrin. 

&itinFí<»r,^un fw \)fic «ní?ii-: O2w}0» 

ínnec^míDnbínn mijn, i b[tjbnm^.«&* 
ðv^AMtii í>ijn, li)&i fo eijffinéetunbir. 

RiettlcEtió fagui- ^oifíur flaír,^!)Bunð« 
ur í^ijröar fœti , gngla gcður* um cilijf 
5ÍC, UtMílöra ®ailfl^^ía!ti,allra trroa&í 
ra Sltla 09 QJon, cr S«fuð ©ubé Snflt* 
ÍU íSon : @tef ^cfé cg jafnann giœti ! 

Innroíí þa , ©rottinn , Drbiö f itt , í 
tttttt^iartaogétnni, ^abfieSijfbaga 21» 
ooftö mttt,iítfnaí) fo bceta einni; eftir M 
\ca.i mínn sret&afl @«n(3,i ®iœ&(fu^inat 

»95^ait)ar^§mng,í)ar foj^icr íþacFir iní. 

Miffunar flnnar míiDfif ?)í«í.í),mifí<i 
ífl 5€fi^ijna,minfeaftt ^gfu 9}íepar# 
©mb, minnjíu ax íöarn*^pní) ^ijtía, fa&» 
tua mig a& ^ter §a&ir níínn /fprir Síngiet* 
íi« ©onití þin, líttí ecf 1 2ibfcm& &i>ijna. 

Sct e^ nu m mitt ^vaull 09 íjrm^ til 

Íijn,minn3€fu900&i,(i!&m!gflf2í(ífcm& 
elf ir l^u, !)9«i&rcifír J^ijnu 5öloo&i , cf me&* 

«nnt>rtric5Síi'nn mijn, wíí^rei&a vií eg Cof* i «ttt S^au&y Í)ið9 a&. ©t;ítttbeií)nt minni ; 
lojttu mtð flftijb (ifa jþier, íijfa íiepa í«* 
t>uvtu fev : goflpitt an&reíc (tnni. 

?:on, JRaatturaS »11 pg €lilf SWatié , efc. 

fjN?Kottinn, lijfnfamut; ^€rra ixúm 'f 
■ •^«&iflaíparinnallr«SDíQKna,fu fetna& 
tceöureílu «ín > Síflfem&ar «Killí>innfaíia , 
oœnbepr pu mig, í)efé betbi eg j^tg, i bíefluítu 
3€fu 9íafni .me&IÍM?fr.^;j^^,;3 -59 - 

S5^í> , um tíijfí 09 ©a\(ar-'€fni. 

^iin ^Qxbþab befuc fp tilfett , a& ftcr* 
btoer (!ií(bi (ocra,€mbcetti fitt ab wbfn rtett, 
cgmcb^aní'bierð ftg ncera, utít Sanb og 
^ioo , enn Sibfmib í o , (ofat i c í eitn ab 
1« / fcm trepjta pier , 09 ftjbann ftcr , jtnnac 
Síttoinnu (eit»». 

\)i( cg cftir Dr6i Whi 'lxam 
V «í]Þinnar, <u Spa^m ^il^ur fara frij, , 
; öí^í'u (citanbi minnar ; fiaí&u mifl nu / fœ* L ; S ttíat ípavfutíft. ________ 

Jí3<£íu IJbcingíiiii^aiff iimðtrtnfet , tiíoð 

«ftur aö £an&t. 
Oð fetti jþu gicr&íi; cabw fi;cc , oííijcf' 

íicficigi fpcr, f agnabi fprtc jþier éínum, v> 
ttiliitttiið,ncer ppr'fíg , SíH&ann oð 
x'\b bíetf a , ^afla í>ar ca , cg ^ugga þa , -^i* , 
<jttaí> mttt SíriDar''\>eifa. 

QJar&toeíttu mið og 'iBeg minn 9rei& / 
^ern& í)ijn pftr míer jlan&i, frax U^pi 
íBorgog broi&um Í5)e9& , t)«&i « ^ioi> 
ogSan&i, SSíué mintt tcwr , €9m& allö 
wr,cinn fanntumig a6 leifa, wrtu miefi 

' itœrfl ,ía^ier fem^cet(l/^<ifrttD5?ötíðiwí^*' 
nar gepfa. 
©töotan 55rim'®ii*og jterfan <í8tnl>f 

fto&toe f tin tSliUbtn fa:í«/ illra etoor^giíí* 
ogna ?íilinb , ei íatt mtg f unn« fcela , <a>a!tt* 
ðia^ftooí ^itt, fprir <3Barb^aU& mitt, w» 
eð mier giarna f íoofa , fo meígi eg frlj , af 
^ttivi ^öi , Srelfanjþitmi befl íjroofa. , 
%>\>i eg íeplíur (ofa þi^, Sijfjlué unt f Stnfl' r yortutiS/ gf 

!' ^nbiv míjnat , þat Oeiíog ®u&é 

í; öffuí eitt , iCBeiFíeif ttcitt , Divbdu af iniíC 

; «í)í)tgðia, ciiijfg^m&í)i)n, ctt2lnn.i fijn/ 

l i Wnnimíecjafnann lig^ia. 

3<!ð ð<in9 til etipé i 3€fu 9?afi,i , 

f ■ . SSfuí minrt í)iax miet blijfi , .^elgca ®u&S 
<Sing(a f^eilaðt @afn , ^cœí>ííu og €591*0 
fcurt&cijft , mig feloð þa , fem miet; tcii ^itw, 
tníiuö Séfu fiaiifé i ^cnbui': v>ci'um tií 

Sci&é,ocEntan&i£ií)é, 95«vní) f)anng 9(1? 

©fö íl«n&ur. 
3 ©uDí ÍRafní oð Otta enn , eftir f)m$ 

íJíonöaríDi'&i , QJei&ot'^œruttum v>il t§ 
f . fcnn , tarpa frco ipfinö ^ec&i , íjctta 

«nitt cBerf , SJlpff uninn mcrf , min «C)err« 

S€fu6 blcféí , toeiti &Ann tmcr , ^\)aö 
f 9«n!ié cr , ^on mi jn og íöoon cr jjeféi. 

; 3<£eu@ ofö ttcri ellum f)ick ,^lim 

l J'^uné ti( v»oc ftctti , •^ax^a 03 Ocjnum 
f ^in&tfra)i,fo^(cttaeiaraní)a n«t; »0« 

^iatJtanö ^wé , ^elði S^fué , í)ann ofö ( 

öi'ii^í (íí&i, offuovjxfí nu,«iHivme& í^cw; 3nm5«H&uc^eilw&a>c8jí>verutTflr»oa 

A €inn ©u&.fet^u mþittltMft , 

jíoí»sKðnnfeðrlírtDir laufí; fafrfl;an£<ít 
íЫnott;iméSprirf)eit, fínnítöaUa Zm^ 
um gí«raU&ar'.«Keit. 

R€jí,^innar Seruðcpm 09gla!t,©ierfe# 
''^mcfuer óarío ináT, ef bun ^iier |I(;ppuc 

citt einn fríu , tinginn cc ^ontií ^enni aö 
nca. 

Q-^ú^mm foomír eí faurugt^iaí, fier# 
í)ttei' fínn «Plunn be( qei)ma j?a(,me& 

<þí«ón fið eingmn fortaIa£» 'itecf , fioíDVötuní 
jafuaímilla gíetf, 

r)€il aK&rei » & lpínn^firí?!nann, effFa 

|!aí(tuocstiirí!af)an,f>an minne^aittí 

A** l\A*S líii riín* íHaT***; r^.M rrs.. -„.í. r.*MÍ i ^ |faUtuocsoirí!af)an,f>an minne^íttttí t, 

ör f)ccí) fijfl ,|)efní) f(er ;©rambfcnií i ' 
jafnarinvijft. I •Síiifti' «)5atf Uril €9 r 9 

i l E5fu^«ð&af2íu£»»fummtt,aun3\>aff- 
K<ip Ranta ffaílt. -v 

V J[»rmé ?íuí>í<9() ^otjtnii cic, ^mt ein áoít 
^annorí) fiíð<r f ier. 
Q3íf0ímufuv ef <«ítu 5íub , 03 aumFd 
|*ann fem íijbur 9íaub, ©ub, í 
, •pmbum ^eiil fijner, ^ann munlijftaf 

f ' IjSíft^icr cinn tíí®oo&a ðiert, ðbóbmttTí 
(• ugur Í5<fá jafnann i^crt , íþacfavíauá 
-oííðierö/ ^ab. fec rei)nbt , þmit fúlm 
syíane liooíí og ícpnbí. 

l^inn loertu « Unðbuomí 'i^ííb , ^rfibe 
t(ír,í>flreiemurumfíj&, uppiTiera miin 

. I <ib €Uinn f pr r , fcm 2Sff anu nibur fcubi 
tptr. 

fc«rt ío cínn íoítí i €t)tu ^icr , ofmíog 
í „^'^^""'"«'f'^tt)aber, iöíutinurinnfiunö* 
I niflpíiv í>mt f meínar (eannfFíe) 

L ^tartaD fícutt. 

f Ucfinn f)i?er;í f)<nbur; moot tba tiiet> , 
•^minnflu«t» f)afa (t©Du9t©teb,fmllD«rt 
cvUppbaf €ní>ing lijFt, oft ðiefut £Haun# 
ínn ^ttni um ^nH 

MSö veibum ^uga ^enMa ei ucitt, 
tifðoobð Snött Pintu letbt , marguc i 
Sötcebi ^er! \>«nn , fcm ^aröí o mclt 
«b 9&r«ft ^ann. ' 

Tsj€m fu 09 Icer ^vttt nptfamt tr # n«r 
•*'^einf)tter ©ott víU ficnna Iþiír, bprba 
fíttir um ^eimff ann 5Sflann/f>in f(rr 9)irb* 
(ngfcm meírafann. 

Oj^icnbt S9ím(efhi aflbrcl m(«tt,tt)r# 
íFurba fftoðttnic &a!ma brmtt, ^ías* 
<mbflné ^e^rbu ©tnn , ftjbailti 

ötat ab ^öíib taíAr ^inn. 
pmaEt ég í)ofmoo& í)icr ^riní) ]pu fr<»/. 
^ ^cfnb fctröt mersum Sejiur fod, (ijtilwí 
t«nnSoin&éí«9íannft ©ib , Imt j^icr ncc0* 
fftfl ab bt'jfa \)ib. , 

r^'^iHnbum í)U0, fcm flurfar @tt)9&/ f »it« mta oftuc «iH6, fíin ofcvum mút 

1 R^^liipa fcm m flf fwífum ^ict; , ]po fijniíí 
4 ði^i't ftm ber , cíðtb £of jafn«nti 

S áttt ]píð t»eí uíti f ö j qjtv*ní) f V ftM , ttmw 
■ öum @c(ffap íiig fncifeiv , ©u&bv 
1 «^buin í)«a£ ^ið ðiavnann at>/ öott >!s?afrt 
ij^c^!;íln)tpe9avfa&. 
T^i" IPið aö elff a og epcFt , alí* 
B in.J^'9ciíofífvfft; eoenumí9n6ietni» 

f \ ÍF^."" ' ^^'^ í'j" ©iev6i V (liBa Faff. 
V í^tð ttUövei mf& 2(93 og !Koos , «& 

f.-nr'"*"iÍ^>-*<'9a Stmvíné.^(ooð , þab 
fwsr *«öJpov3 f<m fcvfí mcí> epnb , 
Wwt$övau&]Þí<vunoð(pti&. 
y pp« ^ftmé 2íufe 09 ant ^toaö tv , aB# 

J» i)aK5a(l ^D.aginn befl, fcm r^imne |F ©i* 
Uunöav mf jl. 
v^^^^-i'J^í^^onungut for&nm frcrt , focíící 7« gfn ar ^áÝfutin. 

ÍÖcemi í^anné. 

l^oUuc eiwinn fiett, wM fem pu \)iUtaí) pí» 
evfíeðiect. 

^^tii SaÓteat l)aíí6i ?Dtaf t cr jlcvtvfltoota* 
ra ftiUift ^ootut' ^cfní), cnn^in fcm cv mcö 
^rtttfifoccm&cfní). 

- 39 (a:r ftaiifann ab fcif ia ríctt ,]^tet)# 
n# ei ^cH&ur i ncina<Stieít, þw 
íttformar aö goi , €nöírinn \)mm 
v>«rbamat. 

/p 2:ijb minnjí oi Iþínn íSauba*©ag , 
-^íÖoom fijöafíann »9 @<aUt''^as , 
bib jafnann ©ub ab ðiefa f ^««0 , 
goob og í>ei(ncem ab jíunba 

^anl 

gjítl) -^nnua £«9. 

SPu mt gooba Scibfcmb fW/Si*^'' 
^fic gooöu týtjr , giacnínn mi íafnanti 

3 ^wnni. et^m j!int 03 fíe&ugt ©e& t 
TíUHfcí ^at ^reinann ^iœilcte (web , cflfluí 
1« íöcentnn, ^firboot, Unöann&rmttacr 
wué f íöttt og ptoot. 

^ ^&ran&ifDrir ^ijn Stftrot ^vtK, «c 
öftttÆEaMfnannoert , i gootum C8<teut» 
'finn (h|í , iHt a& for&afl ííítusur mcjí. 

WWéíéga ðoo&ri ^t^rting ^lijí) , ^erm* 
««9 m«í> íl>«{cflmarí>e lij&, t Smtaöc í)iin« 
«i^clf.ftm , ítjea fií ^awrlf ef icfun f ijii. 
^ i^icnins merf ia l«t, mat^i^ 

jora mefe eptf 1 03 ©oit, \>itna í>a& eín«,. 
j«« tctnt fic,um fter5ö«!> i><ímmc&!>ltctt# 

f«»tö«re fín(lu ^iet , ^iol^menelr 

r«t , H ^eilc«t»ate Þtg b\>íti* 

wm 11« , ^önutii ftm miira liðsut «. 

SBSÍ'" í^" ð^ÖwP ©uw Wl , eg ð»ot>utif I>«v , Oíí> íQvottínné lotr mcí) aDti ©cot ^ 

Jlgia l«t , ^oovn fn) ev einf a Ðcen, |)U)íUti 
vonfcri í>iív l)Vittu fv<» , benni ði<í 
SK»m :Þiev f)m , Sllðvefió Swiö upp fi« 
ícctt, <»tuv enn ^viopfðunncev, íFiema* r 
fie \)ib«C>«ii?« 1)««, ef«S)vtcfift 9ioot# 

tnn qvar. , „ , 

^bvi ið^cnnptev i ^eiííi b«lIt,T)»W» 
tftivfmnietiett, Ciwfltjn&itji&^itm 
ff alU , l«ta i fi'ami r iett , ðlett(íu«n&rei 
Bamíöim iöianfi , ©vcttb«t&um <25pvíitn9 
i)ev , fbvfmðtt ei ^ía&úv §«it<tean, fem fi^^ 
trtuv »9 meinlauéev, moo&ga ei |aiw fen» 
itict&iv et99ð&,?0í<ö««nie«H ftjn]Þenn lt)ö* 

E)insl)ané nte «övejí , tteitftei hpAt> m 

§ov&aiíu ^dft fem fava meb Salé'-Q?vbinn, oa ©pi4;,e«í»Ie|f' tur og ^iejrne í^œfít; ftjfí, C)íim(!unhar: 

fwomíígum^í&um eamtal toefl, fariu* 
teg^ fpilla Faim. 

^^a&öcc&ur fc(5rafun&í&, <nn§cí&uc 
<^09 roojflmt ©icö, Sínðuc wr ^&uga 
^cunbi& , |)tatta& ð(aí)»(?ví ]&at meö ? ^n* 
f9Vö^€lfFann f;r«inð, meí) 2£t« 1 fítjec* 
Suð^ai^*^"^^ Sftiría;ti& eina, efí«u{í 

©la^ut öín&a cg puvceric, 04 cBoní)u 
.gttx pig fncií) , macðtj^o tií íBeíé^ict bctti, 

í?5-"!í"^"f,?"?"ððnnlctí) jefíinnac 2€' 
ð lOftic , alí&cíi í)u f oii&a jbacft , fTi!)*c Bd- 
^mm m<rtic , fímlf gijgtnn öofnW fn«ít 

í»^ítí»«i^af,»fteinn «&«{?VUm^nnuc^ 76 ^ Kfiar <| 5(>ttuti S. ^ _ 

f a&pöfat l)«nn |i<ttlfur mcfl; ^t>enn<u fo 
l^ittftlí föinucAö bofii ei mámx íöceíl V 

^dbt99í>e,^iavttíii6iíicctt, fjiet mt& 
€5ammtffatm gooö , Síjlöina €ftirliirt/ 
ÍDtxx utann2:w3a n ^iDOö,froomt og 
fflciœa $)ttuí)c , fiilgtafl meí» nmu aD,af 
^öðniim t)íirartní Sluöe, Mfí »iilí)o íj 
fioofaí>tt&. 

llm íitceunar Ofl«ht(^feifa.: 

S;on , -Ooat inunDi ocra ^j^iiartati iiutt , ttt. 

^eimfmá ®íifií», ^erfc.íie? frij&, 
WS>S«9m;&ar ^ci«í og ® Ewut,faaMiIt, 
Íttétíi»iíiít& , fpvc og ftjb , fíeiíeaum Vípnsft 
r)(aut , «at einö 09 t ^öaffn ^fíjb , 1)^» 
wfm: fn«cleða a^faut , gucfunac 
<í)(it(eitii&,(»9«nt)i,0*avtí)r«uí. . 

^loomleg Seitunnac €Wi# 2trt, fttn 
WiW Surtic beint , fmma upprunnat 
blif « biavt , buctttifna «6 ^ÐCllÐi feint , ^eit 
©te&e íöcunnac ^öcn« fnact , |jab btfi «9 
fte&ogceDnt, «28atn6 Stwfer gcunnttt 
fd ^arí , btterfur fo^iimenn (eijní. 

^\)Um v£)eilbr w&cn &c<w)fac %%t , I _ g fiar íjJftríurift. 

ö'ppcr, otoiflumííijmanccr/ ^ootmc Sltií 
^ ftDð&ínn brmtt ab bíi' , íöinfftcrEum mb# 
I urjÍÆr / bíeif ÍÖauí)a*©93l>enn fíarbcjít 
L ffttr,©DDlfe3ur^íoorajl:nnnf?iar. 

[ «&oll&ftn0 §rijí>ícifur , gcðurö ríair , 
f ^rflðtcnn ítjf amané , fcm Simiö t^tw 
'. Iftufðaí) (t«c , 2i jfiit« glcí ur til ^önnö , allt 
ciné ogSReifur ©llforð<ttr , 2lfpn&cfi ^öar* 
iíi«*SKanné , f ar liggur blcif ur ^lootíauá 
9í<ttr,burtcr5orítm>cnnl^anné. 

59íattnrmí2i)f f)r«uficr4íllta tnnfí , ^ 
SC'bum ^i«ríané bijr , míep i^oDtraujlftf-^ 
faHoalIt ^nnji , fíioiítlcga um fter fnijr , wtt 
fleíöulaufl ]^« \)arcr mtnnflv fem 9Jtn&ur t 
í>uvtu fíijr , a& 8«ni f)\m^, ídunðuttt 
toinnf^, Ittla ©tunb Sefinn rijr. 
' ^eim^$lu&urfijnifl^on&ftn65írí,^ac# 
f ía fagur til , mc&an \)i&f íijnifl álroiJs 
Penn efart, f icetifl @ic& faxttijfé ^Díannö, 
Dftlcga tijttifl: pfeiö fn«rt , ^miíl ttl ©iooí 
( <í)aSai]&é,^cvfneifl9urpijnifl^U3i í;avt, 
9T>atcrí(»©cnði&^<^nné? cDJðrsuc 5^er reifli iim ^feeni& fi»i: f 

Simvf^íoog fœc , fec f)inn míb ^íöiel 05 ■ 

jWmn , «itt €l / einn ^i^cprri , «in ^^ígið r 

cinn^lac , buvt fnciítbi aUt ÍjabSaxn, tnn 

fítt ]þi>t tccpfti <i' aungtju im , utann i 

tnein ©iwcun. \ 
^cr»UÍ!innf>ííi& a&2«ii lici: , l#Uðt 

^leeínnai' vf)nofs5 , $lftjní)um ^ijí> , a ^^a* ' 

«nnömfvijöaíi)hi(l cv, V)i& ít)mflPiijin Su* 
^ofé , beií toœtl i 1\\t) aö fi«a aí> fiet: / i 
^ ^ttn eí t>I«cftí ojíS. 

cBeHö , Sieni , ^JJlaf í og QJitWnðar , 
niatgut: fetoo fiet «6 , •Oef&infttc ©caft , 
oci(ö!trot>a ©f«i:, íEt«ut(c9«tt)tftticF«&, 
«f paö (agt , og ecf í pat , af tat 5Öau6í [ 
!nn umf a&, ftctt aUci'gtaft axnÖt&lefé | 
fcat , TOt f)t>etn m ftjnum €ita&. 

i)oa& « ^eimé'^^Ioomi aifí;^*^^ > 

©liö , fem ðDtnifl ^oU&i& ch ^ Síeif ut , , 

JOmmi , ^elffi, ^ið/ fímfa»&i 8euf og /• 
^tm , a& mijnum ÍÖoDmi ®laíð& "9 - gíiíor y«vtarttf. ^ 

fcíiá , tlat i;miít lii e&uv fr« , <6!abfcmö» 
«r gtoomi, 6«ií«& 5ÖIí^ / bípn&íif ÍFiootl 

Díooi cillm ^cittíi rtie& fier l)er,«Slarto 
orbftn^ ©i>rnt>inn fnauö , '^eliac ®loo> 
t)ein« íSiwf ui'in fet , buvt fv*x Sdaf t, ^efi 
e92íu&,íft& <iít aaein« oöaflt «c,a&C)ít« 
öjí í5>9í»ttínn <Su& ; gjiUtu ílijf t vepna, 
«& ^teí , í>tMi& r^fltí ftííJlfuc bflu^ 

Sottlíu fac««&eimftní ^(tttt,^oU&< 
SDictnab ©íeifé oð?öci«il, esi;* í^aufc* 
-onð^nAra «A>i& @a»ít, a&Jiiei; muii 
í>ceíðí& ^«»(,miifc«n f «^t«ra í>i<r tft mmtt/ 
l^uío&u «m þím^ml l^ar taf m 
þxm hmu, íþiootiSördátil Siifftn* 

llm JDeímftnl doðW ^axítftíag; 

SStta «r floór i |)eími , í>l«Ipi.ofií 
.'í£)9t»ítinn Eiœr, fcíii®aíang©*iE* 
«tn gepmi, fo ecfi ðlðtunil ttœr , r«9n& 
.^ltjö« , ®can& gca&i , ðcein& gijfeci 
^an&roe&í, le9n& loij&a 2an&f3Jlc8ði , 
£oft ftec aftur jlosr. 
^i>ot mergum ítiœö / i 'íBilIu 03 <2ían* 
im Iíii?it / gjon&if ann fu tþufun&íV(ci> : 
2íc jTijfur, fecfiaHa', flaitfoijfuc, í)\>eic 
tafír?^«r , njfur, fíetCflfir., ftj&a« 
6uöaf|)fle&. 
íDtal Sjasi w&it ^tooöfl / ei ticttit Ic^nd 
^tt)8fl& 09 íírjeffápútfooajt, tafatí 
«pp ^i«lt«b m I eöum fail fpiUa , 

,^tfi(ff ftM flwtt fi)rit ^«n6í,:flofní 
1á miéa tit et / <3Bon <» Sícffingat* 
%cn6i/ í^ept ^ttí^aitann fct, 9Sea& 
C>9nl>a , giUÞ gtanöa , ©i*Ub Jtin&a ^ 
Wflan&á, blinta, DiU&gjíuitra , 
tcfla lioDfl ci fiet. 

O 3€fu .a^ílfiöftafH ! S^tunat gief 
efé íij& / ^ttt ci f iít goolf mcí) ^afíi ; 
;g)cpr m''9 nu ©i«&ff ann í)Iij&: (St)í) ^at* 
tu , Dtcttb tíettU/ £Kdí>i fíettu , brioið 
ele&tu, ^íc^b bcettU/ Sííítt&fctíu^iKaii&a ' "^^iiém^mmvin fte fctxniítnvf 

ollcii»a,cr ^ifi oíxett iiuigirciöafigupp'M. 
ton, íBlijbi (5?u^',S5«rnm« þiinum ciðU>;«». 

^K^avtab !<tttt, 5efum ]Þo gmnði flprbt, 
^l^liooniar brmtt/SioofiEi po nu fte mprf't, 
j&etta jtutta ftenöut ^tunö , ©trij&iö t>iev 
Xi\)\mm , iþr ijtur ©vt)tar«2pn£)ié Suní), Iui» 
ar^a'3)íeínum: «^Mí)er]^aí>,^!erfem\)!> 
tr lij&um, i)\ax feim @ta&,;i)V»erré feinnti 
l>iií>um? gltoott l)er ,aí>,^a9na&ar'-2:ij&» 
um : "^eimuriií aumur ei er í)(xn @u&, (oití 
um Ijaií farajai favi f>an fifi 9Seð/ítt<!í' 
; ð^urum fijnum , Imtum ^ann fara , jm farí 
5ann fínn <2Öeg, mcí> gilgiurum fijnum. - 
íþo œtti ?Díann , alló ^eimfifi(3?Kmí> og 
^elíb , einé er ^ann , Otoifé b*oí> ieí»ur i 
^mii) , gmnib , QJinir , ^^ípnt 09 '^m, 
\ SJíctorfca ^rafíirin , i einu Slaunar rant 
1 H íient/ rienar f a ^Síaf tinn ; ©m i giœr / 
• faí upp nieí) .^iofti , i í^ðð ofarr , öotíinn 
; m eofíí, ðungtou ncer, af f\>í «Oí<&föf ti, 
! ^voppuvírílippur'ðrafiinni^ríf; 

S> 5 « ©ítt fcm í^^t'ítuít , fetuc m Sirottinní 
Sííat^/Cfalauíl íc [^öimii f9tiffp.u&; niicí ) . 
i bccttci !Dí<ina»3l«uu , tÖíijiFunaí' nijtut , | 
íöi)ct>ac öccí>a la'uuíj ^Quh , ltííjjc& lutc | 
íicíjtuc; .g}€ccjnné iícc>fð,|iaunóíöac* j. 
m íSoofninn , l>icc ííal afí , J^wctanó vcU | 
Fominn,fcijcfta<piíofí, .íöiaifn, '5>cijDt, ■ 
^öborainn, nt>r»c ■Öt'if»í> fplTutti €l)ri|lö, 
]^ob ecC'OC^£)eií>uc,iÞa&ec »)oc^C(já,aO ■ 
|ola 03 tcwii , $ab cc.wc ^eiöuc þab ec 
öoc "^Jcijé , &b ^oía os^tcroa. , 1 

«3 mui, eigliajl minn 3€fu ^íð,&M& 
liiuni&<n, í)eilí>tl: lueiga bcefía mi9?^eimit\: 
öuiriuc , <S)iall 09 ©ull , i ©letun þo lenöi/ 
^iíijf ©cclann ell 09 fuU, ec micc i ^enöi : l 
•&\)arma^ítuc, f)ceint af DiU þkva , ® ijc* f 
, l>ac f íðic íörottinn \>oc ^€rca , ^iarta* [ 
(«c , (ISocgiti mitn {»öetc« , ttceillsi 09 f tafiíi | 
im ^('rsíU& c>oní> , «b í'e^ , ítceia 09 í>o(a 
íí cl/ í^ab Dfíctttuhut , a& f í^a , ^ccía og íioia I 

I > L Son , m tiida ©Uri liifuli er , ttt. 

SWb bi^ eg «u ab siefa mici 3lciiö, 
, oððt<tt>a minn ^ajeg til 6e(la, i)m etnn , 
ttiun tjeita «&imlp 09 ;5)«ií> / f)\)ab fem mií 
tann ab bi-efla, Boajetfi'unficbœíiíííTOnj 
cg^brmb, og íiofi ofí ^öootum fvc(la , « 
íOt;otíinnö «i)loj!un , 'mmi 03 ^^caöl^ 
ínstí (Faí «9 íícauftií) fefla. 

^láníeg a&lbí er miöjafnt ttpggy mar* 
fitt fía flijft a& ré^tw /• í rroffapat gunör 
inn kui 09 flpgg , Cci& seínðut jþeigi btm, 
toeUtut <u 9mfa^íi&uiT»^0n99/«0cit"inð' 

ío Scuni& tina ,íta t*Díau& tJiatgttlelifejí t§ 

998.9 / I)«ðt muni tterba a& grcina. 

8of liné fat eð nu fullteint í)a&, f>i)a& fall* 
jeUt ct ^cimimí iöiíi^a , binbur ftg et t)i& 
Jotuttb nie @ta&,<6t!ain9 áungoa fanu 
Mi&a/mörgannber fama ^öriitúií ab blín* 
Bíitigur Cucf ann frijba , mmn f«t !í'*»lf'' 
ö5 «£öftt&á&/ eftír ^tocrm jfðl &tí&a. 

2> ^ Pdr 14 SÍRat ^atfuvfR. ^íþeif fcm mict mw 9Binit f9t,\>cl 
öiecf Viimfmni , fcigiftn&i Jnci&a JÞ;?cr^. 
iim íöpt/lþíim er tQmnm ?ðíim ; alU 
fc ftgla fama ecl(!ap ec c8on |)ían 
finnt l)inn mai v>cl bij&at .&©fnum Epvv, 
fem r)iclU5))íDon)i&ní) inni. _ ,^ 

íþav' fcm cð^uðöi ^celið micv , i fom* 
unqminia&Uita,«&cinðu 5lt^atnortiö 
tx,m foofti^pvDé til®eita, SKootfw oft 
lílimt caéann bev , fem tccEtuö ct mcö 

e^eita , í>'cppinn þm f«» fí«íf"»^ f«'^' 
Af ©nnbinu f ann aö fíepta. ■ 

iSDtt ev a& ðlcöiajtðoo&ummel), ©am» 
<m0 oðW a&nioota,braatt|onpo^c(* 
f^pé íövoo&«vncö,burt fem<3Jatné^@tva» 
Imuvflioota; íÍ3aí)ciífanbvcíluv, ^íiBog 

S ©aðn ^wjliv Söeö, <nn 5líltmi 
ícððll: til goota. 

' <£ílavð«fonat ^tnðifl marðann i!iev / 
ini0jafnt PiW oft mbííöta , af auömiwf u 
©ic&i oa ^>»m «ð í?ví>«* 

inniittta; <iB«vfclf uH&íin mijn mtp69' / 1 , «/ttítíl (lijfó í cinaann ?i)í(ttta/ nubi&cg 

. ftamilcttta. 

^inmana |íení> uppi f \)l , aunðöunt ^ 

í)ef tit aö fei9ia,imfum .t^evmunsum ^allö* 
i; inn i , \}'í>í>t\a ®tun& mcn »9 ítvipa , aÉ 
I ÍÖrottinn {!al mijn ^íau&f^n nij , nu 

jafnann fiec fíci)a,l«*t mig af ellu ^mi 
■ fcij,iSci&i,ttiinn3Sfu!öí9«,2tmen. 

jtt;«t)mt. 

Son , CEf ®ub ít of« «i jtcttUur \)\oci , tít. 

^^ottinn (oxt mtð i ^eimi biec / ^agd 
1 ^miet €^ti|li(e3a / fo eg viett jafnoá 
i fiooni í>ier, 03! ^ocf ni(l alla ttega ; ^tocfíúr, 

Sísptnö »9 Db(ijí>n« , ant»tej i mijnum ' 
' 8« fie/ fotba miet ííiooni 09'itega. 
4 ©u&Iauff a tSfÍana ©(œpa ©ib , ðtef 
[ «9 loataft f inni , ^aUb ýu miet ©annieif ð 
í ?Jeí9mn:\>[& , cgitl ^eimí mig eingin gtfit, 

; f^ílug Stóttngítwíta Slefftng bmt} , tictt 
1 m öfltitíet tií mijn nfl;^^, míonií mijn t 
r %|fwn f inni. • U , ;$18at ^arfurifi. , 

•^ecíann 3€fuó mtgðetmi, af aUri ^rein* 
fuí) ©auruan |ie , ©«1 mijn i íieíium ^ei# - 
tJii / «ðufl{Foí og gprun opna jþu , ebl meí> ' 
aner^ölijöni ^on og ^rtx>/ Slft ^ijn mícc 
«IIttreí alepmi. , , 

^cfö einé af ^ug og^^tarta<9 bib; 
'^erifa minn;í5)ijrísarffc?li ! ^reíntnn gccr* 
£ioom mier l^alitu v>tt»,^oUt>ö€5f9nfera& 
tniðettfltli, i HiJíannanHa <3BoU& nic 
<aíiU&, <2Sin«iít« bíij&,tiie^eiptin9iUí>, 
fcai ^t jnum ^íinnUif foíli. 

anthgu í^»inuiti. 

íon, ÖwiauUfl S5ijrgct »ör@ut),ítc. 

CiSib ^umig ®u&,D9 l<tttmíð«í,Uit>ajlaf 
^'fwttlfé míjné Sþooita, metanit i ^eimí 
^íer «3 i>rei'/I)aU& mter öií)|)in Otta,^«* 
ert cð ðemg ut M mn , anaftu , SSfw rairi , 
€ijf mut , ©amoitff u, ©«(, e>ib'i)n , 
«?rn,DrD,^erP 099lml,í$l«ri? ®iof* 
Mléví!« giootta. 
£i«>fíc3« eg ^iíc íegs os ^eití' , Cijf 09 ' "^íilbi'iabcmijna, gt jfariiann taE og einnig 

Ji^ Uml;v99ia mijn , afmífc a'min ii( 'þijn, 

. '&oaöitall9íanncjfiaf?með(ð]&o.,mo«Jí 
f i apaia ftmum,,$l&amé gafí |)ctta un&> 
1 tvbtoo, nicöaHéfwé^TOtog ij^ijnum: 3<» 
m aíltbcctii' Q^eí , bucttcfuc tóoi;g h ^oa 
»1 , bönum <u ^ení) mtg fe( , bann íepfiu 
spi'auM' v)t( , í)Æðii' þnb |)ui}a mijnum. 

^ijn<Sm(í)»a&oiUtu niKlÁ þa, mooíi 
phcfunþtjnð^cna?- Síi'f^epn&in sam* 
h cpíuc Iþrítt , og enn foc^icnt ttccca , iif 

^ioifgaUt of^freet, mjoo(fí)«iforiut ^icft; 

lö muim t ^cimi bicc, Spm^ íþrtoot(fu 
'S^ vaftacncr , l)lioot«a& l^la&na ocj ýpccia. 
. €nbucíaufnaven Sof fiefiec , Saufn fpc* 
f «r Öni>u mÍHnac/(c9fíucfrm S^au&a (iooíl 
,] Sau.fn f^cic ^i;nu í^ihnttc : 2<i>i"!U 
I ^-íufttarenn f ititc , ga|t«nna gi^ífiur ^atr, 
/ '«m e«í mijn fitucí, eocsbcfí «9,^«i'va, 
l' m t i^t miö 2*iufn ^S^níia jtnna. "ttt&uítn bíiijnác, Caufnin bltjifabalcpémi^ j 
Ipm, lioojl fpm Unbic ^ijnaí: Cepð mig í 
Saufnacin \xm ,03 lina ^ðíootðoingð Cf* \ 
wr /Í^ísarísiei: fifir SOlmí, fri^r fel eg Síjf 
og ^oal , Drö og 2ltl)afniv mijnar. 

emluOioAípacifí fœiISSfu, @mí mlirt 
Jiier ectijí) fagnar , @ailutmi ?9íií)íf un ftjn* 
í>ii-jÞu , ©cttlinn í>ier fiofðíerrö magnar : 

minni fcnb ^u 2i&,®«ía misn 
íiarf ö!& , ©«linn <r fiiuf og moo& , @aií 
un fitt bleífaö 5ö(oo£», er ©aaíunni fcf ta(t , 
ðaðuar. 

pami Ír«liÞijnum, »öi<»ípraít»ié blepð 
^eiUinn tijr, ^imlpaf u cUeiEIei! mijnum : i 
^xoxÍpiXtMvíi ^iari eg ^ier , ef ^imípar f 
eigi mier , . I)tíeípa moot -í^ol&i 09 ^eim / ; 
^icttlpa mootOöin j^eim , fem ttel&ur %P 

té^^tjnum. ' 

íijfgiafarí itiinn 09 2i)!ncnn fíjn , Sijfenu 
toir&fíuttoíðia , eiifí^§a&«r ertu, ííjfe miín/ 
Sijfö iJJleinum gíývlÞu ^wgia, Síjf 03 f 

lof SlUr 93artuvig S» 

, J^fið , Sijfé mc&ann 'fpárec miQ ,Siif mitt 
i m, nfí)U S^fuð í mier, gijfí («t 
wfluci bœaia. 

. Sel «() mig nu í ga&minn ]^inn , ^reífar* 
wn3€fuf(cti,|po«&mi«cf«9ngi 5ínau&* , 
mn , Cpm&ec og SJíoottetí , mtíi 
Pmn gjilie «1 miec , \>H eg þab íijöa ^icc , 
It&femömiecleððutl^u, leait mið umfíj&ií 
«u , íifa sie&Sijfjtnö mti ,mtn, 

Son , ö r3€f« gDia {Bloumí , «c. 

5fU95S3í ! miií íÐi'ottiií &iji-{ , hapm <a 
''^f iem tií jþijn, §ínðc þm ct nmv flijrt, mn» 
ðtuöer ©íttliö mijn^ðcœö &ano,eiu&eíí 
«ie, ©e&íptjna a& íinifl,55l»& ©onar ©íi^ 
Steine/ðmtin^iaftifl^pn. 

®9n& mijnecean&i flein, faícicBa5 
'PiavtaÁé ©tuií, t)íc«&]pijnei-miflu meirl, 
»«tecei'^unor&inn!unn, fo fci&t ftjfitai&» 
«tm,faxðoo&lœbIij&uc, fu ©le&ifte ©i«* 
0« @ij&u «f cau&um Q3cunn. 

^annlcð «&t'<MÍP tnefí i>ill jþcioota / miFií 
P«y?au&f9nec,|^»iflij till^innQ goota , íiiimar / f)tci; tijn«i íKcíc fltcnum , 9Í9C lina 
ttitet; íiRíínum / mcjl egtcepfli þm. 

5^r«ð mið wr Í5)tvbpi ^au&a , íöi'oít* 
tnn , «9 bit af SHoct , ^^oitar jné fcxivai 
®auöa,€5in& (mttu ttinn* ^Boot , &caÍ 
Jimí)i "Sool Sci6ar, fccl ðreibi ^«i(r«&inn / 
^tooí ep&ifl, ^u( ðrœöi e>rí(íi Slflín flioot. 

ílijnöan iior ^e(u ©auöa, taf ^umi* 
m i ©«ít , afílijr ítu Slnðrigí auDö , eift* , 
ínn ðtet Sphbíí) f <»tt , areiO 5örautic @uO 
tnatiuc, ðcœ& ©wtic, ^clö jmta, K(í& íþf* 
fluta ^ab íjriooti , í>inn fe f anni 'S^attt. 

€ð f<( i Umftoón , «ínofl> ttitnn 3«« 
^ , ön^ , Sijf 09 3eru míjna , oUu iþöi (lio' 
©rna^u; £of , ^ei&ur, (iuft ðcet&ijl, 8uf* 
^tceðic , .ftf ^iM&um , ^af , gabec , 
gooöa f)i<cofé fícirnu. 

3 ^\>erium finafl nocf rec 3&cunar,<C)Uð3» 

unar 00 pacntetié $fð(tnar. ) 

kft&ð^flun^.. ^ I ^'SnðfuSöf^íótwi^íttla mí|n, fem 

ðictbt tte( ti( ^ijn , 95<ígieví>a minjíu Hic» 
Saf í^icc cingietmn ©oninn finn, fettt 
fPKiv ^íg m (ijfliwtinn , í^mt SljtoevNí 
elíu jtceccð. 

Soirfuoð jtunta ííjfú fvemjl, Sof fiing* 
ía |jijnuttr Oufci, einé fem í^mb 

tttijn íðn&oðoDt í)^«ö mið mttv ív,miS 
í5!)voittin,«f)íí6uv t>«ní>í |icv, f5)nic Iþtjtt 
Sitfiii ©tce&t. 

* 59lig «»n9r« 'lpab t minní ®ml, «& ^ 
'í«'>'>t fpn&ga&í «9 íöStottni; €in @pn& 
m(fun&dv liiíjft 5öíol, «fíir íegmojiífmð ^ 

!^itni:vf)t»evfannrt&veiFna ^pn&ívfijn? ' 

) • ^*^"^' 2íf(>V9t míjn , <Sttn&i ot 
[ ®i<»fav«^otni. 

, 2(i(jt mið íÖðlottlnH , öumann ^voíÍ, 
^ <iU3um ?9í9(fuuav ^innav, úalijí'oð fjepc 
( «"itt €t)mba , miijt ^cin ©oiíai: 

) ínuiav;33efui«afmaumtaíg,33<» L j» Sílíar 35ovfutiR. 

ijacenn«r. 

öorlijlun mtjna , \)^ab þmðt {4in SKei&e 

S)ieful, ^ctoijti og í^au&a \)ann, mc& 
*ijr&íeaum ©tsri upptíié ^ann, en&urlep* 
íliföf«m«- 

5lum« ©pn&arð 5íír i ^eím, ^ann tií 
^&runac'f«Uac, fo ílaífc(lan&i juaífuc 
í<im, ftinar ®ííði«ríic «Uar,i ©acra» 
menít 2((íárcé, cf 9líeít»íc»a&ir nei;tum 
jþefá ; fo fcm ^oftiilinn fpiallar. 

^i&urf iennftntí v>or Slfbroí , t»er6ugái 
íi«r(lu ^mU, mam »itr^fum eilijf 
5?oí^ af S^fu 3^íjny og ® ðuba ; ^öcrum 
»fö>orta& t>«taS'í»&,biöium í5)9íottinn 
«m fijna 3f?«i& : 9Jor gíati »<if ra ^ftu&«»' 

ém»Ht>ie(kta aum ?Dl«nnf 9n&,<inð 
fem iíong ^at>i& rce&íc, mier fpricgiefuc 
^ann nii/na€5pn&, «9í«in(im&irall«c 9^«» 
bic : 3€fu uírunni& ble(fa& SÖÍ00& , ^oot 
sg 2(?f uing íc I;ar(a 300&, peim ©ptt&a íxi \sn ^oaiu nvfti , l)iaUprt jíu niiet t vf)im» 
^ni) , l)iaiipa jþu t^fiepnUiþinni /i)'mU 

ttiKc njiir 3'£fu íöípö , >t);<ttli) ííijn uiiev 
»puggun \>innt. 

toíitt ^irtíng ge&uricða ; íþ(xb ^ti}^ reít 
f na cg ttffgann 'SBoní) , oifclijf ajl ^^öarna 
Síga, ; ^rafturjþíjné ájiDci Eicnni mier , 
i ^'tœrlci?a{>inna&tíuní)a^'i«c> 03 mmnajl 
jþeíámiina ÍDoga. 

Síöðiceti es ^cBí)urtoi&®9n6umrte&, 
fi>mi3eít>erraí>cti&i; ^an,^.rro og íJjoU 
j!mm«t>i meí), mtnm 3ör«n í>iec fenöi ; 
^itanöi o& M*i <35«aat)ar#e«i& , wrDa 

>ttiinimtec©t&ugtef«ií>, n<m« (eifcir mig 
^íEnar^en&í. * 

' lijc^minn 3€fupíjn cilijfg^aa& , int>m 
, {J'Si^mlmijna, eg befeí mig og oUtmitf 
( r^^ri?ðiv(íunar gBírití>^ijna, icot ttfí 

ux 94^ ${8ár ^«t<nriíf. _ 

aif fcerum ýíít , »oc @ul> um Síltjffetnci. 

íon I g«t>cr »ot fcm m í)inmoHi evt , ctc. 

|8mur ecSSfué gMtfíjFiccc , ofé tti&©u& 
-'■geí&uicfattafcei' jSlnbioarpan fftnnrtf»)n* 
feugélSJÍanné, fo gterir fdgra ^«ntn ^afi^, 
«iné 00 l^a ©oolin upplioomar , allafí .^im* 
in Ofl ©tiernurnar. 

Eiíijft gi;f 3€fu6 ofé tttbijr, öHri ^öc# 
wung i ©Ubi fnijr, ©riniD 09 íÖau# 
bané epÞ&i [)icr , Sln&íatt Dort ^(cdur 
«fn {)t>i«r , ^eliar»?8roE>& fía:&aim ^err« 
«nn braut,|anné 59iaft03Q9a«&iníí «llu 
}»r«uí. 

Snnnteifur S^fu^ «fíð«fl «t/ ofé riettd 
£ijfé''^rautfienntr ^i«r, vf)eimð»©pcf inti 
«ungt)a ^uggun liðer, ^€rranné ibrí> 
9íía& 09 ^íejTan fcer , allir fem trcpfla upo 
p«^4Í), eilijfann fifía ^&»ijí&ar*©taí?. 

VeðurírSSfuéttifé og beinn, tocl moi 
j^cnngannða %\)tx f«m einn , f^ric íirciu* íOíi)&,fím lcn&urfter 'DiB^eféíi £«íö. 

Stguröinnin9Ínn.fÆtu(í ^ter , <n ©tjnO 
*S^au&a Sefué cr, S)iofu( fwngaísi , 
<nn frdlti ofíJ , fprir ía ^toel í^afin lciö m 
-^of^/Slm, €ilijf&,©<inn(eifvgSe9, 6ía» 
»Jc jíiœr, fotWflfn S^fué wtlíð3íunn)ccr» 

ingnt-, iinbir fitffuin £ j?p pfum. 

S^éiuí. Sre(f«rT7r5r i&aT^ 
pttí <r jmier vicabat Mkvm, 

SrumgrðíDi «rtu"e^nRÍnnart 
— 2.'i!L-?- ^^^"'^ í'nnar, 

*<íV , íinníl^,«írí« mm^ ^tití , ad I Enburlflufnacl , ^i(Fup , S3too&iC/ 

m mijn , íDijrðttpuc og Siefíoo&uv , 3«* 

«c ^unajttc^é og €5v)ala»^runnuc , ©^* 
ííít; minnac « Epflc ^Oiunnuv , « ©t)&i* 
C«xr ^itt mootur. 

Sanrileif uc , Otb , SmpnU 05 ^io*?' ' 
;€m9ieíinn®onuc^et>ucér«nni, «f^œ» , 
upcunninn ^imna ^locmi ,til ^ l 
fen^uc aumuw ^ðnni , miít íxiiic f[* 
unbirftíingib ,áf ©n«ðb|íi«m^íií cð i*" 
í Slnar ^ðrfurin. ^7 \ ttiiec(ftj(t ©fari, efijfloolpi minn «301 
mMm; Ovbþin í>reintmici; aUtijölíjfí, 
iOnp míjh f tð mit'íi , (oft 09 prijfí, <n mí&aíí 
<3 mev óib íiiart. t 
f 

i •A %»''ð»^'/-^'>í'.9Ut/^ientmaöuc,.í?toiftf 
- ^ Vnð3<föe ^(oomiö |!i«ra3epííaci 
mtnn Wcflaí^ur , mijn ^oróna , íÐtjr$ 
»9 2era. Urí mler i Ut^an&ra eafni, 
<^^,«ðÞia(öfi; 3 ^tjnu 9íofni , 3(£fu , fcí 
•"ingeingcgg/'flöur. /i^* 

i as S8aí> ^tartantJ fiœrann ^afí>i míg, 
'^vg)grránihíií SSfuéjjooöe, i iöauös 
«nn gaf f>ann ftwífann ítg/og ftjnuwt^eUtÍ 
l^löoí)!, .^ongurínn ^ingla einn , eiíijfut; 
f ^cottinn5reinn,mftgtooemljna®liti&, 

ií í^nla glooöe. ^ v i 

í es ^T^^ * S«»í#f«&>íft^ter,fí)rérítt. 
«n;f >t)«nw,la9í>uc.i3.«u ^fnaec,eUuni 
l |afnttn&e eeime, i Utlegí) ^caf tefl M / íauöfcai<S9hÖÁ#Spmc. , 

2í(iftanv«*iip.. 
®i'ofófe(íuv; Bepí>&uv 

tn«& meígum €5t)n&um,a& fDdictftu íötm» 
•«alioí>f«ntn6cf6, 09 ícitaiícröö mifctijnös 
m'í Siwfuí fo (epjíiií; mig, íictflUi^i-efð* 

Qiefinn mijti/ foijjíít; bmji 6'DV9ac*t£íiiíi&»; 
um, • . 

€im fFal ðiallöa aftur ]pi«r/ ecfi 
mitíðott ^afanöi? eoKamijn/ Sijfog alít 
9^a&<v, i J^ijhu "^ad&i fian&i; SliigcaO 
■ÖiarÉa 03 mtb , ^t^vm €5i)n&onna mé&ji 
«tt)&ííi:icui>.f cáöií / öntiað {)ciií cg ci tií/ ih«&* 

l^öab ]ju «U89Uv lij&af al/ Saufijíir* 
inn ?íflav*fía;ri/ «piarta&/ ©itíiii , ^uu» 
w» og^aí /:&[) jbeí) fo. «flt í)icv ii)«ri^; Smí^tt- 
.^a'r.a mjnn , aí) IjtciíaMn cgit^a öitl , 
íif.(ilíri0n&, eiíijfpÍjiV^aib<sr« 
«yení),m §ri£>atins$?Svaut níig fcevi. 

•Öið^lP miev a& iði«ta víctt/ Of 
^íartí , ©<»í 03 0íitní , í)ttaí) fem 5u n)r* 
ir fM^m v^cit J^nöu minni , í>a 
ibéítt) 01 íBi)rnav.jÍÆv , ^dlmin ftati 
tw imev «W/ Drö f<í&ur|l / eou ©u&ö, 
tnn fi'nnt. 

5twcn , i 3€fw <i3i& 9?afn , Slmcn «f 
^uga ,()ceínum ! forí)« mt«r @ud i>ií> @l(e* 
pft íSctfn, ^tm mijna ©0*1 fcm SJiiin* 
ijm ; fo eg jatt míí) íjini),fun9i« í»ier, miw 
SSfu, ©anctuíS óg fannann ^xii^, 3 f«ö* 
ti »]i»cat)ijíJ , 5lm«n Sof ^^L^ottne €inum l 

oð Siootgcangi. 

Son . 3í<»ínitan wll og (^blí ÍKan* , ftc. 

PU S^riflinn €5m(a t>i«& og m«ö& , 
ÍJre'^tt unlþic ^'cofðiné iö^r&i , ^>an» 
itiígtmjí ecf i , ^ert oh'cxbb , ^ilie S>9v(?ít* 
innð Iþo i)r&i'; íjr«i , iþiíí ogiijb , bib/ ítona og 
bijb , íöelib fver goo&ann Snba , pa '9lep!> 
«c í)«r|í , >&errann cv n«r|t/ {)an «un f i«f 
.^Uðgun fen&a. 

iþulijöur .^rofí? 09 f Dcinar ^mtt; 
er mott jíí* oiö í^^au&a , Jpoll&ftné %Mbi 
et^eita í>r<«tt , ^cgar ]^a&Ei«miir^au'6aí 
l)eU&ur alitijb , toib Sín&ann ©trijE> , «1«'^ 
meigum þaí) jcnta *. ©tprf muntu f «/1»"'^* 

f<1 fa ab fm, «fpab jf al un&enn Imta. 

íþflnníg lœturofé^SlottinnbiÍ);, &eM 
TCctt ííejTum ^cimi , faguvíega fitt ^oolf 
tilbijr, ftHöOlIíum Síub fo glepmi , íjirtíc 

wlög^oíðt / ^ieí meb fac íwðt, <C)iavtat> 
ií)l€tn«E>a^9íarna : ©cater um @íun&> 
9lrtur^egunl>, ©u&^«niðfinna íöat'na. 

íjju frér ab ^Öloo&urinn Síill&e''3!erri", 
miwRðtt x>ib ntt 2íff Dœmi , agar cfr fijit 
€l(fu»Söecii, ei foi ©fat)<i ftœmi; ^ftir 
'&i^rtina / Síu&mpf í«r ílijng , a& ftcv |)tj5(# 
lega öefur, af^urfar fíœr , ell ÍJeirra 'laa ni^ 
^Ílar'.^ofé tr.avyann gientr. 

Síllt einð fer í5)9íottití a&öi^ of-j , Ovb 
^annó liooflíjar um ^lioo&a, y)>)a\\u} ax* 
Imw, í)cí)g&'og ^rofé , ^ann m ofg ailt 
t)\b goo&a ; i ^©rmuttg mi&t , mill&er ©t» 
<ö fttt, «9li;jFuna^ga&erinn blij&uc^ eliFac 
5« t>«ft, bannagar mejt, ec f eim nœr(lfítti 
4' í'Wgjl (ij&ur: 

! •Öcpc 5öaö efajaö r)ecmir Iiooíl,í)ei(«g« 
^ um f^ntur 2ín&a : f o fmíl meigi anooöé 
«v rarioojl, Sn0ir«rtac*íðujt ti( ^an&a, Íífq'omi ftjti / fo ci ^efé jn , €(ff u*&aufe 
•|)tatta& fietT&t , amti íf al ^teií , |^i> ð(«i;mf 
fíf inicí , jþíttííittfu t mintn ec ^eu&i. 

©ÍÆt a& 5í>«ifu ® ufc^ Q50í;ntnn 6íti&> 
■|)<ttru ftnn ^rofé og li&u , f^Iuíu ab j^ola 
fluníícðt @tri}t»/ fto&uat t ^vt»nnt biDU ; 
Soí>/5öídi)fcé,tot«rmínuitflrl^efg,itií09 fi* , " 
oi&er íe'ngí wni , ® attiti 09 f«n , fott 
cttiné 'iSíaíí/í5)itDpin>S)r99&an«(tODru. 

^\)er t>ar mcir tiír&í en 'Síavta / ®íoo6# 
et ^gfu me |)<£cra J;(aut f ^ '^íofð* 
«-f<)^rtnn@on ftnnft<tt/ ^oxrl^önuéci fíícf 
íl&lþcrra:^ítrmð <S\)a& beítí,mb^iar» 
ub ^íítí/ f)ennar i fun&ur firafa; íÐrotí> 
nnncft Ei«r,ftt>miU&aan(er/mun]^oi>ijfl 

ícviö í>afa. 

3ai, ®u& totn&i ftnn @on ti( @anns? p 
foí-eöun me& ®f«ríi prii&a,lpa& mun j^t'- 
cr b(íj&ri íBrw&ur Unni , bejl: flllra £íðurft 
MjM: ^\3a& lofiegt ec i^etmiljier / l)ðn# 
unt famlijEraft metða ; og^gfu ^líi^im* 
ncnuni at , J3ctm;^on farfœla eiga. 

^annff ií fl& |j«v uni f^flftir ^u / f icimí tín&ut naunu. *.9tói«öi& aumt, ?þtmn» 
im ef leinði ööc^uc; ^«nin.« fellt/ 

mxtí mwðfeU^/ mie>3foí>bann'S>i4Ct«> 

^un \)eiEíe3 ftan&e , nic' f ofinnmaöti ^JW' 

l^ann upjiíooí;, ^ann saf 09 joot / fyaxl^* 
íamíeða fíamf t)Of met , 'sSonmeðttan pa , 

Sœntnn ef oiröeíl loeiE ^mi>. / varadii 
|J0 ft&ít;eðait,íi)vií; SíitgumíÐtoíttJ^óttettf 

^iv&; QSog áefuó faaucUðájí/ í>iiE)ít 
m , þmHm f«Kí>t , íf l>un if iíV i ^anní 
^ftfniy Ðffuc pa&.be(l 7 <»íi«c i"*!^/ 

llítroÍeg©uí)]Þv>i^*efnt. 

8<«n3tpofiintiiií oö íijöa f íet y tijtií €Jt« 
«u& m<« ^a? 'ta, Oen&antUeð fu €ittjí> 
«t/ofé|javnm.i S)9tottinn toettð,Ut)a&» 
íemb&a , femalí&cei mca ,tippl^uta?Díánn« 
■^iatía, lifum tne& ^coo , §ciö, ^c?* f04 ^íínar 93«r(uriíi. 

íu 03 ðloo , fasrtv fem eioofi& 6íötíö7 

tDloo&ui; ^iartaD mgiof t6 , ttaumcsna fem • 
bun f»«r 09 íiTOfí/fijnii: f oi ^iwf un mofta : 

?<£ír |)anhnettl(tðaflur:, á»flcijeur bt(í> 

ogbiij&ut mejl/ m ídm fijn totif ííi;wí 
í«|lur. 

iöt«kf aÞann Slepr eí brijtur l)an , bí«i 
t\ m ^dt tM«^nba , ðlata&ann ©aMö 
•nti) ^ognuö fann , frmDilItum liet ei graH* 
3í'Per£»um fitr, ()cimleiiíi6 bcr, ^öoí 
:auci ofg jaöann braga ,? tcif a ©áaí b? ft » 
ffíörar tttéfí,bcrt»i íiíatur og ^aga. 

3 S^fu Oíáfni bío oð tííi^ « w&ðumí 
fnn fuUfnart f icmut, ^annð cr ^fijnbínn 
í>ijr 09 bíti&, f)Mb toiHtu ðprna jt frtm) ? þiíw 
•|)arma ^mt/OU j^cr rar f í«r, jþi jb l^r ott» 
Íii6,|)*nl>iti jfiœr«,^{ett)tb ^ug* 
0a MöaBt , ^eimcemt tr jtijf t Krra. 

® uöé fie gof fem ðlaba 9Bon/gafoféí 
JKflunum öenbum , lict böfi ftfi íttt>fa Sif * 
«(ít Ui;f4 ofö af Í2>aubðn0 ^enf* » ílnar ÍPavíurín. loy 

«m f«m 5t)imning (ij&rt, 5>í«i- jFuíum þw^ 
%>r<ín9influm i , þtm wm 09 btj^a. 
5(f ec þa jta&inn e-ll foc ©org , Síngifl* 
^orpnn ^ðíœba , i ^ðimnarijfié belðCí 
íöocg, ^ttaí <£nglac ^ScrannS ca'ba , oj 
fijnciia fcett , ©ancíué avgicctt , fciðianöi 
of 'ðtarta, 2ímcn; 2of , ^íttniv ^cijé , 
@(cm& , eoomi »j;s5,fi« Í5)9íöttnium 

Silíjf£' fcaminn. 

Zon , ®ioeDfíurijfft|ii Öroí&avi mlfi 1 <tc. 

^^einac í>>ig(c()a fcllir'2:<.^^r, anííöarp* 
öc bft og jíijnuc ? íþu j!aUt \)ita l)iut ffvoQ^ 
«jí (ti)nt, |)ific íörwDðuminn fomafcint, 
l)ennat jbiactEioeci ^inuc ; íjjcciðtc, fcij* 
, ðic : 3€fu €5cíjlí, !om fcm fprjt^fo ^oe* 
; (um (inni,*enDucn(ec míg cu ©jfu íinni. 
1 '&un bi&uc oft mcb •^nmXi 09 í|3cai : 
i ' •&i«ctaité 55cn)öðumi (oit pis ft(M,0 )^v# 
f ottiií h\ni ei (cinal/ fœtajli Scfu mifi|lu mijn, 
Itliwfieic imtQt ab bij&n fijn,noccjía^V)í 't©5 - •Sltiar iJSírfurifu 

„ ' - _,, , T-r I— yrn — — 

nm f iceri , tm liiíf nccc , f aUartf ^aif/ 

fma 3íS|u mín / aC» fljiömm Itilium. €a3< •> 1 
*^iavtaömiítta0^u,t»( ÍJijnfprjty ^vw 09 .. 
^tuD fo micv cuoa);cnl:/ aö ea í)icv |i).o,li;\i)oö 'j'^ 
Í>m)t: vöcitiV/ \)utív, ^cvcauu nm'fui:^ 
^ceinn og ftcv^uv / ^eílagann Sínöa/ jctt 
mtgí)iiggav i^ÖvujTa og ^aní^a. 

©cm'^iovíuvinu ÍKtt()í^nn iþi)tfíiiv ct^ 
Ipvcittuvtii^^atnunð fííjtivficv/ fo ^pnum 

f\)a(ab i)vbi,f^> {am.9av ofó l)ícv wv^cínífinö 
^ijn,^cvva minScfU/Upptilþíjn/franu 
í)aaf -^vDföíuð 5öi)vbi. @va;£)ti.i, boittu, 
Sluðvíö jívij&a / áí\)Ol o9^oíj!?a/,€[)ríílí* / 
ni ííinuav/(cií> 5«na í)cim til ^>^!j(&av finav. r 
- O ! mcrf |)ijn am9vu&<f)iöv&yai}&* 
barpwU / ílinuv þmQt ox^úxb rít^i^b nu t , j 
gaxvi(lœvfta: ^^ia\lpa]þu{)cní/^cvvatv=^ 
m*/í)iniTai5llum oaCöanbaiEi>v> bun ec 
* cOavmí^vrtMíaitína^vítfl: Ctóinöífl/fivcínðtfíf y- 
ipiO Doiu tvpílfcaií/ Offci ít>lii3ðn/CCííjí) i 

r \ feic; Síaxt í)ma 2)tottinn fiðvautTi fijöit. 

fcni,9cin9UCÍ)i«i* ,fom tH mijn 3íefuei(«* 
tiVmtbann mieí 0nD i'jðmoili-bijv^ bl* 
C3{ju !omir 3<5íu I)Uf/ í'íÉVtojl cgm'ðuccí* 

Ki: eííctu, vjettu , S^fué bœvflut, 
tiiíec ttcerl^uv i í)\)ot|í-mé ^ijnu / M P« 
íimt Mnmm { ef ísráíi lijnu!, 

\)œnti ©totíiiiu ífíit ^tct , i minii* 
^otmung l«n3ti/0ð bt)& tilÍjePu 
ftegat miev ,.<^-bíii!u ^;)uðatíné Sluðtt,; ec 
íltijMt ax ttiið fcijt , og ^ttem S)«3 matð» 
faUöcit, <^i'ofém miðftemut I)att, ^mHt 
t)íc*Hptf bu fnatt, fo linni @ttiji)u |lií«»nð«r; 

9í<ites^u,S)9lPttinn, maníítil mijn, 
]Þa«E5í>ot3(jtjuYðíJ>'^t)minnflWfcuv, feiðiwn t 

^Wíttt ^iSafn mittöel íícfitítu,-^"tfá em 
«»íJfuUto#'tíu;í)«t)<fos (fvifábin,i^ani)# 
-ooffturi þin , Óiðuc et miet f öi fcncus. 

®iiim 2(n&t íÐtottintt V |þi{ip im7t\i 

Q 6 ptt^ 
go8 mat sjJarfurlW. 

Cc&éf ijná jafttann íeita , af ^ugðun mí* * 
tohi @<tt(tnn feöft; eanleif finð ^múti' ] 
t« : ^omt6 ^cofé'-IÞiítt&iv bicc , €^tiftiií 
fíttlf m; fo tiet , alla cg ^^ut meíl / cní)ur» 
Bttta toil beft , €rííí)t et mcu ]^t<t)ta. . 

€nbur(aufnavinn ani;a ttttjr, aitmiv ^v? 
et(5 £cef ning funbu,f cpm mið íeibiíþtau" 'i. 
tum wt, m $a;gti ^im(pár*®íunbu, 
^oUbínujþífi ícwn'gt V ^ioaningar CFiÖ i 
(ítcttn.flt , famt í>cttu@rt»í mijn l)VMÍi, 
Tetm ÍDyíoítinn jpitt íraufl , f^aiííJ iðliH* ' 
f i»<Strfinn munöu. 

Sifír minn ©ub fcm Cijf mier ðaf/ 8ijf 
wltt ft t Vtmð cganbi í ■2ijfé''^öerum 
ft)iptí Síjfii af , gijfé'^íöietqmttíittíb^allbi ! 
íifanbi Síjfrmó ©ub , Sijf mitt ftdfa af 
^aub , Sijfé fo «ð lifí bi«r , ab Cíjf eiíiift j 
htíbut ítier/ fmi cð um allar Mbiv, 9ím«ti. i 

fenðna |)?ilbti3bi. ^tjebin 1663. 

6u eof íötotmi ©«l ttiim ttif # t 
f«ttmeb|)iartané^eðnaí>t;íÐaðj«* ^ 3luar $ar(urifi. lo^ ða )öf ndfi facfa , í>i jnum (tfrtnD« ©ufcí^ 
bw{)ict eijf , .^i'aft , 09 ^ctífu ðaf, 

íng |>vcitti , Upjíi^jÞ.igetíu $infln,af/ €t)m& 
líinm i gatfccUí) bvcitti. 

€«? \)ar ^ía&tnn me& ^xmh 09 5þr<M ^ 
•&0II&Í0 mieg ®oottinn pijnöí,.!P)0n& ®v» 
ottinnélag&ifí f)ací míg «, ^irting tnioð 
^itnga fijnöi ; (^m-ia <Stitnb íDauban« 
Q5on ftoi t)ar , toeif ttd Stjfá SKegnib í^im* 
&a / 09 naut et ^mta , an&(i(ié bu^tíi i(Xv 
pac , Síbjíot) «ID>ann(c9ra 9í<»l>a. 

ÍJ)aie9(«ifo t^a»j!a ^itr, mcib^arm* 
f t)CE(um. ^oottarcnnar , giotttir jpu , 3efu 
minn, ab micr, «9ii(!unar naut cg þinmv, 
^ení) íjijn ()(cifu& 09 vf)(tjf & Dtrcg, i)<xtm 
reiftinðat (ccg&t , 09 »tl micr to<eðöí, ftii) 
ímfcAv Umftoon a»flK>&(e9 , 5ívatfum 
,ÍÐiefu(á bceflW. 

50lif!uttat í)í«rtfl>íl)(Ii&f itt, ía t55ct* 
um mis fiín&í, 9r«i)fcir alltSoottarí 
^<mi&mttt, meb ^inni Söffniö«.ö<n&i > 
•©^((bttgiii gafd Pð •ðwulWeif . míec, iw 

<£7 í>cpmt 
tsö SíSar ÍÍJflrfuWií. 3€fw <C)iarM>?t«r,i, í)u ^ivbtiO fo ab miiíí 
mijn , l&o tnafíeður |jcfé eí. tóofri. ^of* 
^erí IÞijn eöfninn 900Í)., íof«ö fw Orö 
í^iít mccta, fem ^el fannl)ceía,ls>fí-&im? 
tiac oð .§)«jmfing ^iooö , íjelgafía 9íðÍn 
l^utfata! 

|?aí tg ^ieðann af fier^Mrt ©inn , 
8IK& e«í/^U9, 3laufí sSíurtrii , Sijf» 
St^fatfa.oð ícefnicminn, íofaaf^iartané 
#3rmini-; Söíe(|uí) i^eri im bIejTu& ^Bn&, 
lbletTu& fí« ÍJijn Sít^iwfan , toife mig fo 
fjTOeann ! .Dírtingar fetraffftnó l)arí)anrt 
^mb , feefur jjíert mier min>S«nn. 

^éifi Ikg m., ® tottinn , f)mi nwt,mi1> 
(|)iortlp og 2lbjioi)'í>'ni, «f ^íart<mé ©rum 
ðteca ^oót / 'ött ©le\)mi!u 09 íjjrfootiru 
tniniTi, ellu framat a& ^ioona pr, 09 t)ijn* 
- 1 í. í 

L fiboöi ^efu minu >C)«ti-a, ío <i ttl 0lcit)ií«i* 
\>i(\ , tíic vati i aunáö ttetra ; Q5icb|tu mi* 
|t lajnácm 1B<vwt Oð >S)liif / '^ofð^ 09 2'm» 

íeúiafi inltt mbav 2tjf,aftailuv6<ttíu mijn«r 

:toa, ^ms og jitt löatu , tfc. 

JJ'ítca 3(£fu > mijn mf^, «« pu , Þ» 
. •Oíiwucmti ttiliu ei líttta , einEa ÓJon 
í|)tjii , <c «11 til jjijn , jju polöjc ^ljií, ^ittwl 
«9 i'íli/í nijittta. 

Afóailbib ;|)timé og 2íuí>í«9& ©eimá, 
fiiH&cci miec íoattb l)ifuv, ití 'gcibö íto íc, 
w nn ©uö í^i<c,eðuní^i<c,öiö }>aí) ferti 
l^u miec ðiefuc. 7 

Lijf mítt og 0ti&, l^tec (itioft <u|)en&, 
íeððeá nu ^a&icinn t)liiði,ÍJijn^iitiíj)tmí 
ícw , micc {)lijft tiu , •^ma 3€fu ,>öe't»«* 
wngþoíumíð jíitjbi. 

. l-ncEann mijn ell , ox Sía&tfmeíl, WFut: 
X ^ciUbi fM'jnu, ■f)9aö ^íi.Ue ec í>i!m , ut« 

vnm min , i ^Dec í éiit ©inn, Jpiaviðnu Jia Sliiflr 95ar(uriB, 

gUöidjl mijnu. 

Gixb^Mn þijn 'oijit, mí«ðíílmli: fíjfí/ 
ötaöut þx>\ öií cg prcpa , ^t&lunöac biD f ^ 
«9 bijfl \)it» f ^lefian »9 ^íiö , bíft mun» 
tu i)ftc micr fcigia. 

Rijf&oomfiné ^icc , ci ol!a mícr, 0t* 
bpcg&totmi9 ci p!jna,mitt bagícöt ^Sra* 
u£> , micr gicf l^u ®u£> , cnn 2ln£iai;»5luí>/ 
all&íci íaxt f)u mig tijna. 

I^fué mcí) í©m&,3€fué imb 'ifloab, 
S€fué i Sijjii og íöau&a , 3€fué mijn 
•Olijf , S^fuö mut gijf , Scfum cg blijf/ 
S^fué cc ^Sootinn iJRauöa. 

Mijn @mí'totí),]pig , mun l^an&a ftð, 
morð þo aí> @pn&inn fceri , í>i(t bUffíiö 
?öíoo&,cr Söorgun 900&/ Þab bcetir 2)í oeð, 
S5rooí)ir minnöu&rtifÍEíœri! ■ 

Vitm , cBcrení) , jpitt ^olö 09 \ 
lítlmaxttu e&rum Hcna,affci9{ e9|^icr,ap 
unna í>ier, ^ef fieií{& micr , {>«tflum ©uí>i 
o&ítícna. 

Rítt& mícr ©u& mínn , « 3;0r& um f 
©ííí , ^Dum fo Soflum 5afní/ un mier íijná l 

,1 Sífiflr Q5«ríuriR; tti 

Sií>é , ð 2íílat-eibá , ^<a et til ^íi » 
3€fu ei)tifli 5íafni. 

ll^m 2of «f ^iartané ©cunní, ^itt . 
^ fyng «ð me& SRaufí oðSlunni , 3€fu 
^im mieí cctijí) unní, 03 2tí>ftoö witti 
íOatnboomðí3:ij&. 

AUa ^ijma at> mkt qM , ecFcrt fo miÁ 
(faöa moftíi, eH mijn Sefué blijbut: boJttV 
íoavnöooméí^oot m 2eíflPuíQ:ijí). 

Lifií eaénnog gcfbiei' feigvSaufnai'i mtn 
ctt ^ííoott 09 ^eígÍ/ncuFoœm ^Sfu 3^<tt& 
fi9 bnetgi , nu tií mijn ax 2íl|£)úvó'3;ij&. «t\3Íllí)Í ^ 

•&cefí5tnð GoobtoiUb, Í|:cp9b 09£)íö.^ítt eina , aU* 
íftjte mijn ^öootinn mim, fíptfi mig 
gJffu ^enö í ijn í)veina , m i)mn oa eini 

. .^f^í* ^11911, .f)íarta 09 @inni,^oir« 
im 93 ©'aUu mínnt / aö «9 3^íu Slff u 
nfy ^idvw Cfalftuji , <aíi« l)ann« íOIíuð* 
ínnMj&a; €nnpo ^ievraungat i llldXMi) >?)eimé migeiuginrt wm, 5lu&i 

«5 "^pní-/ l)iebafm af aUa gfjffinS'í^iiÖ: 
- . Minnftu<ttmi9tSli)(funf ini,f a^fí 
tvf &mt& a&'^i«^^iítíiWiítttil3£fii 
©a:{up't,^cuitíí"'tri{jnaí^atóðáné^ij??. 

Vit m Í^Híl af ^ttífni fijnutu'> f«i*t 
M íofac i .Ovöum pijnum , ^(é'c|i,3€fu,, 
'^cúíumtnijnum , 5>(íun j^ijn a»^ootu# 

~fínií*^íií>- " 
Rtiftia&u tni§ ^í»o& $ttt6íi}&öí 

f>leffal>a«n mt&aí |jínna 2ij&« , Uif tnt«jc 

SSfu, áö lífa |jievívijí>a / Sofsiíít.unt 

«befó ^ot>í(œíta af ©uöí ^uggaöÆ. 
€ínut^ ®u&t <v ftöt tuitt ^vauíí, W|5 eiliiaöbrttca. 
i Sfica itiijti ®m(a Sliiguv ber , OftUðci 

Itum l^ííc , ítl í)tocrrra <ð ojíetðí öifia , @am» 
I Vitjfann $r«t)iil @t)n&aí©ren& /v©erð» , 
ý €r ^ugann ni(e&a/ Síímítíttuð ® roíí» 

«nné ^ctðri ^ðnö / í>un- f ð;nn |Þa& b^fl a& 

grce&a. 

^tra «r vgn>Ií& af ^C^artni ^im& , T^arð* 
" leg« J^roféinn íirepnðir , ^oUnnmaföensmií 
^wrráríi)íal>,í»íf^ metr fem$fijmanní€* 
in9ir,t>v>írðe mcafaijl uth ^eg n(íS0n&, 
l^oefning ijií) (Spiti&ar .^oilla , nema mijns 
' jíÐðlottitmé \)XQn Somt>, ^m Um allt 

.Söel a& fíi«a. 
j, 5í«íe!já"«c fu «ittgtnn'?tj&/ mict <i 
' ©turlan f«ri,'i)ira ^öarmtta, 3»tir« 
^trijö, Slunö og 8ijf«ma fœrir : Jo^SfV 
£'an\)i&jTtjfu a& r«if«9lenb?«K«»&iviu|lít: 
I •&0Uí)iö veif «, {cute f íöDlottínnö l)CtQx\ 
■} •£)en& , ^iactiíbmttí allbret ffeifa. 

^ ?5i(itinanna ©tp^ O0 ©tpvfur bregblí , 

■L ! i6 aiRar 55rtrfiirilí. 

0«fnat í>Aö oft tií ^auDa, 2€fÍH nicí) Cor* 

®«uí)a ,þai)\\m<k ííaiofl^olj&oð 0nb , 
»ð «f)iertoijí Cijfftné &v>ima, Sílmmttugi 
S)SKotritié^a(9ci>Öí>n&/5un flctjmi ^ox* 

luimma. . 

3mijnum ©u&i ed^uðgun l^cf, i 
tu fcm efcrufœtir/ mts m|annéCÍBaU&93 
^ilia gief , vcit cg jþaíi í)ann mijnfliœtirf 

faatt totlie -&iaría& mciba, 5ílmmttug 
íöDlottmnð ^ícðti »g)öní), I)un munj^au 

«f micc ðí*í'í'í5. ' 
"^rror íc minn ©u& fcm tre^fíi eg ax, 

t^m et SSfué uiinn ^trra , ^oM blcfTwö 
gorfíoon beft mun fiai / nœc ^4i>ð €9mí> 
mijn ffal ^vetca , fem ^tlðiur í)afé ttib 
<giaífarí@trenJ) , fijn íafmerf íiforlrti* 
ta /tiné Ifamtac ÍÐrottinné ^Cf3cj'&«n&/ 
í>öett< ^otg íjijb 09 ?ðlmta. 

<3Jilc9nuði«tnannö«tat;íStíW/ioií<ð . 
ítoi aunð^u f oijba , \)ií eflaf S)tottncö«n* ( 

tfl Si&e / löil <ð f"> IÞcepa 03 ÍJijöa , mín ^ 
^tmlpi mi«c cílijflega , 5tm«n. , 

spfaímui' ítl 3<5<Slt5ÐÍ (Sfirifluttt* 

5on, í>tUi)H-gobtv ÍK»tt<gtalla, 

Silagut StnlDÍ ©ui)6 mijnðgoBta/ ði» 
ífcfo mijna ^wnijufcóo&a, ^unFunni 

IÞict til eofé a&Iioobíi , Ipf nfama^i S^^u 
tttinn. 

€fííc ptet mig ítwtru ímnga, <n2ijfftn5 
^cgi Pícnn micc gcunga , fo eg mcði í'fltití 
Seðnub fi^nga, «i> fílgia j^ieí cftit 3é€>U 
minn. 

ectöor <3íe9ui; i ^imna <^<xUt, í)ct> 
Saft ofóÞittJOi ^iD fvcf&er, (jleggt t>i& ofé i 
SHitning r(eö<c,3í«i&{)onu|í< 3^© U min. 

Cifanbi cSatn^ \)\n bcfti 53rutiur , íör«« 
utíngtjféogeanlciföiOíuhnur^, af ^cutfá 
fijné Dr&i ficrt miec f unnur . ©ifltiÁtút 
«P€rc(i 3S®U minn. 

©utcctuitf ©u&i fennum, ðiejínn tií 
Uttfuac tftpufcum 'Wentium , &aj|(cga H* 
m íÐi)g& eeitnum /íöoífanittjli 3^* 

U 
^Uminti. 

. Stoöí «rtu af Cioofiif ice.ru > i fiiooft þijnM 
ffiieg fcoabœru , Sioofiö (t«'um mt Sijfðj 
nií&2(5cu,jof«&uc fiertu 3S©Uminii. 

fcm át>í>iír twíc 09 tvípjtir ,^1:196? 
tnn &iir , ftmSíjbelepflir, me^i^ijnum 2(n# 
fca l^an í)U9f)Wi;(liv / |3ijíiur og blijtuc 3€* 
©Utttinn. 

. ©a^inrt TÁmipo fofni^ur ^eímí ; fccrííl 
«i af ^oaía^epmi , í)anné trw' eg fí* 
íolfiirðepif/fignafcuc. «f)'erra3íSfué miff. 

^eet ^anníijír i Itmni traufíuv, tijöt 
i gooíium QJírf um l)rau jíur/í)afí mun bpg* 
ðia ^imn« ^laujíur , f)í<» j^ier fioiífum 
Si^éUminn. 

eœtkif ba' af<SieríeII,um,ítitt ®iðn». 
<it "ifíafn ax \)mt wx Mm , eilijfa Q}if!! 

ii)imna^ellum ^efur w)lMð«í> 3S©u« 

minn. - 
^ptirgiif íumicc 5í>ftu1ei&a , (ijfa öil eg 

'Síq feiaimi bei&a, Síiffin« ÍStaUí miefðteí* 
ibuðreibá , ©roíbari l5(íj!&ut SeeUmirf. 

I . . \ «3 tií:pijttiKtts,';íiðnm'bijrítur3€fiiíntií, 
íþuðiefutraicvíitt eaE(ti;fi, lacgfcíí 
ftöx^cvan&at |)fc!fi , í>cint cg minn 4?«« 
^wftaí) i'cifi, íjictt ^i;st)um íÞijnunt,3€fií 
mimt. 

^íjnu IXicttlcetiíu.mífl t(«í)ic,pat: mc& - 
öHa .S0lcinf«m6 gcaöii; , í^agé mið 4f(i» 
í^oomuc ci ^tœ&ii;, tusa muntl^a mtcí 
3!S<bU^iinn. ' 

i^úððunar ^ít)vf fijns íiei(að« 5ln&« , 
!5l<{vv',ft>m''9i<fii miev Si|b.6 05 ían&a, focá 
t'uiiní jívijSa og jlan^a , íle&uguv jafnant? 
SS@U minn. 

® i)v&|í«,©u&i í55Síi>ttni wijnum, W* 
pHWj^^s, « fiiimtm , m«& €in» 
setrimn Cpní fí|num/Mívt>&«vaSefvi . 
'íitfnn. 

^SsEn^^í miði>íij&ur 09 fof í«c , |itt JSarn fem \^mw , &«n^e9t f u mtð, 
3۩Uminn. ^nníljelí&uc^falma um í5)ooniö®fláöð 

gbviflikgo iöiivifer. 
$on, iSSdfciinaflr 3«t« aíifirá ©flð*-/ «tc- 

aScfcð migallann ®ubé mijnu'iU«i£'/ 
íjepmí í)ann allt mitt Sfhi og S^mD/ 

'tium ©tat) , [)anné SípíFun tteci befaía^. 

^öcma i'tjfDaða @tcei:& og @tuní),jí«ni'> 
w i @uí>ð mijnó '^íit)m ^onö, ncet fem 
l)ari 'oi\[,þa \)il cg ftca): , tocra til ííafé/ð(«&* 
MC bijba |jcf^ öooba S)aðé. 

Slf cð vcit cð €flAUjí ftnn ,€n&utí 
laufn^cinn lific mmn , þai> ev mtjn^^cuv 
ii)anné blcjfai) *33lP0t>/ fie ?Bót:ðím 9M&/ 
fem mig í>t<infav af @iín^a--«Díoo&. ' '][ 

€nn aí) (íwðt mitt (ibna •^pUt>,U0_ 
fcom oð uev&i a& ©loll^ , f«mt finnuc erfi 

feoilinn íö<9&; nit®w;3aí«8íi& / ^pi 

tc 5tiioví}5arfut'i». 121 J>vtí)íuf»ctta aumn £iif?$(ngilt 

<nnfccí)íflí)iin3a& bcV/ l)t»ov ^cCfí f)ann cc 
^tfuvccfLVti buvt mcö fícv. 

vf).mnfanabt>cva ^vaufl:uvi:5!)tH3 , r^cia 
í>9^cífa;viucö ©ícöiplag / cnn m?).íí)Vðuii 
fwfuv o^ ftuv/ fö ^abtil gaxV/Íijfa m^^ 
ííicfv4tTiíi&inn^ívttv. 
-Stdt cihsS og^ioomílví&ðult ðVvWt^ 
9l<»nfatt&i jtcnbuv faguví og^afm, oi Slngð 
P«bvagöievov&í& j>uvt, aun3\)a bevál'uvt / 
teauv,^ifnavoci^ÍEuv buví. 
^Si^&^tim efilmoxla ^a&uv r^^cV/Af 
^oobyv'-iijfc foc&buvev / ^aíí ff al buvt&c^a 
bte&an i)ij(í , jþa \)avcv fijít/fceíicv fox fem 

»«vt»cltti&.biiíí. 

íl)tot\)ell&uv 3í&antó ©ijit&a ©c?t , fij&» 
®»n þtfé aaív 3uU6u fvef t,um 5Hfuv.^eímí 

S tmft Sttíar <)J«r(u«iIí. finnftecíi níin,3(tt,aUÍ>tei ein,femafbennt 
Í onn feigiaft l)veinn. 

<þat ílobac h'^ixfx ©oíj nie ©iaU&, 
©efugt S€tteíni ^ef & nie ^aUö ; fliooít , 
ffal ^toev einn meD f«lann ^wné , i ® c.ufc* 
«hé ® anð , &öelia maa ei i>i& ^aUií> ^ané. 

1þaet eij^aminn felurogfoiv rSegui-N 
innoU t buftu gcar, liðgui: fo i fauvuðu^ 
Se?r , ^afi fielí ei meiv , e colen einfomul aU* 

tvei fee^t. , , ^ . 

í)un irilft totírí)onbe& ^iet tií ©an*, 
í)vcifcb afieðsuí Sijfamané , D&ou&leg 
íainvva& aUjíioott fer , fem íwfett cr / um m 
»fé«ílum })íin!ta,b<r. 
Aoot fem ©uöé Dcí) os«§)etrflná ^oxD/ 
hcfur um 5!ijffené ^lijb forfmm&v oa fo &ei)C 
fcurt ábrunflr-laufr Vft>«r utan Sraujt/ 
' fcanní©ailfccr eiltjíft >?)«rma.3íaui^ 
«^-! tcíel er-.fti anma wtrcfinti 

ftrat i •^ijtcó ^^r4 , ©ðpur í)ar bijba 

Í^íjomíiné mM , for&œm&um : 

í e 3€fu mtg 1^«^' fií^- ^ cv*. 
v>uf&íjöae(irt}i,Eoitttií)»i&^«nn, í)un ec 

I , §íugtiu ©utu fo?i; œtijt) fiítt, (Singintt 
^atmftjœíi iMi«ni(í m, l>ijC>ui' í5)ootnSí 
Í^ft9« i bijííi <3Siíí, n mm tvifl; íj«& 

'3Bií> ^cufununnav í}Vellann ^9íi''':',u / 

pvm^éiucnífu ftmurcáveíFníriij pvi, í)i^oc 
l)allí?a íu^ fi) cíllít mtiga þat uppcu ft<w. 
^ Uppuf ©rejimum aUcii fífi;i, ^llit oa 
■ ^oobít rtjia Síenn , ^ar f icnuit imx. tií eiinnð,fxföfama ^anuu/líji^uc 

<ifti!rtií^^!j?a!nfln»5. 

<So fcnr íinn .ðt>ví>ír er.uí)! o<j-.^ií), 
lunöurðreínír ca f^c-oríi ^Di:ó/ .O^uBkgcr, 
n'm«lK'rfia\,mcbí^pnit>eg ^rat, íi( \>in'. 
iin«g)anlrar\)ataí:\t\. 
cu nioot e^a frtítTiíoör. 

O.niDðuIesta' aí)flija.fvctt/ Srvvfíeifuc 

3 2 <iaai tinðinii gilí&iv í'a , ^itnt€fltwit??nf«n'' 

íiíöftctn£»avf)iaíta& Eíccft. . 

5ílíac ©E'iepnut m^í) iinni 5íaufí/ ox* 
f laci«fc!ann Qíaíg&arlau!^ , eatlittitffann 
Mff\)aranil5catt; Þat ec fo faít, fprtp 
Iþufuub ^itni í)un ðeing'ir ðlaöt. , 

£)iig3íifinn]ÞAiMmbOt)u&lig , opinu* 
btxko,i\ ftjua fici,í)i'oopan&e [ia\lf ftci' >ípefu» 
fcav'Saun, 09'f)eíiaí 9íaun, eilijft ð^ií* 
&iv^íialanna^aun. 

2ltqöa;&t S)oDmavan>5 af|ur at moot, 

$tn&föerinn ðiefuc M^^i flii^oí ^'i^'^ f^** 
miecStiaiöi'öa^enn, «Uícif<na, cðfan* 

afí ávií)t)i)uv íun. . 

cöicr fem ab SSfum öonum at, toev^* 
um íit Imú .>jvint)av pa , Sleirninsöfo 
©funbinn (fo^ift ^Át , ei ít'a&av pat , ftí 
Btoibunctttw utíIiettMV. ^ 

íþaöfceta 3£fu ©ijóu ^(co&,f«m af 
hamió f) l&u ^^Semum |íío& , ailatw «orn 
^ ðíeiBntH'í <íf ^cfuv m^ub , ftjtít ^ií'u oa 
Í5:)a>& / |a& l)lutum ^iev fvjviv ^ms*aníí ^DllDftné nlöwn&g \>mú 5lct, upp tit 
I2)!>oiiifiiiémiereiec fctrt , m fijí^ucoccct/ 
mmafíjíirS^fu í'íafnibíí'iœrt, 

Sþ^t) cr itov oUva i^wsðui' f)iíi' / '&íí"^t* 
obfa ii^\>tj^inn <Si)n^a tFtcr,f<» fsint»«* - 
jv.ir f)ann &oo mí?i:&í'3, gaf ©iaítí? f;)ci« 
ofd /|)a& íiar l)aní> bkfí^viDuv ^cnia^'S'^f'*' 

Í>t3umm<t«an í2:iiiiiin n* , nu er fticr bvíi'íitn 

^íífabín ftcerit, íSufe^ (SliTan sUr , 3 
fu Sijfi £i)En fnMiccjT. 

ÍÖpr íijfá Ipier tían&a optiac {tin , (xt> 
]^\5Í 1f i)IIí)tr |u Qiceta fnm , urficn&ur brci&# 
ijur^aíimuvfaiá, friji;ur ^"^fát Mnííiif 
&urí)icr i íictta ^wí. 

^f Iþu aftar mdr ^u& og ©cim , a&f)9U» 
ijl: |)cna v^onba S;)tm , cg gíccsnir ccí't ®uÞí 
l^ijn^ Svaufl, nic gicfur utrcfími 
»críur €falttufl. 

^fír Serufolím SSfu* arict , iafn^I 

§ímiim(rið^i9r«(í<t,í)cit toiíl&uccfi <v&^w 

ð3 6<ttí €1111 ff þu pÞi'afl efaíaull , fti 3<£futtt 
f tjn 5Öccnb og ^ilíjf , ^lcöíp , ^<ia 03 Stjf, 

5íf 5Uiáum l^ljnum oll jpijn 2«c , 2íjt» 
tijF í^anHá f eri'ac ^onöinn flm ) ^iat* 
líiné g^öönuEi í)ci(03um l^íítt, ^imnenum 

<W/ Ci;.u'a!auií muntuei3«öD foa. 
6t 03 fiin^Mfg ^usgun fn) , ^im''^ott 

«r j^íí / ]&o r)i« jte f am; , i ^ít)9&utn allt , ; 
<iíi;fííV?ijfofójD-'faMt. 

^i;h until ofé a& t>í>i'aft ^iív , m mcöanti 
?)?<«Dav ^ijmiií ív , :5)v,oítin 3icf íjcrsa 
.'5>au&a 3:ijí?, ^vi£>, fi^vvogítjí), íilijftSijf 
tneí) UtöoUöum íijt). Sí^OííS^J?. 

^anai' ^faínuti* itm íl^rtrítfcða 

^UVtfðV. ! ?fím&av 9í i,t3Í) , ncci.)ft -bciH. 09 §v< íöoon,gtef miícfacfixlann €ti*a. 
eg^citab mi«,f<me&tum^tev, et «• 
f\)erðu&@tunt aö&epa, cg bit) (§)u& pig ^ 
O mt> ! (<tttmi3,ðett ettcij& í>iei; fum]« 
^ev)a, pia(ttfi&,B9facai§nö,f<ttfo i 
S)ijc&aölen&a,3efuð ©u&éeon,ðte5t 
^u H «o,6ti,9Í«f mi« faíjcetwn €nða, 
<S«ifUifa »inn,09D(l9temn,^ffawi . 

^oa&finsmejt, bcetií n 9««^»;, 'JÍ «r«J 
wiet ^a &e9 ,ía& efa eð eí^ euijft Stíimilg 
toenDa. SSfuS ©uðS @on , ði^tðu 
íöoon , ö«f ntiet: fat;fcelann ^nð* 

ecttlamijn f icet l^>*ofðí)i^«>ín f?tn fa;»v 
^vaft ^in Imt ecf i bm t f\^ tiemur ^tjð , 
IÞolinnmoob bijð,í3ufa;t;tte( ðla&árí -pup , 
ío ^iec i í)eim , með íþijnðilum f «iin r|tec 
toilie ^rottitmbenða. 3€fuá ©Uðeeon, 
ðiev&it Ipft ^oon , ðief miev f atf(c(aíi ^ða. ■ 

§4 ©aríí itl Sínar SPfli'fuHií. 

icwfajli ©uö^inn fanni, SlnMmtií* f«tt 
Hij @U&i3t«&t, ðiefjþumiet MifumSíön' 
«i , Knttu. mialÞo / t«i&«ít fv« , lioottxcf * 
^tfufma&^en^ 3efu« ©u&é^^^^^^^ 

íí&uj^a^oon,. ðtefmwc favfœlan Sn&a. 

íþu miHí>i ®Ub / íþrtií ing b}tfi\i& , 

«ijfit>, fem cg unniVfií W'i m ^}\^^t 
íÐSlottinn minn, í!iitt> ,&ippum af S^w* 
mi ©cunm; Sl íÐau&aetuní> , i' p i)r» 
»flí í)ení>, ©SXottiííé fel eg nitnn Slnöa. 
Sefu« ®ubí ® on /giet &u|a 5dpi)n , ðief 
töíít faíf«lann €nt>4. 

■ fiinðia unber þtféuni SdDof uiit. Of)! o^! ^tocc toill mið ttírift , Q^rtlU 

Sba baií <u £i)f »iíl I)ena , í)'oct; ÍEE?::Er£S!::il£:;£:Í 

\)íU Sí&fiiina mícr? ^ 

5^i:32iS£í5::$:-^ .f)^cidvia:^f»ní> l^enuni maoti , í)l<ípuv 

j . ■ ■ ^ 5 ■ ti, 

r tí , bt'jííuvljvi ©íímðí«n()anné, n«c fctf 

fítuí <tt\)alU |3ið , ei («tuv \mha jíg. 

^wx ^öi aö fi)vll fm f«t»i|t , fiílðiv ^mn 
jafrtanu {íieiv 09 utít iSei)n&um lce&iíí, Soní) 
09 eioo f)^at; ^u fec; 'Öaná^t/ Mm , 
umfttm: Sijf 00 ^iec / í^trf um ^03«» 
flen&ui-,etceinður til^«íté bcn&ur, oMrí 
afðeinginn ftnn|l , oftpeðar t)«rir mmnjí. 

Safnðvimur einá ttiö alía, er ^an coAmXf 
ri 5ijb,íöevn,©amla,^otmcc9Ma, 

^onga ogaumftníijb , ^wuþanw, ^cU&jt 
f ann , í)ií&an buvt ^riffar í)ann, baiC'i lccröa 
09 leiPa , lijfa ^rauila fem veifa, einðmti 
ump«>i& f«r , ellum^tim t\í&uvilcer. 

^iarlceðí ]po ftija \>illí>iv, fcer ecf i I)i«tlp« 
At> pa&,^anfiemur btoxíbfem 9iH&ir,bttt# 
ir ^ið t í>eim etab ; 2iat ?:rauil , er loAjff / 
inn um í)tiern sðíwr h^n braujl , ðOO& OrD 
oð®ief «í ^t)r&iv, (S5uno9®ilfur minnft 
toiv&ir , eitt liðður eaum Sei& ; i ðtcðttum 
<tttðtmíö«9b. mmn StíjWeif afminbar, m hum 
SSlooMfc rauöí , Siusnanna ©ioon 09 Win* 
fcav , ^fii;bva9& giotiv fnau&t, ^mn (f íjr^ 
frctt flijr , ^íðurb i ©olnan fnijr , önft 
burt m S3riooili fíijtur/bcebi !Öíaal 09 QJit 
f>t\m,a Sijf fprir utann mbmb 
faUbtiOrof. 

€3 toeit \>ijfí um fíj&ír , toiíta itiuti 
íí)au&inn mijn , 2ijft& freft fprirfmj&ir, 
f«r íiar af <É5org og ^ijn , vf)us&et3t , 
^oa& toíi!t , |)eimfiné til 'ec mieg f^heigt, 
P'ottt ca moot toorum ^tlta , \>\t ^liooíuni 
h at> ffiíia , ©rejínn.ofbij&uv ofð, ci tt ' 
^a& liettur ^rofé. 

íþoott allann ^eim eg cttti , 2íu& 03 
S)íaft fter^öeré 2an&é , ^i«lpa ^a& mier eí 
mœttl , mooti ^an&i íÐaubané : ^ía^ 
mfitt|)on&í^aa,^armuto$i ,ttoij&ina*? 
•Öfti ifaíaffei a& ]pret)tají / fem ]Þ»fann«f 
umbreítajl ? <þftð er eiit ©Inn «íif«ít , f© 
mun ío fían&arietí. 

^tjrft ecfertfínnjt « 3<5rt&u , ^ttífx nít t54 aRflf ílJatfuíiii. bu\"tt»\;i)ft ,b«ifanilcða mia l)i!|ÍW.2í* 
^ijnb l)«nnó Oijuðííið , allDvti fo í? ieífi mið-. 

3€fu6 f(ú*&erral)citir, ^f)cl*^ijn fiecf 
n)fírniaðt,íamreiðut; fiinum vcittr ,ím\ 
^mÍJcir hcfur m %dt, l^mni lyM, Sín&t 
tr,Slf[«ufn ®aaí<ð« t<^'» ^«fí»J^ f'^ð"* 

líqri ^crtíifl; fr<»,^imne<íuíijfv nm. 

3 ©uíi \>'o\ ðiabuT fce^a , 09 gla&Uí itfa 
t>il?$olÍimmoo&U9a]pitc9a,])«iccat ^eim* 
ferbartil/ l)ier3ctt,^;)eim^fr«/^evrant>« 
eamttiítum not ; W\ íöaubann SSfu* 
fctttbbi , ©au&aná ^öeifFleie 09 cpbbi, tr fö- 
!Ðaubané2töfet/<iliifé gijfé titttu ^m. 

(£q fliíj af ^tisðum ^m, ^«cta 3£fu 
ttlBiin , Dttin öiU 9ftrb«S<» / ««»10 @am* 
Ditfeu mijn / <Sanmmtt panf cmtt, íuöe* 
itft OQ ^oflíifiné «öaiu,2lnl>an eaufnlín>fa 
jrnir , ^ijeamifi mobtt fpi^rnir, fa^ «r eitt 
wnqlest etviií>/ínnar cg ^imlpat bij&. 
2Íf 2i^oi>&ut''eiift mig Ui&tif / lífo«i»' 

3«^ 

i 

í)ia'/i oliu biratwtHiv lair ^xt nuícfiíeib* 
Aít, ;eí1f ihitt 09 eml tilvciífl , 43«imt 

3<£fu fia'i:/©nmí>l)fli'ío fi'u9teríiirfii<nífr, 
i)vi, ©leb; micr fo&bann focr, ^anb trmifí, 
»^cló [)rau|í, fjípíir, og funbiir br<iutíl, 
ell Sídtur O»inanná,ofé veittir §r«lf«n 
fanna, ipat; af feinsum r>icr §ríb, feigimt 
íoi iTi(|1 cg ttib. 

Síitt vf)iarta i ^iatta ítinu , fjtoijlafí 
©rottinn mínn,cinó]Þitt, foaftur mij# 
nu,itíft3(a fierfjttert ®in; @on ^ífí, fie nuð, 
©cttlar 9Öijébcomurinn , cnn ^raritig 
4Jei(<igur 5lnbi, ^uáðun og ©tiottrn ebl» 
{tnbi / tií aHé ©oob$ mebann tx, einEum 
]Þ<w bcpa fcr. 

® ubi fte 8of fem grcibir . ©&tu og <3}ei9» 
ittn niinn , uin í*>i)r mig ® aubané íeíbir , 
i Í5>iirbar DíijFib inn ; Smt ^citn, í)anu« 

©cim,oí 'C)ollí> mebbaabum j^eim, ^afa 

5 7 P 
i n4 max yfl nnriK. 

fmn ^«tt 09 8œti , ^etcann minn 3€» ' 
fM6 fffti, miet ^iwm miHí»uv l^ian, me|t ; 

^egaí Iiððui:<«- , f 

2on; ©aflur i Stufiti íUum , <íc. " 

eSt tiná ofi «S(oomiíi-ib eina , m^t'P 

míliettn &xmb, faðurtmcí) Srioof* 

gun bvtiná , fijtíl um íÐaðö ^ovðiin* ' 
<Bíun& / ttt fneððtou 5íuga«^ta9&i , af» 
$fovií) tttfbut fliootí, eit oð 53(06 nifcuv* 
lag&i /Sijf iSJlannliðt en&av (Fioott. 

eo I)íci)puc SSiTan unða,o\)i(faíÖau6í 
«n« 2ei& , fcm $lll&ur o'ð €llinn þwm, allt 
mnuv fama ^hi^, Snnftðíi aunð^ev fein» 
6U, uppa\ Sijfé'^^tun&a ^í&, enn íjanti 
^oNn&irðeinðU , aUií «& if tlia(t\)i&. 

íÐáu&in mrttto meö ©afit, famíijfiajl ' 
p^fimiet, flijngum feim @laattumanni, | 
tt (lctv allt ()tia& fpvtv ev, ®v»finti Cð3uví# 
iv gvanav , ðto^an&i ^Ioom(lvi& fvij&t , 
SKepv, @tev, fem píoofiv \)«nav, veifnac ■ 
íann jafn fmnijtt. / 

gijfí& sEiiannebí«&tfvam^(«9PUc,^efuc 1 ^ _ - /V-— I ■ ■ ■■ 

©vdpuc , ©refínn tefur ^ar vnb , aUrat 
'*2B«vaU&ar SBíðUty'oijfur aö fíima^unct, 
fetac |)a»j froéfem tcc|ur,^o»)« feUus íiett 

t&apwnst. 

^wct\ ^\)xk ^cf& nie <iÖanbi, ^opaif 

íö.iu&tnn citt etvie,fa'|í f# nK& fogvú 
©iciU&i /Sfejluc um Slugnablie , aHtl)ann 
aö einu ðpUöíc , IÞoott iHa lijf i í&uc tocl , 
SööoB «i nte ^v«í)i miHöir , l)ann^ bepffd 
^eíptar><})c{. 

g)i{nn t)a&a i ^iflu 03 eöijmð , wit 
•inðinn ncitt um ^a&, ^vernin, « í)\)ði'iutti 
í^ijma , e&a ^war f)c\nn f icmur a& ; €ititi 
^cður oUum grci&ir Stmðoxns i 'Dciw* 
Tin09íann, margbreittar (ijíl mi«r Sci&ir, 
íiggi 1^0 m Þa&ann. 

Sljí íöáu&aní «iné nam freinfia, «n<i 
i96croU& ^ícr, flral t^þax ]^urf« a&(Hnnfí 

/ barilþprmi cinum mier ? Sí&amé cr (£&* 
U rufii&, i mitt naitturI«ðt^oU&,«ð-I)cfí}at 
ogtiluiíiö , aftura&'i)cr&aa&^on&. 13S Miat^mxtmTu ^ j iimilcnbur , ab í)eimta fiít af mtct, ®ftUí)» 
inn nictt fcigiají fcnöut, ot? fífia I>va& 
^fðpavané ít. 

9ÍU \)el i ^etfanné ^afni, ft)t|l ?(^au&* 
fijn htt tií ílijf , 3c0 et «i ^dvra 3afni, fem 
Sbtötnn ðc^tniv nn Cijf : ^ttonœt fcm 
Miti fiemut/faupit fiðeinðitmfrij; fat 
lcft eg ^ootí fcm n«mut,neitt ií'al.cifuij* 

3c9 vett minnliTOfut liftt, Saufnattnn 
^itntuim <tt , baft toibm ellu pftt , ein ^cit* 
it 3ífuóf«, @iðwtínn®au&annéfaiír, 
fico'lfut (u.^tof5i í>oo,09 mict fo aumum 
?Síanni,€ilijfteijfvijíitiíf>ioo. 

ftjnum S)auí>a h^t\ í)cp&bi, ® au» 
fcann og ©igut toatl , íiJíaet ^nné 09 Sífíi 
ípíibi , ccíctt mig jía&a M , fso S'í^ 
í3et^u,liftt mijn®mla frtj, I)un mcctiv' 
ðUbr«ií)í>tbu , ^imnciFti ©du i. 

3€fuð ct ttiíct í «S)?ínni,mt9ítt f>anné 

v^fllíO {9 gicf / %% (V »ti c&« inttt/ einð £ j * M < " -Í3tði'ta «3 tí-^^fíi > f)ann mijfiv ít)«ui)atmð 

'^ijf. 

Scg (ifí j 3Sfu ^afni, i SSfu Sf^afni 
' fð öep/ft> ^^(fa oð Siif mt,cr í;afni, þrce&* 
ift «ð S)au6ail ei , í£)auí?i ! íq £)ttoj> ciði, 
" itt ni« W£»il> giaM, i€[)íifti^cafti 
égfeiöi: ^om ímfctll þe^at jju y íllt , Jíitie n. 

bcv'.íð 2{n&at:«JÍÍííein, U)>p ti5 
' ©u&ö .gia'tia , feannfann mijnntc;rj^» 
fcllí) ^ÖÍíin , miiDf ojl aö örœ&a. 
2íní)ttarp mitt «cf t^ann , tit frm \'if» 

, .C)itð gle&ur ^^armfuHann , J>n£iutrt 
bibtcfui'. 

slDíítt öaðí''5t 1)n^ter, ai f)flmí ab tMt 

fá,cinim?»|cct*fefl3Í tflimfiít', ^mUi^ 

-PCílð. 
15« Síaair ^aifturlít; . 3;í )£• 0i)v'tií) fu wííív i^ft, neít pfeö.iattöí, f 

Æ)usanum ^Mtt ittft ,,^(et {o <öít««>'^ 

3?9lumrifaaafIiootí,So(faímv^cttta, ' 

Snttoriií ec famt ^liooííi, 9in&\>atpi& fc«ca. 

^in^^eininíac meölÞööf, ^au nocfuí) 
fjtföa , ©uí) fiet b^aö fa^vt.es fíe, ©otaií 

í^cct ií cil fu @«\lat /.fð&& fií«» 
fomleða , aí) aa&eilió ut fie ftcn&, 0tm 

. y f u ^ifl :pa& íjat&ta ^eitt ,, ^usann Wift 
eíiðia , «g cti^a& eftit eitt, eít nu «& &e|a. 

fítt <ttngcat mig , es olDt «5 |t£5» 
ði«,jt)3lottín fo^tm^aUt íi0,penna |)eí 

^'"^Sffta&i& ettijö, mm fu «C)tÆð^ 
fía , fuUEomenn bcettiít blí j& , íöattft utanS 

©tcc&íla. ' , 
3(Sfu minn le.q&u et& , lcöttumtgttwa, 

^íet, ^eitt e9^e|Tnubi&_,|at ftcu eijwa. . 
Æ)o«&é^^eif inn ptijtut pa , Jjuí e<5í* 139 leíf aepwi/Uíf&rw'l f<iðinn f<w, fmM* 
tim,pítmj. 

^ íþijnDcb miít (ijfga 5ijf , ítjfa ]Þo ícpe, 
; ]p«ttoií>ol)i{u3í()(ijf,b«g&íí(í^auci8t. 
^öíticc&uc íþtící) l)raujt, fo S^cvii&cíi 
f omi , (ucfafl mící (ofaö IxM^t, (ijfa i 
©u&éí^oomi. 

€3\)eita&3Sftiö minn, upp fann mía 
Defia , me&^oUöí mijn^eininn, mun afí 
tucMia. 

Sðící) fama ®ít6onat;'"?)i>rtt;m , fem^ícc 
m mi , fte eg ^«nn ftjiftuc ^avm , 3 

©tðui'tee. 

$í f ec pa 2í«9i(í«r ,m dXmn 03 ^oiæ&ct, 
«prccrft «9 íi ^rum} )Sar, t .g)rörnan ^(<cí)n. 
. iKijMaeðfun&i&fa;, ^fapa^íír aíaöa , 
Ktit bloomgaí) eumar^grðf , fœtra Saufí 
>ölaí)a. . 

ípíofua og .'^ooígar fjaííé , íOiít*.í« 
Jlcíla, fcm r^tcc í eorgar^í5)ané , fífc!(ijt 

p^i bil eg ^ri&ar^froö, frm ^ciðRarí 

'"^^Pí/ af{C39ia|)oll&jttíö|)i^íJ, (b 5i)(» 
eamb @nbg fem Sijf míei' fann^AxttU 
mið tocra; foJttann loib fin'bttevn ^ami, 
f«ttit]^ig,minn^£tr«. . 

©ief miev ðooíx* ^im , 
tafa, og me&ann aníiaeií , pftr micv toata. 

©ub loxt mið íinqinn Dcö , af ^^íiumic 
Itiba , fcm bwa evsilu 59íor& , @(elu mtð 

^"^§fír aHí anab í)itt, «n mier ab f)«PPft^. 

^^^lfu ©u&ð fanni ©on, fenb micr til 
^onba, h ^crrftu >ðciíla c8on, ^eilas* 

§t)rir ©ttiJÍ' ftrmngallÍMtt, fterfajlíí- 
íögiott^m , ^lnbíaitib miaif t ð'n wttt, 
niicrfitbœrCSoottinn. 

(ginaan i lcat Dtta af mier, nfgcmanui* 
Oanb a , fttctf Í)U mig foitt i ^iet ,. ftaxlfum til 

ebW mijna ^nb , mínn 
Gbv'iile ! i ÍJifú '&í^"^ / ¥^ . Sriííilf <)SarfuviB. 14^ 

8axttu©u&|)«cfðnn í)inn, ^oon einf)toí 
»rn\>cva/^í>nn9Ía fvooman mifi/ fa'ðían 
©cunð ðieva. 

e«mícii>i , 2íjE 09 ©vef, íiwfí fte a& 
ble^T^ , eg laite ai emaa ^of/ DtSi ©u&* 

Saunð ;^u fvaxlfuc fi>,<?5aunð]^aíí 09 ^ejíc 
ut/ íÐDlouinn um Q:iima^v)0/ Ixm 

^iev met) ^iðfcíijfcan bi& , ÍBcunur Ci,U 
gooöa , f«ní? j^ii ipeim fíjfcUM £i&/ fem j^ac 

til jíoDa. 

. 0t)(ijl f eic eilijft ©agn, auí^ðiflm^oH'. 
fcU/fíUi bíva <2>v>«ita-'S9íaðu , aö foopa <tt 

mig íinoHöu 

©ofnaí)uv rtjöann pa , fall umn upprei* 
flur , Svfí&e eliu frax , ðf ©uöt («i)jlur. 

5liu i}X>ab minn ðoobi ©uö , ð«f wec 
^eimi , einn tafi öftur V)it» , aiiíli 09 9tí)mi, 
• Jf)an vjcri §abir f\T)5, ^é&urleofinðia, 
«9h)|Tunoa SJÍatar^^raö, mina cBejlinðft. 

íijfi í»eim S;)fó m Q3vam, ?ijnfin& ctt, 

bííi&i/ oð fó m allvi ^c«ut, um fii&ic lci&i. €i Ictt:peim «ftívmiq,2íub@unnie@it* 
fuí: , ^eU&ut (SuO l)íU&íl biö ^ig r l)min 
jjeim ficölfur. ^ 

Omín ©ulb! miin ev ]þa&,miv»H^Ært 

»3 csonin , í5Afl ^ooptn ^iet írtf , íi5 

f9i'€t ©oníij. ^ 
" €in« mebftnn erum \)cet , eH l^ier M £ij* 
fé, ^íjn tíefíuö t>^<ttö fie ncci', \)ib ílíauö? 

um l)l?fe.' > ' , 

Qiovt' fa>t(íFt í)aftu , i .^cn&i 
IÞiiiíf ^mún ©uí? ^ntav-fwó, fvieof* 

ða ÍHií) 3ni. 

Pi)n Dv&^m beltu ^iörg, ^vau&, 
cg.Stíœ&i, gicf;j^iin©i{etifan mevg, 
©u& ^Dlinnma'fci. 

€inn furty fanni ©u& , fcni nub opcn* 
fci , aö fœEia aUann 21uí) , í í)itt ^a0tcn&t. 

íörotttnn mínn^'atla f^dtt, f)ell&ft ^aii: 
um bci&i, ^œtí fo eifafi neítt, (Soil ^icO* 

(tnn (f itíi. 
.^evra mig b^imann bw, i ^éní?uvptni* 

cv, leib mig i eiooféiné ttp /. um ^ijfð €i líttttU ©^nba , fdurga tnítt 
«&i(ma,\fo mcigi f«tt met) §tií>, @am» 

'Sxwtt og &iTOpt f)eituin ^ofé, ^mt* 
utcetii , íöavií ©ubð , fem bav [ú 
frðt^cioojli utíi mig fíefii. ' 
^ieg ^cEtt ec mavðrt <Stun&, mifi^veU 

vj i"»ii9uc/ ðicf ^íttí) afgoobvi gun&, 
"^irb aím<tttti!v(ui*. 

fa tmt mpið ffl|T,almAtttn9 cSerð/ 
i>^ambeca. 

^ðvotíín C3 í'ecFi fig, ftecljttt befala/ 
oití'eiHé allaií mt(3',<tin^tamnö.$í'a(a. 

<bceí&u os gtcettu ©ic& , ®uí> fem f ier 
^/^'i&ii', au&miwe 5öctn mijti cí meí) 
('ninnjíet axepttbiv. 
^ €9 ctt mið ecf i f)iec, t cöeceUbini, S>r* 
ottmneg^giöii j^íin er , ðf ^DípíFun j^inní. 

tUffíné fí^jí ícf i ^mf ; flf eAUu 

wíní S^mt> fitíÍ. . r- , 

pat jrtxrbíeni, rictt fcm ein ílmbcwtt fúv 
wpp til Öubá mceni. , 
c^fivgiíí cdi mið, i pmni í5va-&i , m tnuÍJínnar. , 
®ic^vt)u nu ©uí> minn fnart , aí) ^iw* 

ti mijnutn / bot&um Dvcvf ben& ci I)avt / 

iiv / laðbt i Í5ití íi;íiwv ^níc , 2aufnavinn 

floböur. , . w 

«Öuvt miec ci blitioaum ^vm& , ^fö 

«lé i .ípenbur , gcetuv í)i jn S<*í>mi bin& 

^EClfavinn ftcnbuv. ^ 

0nfcinn mijn ftjðuv fo, @<»r l^ina 

í«, «iné oð?örioofi'.^vunna'JtiO) ^avm 

i 5(iat íHflf (öriR. 14"? fcreiðinn , mitt Sínðut m^f i« »ií r m{<>ð«S)i» 
ttrtanöfíiginn. 
<þa&ann urá ciliif tit , «ntt<i í>uvt *f n# 
íÐSvottinn íitnn^<i&ui:í><»r/^aUí)iíl 
mn €n&ii. 

í£jaH)í« ®«{) , ©éfðun fie fcam* 
inn, uttt Si(ijfí) 5ÍC »9 ©i;í>/ 5ímW/ joi 

tr ©!iMlði& orftiíöfinnieíoottac^ðtna; 

ÍOB , S'oolfílí feiti ÐíRííttti ftiflUi ut, etc. 

^Srtft 3€fu ! ts ^rcopft oa f tg , ^iatt* 
Vaní^iDi ^r«ft«c öi»í jna , íöffnj^ept 

íÖDlottinn minöuvmig, f^ric SJí^tíunfem* 
tnajíijnö. 

•S ^en{'a»§ofi5mn wu&á , ^œn^t^r mi9 
^ottar teaur £(«ic , t a f t<n&u til minn^ 
Síattfca. 

^cen^í^tmisfprtrf in^cega öðTojt, 
i&ð tiíran&i ltio>aíana ^ijnu , w^epc mig 
f9cic ^itt ^ij&u^ClMC / 0$ f\>a(a&u^iat:» 
íamijmi. 1E45 Síiiíif 5}Sai'í«vi?í. I 

I H 111 ■ l| f • ~' • ~ • - ! ■. I -I I . ' _ _ I III ' • ' " ""^lfc 

S iwfuv 3€fu'é (cit« í ijn , í(»í miív «9 

Miijn / Aí) ttifia íþvautíi' b<r&a., 

SftJttu miö liitíá SijOiv í);m ÍMec , (ticfuftí 
itm '5í>ía*?övoo&ur , ^TOféí.^i'oféi (itluiii 
IþÆg&u m micic ; 'Cxiyví'u pafe' ©uí» minií 

gPOÍ'UV. 

*:þo\>i(e9 ^ifAi' ]pctma<if,me5>p«cfíaj9 
íu^?)iart«6íCifa,f\^« micv fi|íiíl<2íWí 
tíKÍCAf/ fv»«laöu mijnumScfa.; 

^grtíi ðicf íuic'-' t>ðiartané ©ícb,.()ci* 
i&m 'íþoíinnmcc&i , Uniburí)ar(t)ní)i cinn* 
mti) , 09 «(ijf-é«(ar ©iœ&i.. . 

.Sciaiílcifané €ni> þw mx , fi;cf cg 
|icfð (0u'D fif «ðiarta, i aní)(cðtim'C)iTOÍf^P 
íc nKí) ÍMcr , 0ní)'miin fo náii^b flrárta ■ 

:2)9^ottin ,0u tjcitft min íþmnfa ogtþcf/ 

^er fcna «(ia niijna,]þiina i .^oiiD C3 íjaí) 

«Ut fcí , Þi)v|í ur i 59ít)Í!un í)i jna 

5í'ií)uí miimí?éð«jr;iiT)tí er , gi;mfcum tt' 
we eð í^aíiimiy§i)ririS(ooí)íitt 3€fu bP 
ftrga mier., ð* ^anaí^cenðcnní niinní. ðiorbn ^■ö,«n, a<tt&» l)«nar S€!u goobi. 
5lnM«ittí |>a @tun&u 9fit nncs jlTr , alíc 

Uxsy',am fiœr/í^aföii.ecwímsnuin^. 
•ija'gann gicf og ^!C&a':nf'>r, 
«ii)Juna mier, mcí'raf í-ufo Rj'ain v'fuDa.' 

. Saflitotiíc3 miíl?i,?i!í(v{, míhniAjrirSíf; 
ð^nðé »ia, Q mih jtrtrta einni 03 

, *a cr «9 í)oöíp!nn , ^ab cr miiíi ij^v.n , 
^l'lja ^ooii,DirMt mia* ma., aiuMiic 1* 
i^iJa&nntrfniv, ciné fem c^cfönuJcira 
WnntMÍc8fcmflíoorafrim,fr ■ ' ^^^y 

wuvnw, cméostt!5icnsvífo,,,,.i. ^ 
^cetiSSfumið fmptu q>íjn,^ja(nufí 
giífi'i «9 fo enðft/ ^«llöu föalaiíu ^iatw 
1« ijn , >5u99un 'oxvbft miec fen&a, §lnwn. 

gjlíb í>imno Uí. 

UÍÖ fomt ftwífuc nu meb \í?tftt&,nu 
_ 'M@u&mití Sfnt OQÍKMtí ; iJíu et 
mier 3€fu^ecfítt þiet, ^icc [)ífii ea tcepíl 
i^eimi^ier. ^ 

€9 ^eft aU&cei i nocFn tJ?au& ^ ^auþ* 
líaböuí be&ií) utan ©u& , ^ub l)efuc fwttlf< 
ut: gicðnt miec H t ©"Ö i^^^^^ 

2í!öer&u& miin os mctlt ec ® íun& , mitt 
&jf ftcniíur i ínhnitíettö , ?ínölaíti& eícm- 
ur eittfmn a&,«inti tteitjíu ©u& n«c ftie& 
ur|aö. 

[)íf cg |3ar m nocfurn ©run ,n«* 
lœgial^ ^cfði<g5tun&inniTtim ,^oU&i&iwtt 
erctf ^arnii ÍJreptt ,^afa ^raftacncE ftec 
utítlíveitt. ur nu ^e^rnin mijn, ^«n&urnar ^afa mí(l 
fitt «Wa3n , mtn Sootut íJtnur «(f «vt ©agn. 

Sijfaminn aHuc faröuc ©oott, f\3itnac 
03 &r<3ur af mi«r ^roott , ctrnin jÞtcpuðiíl 
«m 2(n£>arí>r«itty eðV^utl.mínar^vMlilö* 
«r'br«wtt. 

íöofna <35arir oð ^wnðann trcg ; ta{4 , 
IÞtji tcfi orf« cð , Jþiartaö fo niflr^'ífijwö 

murfnijr. 

©íttrbíi&icg ©u&afgeo6ri £un&, síéf*^ 
i)u mier ^oíga ® auöa ©tunö , ofí)iooí>« 
ímt ei 2ín&(m té í^epö , aumf a |>tð *)fiír miV 
na 9íe9í>. 

gjitniéburb j^ann frm €ili)f& oiít, 
Ipu I)ta»(pic m bejiann ^f)£»tt , -Þiu ín&aö: 
SOíeðn 03 ?9íann(cðCt»& , m^jf una íu mi» 
tr íÍ>9?ottinn @ub. 

Smttu nu fatmafl Ci&iö íltt,íijttu <» 
^tteine9$(n6Mrpmitt ,<3 fmrígritttbani 

eon@uííííi3,epní)irnar fö(ll?unuviíí 

9) ' Í5Q S( »flt- Q5fly{uviS. 

Utilíiði& biö íg allt íaö fíí , ev cg ^íð 
cfíinn mooögaííe , oucrðuqum tií goo&a 
»i' ,^u&fcm oftíít , og {jmipn miec. 
^ S^ifí j3u I)tfu£ fo,[)!ingA& til / [;aft, (íooca / 

ínn5í)?«n,ffcífaí)u mig nu nau&floB&antí. j 

ínfw fsirn f^rit mtðftiijöt, fíingiö 
utier ejður*«Dícretí) j)i}íí, S^fu min nu 

«nné@íi'i|í>. 
@icf j^u m{«r dnati'mifrrt 5:rw, t!(|^íj!i 

i)cM ðnw»í>'^lt&,^u&Í£DíiEciiTiaíí niis 
«ttö§rt&. 

€5ct6tu minn Q5u& [)\)a& ftmlfé f ijnö <tv " 
4£,cttíina þ<A fcm gnfflu mi4C,;(!ílt&u hana . 
tm ^aðt oið ^oa& , ^s>iilajl: loit f aö i 3at;* ! 

^Ö'utt v>er&ur fdðtnn 'S>iMj(&«rí^un& / 
í)>^,ft í)ef»v mat'ð'a œ.&«''@tun&,'^oébtt)» ; 
tai- ^ííuof t oð 9taiiöa''§lug, n«!rílð.bari($ 

nic;D\)íií-a!in ."^Ö^ið- ' , 

€tt íiaí) í;Hn í>«fi!V afbvi& , «v ^iibí^)^* í .,írr)inöí)íct|íaCii»/ iHinnf^cfuc finnl)ifí fandi 
^'wft, fotí)eim 6m)ií"4ttiE«mi ^aft. , 

Dft ^tfuc ln?inrtíln&> íiotvt, Scfí,ði >C)í* 
iQVtaná (StiUinðf^Cí/ Ucc(c£)j <t eg íín9«í 
. íctt , i fijnu @íaMti bc^i \m H 

pu mið nu m ^ííítt&ftt; ,^cíoo|t^ 
ilrtfní'vcegí ® uD, íem ^ticit íioolt , '^iVDf un/. 

;5tbflo& 03 ^ioxlpac Síí>; |)ííw;t«nu ði«f 

2if íþvemðítiiitt' minn«c 5S(loo&m;*2ljf# / 
-intð lit&Síic' |a íKin íA>auö<»nf .^ijfá, íei)« 
lui of í})cep9ÍíutD.,£ij!am<mð , lifoiní>| 
'©«í til ^inma'-S^anné. 

^tta); T«ttt mijn ; Síugha uppPom fHi^ 
x^i, «9f ecf a& lijta .peimrniS íiooð, fi)i-c 
5enti alíúi* f«t>&uci?av/ fictf líu.njiet 

,í;l& nœsfía ©\)át;. 

&Q íaxttu mijna <25<QÍu nu / fim f \Q i 
mni ciettti 'ítjw .^toettu ^fioaífuV Siooí* 
^oobit mijn / míjn @a»( íÆ&ijl: i .C)í"ö« 
«t Jitjn; 

3 ©fijvnitini miet (f einf tit ]^ið / fFaí 
iiiít/ S€fu ! aftuí niið, gtan&íatlesa mete 

®4 , 11 ' fti II i^t i_j> . II I I iwi L I - r - -I I ,1 I 

got>£)vi Sun^ / ðiefa m minni ^auU* 
Dbcti(nt»Df(l miðak lpi« ^px^,tm nu 

® trap f«m mt« l<i>|lifl ^unja 09 Ztfif 
tíl ittiín l)«t|l8i)frmð S«í>a f«nn,«f olfcum 
^mlfi; ©mí mijn faiig, CSinflt ©uW 
l^íooíi / poii fcijtflu 2aug. 

1fcrp3&a*^riínöurinn , fem €5onur ©uW 
inier gaf (d •^9n& / ©iftafl j^axvia^mííií 

3bn&. 

©fiínanöi Set miet (Feinftir p<tt,_ a^ 
fFvU&ic mig í peim aftur-iit<a , b<^pi 'á^ 
í55«átí íöau&a mijní , í^iKottinrt''! 
SRijf S0i)uc &ijní. 

€a f iem ^wí fratfi mcb ecDrt mitf / 
Clffuði mmn , i SörttJ&faup l^itt, fiíw ]ptt 
iTiið nu i ft(alfum þier , fauruflt «r oUt 

ine&micrer. Jífiíir «)JaT(utiií. x« I «ftit pijnum í5)í;v'Dai'»§uii&/ |iní>u mig m, 
UsQi tQ laxit,ím miQ et aUtijí) tÍQH bca^t 

^ ©ic eg ^ig giegnum fom ettí ^f^ , 
fttianöi »|)imna#í)iijft i , cg m nu til j^ijn 
<cfi I«tiöt/ enn tniecfinníl bct&i ^(ivbt og 
flvmngt. 

€ð ftiö mig nu toit> Di'fei& $itt , €cfi5i 
liettu S)3ípttinn mitt emíitin mijn ec 
(if tþtíoiiga f i«& , í)t;i'|í og fan;.^\Dn3i'u& 
íftnl ?ííai&. 

í©ct>f pu, nu íiHa í^au&ané dtam , 

.*öcott'.niic\iallí) micridöeubug 2.mi\, cfcii; 

^<»b f inni minnfíii mijn , Siinnmginn 
lifir i mici- fijn. 

2( 3ííctt& kgg cg mig gflufíiacaiié , Sijf* 
t&'mitteri ^al!i)il)nnné, ®i(s&|íanníijtí 
í^efuc ®túat minn íliilt, @u& fav ntc& 
míg fcm mt. 

^onutfi íimim «9 f^cf mig oci)mt,f)«né 
Wítt& oefucmicc ccf i ðlcpmt; Díaungoö&ui! 
Jettt mier ftefl nu [)\ax, ©mlu minni míft 
I liðgur«. . ' 

^5 önW . iftoitcun og SOíi)fFun ?ölanS, nutí Sijf ])aí) 1 

ei' i ^all&i \}mné. v 

trepjíi ©uöi uppfiAoO , Or& [)anu§ |. 
09 íytllb 'þan miiin ©cunt'o»lí , gc'r^ 03 

Jptmhar forgíanga gr^i&t/ ©uíJiö Oitíþ^ 

(íeihr aílörei mitt. ii,. 

' to;í í ©rottni foftin fxtt , ©amuit* ■ " 

'fFuetrijíii&ailtír bcctt; í5)auDaí|)aílöi 1: 
ci5 ÍDvaítinix fíriif / í)i;riiur gtef f*u rniíc 
éiluft\!i)f. 

§ÍM"i> cg t (§3u&i ðoob.iinn 2i j>> , síebiíeg* | 

íir [K\m WtVdi l)ijí), ÍJacfanbi eílum j^eir* i 

va <6ti)rE , ".þiponuftu , ÍDioílp .^tccc* i; 

5íjíf icera ^meg eftírtíK/ affjcu&a jtaaifí j 
um ÍSiít'í VMl , 5lnl?öarpii? fieí ()aim fa^rt 

Uuui íjRnnp^ur ^iarleifá^Dfá , ^ o^iij&ní m H ^m f\it>t ,|ft& ttctti 

^©uí)niiev íyaxla blijbt, ðíefii míð fötttanti 
f ii cnn/ 

Sroinn 2íni?a «g (cöc^ nu ðf , Sijjiínuriw&í 
f«i fem gaf/t ®<tti'um S^furais fattin* 
tj'ef , €l5«(u niitna «9 ©ufingiif. 

ímttu mtð S)rottinn lofa iþig / nít& 2s>fi 
jjtjitu ttU9/ ^íoon& i ¥m Sioufí 
fiiítt / (oia ftig flttt); fím v>af na mca. 

fiaitíu mið f«v<a fi;am í^au JjXioo&z f^vft 
ogfáHall: minni2)t'oríinn ©u&/ aí)í*f»ií:Í3 

% J^imiim M^iíi^W^ íÐijvfcutw íiiijf 
Síi'/ 2ímtn. 

llm Bcthx i3Íwna*9líjPí^. 

1 I m ®«( ! «>ð fti'öunft ftvíí, 
**§wDat:inð ^ocg ab it<u , |jav Ununar* 
frtmíeg evu ^wé , at(?i(e9 ® u^i ^iaa , f «c 
^íwíui^iwip «xn €ii&a etf , au íöauí»<i í sí Jíiíflr 95rtr(uifi£ 

£ijf <ilijft , «n ^tigdt>at &kt>m aU&ceí 

M Cioortíj aU&cei >t>ij«,eilijfuc ©(<>i ©ag* 
tic ff ijn , gjetf (eif I , Otti , 9Bijl nít íþcw 
•ecliuc ci nocfuclfac, «g)acniucinn linðinn 
ma&« nwtt, ?Ðíein ecfect fnecíir»ac,ðitfí 
cföa& 0&lait©(e&i Íat/Öuíi ©SKoitinn 
nU^^tciar. 

einafcot tinöín^íít m«ía iTijFt j ttitta n\9 
ffinia f ann , ^t)ab S«ðn«l»at»etjf tc fatfaíí 
Itgt , fcijðumi ^imn«íS?ahn^; ^tcrantt 
tot éf)Ci|íut f» tr ®oo(,fem «í> cfé foc# 
f (<Miat,lioomum ]Þat f^cit SamfefinöÖtb* 
»1 , lijF« fem ©tiernurnac ; Síufinonna ftj# 
feUð et ipacgid, «ilíít« ^eccann Sefum 
C^cifl , eptun m ^epta «tíjb,f(«llmflnt>t 
9í«&ttrnat,f<etut í)liootfatfa €>aunðut: 
f<n /fijfeflftíeða ^(ioomat, 9lat>it«.ftjnðiu?n 
© efðun , ©ubi til €í(ijfí«t. 

!þat tt ptijfut> í l^titct íðm / ^^*m* 
tnðinn ®u&i)«eRi«^<», ^ennat unt ðietbejO 
Í)e9c(ft '^m', ^ltoem«fe0ur Mufica , þat 

ft «n eui Seffan &t^in/«n^<ifi^«il* 

fatl Sífiðf $«tfutiS. 1^7 . fann!í«*v,|jar fucrtit ci ^tti minnjla SJíein/ 
I «9?ðim ncini um eiíijf 21í;, alivJ.í£>íottinntf 

íiti ©u&áaí)fi«», Oí)au&Uð(«iea Sfícc&O* 
ec, 09 éiíijftí ^ittu f)e«, ^ównu jltitríi 
I^efut [)tieu, ^^efCium ©ullfíe^atw. 

O [)toft& Savfísl at> tt fro i)& , þax (tm 
f omnit ]Þ«t, og cfttt íi&na^cimftnð^tij>, 
í)titum ©uUé ^ötflatot , frm allri ^«6» 
í£9mb Oð fþtðí^etum^ítt 2ef fmé ftíj , ^<{# 
öut, ®ijr5, ©lebi ()lioomat ]Þa,í)imnc(!ií 
Sanöi i í ^ l)öaö S«ðnabac 9BeðfeniS> 
uot , ma mun ^mleitUða flooc, €nbi 
i»rlaufn«cinnafí;in&ir, Síjífiofi'um §eí)ut 
«fé ; §abmi«n<w mootl Blijöt bretbír, 6ijö» 
ur fcam Síflat^^ofé, ^tiðot) og íDlœba H 
í>otfínn ec , ^ecmung og !£aíta*^ofi5. 

^ciíaaann ©elfFap ^efum ^ac, ^im* 
neíFam ©uðimt^^^otftbuc,©paímenti 
funglegðt i&«c, fmum Iþac alla fieö, 
Ijgufiu Umatínðni / eifiið l^clm ^ejtím &ím; 
©ijftO&a ©íf w oí eamlÞí)cf i, ftjna í)\)^i: t í)uc 09 Q5ÍUÍV fiinnafl: í'c^* , ^agn(\í)i mcöut 
í)aiv blosmitg 09 fo meö íölij&u nta/^ern* 
inn ftjii '^oveiö i-aip, 5s«ðna&«VA><v&uv 'S^nvr 
fcuv f«, ftímut tnu?0?*nnf iniav. _ 

niiev ©vottiun minu , fi)vít lijné ewac 

^esav 4)cimmum fc« egfec, fvílé mis af 
2ln5av*^iin, iTvijbwiina ecöí i ^imnÁ 
v^ÖíV, vf){rra mt&iöloo&i|ijn,«í)e9 Ut» 
Mlltum tómmí meö , tilijfav IJjacfir foftt 
tieb , 5ln&lit títt bitj&a ímn miív, 

nm $tn&cv,ti!i)fAr fwlf* 
umí)icu,fota<«n€titKi ^ f\)n3Í{?íer,Sandus 
' , DðGloria. « # « « « # i h 
yriMt<)3flrfBtt 5'. x s9 

<Sum,u's25ijra / ^tTfbut 1657, 

Son, ©hiöi ©uD, 'AiJDium Híaum ft ðltDin. 

[\(^tnu 2í jö , bitfí cf utíiUöítí 

nu , facfccl iu}b; íöltjlunacfuilöaí 
03 ^pieiö / m<ttmi ci n«tna, nm Víoft 03 

Wulum drein«,2lflai: Ipjiilegum-Jpug : 
J-5at»uu I)att giífib ofé <öub , ©íttfuvn«c 
iinðiim Si»e/aUftall&<»n gwjl €&a enioo, : 

íepnbi .ftn&tn SKaunac nein / tiett m<tt fo , 

iM/ bttðtf i ^erfU'muti nie Öíein, m<tttt» i 
umí)t>i ftnna , IÞfirfíc0 '3(l(ts& / f löi i9«r ' , 

'goofet;i , @f íooí og ^aiðb / @f iepnunní f 
nioo&ri / þtf\a QSasí) /íecf ura 'o'm ðoo&ri/ 
«J!ííi)(f utt fer(f ri í55toítinn6 txttbf ; •öaji 
nu gof oð .^ei&ur ©u6/ «t .^imnt 09 ^^t* 
í)u / ^afí nu Sof og ^ei&ur @u&, <tt»öim» 
ni oa StírríJu. 

eioonum nf / Síjía ^i(f í*'^Ioog , 
;6€rrann gaf , ^ri&ríum fo &uð&i noog , 
<3obinn bcáa&ur <33tnbé 09 Unné / t>arí) i 
<iunat>um t?íof öur / fti jr &i §erö til ©«ní)í 
og ^un&ð / fctt ellu roföur : Mfa wta | 
©öeit / ©oettinn allfcejla , pnS) eg wit , i 
l<m^ ^efur nœjía, miwt »9 í)eit / ^pjTun* \ 
in ftofrjla , í5)rottinné/ veitti of5 <^<xvb o^ 
^iQtixt) ; ^elgum / pr ijfum / í)etbrum ©u&, í 
meb «btar ta 09 ©aiíu , ^elðum, prijfum / r 
©. meö 09 ®m(u. ( 

f«s .ti<u&, Ifi(iöö3«ifna&ðrciöt; 

1 ^í>an 9í«í' ftm ofé jíecf 'i^mixm oi ítt, 
etunt)%/5{nt>lea ®i«6inn ðoo6,©taf* 
«rn«r fleflar , «f i §«öut &lijftum jÞwöí 
*ioo& , ]Þ«c aHva bc |lar , ^^nning ^anní/ 

J«a&ir panna, 2lnbi!ot«nö/2ífi«fb ti«D 
4)anna , «nðinn íþoijnðun Iwbi Sijb : gof* 
«Jur ne wt liwfi @ub , fpiít Cmwíb fitt 
öooba , lofabut fit m liwfi ^ub, f»?tli: 
tatbnttðooba. 

SJíotðna. 
„ ^ijnu S^afni uppöaf nabur , 

: Mr«fiet%tit2iifod®íœbi/ 

J^JfamaníJ^eiIfu ^etoð 5«&i, 
I gðaHt^abíijnOiÞwittSJítnbf, 
\ g"mum mitt tiWeððm A>iabí , , 
^ ^'í><ð%mfnnl)lijbt^ctta, 

-gieféan ^ijna ti I<tttý\)ttra , 
^egbftn minni m íjtootíum í©eiðf, 
oJaUbíu <ttfennumíÖ99baCBeídí, 
*»«t mtð nioota Wnaboomö Slta, 
«.1 IfT* ' prií)ic fíirfiíviíí. ■ 

2íní>í pínn fiKíi' ^ítfau fijiw , 
■©oi Dtta €í|íu íþtnni, 

SeniJta-og nii^iMmiinuv&íaría, 
SíDmicc fu met) 2ltlt»fi ^vonnUm, 

. -^ítmá oðe«tané v^acfifi <Snetum / 

^cin&jfíiM mÍÝt/ f»ei Owrum/ 

Dgiccíinn t . ftd' fcfti/ 
€buic fcíagi t €Spn&oð 2«(li/' , 
«Secn&a mig ft;« <28o&a ©Himt/ 
CBontium íöauöa og @(ífft. §e»UuttT/ 

^Síungöumfoeg^iníi&fíum mcéít,. 

cjftieí {ait toíta Unun mijilft / 
SínH mteí ©!i(ning OxH þlnm t 
€tu:^au2ampi ^oota tninRa/ 

©iíf míer jafnanii gott aö (a'va / ;í?ribíti|5atf uri5. x6^ ' gftvfa'i-um. t ^iIgcinQnitmi , 
^ongDo&um jfio íKamit finni 

*ai' i>ií cg fmat Spcftum Í«n6rt, ^ 
l<f|flí)uv ftcrtu utann €ti&ví ! 

;;J^»-9ímöugi@uö, fcm íintttÓJí/nu 

f)íi&ua ^igfpnc ©tceífíu a«a , 

^ötecíBpít&Uflgítínmtetsí'; 
v-nn^nömia eg <mmut icúía/ 

|ti3tittafirmftitoegðv«ta, 

5-)í;iab!Í?t)na ©u&oomícgí». 
mmt mijnax ©unbiv ft>ai't<ic- 
^«ni>uua'aitti& (oíf na í)töcta / 

|ft^eij)ibíes|la^(000i, ' 

•'©5í9fcoittm;.foíi;i«^i'ipi, I y ftOú ^artu tili. \ 

é«xlofl SijfafSindlrt m, 
öðtt 09 ©Ictgöic finni ecf i , 

íBí«íf« •Öroé 03 «S)i>ijlu mijna ^ 
^i<tt(ío6 littt mta m«!iA ^ijna , 
^ a mun 2ífcfoof n iOca ^nba , 
€i 5i6 minnfla funa sf<«n&a: 
£<»t mið ííeinf ia <» ]Þ« flu jRðoU&í # 
eg lifi i ticif u «^olU)i , 

Söcotna fimcí egi)iaí»na l\m<\, 
íþueinn ©u& allí í>aii; um cai&a/ 
íþijuac fnij eg í^pc 9^mí>ac, 
Sif mijné ^^tacta innjía ©cunni , 
^n&Mcpa pöbi&mc& SJíunni: 
^egac «s fl^ál feinajl fofna , 

e<»I»i&í^íl«t / ^I«íí& &ofn«»^ /' 
^iactané^abici ^enbuc Iþijnac, 

.^^ecfa I«ít ^bx Ön&u mijna , 

.§&Q&í3«íl>w^«ðt lctttbíuntð/ 

^eigca fo f ab biibi^unbo / . 

uppciftnn ab ea tijf i , 

2ínn roc& i ^imndciif i/ 
í ít>KC f« Sofðierö <Ptyí »q sera, Síöitn. 

^TOjtnn fctunnu i eaur 6« fi6€i. 

^ottf j>i(r, (Eíiiiunuitr,ftc. 

I^Uíö ev minn ©u&, f o ^tpft 3'?au&/ 09 
W^jíunðijþanninn pfjít, fprgia fFal fpatt , 
P^pnfla eg mat9t,ma3itruíui;^ítfflnlifit; 
«T 'Piírta nu , 03 ^tíinttt Zn\> , til &^né ff al 
^miti'bcn&a, 9lafn í£)ÍKottinö f»ti>fðtc 
■Oi^lið ÍJflf tt , bíclT«& fte^a&<ttn€ní>a. 

©afmiet^ðnð3fí«b,gi>ttgucfu9C«&, 
Jö ©Ri>inöt efíöi jt ^tafhtt, friöalfl *Bt)atí 
/ 09 full^cl m<a , frm mífr tofa ^ab aft» 

J)Uð9un toiíöiit liiier fení)a,<nafníöi:ot* 
ím^fœtí , fcec 5öelt& tœtt , <öl. f.jþ. «in e 
f,,.?'*'*^ ^^i*fwtt / me3:efta-^fua , %M\* 

5 mi|\>uif , eotsjinn i!al ©U ^toi &*ijna , mití 

^*Sjun ^ufun&ífcn&a , Sí. íÐr. f. f. Sb. 
'öuí) eitf«r ^ann, f<m Wm feaan , bcf 1 $)í<ttD wil <ð af^cnöa. ® i'. fa'tt , f, '^. 

5íf niici' ^cö', 03 Síubkgi) nicí) , D£>» , 
'uni fogaxjiðajiicgi, gvítttbccní eg nu, goó&í 
3€fu, gícpui£tmiJÍíVÍ'0 «ní)r<'.gi : Zaxt mtg 
l)tctt |)í€r , ^03 1)c&öiln fcr ,i >f')inina <SccIu 
lcnba. SRfífn ®9vottinéf(?tt,ta:v^e(iö 
hm I Hcíj'ab fic tftb oxw íínta. 

^ U& m ó^imnum þiwlpi micr , 09 r^uðsi 
W\2>ðaíu mijna , fœrtxinn »&uða <^orðí 
innfficr ,<£»vnfcír'f)iftrta&;p,ijn«, ÍJunBaiT 
^vv>i)í)tt^43rii>ofii& bcr , bcvlHi&^axnfa ftj'' 
M, m«tift^ollb,mlemði|í2i)f , lainðttí# 
fícltcr J>rina.^'ijf,,«iViU Stngur t;»ijnii. 

^(iunfium Qiora micr laansfamt'®icí'/ 
líbnci' Séfi^iibtr , í)ellfcur fcmt eg I)c|ii' l^aö 
fícb ,.t>efn&um,e£uliin f\>i!bir,2)aubanð 
0<y\\ cg Dtti mtt> , oft ax .^jolíti^f njfcti' r 

^U9V(\un fw n l;arlaf«í / «&imn« '^'^^fl^ ■ ^-JOD&uvtn fcEöbi, cftlv förnri SltJamsS' ^h)* 
»^^<tn6i'g®a-o^ vai?bi,íiDt cr e«íittn 
sL^^i''-^^' eovöiiin Jpi«ví«í).: i\)mi, "icöDRuJpiíIt, i CBoni^jíirmfvrÍ (eö&j' 
. <5nenia l)cfiiv Q}evni?aií b(tcft;Q3«vn* 
B«h f oðeim- ,«t5uv fprvi cnn ficcf 

^ Oi& fi^vHa QiScvnömiít ; mmm 3€fu 

§ Ss¥í.<í' '^'^^ ^^'^ Söít« @S , fo 

ie3e»)n6,^e,mjíu^|flrtaí)fi)Ut)í: 
fínav Æ^í'*^ mig^oabibgtiít , ocj S;)mv 

^iðvtfl& t)}ícft 03 tiin^t, j^at> l)(í» 4 ©u& 01 autum í>iáttt>a. 

@ú6 min I)ef «3 raunar rcltt, tí( Sí«töi 03 
íjeiptar ^tce&í , ()aná miUíJA 
Po(ai«t)j?teítt,mc{> IþtiootiíM »3 <^9n&« 
SSít , ðtima #t mig ©letun leiöt , aatnall 
©aungutbcefci , e«m»tti!ann h>\ f«vb et- 
niijn ; fctti 3€fu,©í«&jí«nn ^ijn, fyxm^ 

^Xmm^ «5 feti« *n«« V epnba ® 0« * 

fcwt ,í«n9«& »(0 mið líit»a,fettui)bafí 
MmtUun ftet , « ^epunöt*c8et8tn bt et* 
feo ; cöiuen tcf i fat fið ftij , SiettURi ©a* 

uöanétjeftUði, ff»g«9« f *f;,,^ 

Jbm^i fctt «3 tií nte íÐwb, ^mp 
nmt fi«ífttm \>cita , einfié nijt etu mtm 
^xil , U m eð ^eitta «b níit« ; 3^1«^ 
íwnn^efuv noosa 9lcttö/nuw( tiþcaxx^* 
«bícit«/^an muít aumut ax mter fi«6,ct* 

íauíif* tg 4>"3ðun H, f*w ^9(tmi fflnn 
«&bt<tt«. íþo floiirci »vriMfl ^Siiícjíetí) mi)n, cnit 
max eg ftiulfiiv' ðrcina, míev cc 3)Í9f?* 
wn fiijn , millöuft, ©iœt'ifu l)vcina, ^i<ttí>i# 
<v' alibvc. ^iailpjí i?tMjn,I>eUC|í muncg 

ftjla 'ölooöií) jjitt/Sc Sítfnmg mina^ein«. 

íþo 9einij!& ^ajveg^lcepaí^tig/ð'-^íij* 
"Uéniov'íju ftnni ,e[(!a& 'f)oll& «íí I)ataí' píg , 
I «f -Oeimiíu 09 Ófö9vf& mmi,9oo&i 3Sft» 
> tniri|lua» mi9 , i iDít)|!imf; m* jþini ; foevc j 

I«m(ii'u& <Saalilí «r , ftm&u ^xQb 09 gim» 
f inö mter , fo ^ittrtaö v&u99un finni. 

íSlið ^ífur ^iefuU (gimriun fcfrt, t>$ 
foif iö af 8!jfrtnð %tíii , ttoxnU ©voi uc 
.^lcebum fof rt,bnn faii fter Warga cigi, oH» 
iim ^icafti tapab 09 tccrt , íjieon {•ai> m ft 

fc9i ; O Í^u foíti <ðam iritan ! fi«it>u au* 
titur oíi^itri &maAtt, f» (gei ut afDcQt. 

@|o|i6fiafe caMt't^rajtt, af jÞiiti @$i« 
«í>Íf u 4) nlÞ\ , ^Uff u (öprnDvttn tj>ðbt bc» 
íttbt , oftur íÐcafi& fenöi, ^e f Cfl lcijtsí fcwttí 
9r« mctttt ,^«im nulof finö\>enbi> taftu it>i& 
• int«v UKcð^ vot / ttttð 09 SaÞerinn •S)iact4 «7o/ |?rlMg <)}ai:(iirift. 

^culu mijiw; fmiclcð Cpn&a giotuíinw 
fiteit)/fo finnicg ■í)U39un Jjijna / wUtariu 
C«u&«4 ^íiðin íei&, Qínvðín (mtíi.pima, 
»pna ^ug cg xg)iartab mitt, fo t^íilagt 
|)av£ioefi&Í3itt/ fPicertmeigi í?«v (íijna. 

.^taa '^ebuv {.Mjnum lcfl^mict Stí>/2au## 
navin 3 €fu 90Dí)i/ fo ptí i €5<utt 09 §vi&/ 
(■feiptuvjÞTOnðumS^íoo&i, «u&miroflega t§ 
tijh þa& bib , af 21(1 03 í?;<bva ^ioo&i, feigí 
t)u egfieovfcin cin, aföIlHm<&i)n»umflaftí 
»9 ^vcinn , ^\)eiðinn i jþíjnu ^íoij&i. 

^ram&av ei)niJir fovl«st miev, 
<viníöijv&av fícíi. §i)vic. tmnm 3€fu 
íg^repca Ijiev, «f toprum ^S^uð eg mœli/ 
falti'i&uíifrm Síugum pier, omaflegum 
$þrcEU,«flDu£i)fmc&2l(í og ®ax&, fo all« 
f rci niigfroi þimw Sfía3i& > gvcijlma noií» 

iirfceíi. ' 
21 Si)rirí)eítiítní)ei(ðg l^tin , af ^iavian^ 

.©ifunni eg tvcDfti ; fcctt íöiefii ,@pn& 09 

fMVvi^ijn / <í&i?n {)in» fm m í<p(íí / íírí^le íUði-íuriít. tty 

^ í)allbijl eg vií) vittw ^vn) , f)» fveft niijti 
©ðtcm freijfti. 

•f)eilaðé ^ín&a ^ímlpínn f ij& , ^ug 03 
<&inni gepmi , fo all&vei í)ie&aHn af S^ljíu* 
flvijö/ pfiv miðöpnbinn foetmi , í)a bep* 
uv naUjjail í^auí)aniJ ^ijb, 55)íkottentt 
©öalugíi^mt. csctíi mievíJijn Si)fnin 8i& , 

j ícií) i eililfann ® ijv&av gviö , þieijvnin ir>c 

I pejfum^dtni. 

%\\<xi ©fíepnuc allann ^ijö, afettuttt 
03 ðlooini , fijnði ^iev Sof fciii cscv« 
e!Ii>va*totjb,cSo!í&U9ui* í^votíinn fioonti, 
3Sfu€^viftd iþócfinn Þij&/ j3ar me&feg* 
uv[)lioomi , ^ciiDöum ^ i&a <u J^^intní 03 

I ,Sm&, fpriv ^ugðun/ett;vPo3 íi)fnac*- 

I SKa; & , auf i|í S^ra og eoomt , 5(mcn. 

I ^S^er grœ&ir öiartanöíl'aij&a? 

■*í^^<b C'cr f'ícetti cnn gvcctfa ? 
' ÍO\)er eoott[):n&rav í)a!tta? 

fnau&ann tiant) í^auta ? •^iinn !jt*í'öi ©org mctDba. 
•5»«» Sí)fi-Öeilfu giífur. 
•^ann fn(iu&ann oann ^auÞo. 

* (Samftccöuir. 

3rM mig ci t ^íí.ptari''Srar^{, 
^imna ©uí>, nie éicímisai SSðif 
ginginn ^ðlabur af í'at» jíccDi , 
gf f^rir.^or.tter&anct&iv 
93i<(a''®mií)urinn t>ill cg trotDi t 
<5Öe9<»^eríccmingar €)Oa;Di/ 
Ö» €fafcmí>ar (£i>mí» mig f)r«&í/ 
öroflfntinginníijfabccöi, 
Slt^ugak9ft& ebrum tþrtöir 
Dftrautí inu fram fo la;öi , ^ 
gílijfann aö mer €lfö.nn gíícM / ^ 
Slnölcgur erítai: íD-tu&inn íficc&t. 
Ccibib ^ifl ^aríu ijJicpac <25ctbi , 
§Oíi)nar «Ilar ©ooittr grcebi , 
^9nrb(;ff\5aþijna^:nia''^lcet>í/ 

«öitra ^;j(l' 09 ^rofóinö SJíceöí 1 
<bttt9l"'tt(Æt!b H mig fl.rí>t , 
I •&oH&j^ittftcmitt.rO{i(fu^(ttí, ' 

»&tiecí cfl i ^V)ellí)m£ttltij& fua;&t , 
. gijí>UíCSatní)itt@íör mijnfoce&i, 

2lnl>i þim núA ea. þab fi-cefci , 

€íIiifícðafðl!ofí>itivaöi/ 
Ottingiefmigallörtiílccí)!, 
<í)fiicmt9í»inn©r«innnblcc&í , 
Uiti íöalinnýo cg <Ðau&oné pccbi, 

ÍÖimann , «öa €UDinn \)ceDi , 
& Imt rata i OtcrM , 
€nbaía|i9 mitr txittu ®iccM! 

^mé enfamaU,^a mox ^ann ftt«a<« 

^'nie, im |uD f ina flf bcífmn íBffnMin j ecít. . 

<^;6Srra 3€fu €5rijle; €3 Hmm* 

>^tr í>ier a>(i)f a , f«m fmtccf eEicpna fnr* 
tr fe^i nJUttjea , míg I)vpnövor og Mtt 
«ft.r9U^ttícctínu, 5u9lbalaí)u nu í^rD^g. 
ttu mt>i mi\m , , innra löirbftu ^Mnmn 
mmnaíi nofca, mtcr.af ^imnummoib oa 
*)iaiíp fo fcrca, ^rwðuv á)íaöur cw ^u* 
<ttnwm fPwri^ícr,|lci?OHr,,^iact<iCi bteiDj 

•53 cg 174 ÍSíibie^píiífiirið. 

lagííiEoíi^ocj&tcnuflu í^ijna. 

C 3€|u S^i-iftí , $9 jíenb fs;vit f iec 
i^orgmcebiJUí , fim cirn <?3vce11 fi;riv fijn* 
um ^SrVal)V(ci)í)uc, l)labinn.@9ni?um, 
tmé 0$ ^ualiun §iðí)rum , fcll cg tíji5t í 
©l<ep'inueh'n ur öíji'um , eg cm fafínn D* 
«al ^onöa ■.[jrij&um , einij og falli ©ngg* 
«r ©i'opar tljbuin , ctafcm'ii^örn m ©r* 
«tfac ©anbi breií)um, fo er mittrÖiaTtiS 

_^aEibi ©Dvn&iim íei&um , ^tciníttbu'mig i 

^^íjnu bíé$T&a ^:Ölíoo^i, biatga nmr fo ^ihí*, 
«a ^oriöurinn qoobi, fpriv^tjn ©áiv'og 
«lbíoo&U(í>iv UnDív,afplainaí)u allav mijn* 
«r<Si)nbtt. 

O 3€fu S^ríjte , cg ftenb fpviv f iev a«* 
«ina, fíné og gioriíi fpn&Ug ^Siagöalena , 
fiaibues «n ©tcepi mnna aí> jjvaita / ð,i* 
orn'-'inVttíí cv, oa fncjinn af |)eím laita ; fpv* 
{r(\ieímuív<£iaPivofl @t)ni>ivmiinav, Cp* 
ttur ®uí)é, ft)viv ^(ooí> oa Untiiv |>ijnav , 

- '(mí uiiá ÍJinni ^icttlp oáííJft\öbij[)aU&a/ ^íaxpKrlifaft/^ann um 5illtiu2m&a. 

allivíetn 2l|l\)ui timív e&vum Stnaub aQa/ 
f ícn6u i ^vioc^flí um ^avnifc ]^itt fcm ðv«# 
íur / biaíða i^u mitv ^cílfuðiafavitm fœtuv/ 
í)iaalpi micciÞijn [^cilog *Sovficnuj^a / fjug* 
mig f inn 2{a&i og Ov&iö bcfía , fvclfa þ\t 
ttt.ið buvt wv í^aubv;né ÍD ^if i/ fo t)iivf a aic# 
tgícg^ícii ^ímnavijfi. 

•^niaanum/ fem ©íoovbvíta ^atuv fpc* 
k íö^ómavanum / eg ev fcPuv \)ib öu^ mirí 
gefcurinnfana/ eg er ■tfuímajlur ailca r-t 
itUbar SJlana / loí!na]þu migfiiifnar-i^on* 
gurinn goo&i, íaugai^umiuí í^ijnul^cílag* 
Söíoobi. 

D3(£fu€í)rin:c, egftenfc fijrtrficr &ar# 

Wanbi ,cméog ^afn fcm gvoftuv uní>antt 
^eii&i /^ðbuvmn 9oo&amuiní)cf eg rí;ie 

ííl 9leibii rictt <r ^o I)ann jlraffi mig 09 
^ijbt:^tDO&irmmngooí)e!biöeg þi^ gote 
tíllcggta^ bí'i&fa .g)iartanó§OL?urinuDcf» 

Oí þeggia/ eg fPal .giavnrtnn (?lijC'íun. ^ícö* 1-?« í?vibie qjðrtiiríB. tftir fím ©u^ö mijní 85o&orí) l)liool)a, 
lbii»lpi micr í>ar tir^eiíaguc ©u&&»omá 
2iii&i / aí' ^ieöann at cg 9Utt& mittbctur 
tanöi , gieri ofl tali/ ®u£i minn / fo í>icc 
ii.fi, gicf ttö íð lojí í»i9 f)iet Oð i í)ím« 
iiúri.fi. 

O Sefu C^rifte, eg (len6 fprtr f>itt 
^u)«ðla&ur , Saufnartit goo&e fnnur (^u^ 
•9 ^aður , fcm 5«fur f^rlr Bitt ^é iaða 
€5loo6 oð Unöir , t)r«i«faö «f wtet aRaí 
•ttjnar Cpnbir , í^^otiinn mín f>in ^a* 
vDi 6ð $or^!(nu(la,fcin ^au&An^ itrafti 
fcifur of« ehfcurlepjta , fr<u ÍXei&i ©u&öf í 
fr<tt ©atan , ©9n& og ^öðle, fr.tt ©orð» i 
nr-'Öufli , gjiiti* ^oel 09 ^cli , enn f«tt \ 
•fé ^imna geöurinn l)ccnTa , ^i(»(p» 
«r .^lvtbinu fftijij&írítoienu beít« ,afríP» 
íbir of4 aftur Sijfiö f«n>;fl ; O f u gooí^* 
^cilfuc^iafarinn ^Jlanna, Sofatur ftcrtu 
íijf oa 8iooftl» flPicera, fioj\& (fulu |)iec 
4UðC &^(«)?uur f<er« / ^fo&ur fiertii i Ptitit í|.var(iirl«._^ 17 f 

imbíb, ©u&á axiitma , gofíö jie fnt 

, í)iautané ^aDec , fo fíin þ\i flFijíit ocf* 
or fiíjfama mel) ^Í9t>um , fo i iBcijí) 
®<»ltna me& ati&íegum 2ljtat»©i«&um, 
fo fem þu foofírar ^on&iö fprir í>aö Ciif* 
amlega íöovíttí), f\)0 ecttítna fijrir þitt 
©uö&oomltga Or&iö , foo fem þn giefut 
a&t>or2luðu fta» jpatl bijvðltga í^agóíio* 
ma, foo 9i«f (Síwlíií (!o£)ií>atí líicci'a 
ratia Q5(oomatí. 

® iKjtteil mifí bmxci pu mlg 09 allt 
mttt, n3tco9tfíe,í5i>0riu ©tne, ©teöuoa 
©troíte , eefð ogeœte i gjofuoci Öoejy 

ne, jtijr 09 jTioorna.ellu mijtm 3íaií)i ofl 
efnt, Símen. 

©uí) ^tmne|!ur ^aí>cr\)arí>öeitemiír, 
S^fuö €5rtitur ^lcjfe mií, ^ri&e oq 
mið, ^ttíagur Sin&e Mge , Í^Hgat 09 
upplijfe mi9, Singill í5>9lott«né nvm 
mm mtg , 'iJímí) 09 s9ii;jf un ©u&é mi jn« 
lei&e mig, Or&íb ^imnejFa ^erranö frí 
ct&í mið, söíill&en ©faparané mijnð fcrti 

•5 5 míg t7? fJrjbíc <J5a((uvt8. " 

mig., Síííttía'tiö gaufnavané míinö 2lœU '| , 

. .^ieilasíciBt íöföttinné mi)né ðictoi tátg , \ 

fo cincjiiin illui' Sínfci ^rceoi mig. [ 

@u& mmn ðitfí miec fofna tictvt 05 

foott m í)í|fai'i 'i)í?i>ott/03 íi^egmcigi afc» k 

ut ttafna mcb ©lctö^xficu goobu J3i.n'ta , 1; 

focð €l)ni1ií':,(}a íifa mœct:, bxb\ U)nt c\(} 1 

liooit , tii i9íttt;é osj ©votba / @uM iriijn^ ' ' 

tmi \á)icC»fcll&m:,, en>:)í<uan9anum ©0íoD# f 

gievöafaui.ui' / wllc ® i!bð!;;cun cktt vjt'ím* \ 
í>c, iu!)nu émboítte atgicetatilíc , ocj i E»tlmn 

gootum ÍD ig&mn mtg p&f'aiibe. 

©at mifi 4a»t« wig lifa C!LÍ)riíi;cícga i 
íSsagv'íSccbe Umb^ Siooft,ttí-5]íí.uí6o$ i 
©tíffba, mitt (£mbÆtttf met) ðOi>öc«©iat« [, 
ni abwti'iítta, ©ube mijnum ©e&fcUbuu í 
ma , eð 'D'ícttunðanutu gott ðtercíy;, 
ftlii (e^uK^Scnn tieít ab.tijöEc^/ Dði elluiti. t 
goobum S)'J9i)um mig aí?^bta. 

S)?)^otten min o^itítn m i«t ciott 09 froo? 
mt ^piartfl unöer @ooiune, S'^itifamaií: 
Syfama i íDasö i^vrtumu / lm<x Jjj oísíö | 

I 
r Saun3unnÍ,focðvUítmuti5)Aigfai t!lL^nílU . 
^ lcdafcamlviC^a fi'uni/ '4n^m. j 

3nwi)cU&uf^a.V':£Í>i ogUppMfnuiöU-tíí 
(^nflilegg Jramfcr&ié/UUuc^imgM^^ 

|u faUi;allt-oa liiiilIðt)ftot at pc^nnifiBÍ 
SlaiíEti 00 3)fí»livtí. 

\ |?íígiim fic ].^aí) altvQ bc|l , at' Ottafl 
*^^uö fínn ^<íCð,íiíim mun 9Jit,|íí\nti 

. 4Döf^ii f)^er^i-C> ^poi^ <- 

gctt, aeum wlSfiívit ^ima. 

^oi'ellM'um |)(irium íjicna af íÐt)ðð& t 
IÞabmai ©iœfu tjeitvv öaíafl ÍJeím vcú . 

^ciSiHcinn m« na;ca,ailpi\í fa» tti S^vu FiRó^ ^rtb(< ^arfiivtit. • ' 

^ ^ictt ^íoobum , l)inn cc ti ncma l)íttlfuip 
* é)l-»!>uv Jem^ftfnoc^iÐumgooí'um. 

Dft « fo* i Di'&um ntjtuí , fem i)&faií 
L SJlcntan fi«ta ,enn^uféinnl)eimifut í)ít»^ 
gia i)(ijtuc , ftm ^itiootiíail V)t& a& lav<i. 
QB«tu bpgguv, ttwt 09 ttpððut, í^it^n* 
^ gu 9«i)mbu ^þtjno > toið aun$an flpsðut , nic 
i Dci)um ()tisðut , 2ltl)uaa ?K«öu mijna. 

fiijtilitttut ; lirofut ofl f oxtuc / (eif ^iet eí 
m Sáöttta/ttatafl ©pi<tttut,«g)«&ni,'ðl«x» 
tut/ beitniÍiv'SSlenn foUtfl, 

48i jfl mvant peim '^ana l^ant , toínna g 
Itfa / pbia , umftam allt fftijD i? allt,- 
ilfPa ®uí) og bibta. 

té<»t Cutbeti ^tceðinn ft ooíet , fínna 
f un« ®len biet fett <k ^flenbif t ' 
íeftby ptijfet) , í ij&et ðoo&tt , lateft , ^ept* 
tþ, gieteb tíett 09 febteb Caal ; Sitt>ft« @ta* 
fa niooteb , ne9te&, ^«l>at ©j6et fannefl 
: ©fílottené liltilmtet ititíö , Cotníní 
tt<i?/ biti(& @)u( úm aoo&ann ^ce&i meítuí; iölunm og^^nna, mcflan 

^ínn 'úti fDinnev f unnaf icnna , foma >f)«^ 
mi ffi)H^ua ©iolI&,cf foífmatví»a6;^Ocr 
í^^ijcöac Í5>»ti£)um prijbum, 6t):iðiö«i: 
I«99ium íþacf cc mooí , íþcim er ©ooma 
©œ&um fvii&uni , fmt>n tij&um ; ©pmtí' 
UcgottafðooönSloof. 

(Stci*í)\?ai)()ctur ftjna jD , fo er 

Pfem te(uí)« um, ccFi fitbw aRt i cinu, 
ihífumífiptir í^ijmunum, ca. jle&ugu ccfi 
(hntiurneinu, fhmðlcg ®orð »9 Surfanw 
blijb. ^itthub ^efurftjnaíi)&. Wfpr* 
irSWanni 09 iðlentaíðlcínu , marat Fann 

íþefi$ oixttu mt^ &xtintí at 9iœta,9Ainf 

$i Ipier »el mttt fettann -5)^9, fu fannteí* 

xu ntMff ie mcrta/ m ^lorðun/ ^eUÞur <iT 

-^7 »ar ta / ©uDboomíJ SJíaf tau ^onöin t)íiD , <^ 

ltta*í5oíðinn.£)V>ijn/ fo 'Díaittuvann ficulf 
bveitiv / íSooliii cft.v 9ícðnil? (Fijn /® uö 
|cim ellum 'bi^ððí-ií^ ()rttiv, ()icv fcm i jöa 
g.tieAftvijD. é?.l>.f.^* ^ilÖvoccnctng* 
cx þ\Q c* kcttiv / í>ö t)U mdgtv gvmta. e. 

QJettu l)ooð\)£?r |?a \>cl í)ie,v gcinguv, fo 
*2Bn*otlhn þiQ bkdi fjfl , oi ^íugabvaðbí 
ant fovíjcíncinr, StuDnuíSAin, |.^a -ptooltö 
friiifl/QSéigcingníiiar ftecfur ^tríuigur , 
flunbum niinft þa loíiviv Si)b. f. b- f- ^c)i»> 
trajafnaii/boirur íöi'einðuv, ^oll&;fcfig 
«& ítíuta. c. b. a. 1), 0» 0. 

@uM cr betl: aö tr\t>a/trcifi:a, ofl taf a$\)i 
t5«( ^ööntum bcr , wx ^mm ccfí fvvf t 
^cféfvcifla , at f laiaíÁn fcnv^i>llt)tí> Jícv/ 
<&ui)[/rc5b,flunnav na*riif\i)|.i),fía , ÍJÍaiíiífl 
ít> ottínö#oti(fuÍMj^ é.h.^p 6<U €ÍP,IV tvwa amn fuft , ecf i tda uitii 

í.^t í)at œ i ^iim ■ tK.a. í? ; ^fíl , ci ft« 
fun vitúv bðÍJav tiicí- tr^guv ct. 

£uikS , baUíá iii>t3"íö'fíttC8<ilI&/^icti(t.\)arI(i 
^iíof tictt , í?a ()l!U.pi& tv i @LHtt*.<ííaup , ði# 
«Uc uv^ífé ðaliö ^tl(& / a& ©lifiocvtuvopt 

i)itt cr '^SlíJT cpt bœlt/ál) una íi*í^ 
li!tiim?D:un;cðiiaíilfiii D.aaðíi, oð€pri& 

vívDa mciV , fliftnn iJif.vgcuii-.iauð , 
WMx () ntn fufctaifc ^tnjí / 9l:)tum yft 

iíH«U" Vuf , fHajf tarlcuit' ^aaia'Et. 1^ 84 pribuyaiflutiíl , ' 

g^O^íJ etaí)^et)maTttt/03.ðiftopíoof^ 
^^ab xktt '&oof , uta erogt^cífpar, ogi ' 
Veita flUngttumSXoingíTeít ,fca(í]^ifir tigii) . > 
«Út , 0n&^)ciði« í fiftilfé ^enö /fciarfuc bo» \ 
^raf jíiftum 0f iecf , ffioot* fim vf)uðboot. 

SBi'au&l)oiirt,8crííí»ijjliftiot íttt,mbui:g<« I 
fiö^ormCt, lijfa^ieir líöotíDE, abíMta 
m fDrlr Í5)ti)cf iu#®t<»t , cn&ií<ða « leiO 
lunb , þa ímQat tm a ^iDfóðoittg. 

©Oí^ er a& ðríina fatt,oð9icfa<þ(» > 
odbm l)cil 9l'»&, flíamtambur^fiemt, 
fab , er, (f te&ur ecf i iSpott meb , «S)pnuiíu 
^en& full, ^arlírigemðurí^igö nœrjt^. ' 

unna^eimfem(uS!)>lann/ eina prijfa eg jpá 
©rein. 

382Í er m o6«int/aí> eðgiaían eg r«&» 
lefla / fiajtanna er 8t9& ii>e|l, f o 2ij&ir\)ir&i 
©amtn*@mij& : f icejír ©leDi f rmtifteiif, 
Eaflar ^eiaum ^af #ga jl, ©rcí jT<& me& fú 
iX bum ^lafé , af ® ig&alaufrt Dtri9&. 

®0;í5lera&9eima®<tttt,t©u&ií)a« ; 
fa $eðnu&, ^ola Díe&iogf veya Pd, pecf iaftn i 

cígtii lijfa et í)aaí>inn S)ig{) i'ijt. 

^3223: «í «&ötut olíiHt , BttaUð muti 

»yuðar'-®oott , f ungt <9 {)cB> a& Jiola 

tmnst , , íþiöíning S'«tir §orfmmn ; t>on« 

fta EaUa tci <2BiU@9nb , Qíaiítt ficmuc 

©)»oít fram, ^lœiga mun og ^ijílnoog, 

ðöpijnaflfprírCBerfrtjn. 

UreatmiiUtíaðf. 

SJVVSnftu a& 9« <f «pífí> |jijn er ^at / 

l^aaöir l^tb tíctta • 
^«( |o uififíaji, ^werntiatu ptfmcn, etf 

QJIrfcittðu petta. 
Sucfann mi«g &<» , fann laföojl pier fr«i , 

^ab I<iit]Þi| eí ptctta, 
vifipu (lítt, fo ffú\í ]þar uppoí , öí) pti 

mítgit beíta. 

^tunb ct fu fcinafla tU oðól)r«inflj}n, ofí 

bct ab ttaFa. 
witna(l ftm Ofominn,ticttí(vtl í^oomt 

fltmn, SHílftungaí) íftfa. . - — li ■ L L_ - L - ^ , í . 

í^foininn , Cfomtijn , ð£) flfnim ?Kíi%ng» 1 
inííiim , enn S'öfnii^ínn hi]na. < 

' tnn,Díi:íi£tfitt Itcna.' 

SÐliíímmiir ^ettar og ©uitiaré. 

^Omtnn^cgSttuvinn faUbc , faftor ' 
•JViiuirctvt J)nj&, afí2)9toti náCöiiébOí 
tmá ^cillbt , tóejlají fo Sirfmé 3:íi& : ffflg«i* • 
niir <S)Ool Sioomu, f^M^IÍJVumir ^ul*f)amc, 
Scí-remum fiðlfiima , firna "0rnin |írii&. 

©vunb frijð cnn ©rafib kofnar , ® rip» 
<n« ttantar (^fiool , ^öcrfiiegger jían&a ' 
©tofnac flitnac 8iiii/ í^foogenn fooí, 

S)iÁ' ragla , bcr @cc;l frm ^öpv^trpgíum , 

ÍJian^iD ^:nCi« ^:ool. 

«íí f erp groftitl (Ftemta tijje ,.^f tpn«n . 
^^-Der ber fig lijtt, <Snioor íjpliir \)ij&a9}eí« 
gi, lítUift f5ioi macður i\)tt, á'lœ Waur»r fríb»" , 
frufu^íjrib&ceifi Siíaub fioofa , ab 
tim^^íöfíajac /fcfíifr^uít&fitiibt. \ 

i^^kc <2Sovíic aftur / upP9«ínð»c ptíbU <}5,irturi?t< ^ » §r 

iBoolini) ÍPicci' , ellu n'm cflijí ÍvMftur, 

forn«,fpll& Jíiafwa , íDíoll^ftirbnub ,fijíí> 
míirna , fialUonmö , ©oeUcnn gielUirrt 

. §H9(av wr ^iffnum í)rcif.ift , ^icb bvijf* 
ut ^wfum fcctt , íöiivinn um 4&Boo^i(t 

.l)vcifa(l , ©aqfamciim fíol(ia H , 9)ííim 
■ ■^ijtail,enncerínn je)n:)it)ri|t, ðvatifyrum, 

^!unn:3oorum , Jpronn '^alÍ-U; &rin&» 

tc <Suní)i& c«, 
íöegðtna t>rijfa lœtuc , í^wttlnn 
I faUbcmn ©nioo * \?erfí»r fo ^ia&t mn* 

Hr','19íoUbiim fur'tocrbuv fc\w , ©liá 

^foogav , ©reé baga , &m foð"V íTl^oS 

l&œga njé , ^cðav 3l«ö &riTO3a > SKaf* 

íþof «nn bioo. 
í ^voftiö farcii ©rooöa , frioofgaft 

famt iippai nii ,'^rœPofnftné fúu ^cnií 
, Ciooí)« , ftjn 9í'v)ma ^íoomilrmn ftij ; - 
[ ^rnft ^rooni Uroftíienar, ^oft 'Ötmib^ 

ÍÖcift ()rcma , g.ceft bima , foipt ^Öiðon* 

I iim/fietnu&96fltn«»^fij. ©umavfiné ?ÖIoom'nn fceli , Oinir ofá 
5)rottinn6 Witatt, QJctur^o hUbiix fict> l 
li , ^otn , 3ert», ® vaé, ^rœifc fmaitt , 2lc ' 
ÍJíjtinn m (g^cttii ©t ^íce^i ^ijc (ciÐir , 
frioor 2ijt»ur , fcfí; ©u&i, frijödnn ^iinw 
Jirajtt. 

Um SCdanflné ftiííDafíta í íjf. 

_Son , Stnqo wíjn of ^iarta ()ltoobi , etc. 

C^^nnfiné jluttur er , <d inni, ^n&ar« 
w^Díirmttur i ^efunum, fndðáicðo trtv 
igeijfiíc* linni , f«m 8auft& fjellur af ©ref» 
únum , í;jti& Cíttíu lijfnar tinnt , f • líðgi 
§ic6 i iCöfunum. 

tSmð 09 ^<9iJ) fcUt i gííií i , fcínðr upp 
i «0ítt)9unum , tofnar ^plib btttm «f 
33ecfi , i teprum Sln&ar .^roðunum , 

íÐau&i»íði«fur ©aumdö ccfi, @oot# 
ftö \im i ^vn>3unum. 

$1 SíuQfl brajjbi tinu flficfcur , Unibrcít* 

ing oj <3Bí(lunum , fprir miwfa ®œng 

f«(l «Öíollbat«^c&ur, minnfíum sier «f 

Silíunum/Iiitib ©míujtailta ðíc&ur,í» ' 

©ulli&liððti^iílunum. 

<23íev %kt if ulutn <cf i i <StteU& fi-ciila , al> 
inii iJíeoila , n)t(lecf ouat fcm fnarlcgail, oa 
fannann 3efum ^on QjJuöá tr<9(la,^AiU 
Unníeclmrficgafl:. 

'^ab fPal ©o^ eöuc ©cingi , ©tipit 
oð alléíiné ^(uöut, íDííaltb fni«llte&* 
uc SJldngi , Iþa ^a&uc'.nn ligtjur öau&ur , 
Síflmejin f«ca. ^enum aUtr frai , «c f)ann 
f>n ftoAÍfuc fettut: i 3^c& / enn iðmliitn 
fec fem moj. - - 

€lit mjA Doallt ^cita, fcm all&cei \)ccO« 
uc ax íö'l , iJcanðab ec éibá að (eita, fem 
£t)fninn oU«c til; ^citDpum ab 'S^mm 
Mom þiim , fem bvc&t ec mecf uc, mi^iU 09 
(l<cfuc,3)lac'afítö&ii Oíim. 

Soniffl»t( íflíntð o(i4í» (Subí itiiiné 3?(»b, f tc. 

U& vKMbi nu ^oab ð tnguc ireðt, sepf* 
jc SXoinðloíti^ (>eH&iic fctPt , >*» t>elltu 
^ioolt «S)ettttUctnn ec / l^nignanDi fec , tll 
Í5® |?riÞi<^arfHrig. 

gaaé nici) ellu piiticrict:. , 

43C3öan ©i'ð, .Oð liooc.cnnei finníl 5<3oot , 
'g^ein&muúljmfomal^ocöaa moot. * 

gl^cnifl í)elittut , fai^ei)rt fíie&uc , ^t?< 
, >?etfar;nn 3€fu6 ðcpmi ofé .fxiií* 
^ijngö&f c ma (Subö ^^öern ðleöuV/^o grcE* 
tifax tí{ ©orgar-'íSl/ enn líai'toerba rótí " 

«11 Oöeí>ur ; 3 ^en&ut ©u&é cs ^ri|T* 
na.feí. ||| 

Hexametrum;' 

<C>Mb offattt/ticitfprir fram fmtt/ 
_ . J \)\>at> fana mun j^ceðra / 
Slciöir íírmttt, ca ^i^n fut og ^mtt, 

cba Siannort'ib fí'ctgra ; 
£)|íiiri(<tttt/í)«& oítlai' fier; þcttit / o& ^nb« 

imxt 
■ f ■ . ' ' I gprra íícrfi^ finfi i eínu (Sícmplqrv ti'o^ 
4(i maMMh &nbé mijná 3í<ttí'/ tftf. ^«»r6* 
_ ingii ® vxgra : 

®M CV Mib ©íutt / í fi<ui|í ci bxeatt t 

f«mf<tuc ]Þotl«ðía. 

Hexametrum. 

^ . kðafi)Uijl. 

lUn iníéjöfnt .^nmín0íU'f oim 

50í(b íaa, 2íriÞ njjtt nu £» , tt(. 

5írna eunb blinb.focM>yA)ib förtoo|t# 
mii «9íoobur ftDra, 2íS(Bji3í'e5tuni) D* 
ttia;&&, fi)tir aunp|unn obffvnra; ^nti 
; fflb ?Díimbflíðíabb, cr 50íann(iné v?Aiitt 
■íir<i, ifamt muu t í ©Fan'a. 

^inn ef flímfl r)iír Mtt, ^Dððuvficc 
ití^t jfíí , ox í>tt» jíiímft Siööroitt, m\m'o 
fab ?SiÍ4nn ðrati, piavtab frcmft, [)oarf 
%aitt, ^ellftcríiooftí ?inœti,ttHt €fíirkftf. 

®(ijcinn rcié ðra.t f^art, ©napí-a^tor* 
«nir [)rpiiti, ^u&u ©cié ðvítÍTt luarðt , 
I ðl*ítum 9?<iba fpi[lti , í)cf(*i epxv cnn fnart. 19» 4?ribieyttrfuHg. . 

tOíorgun ^ofli , um a&rfl gccer , €t)fí 

«C)eimé.43iooí,l)t).;Ííur@ujíar eofti, mJ} 

Iþm tt aUt i S;)úm , <f fo itiœtti gríinfl/ 
Itœrjla oallt ,]^a&feim, ^píir oiijt, <r m* 
lia /<» í)íi&um í)«nt I)ajíft '5:w«im, |)iO(.iið 
fiucfuíí;^ ma / fer ^rautd bema. 

950 fcm ©ler , fijncfl mter , ® œlanti 
_ . I)ml '25eraU&ar , l)^ilul b « , 
i# ^i«r ? ^íijtt a& ofuít foUbar , unöeí 
Ut , €f í>u fier, ^Uffu íörwnir f aat^ar t 

©ð?'«iíi tiaU&ar. , c ' 

«i)í«r3ann í)ítttt , ^un ^taitt , bo^T » 
^ftvlffti , Cucfann f«itt, M boxtt , liíl« 

^tunb m«fe ^ictti , íloob t>\b ©«tt / 
^(ioo^ flaiít , §íUí)« í>4n wr e«te, fr« 

aiitö frtjí) ,fra(j bltjb , fprfl feun \XiH* 

lít ^o unöir m«íniíl, fl»n9inníttt*,fiJeð» 

€5iiri)í) / iToouug nctt fo gvcinijl / biwöc 
iMittri íei)Wi|í. 

ö-^l , fi'rttíi xicttiiin S)íaita ; f ab te 

ía;ta , favví fuma 3'cmía. 
^Bib £eÍ9U.^;öooí, £a3,ná ®tooí , lijf i|| 

o( ,*@flbb*'Joo( , ðimuc SJíamiíné tþí^Iaí 
í}toe(cm<íttl^mí)ce(a? 

SíQcjim titifut , ^eina ©rinb , Wmfwji 
>8inb, ^oola cgatná , 09 9vcieuv , I)(aí>* 
1« ©tjní), íauö'4i)ní>,fcm logi fftiufjkít, 
^öeiem-,m<?jrœ6igijf(iiEut^ 
' ^oJlbíb bia«, bec ®fact , bocb: ®ull 

«>9 •íí(«í)i , enn f u \>a« , D^acft ,<tt&un:ot» 
©«bt , wcbur fnii«,öeif' '2ítt, t).(ami: 
. ^^^bfa §«bi , fcm olí ctibac ©ivebi. 
, [ 'íöoifti) t)iev , loallt ví, ef \)illtu rett a& 3 ^94 pTihlt yarfiitili. 
bU tíl^un&íi , ^ijíu ^rec/ ^ropp btt', 
fan&ann wt meö ^fun&a , oft innann 
©íunbac. 

Saum @'i& n<tt toib , fannrfl ítit« ^m* 
t« ; í)ooðV>cect i!i& , fœr griö , fem jí jr tií 
5>2flottínrií "Slcaba, itunba ©cib, ©u& 
bíb, «& seimflöajlu ^icw&a'.giœtðoo&r* 

ð^cw&a. 

J^eímé Dfoomu 

sD?fb íag, ffm, arib nijft hbíö , e(c. 

cfiSrfa ^«ppé?:ijmar, ^Dfub funN 
- _ 'íar .^oilla , @ío|T« ®napé ^rijmar , 
|Íet<ð^iooner \)illa , ©toipaií ®traffé tíij» 
w«t ,etiarna epax&oom fijUa; Sttíjcefcö 

^^'oiab-ímr mfof, af Síugum jafnantt 
tlfit , tU '^odt í ©r ef , in&i «& «&iDÍjIu ftiít , 
ei)n&a f»r Upp^ef/ eailuOðnaminni , 
tf f annail »i& f pnni. 

Sígijrnij ðró^ a&bi , pfir SieUinn ítíuu f 
Dtrwfíax f[a&&i, « Srooné ^oalfanft 
fm<ttu , ^riootfPann j^coj f cce&&i , f Pi n«r 
blin&irf<ttU/|««2<50&íc l<ttU. r av/ foí ^timpla>?9íaji(minrt pijngir / 

margta&l^ijngir,. 
I cr})m/^otier/m&i©n^a&i)eiiiíir 
' ^ccíta nij mi [)ícr/ nccrri imH ofé (lcfna^ ^ 

fca\ cð fni j/ ^ioer fcV/fcamar niciv aí) n-^fiía/ 

3íof Díauna €:fna, 

.5^'>Dn6 cvtu ^crellt) , xmb Q3ícia^'Q3r* 
*>^ðgí)in marðfollb / fat ualí^aiíijööö 
©' ollö / cv gicfa ííð cu \>'m t>!lö ; þw } ^ 
I cinum ©p^tt''©piellb , oo fpioar ban -^'^ 
. i.Öav^0Uð,Sh^ta/^l«rö03-3ícinfí»u , 
niavf a& cr at iþínn ©Eiellb. 
^dm fcm pu crc bvatí) I>!ijb >ÍHK^* r 
■ unbiT^>1'©trij&; [)m3tmuntuf)n(fm 
í)of)all^ín\>vTriv&aifrij&, 93on&|l^i inmc 
^^cp ^rtj&,\)cfnan&i fcr cetij&, faa í?itt tav* 
ajl foxrt 9Í iib / fcelann tel [^ann eiib. 

i geUtar §oííb, fijvncft aut i><i 

32 19« prtDicyfl rtimn. 

ntccDíft^ JpoííD cr SJioííí)/ {)\)»ríu 

mcelum (ccv&ra^ijba, Idnðt'IÞatumrcebiíí/ 

^ouðfa oft í iipggiu^runnt/ af [)ttpr* 
iu fig ftícra funni / er |>aí) uaírfl í 
9ícníturuimí/ aö uafíun fíer^mvfaíöíílA 

í. ?Síí. l). f. l 
^ g£>rE)iíöoU í)unfíijrur^uö[(3«/fa§cÍ9&^ 
in \>ill i)fú'buga/lijtífc ©tacf ar í)ocf \)U 
tuga/pa^auí'in iílaí) (vTbifí.vf) e. 5)11). 

^^\)aö 9i)líí?ir ío.Diíifur rambi, veisitl 
i^iíí ,03 ftaut^í ai íþaiaibi / eiiu]tn er f\)o biaur 
í.^rambi/ab ©aubin nocfurn [)raíDifr, 

c. f. í). e. . 

^^0 ai 'f^icr'ÍÍP jni Utícnti? ;^ragícmi/ 
ftrlcctiá og^ íií-u ^^rafrifi r tny)h "^t«^* 

ao mijnfar ?S)^^í£nnu/ af ^jJíobtunumí^a 

fncc^ííí 43. e, (). i þ, t 

aítíícun (fanu ffic) ev ^íöötíííí/ af 

fj;im tc^uraC>&va9ftíþrooU;nn/ fumurÞa ftun&um g(!önði j^cii' ©tocf um bttMt« 
ii'/m ©tiið^úíum fieu (Spoi'ar fntDíitV/ 
toib ©vafftv ^acf ané Q3vwniV/ bíin Sc.': 

©tlfuV'^er og bijvtv JövcCar , í!aniTt:>J 
^iooll cg '^^vcpuv miv»fav, ^cufiiniit 
Iijtt&f<inna^in)faV/]Þ«@ov9avf«t)itiÓ9(f:* ' 

m- "C). e. «9í. f. Jþ. i 

íþo t)i;ðg{ttn ft'tvt 09 ^(cgííun&af uv / f>af* - 
feuðícaö míjn, €í)viílinn SJJabuVy.í^icv ec 
fo Mw |)eímftné SíauUi , ^inn favöiOilsiM 
^ mcEDijl / ^oUt) ev Mb, ^\>«rt'uf.íí. íl. 

C?^22biíí o&um fpilltfl,crt& marguv ^t)U» 
ííf ricttum <2Jdgettillifi, f^^on^i) 
-fiiartftb f\>i(lii1 , .píimuv af|)rccfium ft)l{» 
10; , í)a?iT(t mun cc!i f'i)lia |Hib , mig fl-'iicívat 

nt«vst ^^aí> : ^pnb ©óí}1Dði)ll!(í/ fö ^ic* ö&íjflD í)e(iígvcífteb. 

Uppí)af ollcci ^(œf la , tc Síá^rnb fa^ 
wfia , 2íuca>eafnií) fafia , fitt fm 

Vaðémínii ftjna meft í)un bab: mig aing* 
•Mc mar9t^t)a&: 0fun& ,oð.Cf)Mia af 
jpt)i ttapa vit& , Jt). e.~ &. í). Í). «. x>. f. 

fcm a&vöiDö^fXwm tcfur, ^eim t 

i J |Fu 09 5ölin&(eiH i^ef uc , ^(cltan t burtu rc- 
fur, broinn cc €;faí)inn fre^ur, íjrtgt) og 
^oogtoísrb f^rcfur , í^eimtin: 'gaíé i íjcirra 
HyCícb,!ít, <». m. í). 3!ítífmmunfcll&ur, 
1^!n!liieuutfi9ein9jimcí>,(>.^. «.^.p. % 
«&un líct^recfi &rin}ða, ^tjHgaí) í Saití 
fT wga , <2Boía{>a fattn a£) fnjga , .^rafí 
iiHí^ítnuniftwga, fagr« <9?ot«onó ^ro* 
ga, mavöur jÍjnaSÖ(<flranfí>aö,m. ctt. m.^. 
eemré cr fofnU& ^rroga , ^míiíí (^g^ i 
'2Jc& , f). Sþ. e. í). \. e. t>. f. 

_ Stutnt er pfer a& F(aga ,<riÞa&r)i)erð , 
SJÍané @aga , ©etning ?dn&ó og gaga , , 
wía^ening naga, iKtDtur 9)?m(u1 öraga ( • F <35ijfl um ma íÐaga, vett eg flb j^tilijít 
fuv i?ie&. •S)tterni3|)eímt<c]^. í>. í). «• o. f- 

^leflar íÐt)g&er faDa , fínn|l ^icetcleie 
uctoaUa,e)«nn(eie^99g eð.l^alla , ^ceír|* 
av*?Öímm''^«!tt&fni«Ua, erfannntU 
§íaUa, fœt; nu ecft l S399&um 6ta&/ m. 
lö. m.i §íðt;t;ní> ncertlaalla, oittimAÖ f«U# 
tr^me&. ^.^.e. j^. e. * . f. 

Snamon Snaftat fn«u&uc / wtúð 1» 
Jbmlp&t trauöur, burt it ^tmíib og 5íu» 
6Ut!,:ía Swf urin» Itððuc öauöuc 
totéll raU&ur, SRijf ié>^coppnum tttan atff 
m:ax: m.% ^wmD ep ^au^uip 

f<ttnijít«9loH5ac»S3eö.,^. e: 5- 1^- t.t>; 

^itt <3Blcöac »ð .^oeníit, , <aBon ec 
Ötimurinnenðe /fiða ttl a& ©ojlinn ítn&e/ 
um ftj&er i íÐSXotf í r oft|aí) (Sfit* 
tb eienöe , €inn fm ^iíru f / 
ítt. m.^. íþawnfuM íar íií cen&e> 'þ^i bec 
(turla& ©ie& : ^vecnia ^eimi er ^aattab / 
&ef« eð *el fieb. 

34 ^eíiuí 
|iei',míéjrttntþoatteimft^tci:,í>ö^ ^ 
jNc wiatm po ^an loiti mtða. 

Sltgt bijí jlun&um Tníeti ©inni , !Öl<5 
j^eðav ab jtollta fte, 09 \5oIfa' miftö ,í 
^ííellötntti , erin \)ita r)i)«ifi 5Í nic 5ö ,fti&» 
wr'pó í @ami)itpnni / fícötfð íFiniar iÞaí> 
]þcím'ííc ) jpD matiuc 5allí»i mift£> af fííc, jííw 
fta dtxintim b?tl)(U löcunnt, ct ^ciiwíiö 
wppoi fína,íaö ct ?ðÍaE)7f ^án laitinl'(ri«. 

. " íri ®uí)ií 09 <3B«t«l(í)ar $íub , ;í>imt 

ctbta íþrautinti ÍJiíoöt , fém ]pöctta rtcttBÍ 
fcaglcðt 5Staub,]^rít)ic vf)ooput'S(!í fotfmíu'i 

ti , ^cinf ti f>\jctf t <tt®ct)t) nie ^i'ct, m.k- 
m. cii mw ftitnaecfrðíwífi cíb'Séfinft 
muiiöi línná, þ. t 'Síl. ]3. í). l. nr. , 
íljcgác j)ctt fara meí) .^biu' (-^(i ^ ' 
ittticnn jtunbum Cctta fficc );, (gfruni aO 
tala og jf icmr/at^S^aí^nt ,'€)fi«intan íiíící 
tí\ |3\)i(i)f .<t , um €ll&finé J|)€in0i(i 'ícfr • 
^Jlfltbut/fsraiDsuí'lccium ^cfnC>ic (iet: , \n. 
tvx, ©uí> muiitoitta finna, jj. t 
I)ylditrmiiina. 
^uni ab mma ?9í«í>ui- , mieð vd*' 
. \mm fi«t pil f)ann,r)eí^avkgfl«Í3aii^tit;c» 
«buv,r)öei'gifmjíu|i)iiíijfarj, f)ané croll# 
m @tar&a''©lat>uc , ðlooanbi nu&Drma«; 
^ficr,.m. l). m. af f. €i!U5ícjfki;ifiu' aU 
r<imaí>ur , upp míí> -SöonC'tini ^oiíina, 
e. '3)^,1)0 f). 1. m. 

íÖíttbum ^enöum brcitta ^an&fFa , 
5öu)íur fernar ffceb&ur tu, n!c!? áCnappci'^ 
3:rei)u ov3 <íttoöiinn ^ranf a , Ml<tbi\\ imi 
e3r)i)licfaj,fte(í um ^.uififi eilfií> ^an* 
a , (Sttaröar ^einií»tvfð íÐcr , 
nt l). m. af f '&ximú Imi 03 
@pora ep.infFa , fpenir ut itculfa jíiíía, 
þ.ií^.þ. \).L m- 

t)vnv.^.ra5atí nicí)'IHemÍM'=ía'ti, reprd 
fjcivum ftnn &ií]i'a-fDcttl6,maM?!rfuniic 
^cnnpfffíðicctivf^annmunEíiccfíbífur erí 
frimíð,at fieimeru IjaJOiim ntíflu ?)í(eti 
fem mi^jafnt f i>ifa ^ar oð f^i^p, m. b. m. a. f. 

■ 2 $ ^i'cm^ íS)tettibinn vambac i íi;nu<Softi/ «í>Íohu 
imn eí f>(inna , p. c. «0í. iþo (. m, 

.f)«xrií) ofann cei ^etöat buflar , í>i« 
ttje& ^mpa Öfeggtí) fij&t , §ié af 
§otum fcvíðut 09 Cujíav , mefe tmiíctnt 
"^cíUi og ^aní)í©u[l ntjtt , jþenan £anö# 
finö ipeinf ív 'Suvfín , ^ioo&iíí (>ttcc fem n««í 
Iceðev , m. m. af f. @(i)fan i? t>Uí)t<g ví» 
if'na.Olufía , cf n^nbi l)mii nocf uv í)inna , 
íj.e.?9l.|ol).(.m. 

«&c(lí)uv eíi eigi ^nacf a-'Fievfur , ínenð* 
Um líiúiður ^Síia&miv m, nocf uö (ij!« 9ía« 
fn'fpcrtuv , ^ci)£> míM í>í>f ia flijft a&"fí«t, 
foi inuii l^pf ia ab @fi)nt ff tcvtuv, ifvumav 
um frpoman ^tevfa ©ri«r,m.(>. m. «f f. 
2lf Óttwíetf rt uní'tvfei-ðtur , iH ^reðö* 
um |).\>inna , fi. e. fto (. m. 

3 baibum QJöfum Ciítmut ®iaHbi& , 
Si)!!tiv.|3ni)far 09 ^obaff-5)ooé,]peiv oft* 
lariev ntuiti wa i ^atlbi, ^eveU&iií oH 
og í)tiiiia V Siooö; ©itift i f)\)i jtu ©i(f i 'JiaU* 
ti, ^orgííeimeingitmnœvvifev, m. f). m. 
«f f. Si)r ir í^pvunum jíen&uv ; í5)au&» 

ítt prfbietparfnrif. ' ^öj 

inn Um f ^umm ^m^ ð& 1ín«« / í > 
«. 3)1. ]po (. mmna. 
1 €g ax nooga upp til ®t)eit« , Sluta^í 
' fcíðic ^ann,íiaj;og í)aiv@mtfnnn,.^f of oi* 
^atía n«íta , i^ijtum eilfur ^tííog 
U);a , @«uí>i03 ^«íU f«tta , fmi ^xo^m 
^ca. «f mt«t , marg. h- m. af f. €9 l^atf «i 
' eftir í:<»ni a* í«ita , i>'m (ef um ^w&aw, 
eiinna; f.eti9i.^.^.í.m. 

€f ecfwtotBut a& ^enum f temut , 5íub*^ 
<\r*8un!5af <3Bttífu»í>ijt , fem atijb fijna 
^mQU temut ,-«i^iðnatíí)oof 69 «Í51(»(#, 
ihn fíijt , 09 miflu fle^ti SRentit fremuti ■ 
«0iann*<3íité goobut 9ímmð um ©fier, 
m. h. m. df f. «C>inní)«i^i5er9i nibri ntm* 
iií , ef nocf utt 6eat (!«( ínna , e. 'Sl. 
I , (. m. 

i, €f fP9ic f u^ann ab einu Dtbl, upp ab 
^eila @iebib]^itt, fte jpab nocfut ^axíat^ 
^etbi, ©ampitjf unni ab auPa ftijtí , fcu^ 
w (ijft jem efoUiít i!otbi,efi{hin9^aní 
eaSlltnnié».^tet, m.^.m. aff. ^aft(eit». 

( «bi ftjjltó Sijffinö Söotbí / wm Seinöb £ijf, 

3 6 tað$í Sí&ui: enn (gan{Fie)œtieí 'íJíoottin,.ina5 
lijtiló' í:iim« |)a , 5>auí?a. ^ierauic fmrlcs 

'^amoitiíunnan: Iþttijnðac ^voottifi, "^uin* 

fiic / fcecit: , nagav , ífier , mavðuí tu. «f 

f- €cft ev^œgutun&an«^loottinn, ífDtíf 
%\i Max ftinna , <v iBí. f>. L.m. 

<tíca cv f)OvP ©toltó 09 ©tíutijö ,Íi\i\^ 

^ít ®inni og .C)iavta''©icí)', ftobav ei íiO' 
fiieti ðVíttti& ,^uí)!ör ef ccfi ec ^nbínnme&, 
|<» fipva i íljvauta, 5SJi«iíi&^ ^ioofí' 

actnn 9amU.2{tcifev,m. 5;m'«f f. ^S^Hbi 
l^aff f)afaiaf 8<ef(lu»tMti&, uiív2ein9& ® 
i$a«na finna r]^«& «v iS^. Þ.. í). 1 m. 

Sletfci ©u&á-afe pfann œ&iv,eííe&öaii» 
líg, ði(vtum^efé, ®ðtðn flaðav, @p6tí?; 
Írcsbit ^ 0i\mtoit(?at«v í¥=mií<ð pf>v?fó.; 2t* 
4» ^iel&irí .^llðínn öKs&iti, 09 yppfeívcljsí 
^towwví^iev, |wi:marpv ^;'itr.,'af fier;- 

laíí ^oot w ^iíU, íj^t! fcv b,<tur l&l^. Lm. j mi |)\)otði flii« ^&íirofiiiö líiti lutf' 

«it) C'alla <ci í^aií f«m ^^iarðiv lia- , ujavguc^ 

' KWlfuí , ^db at^ugi ^iooöitm f\>innð, í)«í)" 

P fev tettti; í>o ^eic íictu niinna. 

! €9 f^f ut i onu IpefðU , ögi e&m fíeim 

i Iþufun&faliíity cnn ec famr me& >§)iacw 

} ^rcféUv ^vti «f)ecrann S^fué' grœ&íií paö' 

! <íllt ; ^ttjih fcppti mig fcax .^o«lann« 

I 53ceí|u , 09 eofía&i í)ac.tií íiaalfum fiec, foí 

' t|allí)icð minnaaf ftivilfum miec ; @et í$ 

i lípp mijna ®iðuc'''!ðícffu,<r @atan fam» 

• eií)innay í>a&fci'l>ctuc fto j)eic líati.minna*. 

<5Öcrtumiec tíl f)œðcÍAp)an&aC/^trtCtEi# 
tcajii 3€fu minn , ab buct&cijfifl íílic 2(n^ 
tar,ofann íneBfta^wfláöítnn; @toíf,ct 
S>iefua famán-'eiíinbac , fcítefl^an^i'^o* 
i <TÍa<<^iéi: , ffi.li'm, öf jtíc • ©ítöinn micc 
j í ca ■<£i)m&mji (itíifl jibar , ef e^^ i|^ið#ítt fiiía y 
'(\ jpíí&fer bctucjjopeir (ietu,mlnn<i, 
I ^ - #U íl/tiísptíö ^vootin rirt w / af d^ofm 

2 7 í «>öl>i áos pdbít yarfurit. 

iflum fcietta , «i)í(«lé?©cein f « ftm |lcn&» 
uc ^iic, i €llcft<» tc tiojií) Iþcttci/ í inf .a SKaiö/ 
íáu nijtum tticc, m. í;. m. af f. Slngci þm* 
fiu af t)in lietta, ef ^eim siecum ftnna , p. 

3 ©uöé í!íafní aOic famann , «b of< gi* , 

«tum f9cc 03 fijb , ^iec «c ecf t m ©cnngi 

®aman,8Po6amiféum€cfíííijí), «n ^fí 
«m 3cfum fpcic fcamann , gceiflmg f a aj> 
«f)Cin&um bec , m. f>. m. of f. ©ia i?enie l)'o* 
ec « í^c^gbtc t«mann,íjttil»lau(t ^onum 
finna; íþ. f. b. ^o f . I. m. 

£ð fcctttcfalia fcooma ®wína, ^ool!* 
iíj ®ott og ^ei&ucö SJícnn , fem ottají 
@uí»og elffa I)ánn<5 ^ctina, Cc&ií> / ^cti> 
09 €5ann(cif inn , lecct ^ann ^eicca ^ccn& 
«Ucina, 09 \)o!li)Uðt.|éfiooli 9launa<.f)V)* 
ec , jficíc munu ^aUba minna af ftcc ; 
^innaannacaSíanna «9 meína,fem mid*. 
jafnlcð« ftð 0inna , |i. f. b. í>. l. m. 

Sbib e9©iot&a^ijöac<þieo&ic,ft)cfw(t 
Kfi JC\)(e&l(> t)ið / M\m ^ciDucð* SSreoöir , blijöa fcoo&um 9lcu&a»Ci&/ 
^ttiTu-.^offlf/ðíaöif/SOo&ir, gíepmi íT(c# 

j& af fíer; §erum >ur«r griöflr @íod&« 
ir 7 <nn for&unt^ ©ier&it j)ínno , fem l(et» 
>u off<inta& ícttta nocfu& nunna. 

ton , Sit» obtA ®ott meb ^Sru, «te. 

^^^íaró €i)rcn&t rtfur,-Ulfur ,0$ 
woPlaunðum fanai^ ]Þa&/ í«.jt marður Cof» 
ttbi frefur , liitft>«r&urwr]Þal^er&tera&; 
«Díe&ann ilcer , Dr& tii& Si^ra, <r jjier tm/ 
<3Binura&í)t9ra/ftmufi(cr-, fo er þ^í> <cfi 

ttteira. 

©lijf t <r >&9ðði"&í í>oHbtnn , ^ef&ing* 
^apur 09 «SJÍ cntiun pvn>í> , ^Öcroll&ifi ^alft 
faUöinn , foo&rar ftun J^iool m<b^©folla» 
.^ti>& , r<er& <r «t , ettti<?u ?ö«3íur , lcpnt 
fter()íai, fann l^cev 9leð!ur ,fem .^ottur 
fctt , f repiotr a& ()V)afför '2R<ð(ur. 

Dft er fagurt i €i)ra, Slljjij&u ?of af 
^rœfni tteitt , í)inum cr «1 Iþa&íyepra , ^eí* 
^ mur ^ifir fem ^cuifífmn eitt; i 5luðunn gveíb , 03 ^(«cF« , í)too(a um Uit> , bW* 
w og jþdcf a , tnjcnn cv <Sneií) , ^ia íincrtí cií j 

.&cimjFut n fáx fem í^cHöuc , r)Wi'5 i 

tíÐiatirt,é gpfovö fcm full^ierbt fic, ^i#anö» 

m oftfícff gicUí)Uf, 2íí\)Éii'u'mei!iat,Þabí)i» 

iium' <t epic , Slm&A ©ic»n&,ííaj(émc& I 

-^ovniyicmprafl ncmcf tti& fpt^rni, 

^inurt cnn toicíar^ig ftrar a& , ' 

SJiorgni. p 

'titimminn ^rccfia fullí , ^an&^cre ■ 
Ipetta mcfi bxvoiw nw , a& fcgro S^r mc& 
®u«í, iDtgcingur Oenum Sípntinn f», , 
á:)r&a ©lenéci ^arf faupa , aíler íicné mc£^ 

ía&í)lflupa,^ojia'^§ícng, faUfaíiWðaog , 
Vftupa. . 

ficfur bcjl ur íÖiítum, fetif bwiö . - 

ðtítur aí) ftmu ctnn, frimíi? af gimffuimai; , 

Sijtum , íifcr 09 &cpr fo íiiarto'f^reinn: 1 3 

^riðbumtoiifí , QJid nu farga , cCerell& l 
fniifr/r^tteir ötlí biarða , tl^Mi cr fii|l , aí^ 

ííifcfl fí@ uppcu marga. ■ ! < 

f • rii>iejflrfufil_ ^jj 

mt&ftuítti UtffiícÍHgö. 

I.- 

f>mbmn blijbum , mib §temí)atí)agi 
mmvj aö ^rœg&um fiet mm , of ©tce* 
insBeaa {trijbum, i (i) vf)ait逫&ac^vij« 
Ðurn, ^eir ^er Jf <itiii ftnbu, eb« m s9?ar wj# 

Dum,@fiei'öaaar(2)@Eijí>um tiK^eíemt# 

' JÞefá ClIbat-^iijDií j gjflitagðf. (2y@Ig9í» 

2. ®ianní)ciomu,r mun&i , ]^m' (SiHinaí 

<tt ©unöt , foof tují af 5(fíí > €ínn fat, i 2un» 
:íÍ>í, f)í<tti (itfégcu ^ríiíi^^/Dg^Cí^ fter a& 

^affi : ^inníia«iwö.ttiífc4^ líííi^'mííiíttetti 
, m- r^run&i-, e&a ^ailbfflM ( i )^ta|i ,. Cof 

í'cim aí) bnní)i ,fem Sí*ð8l)«rðffuní)i;. 

«ie^f2)f^-aiinvðeiðiiI@faf[L ■ ■ 

i M nin i'tri' í)Qlibií) .9íiní)iiTi. 3. (i) <a3cvfmfum \)Mi&um,.me6 ^if* 
i'öfnum (2) íScenEium , peit ^ð&uftto 

8<úöi;^in'f«un9i^ein&um,«(3) 
imttallat (öroní»um , jþa beiítu *i& ©cm&í/ 
©eíc tumt'í i SRenöum, l^flt riif íþioob í 
^enöum , (4) SlijM 3el íjm&i ; ©nooít 
Dar i .f)ehbum , ðiecP.Siö af <Stronöum/ 

I ?D(f9i , 5Jctí)i|kÞa; 3(ím. ©ioor, 5a»í 

£59i5íSRb(»v íBif'Vofnct,.2írar. (3 ~> 559133»' 
58^eí2í9i ®3í2l3í5Dar, gsilgiur, «ioot., (4) 
Í)i332at , ©fillfcir. 

4 ^ ( I ) benium í!utu , enii 2í(m&ronctt 
(a) l^utu , í Sínbfarí jþunnu ; ^ur»® teín* 
flurbrutu,enn ^mtt ©EiD&ec \)m.\x, |Þac 
5írfmf«r runnu; Söenfofiar.flutu, tnn 
Imgt biner lutu , fem lijtt tieriafl funnu: 
©cemðarSím&^íutu, oðfijníSífía nutu/ 
Éeir ésigurinn unnu. 

I. g),5B09a. a. 9tíSRut,SBo9i;.^««* 
íD9lí>0@ir, 0r»cr. 

5. Sírmí $ttert*eðííum , m SiMba,n&a<? 
€edðium , ^iir (í ) eiooé^«Jnunbar|kifa / 

©la&t ilein m ®eðði«*« ' (2) me&©e9'«* 
foU&íir ^neððiuttt, fo (3) ©ram^runnap . >?nbi< íparfiiriíi. 211 

líDfa ^iðul^fai-mé ^ríggium , ax (4) 

6v\'ifo/i (5) Stngci'mijvé ^veggium, Un» 
ía-teiné Cggium , Dtc«uí)ic tteifa. 

•®teiri , ©ciiiMiígg áollDaí, @iin(lciii, -3. 
@9Í21SB?@,CKU3ÍÍR3 , <tia SKuni , íti^ibmabur. 

gimgurner, « íiueria 9)íe« Billtiu bvtifa ©ijðul' 
gaviná ©veggium , tbo ©uUinu. 

ea.«RX335){ , omi ^tm , miictiaiíí 

rnr PtoDnuflu cr íian öíitfi ^unu íiíii 8^999- 
•PaaiS^tcðð,SBavt)aaar. 

•6 Ötcem&ic fcíbU/fetcOfvijíiíif'u.oa 
ecf í ftjii ^efiiöu ; ^m^x fcam ti&u, i ( 
SDpn*©! 0ðrar^\)ií>u, pg í^veingíFapinii 
ífnfcu: (2) ^v^Umarer ©fvií?u, aD (3) 
Un&a-.f^lgéS&u / f a Dí)&«f ijng flefn&u ; 
lijtt fpviv ftoií)u,'nie ©mvf i> í>eimf\)i&u, 
til ©orgmmíA nefnbu. 

^ V 3:)3?3Í / ©unur , @S!ílU®ul , S3fllförí(j , 
pcriar .í)!8tí)fl , 55flrDagi. a. Í3i<ðiíg»9)í«rtt , 
9Jfli|flr , sOíStðí , í)t|lur. 3 uaíl253í'®p!g. 
Ur ,jeioob. @f(»ii&ií) ftgir , aö íDargarnir líflfi 

lopft i iöl«oDfp(ffl 3öup, ^oar S5rtitfl<iii m ítttíUV. 

Mv f (iíxitíU;^a iíi'íjffjroítur í)átbu,vtyí ^appí^ 
mmlum (ícarú /.^rpgsoa % timbu , ínii 
Í|:íuíí& f<írfm<w6u / trwtt^iaríabat* 
tu: mcirgíufucnf^cti&U/ cg^úi VMjta im^ 
fcu / ^íöobrami f Imru. 

8. ^Mmbmax fanna/ pað íuttí^eí 
.SÐíaöa,í>a alltílooí)í ^íooma; ©lafoofv 
tu (0*£)ra.nna/ ti( riifealíongé.Síanna/ 
toel ríih&ir aí? ©ooma , (2) ^mu*£ci!«- . 
Sínna /Iþeir tsO^mÞorbuFanna ,fcm (4) . 
^rfi fevn rooma , (s) SU^orné ogS^aíía/ 
£))c?St)i .^avðana/^arcinbcittí©íioo* 
m'a- 

ííÆðí. 3 ^3» , -íílioob , @ttij ; pöl) fr, 
i>c!r mwln SKcn þovbu ab farto,<t)lir f)fi)ra 5Jop/ 
na^^rflt ev ffícbí i íöaitíagauí íiui'ijft 4. 2)3í* ' 
ÍÍ3 , <vu áftíccN. V , mr. 

©fa^Ubíb fcíðu : peiiflv nubdffe ©fiooma , 
i tðnröaganum , D); 5SDc Sloona 09 Xaíia 
^DarGana , fem wníu fier SSva^ttar/ 

$þdr Iwru •S)i»lmð/ osmíeð&rif» 

M , (2) ^öríooll gUinav fmlma , (3) i @an;# 
(Sll&a ^ialma, ftam fooftu m<& ©cttti , 
Cpor (4) ?9íi<lðc ^fmlma , 09 ^piOK 
^(ugut tculma, ncem ©preitinga <öt«ti , 
(5) QJalíSaröii' jmlma , biti uppöregnd 

l §íima,foaHti)arítt^iatti. 

©SRSIÍUDi @ua. 2. g?(£3iiat , ölia<«ð<5 - 
6fot--<Copn. 3. ©2tíllDí'(£íl'i)ur , (SDtrö ; 
í)cfé<))folmur,S5arta'gin. 4. !»í3(SS, íCal' 
, , tmú , í»cnar @^':a£5Jí21-'(5S|5£)9í , (gcerifi , 
puec tb oifídHt ©pi£iv;?slitðBnum, @fDt»^ej»u# 
, un» í»oru ncem 09 Bibföœm (S{íreitin9i(»<Stau 
i <i. 5. 5í2l£:-32í3ia3íK,í)ent)urnarm^»» 
, • írinm ajalnriR fat : 32182« 3í , í)ri|lu|l , meb 
tjotfarsfonrtr pi(. - 

; ' xo, eaní> 8egum tierðu , ^cif toitug 
' 9íaj& giðcöu , fo QÖanbrœöinn bcettU/fi;rr 
^veíft ei&r&u, enn (1) §ofnié e^íibí 
1 S'íröu, ^o.fteitjlá?oftac(«tu,©ieM^« 
, ^oc&u , toac ^oötaí) einecbu , tncí) ^ug* 
Ptijöí mœttu : 59jyn&Ai& ei fpotbu , toiö 
nijíaesciniáíííiev&u , «f natvi Im ^Ættu. 

II. ai4 'yríSic y artum. ' 

twinn , t)iíiv ttwtt E(ð9« í Sí^œ^íáJ"^ ^ 
to«n,afSaní>et»uitf[v\)«fi, W li)ba^n 
?Sa9<»i SXeefembm meít , fieft tijt ^Bu 
m ^ttom, 09 tefcnwt ^090 : 2l9Dtnð 
ftanifnwen , efí gtat 2«(ta9tmn , fle(t 

oeinðut afías«. . " ^ . 

■12. Unðí>oomfiné 2Sbi , |3o cu&ut fi)tt 

(laDi, tii Síftcfa I)airta ; íofti^, ei<uíf> 
vaii, Seti , @\3efn bœ&t, ^afclijtft í)eim nu 
ffmtra,c8ttófu(iiat eœDi,m (i) "^in&s 
íyiviar ev)œti , W ;toc(ieut ©ieö í>tmt» 
ta , ab (cfa 900& gtce&i , 09 íceta @it9'«'' 
&i , ev Suníjírní fmtta. 

I. Vab cr/ i ímganum." , 

13. ® ug (ceðit (0 93eima, fcm %a\it>* 
hmm\ (2) §eima , gíctin fier í)oli&a : 
(^) «öeiti^Sim9 ©ci)ma , ct baimab a& 
fveima,utú (4) Slmrö(lu JaU&a; mm 
m«i tm brcDma , til (s) eotVNa.^lif' 
eeima , eun ftaxlfít i^all&a : ^itðprro&' 
it r^eima , ^it ^ar&fcingí S(«>?«1« f ^'^ 
,(6)^lðceAí SHof^^tall&í<- . 1, í?iibi< SPflrrurlft. 211- 
r I. 58®3inur,^avlmnt»ur. 2. gg3?0?3í, 
I Bfr<iiTif*riB ^Bínnifllíur. 3. ?UÍ)í®ur (r .ðrllur, 
I ®í53í3?ur,6ioor,g5€3£3^U3í9uv®(g3ma, 
©fip , Iþöeriu bcitt mbur íil ogfrm uíjt öioo/ 
tn. 4. 95£3tSí0as;,6iíor. 5- ®09i«2J9C 
Nbir ^ier, ^i*m , S8g3í?-@€3a)?U9í, glati* 
I fanöi 9(ut)«ft. 6. í)líct,5B«lfprto,ítíH<irS:3» 
- . l»íí©í)('3iOS/®íri)t», i Þwriu Sriniur flitna. 

^ 14. ^ocfm«fprce6a,um^mf(i«KajC» 
k §íar&a , til gvem&av ^agö ^öoota , 

I ntítt ^ot&ill&iim Iloota; Slaupprlitnn 
i r(E&a,:^o rijc fte 5(fla;&a,f»i DíepnlTajm 
1 toiO f riDota ; 9?9 ^reptni itíceöa , cnn 
i f íen« @i&ðicc6a , ]peir .^iínntnðu í)íioota. 

1 5. <So j^werra Siflic , ]p»i mieg eru 
,' mi|lir,|)eir ?S)?cntirnflr aufi ; sjjjenn fttia 
j tfeifliv, 09 SJrag&^níjgnrr bíílír, i 
' íetðar ^n«ufl ; mt im og ^öijíir , af 
i £r<tt)ií>ri ^rijltr , m ^raí*gBi&ar íauf i : 
, pargur Iptti 9i(lir , jpcer «Q<f({Höar ^ift# 

f -<38i jlmoofcur |^v<»u!i. 
; , ^»íTic fi«i(l farnív,]^av (i) ^ooIF* 
I íi?'^""9afn« / ]^«m .fv«m«n&i ^iijba : 
íOwfl^Sör«&up fortvniy , 03 ©íiém«íi i&iS f?vitiit!)5<irfuril ' jl 

^iarnÍT , fo ðiecafl nu v>íj&« ; (2) ^cnti!* 
íbcagföarntv í i §cimt»tu 'ípavmí / um i 

íin9a.v fm <^at;niv , \>úx Oftijf i lijbci. "t 

I. g£)0£S3í2t3i9íU3í®at, bal> «it í)Bf/ v|, 
ttnaiörfem íigaaDwm og footira goolfiö oíj ! 
|?iu«nnDiTðiífnu. ptir.i'vitjii- 6f*vilbib/0í^nit' ) 

fcaö cr aigiaviúv , tcaðaubi fnmcn ^uaD fituia'tt : 
<r.,.ciaé oa Qtf(vtt<n ©rotti, ív t>cev ^t;|lut g(n« í 
ifl 09 íOlciiia broogu. j 

17. Sítí)ucI)ii*^mota,tiIí)TaujlÍ9n£)ið t' 

tim f" ioota , oð dlm^ S^wlutn roof ; 
ta , faö 3letTcnit)ei- meina, vfjvaffpau'* 
nar l^riootS/^eivbv^erebtum bíoota, tnii 
^inft grijput ^um, §it<tíaufnar§oota, 
fiax fijfic ab niooía , «f framoc (!al repna. ! 

1 8. Slaupariim teíut, ^œr ^tjðé allar ; 
<2iieluc , fem wit ^ann fier pan&a , ai 
jDríium^tafiT clur , fnn ðvai&íífontinii 
SCliiCy toib ©ni) íþrumu fKanba, .f)to;ö4 
flanti íia f i>éíur , «f ^ocf é ^nijfa ©rieíui:, , 

leimHomfl til<öanit«/t íifftjtu íjíioép ^«(» 

. ■ ■ í w , f«m 9íoi>t fíi)i íöeluc , ocj níöd (>isllr 

j 19. 'iDíannfojta Scegt'cr . cnn Sajíann* 
-1 Sícegbcr, i gan&cnu fpi'ctta , m ð<i»ð« 
§rœg*cf , jþar innf omu ©lœg&íc , og 51t^ 
I)afnct ^tctta: ^aiiípllbcr , ^ðlcsgöci:;. 
mcbSloogcrurcegDcr / foi'cpnilí^efur þit* 
ta: Sitíar fcttjí «f)œð&C5 / í>a& ttceriíþcég*' 
, í)cu , if í)W tijdöí Itctta. 

20. ^oi-jiiftti(^aga/l^ar^fÍi;mtn$íg«^ 
j ^cim DÍ)(iií)nufparo; iöíttiturnarbraga^ 
! ftcr Sibfiííc 2aga, po (ci)nt cigt fara , §ígprn# 
! íiinH raga , fann allt tinö ab fíaga ,03 cínu 
; tg forfttara , ti( og fr«i flaga , ^aiibr£>3&* 
I um í)öga ; Jp.öí taf þu íiicr^ara. 
' 21. ^oor toíUbi grcina , þat) aHí €fnr 
I ^eina , fcm aij;aUa uíö&í ? ^ímbt marg». 
: ir f Ðcina , þ'oi l)\ax ficr þo lc\)na , fcm iigt 
' bobib ticrtbi, (i) Stíbroa ©tcina , jíaí 
I ^raut fnroa beina , i ^i;r'->^í>cbru'^ri»n 
I fei , ©unbfci'iaíi ftina /þca. axtti ©«r eittöt^ 
' ftö Dbtjíebioar gcttti. 

I. 3gí3íSBUU3l @se39í2í (Ðt»ergftttna> «i| '*í5ri&te95«i'furiT(. ■(g)3:íi)2>?3ii3t , Cþ»i£)i)iivirifffllncmo i&tai' 
«v «0 patiiiar Síaibi. ^ .„ c „ 

iZ2. SJíargt mcctti r^cn&a , fm ot'J ^ug tií 

ta , fem ofé ðievic btn&a , og afla nu ^(e» 
t){ : 5íUbarí)«itt f tenöa , i eijn matgta fcn* 
ta , mai fcigia cSan&r a&i ; fíwjt tcf uv €n* 

sgUnfeu^tgífta&usiMundo, - 

_ ifMundusetiif bijt unfeiCy 
'íðiunöu aí) íi<tt^)i&Mundo, 

íþtii Mundus ptettat fíuni?um, 
^fíunÖU Iþig ft)nv Mundo , 

]»Æundus et «f >« 2un&uc ; 

mmi>\x a& f omaíl: ft<tt Muhdo, 
Mundus m ® i'ottinné §uní)i. 

Snibíll&ur Sucf u-^Dpf , Utfatat m\'m<^ 
ðt; , oí «nna& fnwtttttiði^. ; ?:on , Sunoa liiijn ðf í'iiinía r^Iiooöc / etc. 

' ^íloSmtuttnguv ®u& ÍJijn gicctc > oggtef« 

ÍD ^u'fitiet ©cete/ mcb ©œuií) og SSni 
.^rijé ®^&/ um fpvir ollumm\)alUbiC# 
ti/ Uvlaufn fnjn 09 ^eilncem dXoxb. 

^tit unöanfDrnu alicr buiBa, cfíer pcíiit, 
femlifanu/^en UíiaM ^knUðt^cri&ayrí- 
!nc6|>m r)i)éer Dvíðíaíí fu, ® iu&tinS 
^^unfc mun loC'fíné lcn&a, lijt'a l)ín fcm cg 

;Ominn ^rÐo&cr! ab^'oi öiœtíu,Dítá 
ÍÖrottiné [)aUót})ícr imö, bíarrícða aUijrcí 
• m^címííi [)CctíU/ f)cn&ur (}an fijinuil .^am* 
ía (^íö', v»ij(lí)aí) allcr \>íta mmHf íjam 
\)eHíillíFíootíaxpmfavg)Ii&. 

*C)<^f&«®^^& i-S)níia 00, ^íinne, f^af&u 
©uí) fi)rir5(uðum íncr, hw^^ábu um©uí) 
ií)\)criu©ínnc, í)ei)rir (SubpgíittMjn ítcr^ 
iMrbíu <Sui? i Q^all^flíoDrn |.nunc , v>ittu ab 
I)annfnnnvf)t£rracr, 
^(vi^ílum Sofour og (^pninum fœfrt; 

' ^ í famt »20 Prit)ic!35«rfvu\íi. 

Sijbcv mala , litift af oUutn.^unðum úti) , 

5:ið'i'í)(m"ö ^liíi' '£)o!3er [)aía / ()ana fAtutn . 
toiec ftjbaii: fíe&. 

. um og Mmi banué ©uí'iljttar 2i. ®. , i 

eœUrifenumöuDi, fcelif t ®uí)é ^Díj* 
nuiji , f(E(ir i fanvi '2:ru , fcclir og fotptir 
CBan&a/fcelíri ^cil09iun2(n£)a/ fœlir ift* 
ftxífum SSfu. 

QJÍmtr @(cmE<ar froonte, fctH t 
fcimSillburfcDome/úm ©ubgaf f«!afí '^U 
er ,, fa;H ba'&í m\ og inni , m £ijfi 09 ©íuiu 

]pinni/atíjb f)'et^- 
@a;( fte fnjn f ioira Mm , f ominn tíí 

2(ra fínna , ■Oivfés^rij^c bíibarlcð , ^iö 

^(clTvUVba-Oi &í!oot,i& , ()cftu ^atfccíiDav njí 

DOtiD,(\ilt!j&(vi(iÍl^uin 93cg. 

©icait) f rti ©a;íu I)i-eina, fcm cg fanti 
bejía a& gVeina , tjöur af(r:ní?ijl ticl., 3€fué 
jþaC) löarnií? l)liifca , burttcfur <Sov9 03 
^t>ij&a / í>ann ev ^iitntanucl. 

pciv Iþcnnann cl|Tiö og iinnib/alíi'abeftTent 
fiinnií) ,l)v"cDií)i&^':ií>ui't5|)ioon / lydinm 

gni&> fem 2ínHa oð ©imcon. 

b\t> a& Sícfu ^vi&ur , jafnann fta&í 
feftijt i)í)ut , cftcvf omanti 5tV , incballiíiná 
^•i'u-'<Soomfl , Síjíac &n'oé ^oburé iíieoí 
ma , fo tenbrift 'l:tiDinn f l<!iv. 

0i\b, 2\)fib, <6ml oð @inní,famt Scuij, 
^cilfa og 3nni , '^oíftcu ©uöé falib fic; 
civninn {újn (Sðta^^tiinna , mtt> Síj'bina 
glom l)inna , og aHt pcf av 2íffoíeme. 

@(tl lifiíí) , fxl^cv í»rciít>/fc?(f;;ítíaníoP# 
fmé &C9C& , fccl \>cv&i @wlinní)<tt , fcef i pí» 
im @a'(u ^ölooma, fccl il;(mncf?um íio!)^ 
ma / fccí ceti)& , 5tmcn , ^at. 
^ íjr fic [){a&inn 5€n'u , [)e'{!uv Sun&ur , 
5^Sijfé--@timMr,fcm .&animi^ilH'i fir» 
nu ,^va!g&, TiC:<sb , Síu&av 43a'ð&um. 

CLf)VÍÍtuv mcb ^iCErlcif bcjtum, flðnva* 
9íiju 2ÍCC , fcnbi Dbuc <Sannlei£*é ^dH^ 

^ ^3 <Fp 
^^^..^ ^ ... T : ■-^^,.— 

€r CFotl&'i^ cfrii- fijna U uðu 

m ©teiriunní. | 

Son , ©úcblíu (gubé utcr t>rííruin, cff. - 

ccírti' pcec @<Klec cru , fjm l)iefc nu ^iU 
íafí toiö , frca ^oílbfinö ^ vi^g&aí 

-^ininð ^xi^. , ^MV fcitt meö fceíum ^ífooöí 
iim> ftjnðui' 2oi©i'otmigooí>umv U'^am* 
fcðt (Sinðta eiö. 

ÍJian^2€i-u, <Soím& 05 ©ooma, <S<tt(# 
«r @uí)é ^avna fm/ fím lioofar ^tiðnuit 4 
íiooma , Sambfinö <Stooti [)i<tt , cciöaní "^' 
^uíéSíuglít ftítt/ met) {)toíitum ©f'cn)B<t 
ffi'ijí'í^ac , ^fai^ti giicííívftið pvij&öat; ■/ 
C'orgaHri fviptai'fw. 

giuðlana 4>r^xiin Í)Xúm , ^ci&rar @u& 
D^oott fem ©ag, <25í»íernaf fijngta co, qxíU 
na^ <S..mctu^mo.í) fcguvfta 2flg,iíifíuðum 
£ijffiné^a!3;^i>Ub<& fíg ttieíírtnn l)ttíj(a', 
^otit'inn ^vottcné \m p(ev, fiev auns* 
bann<i5DV3av^(ag. . - 

Slennonn 'giocfinn fvooma, fíuítV)av> 
fiu ^^avn J^iní) nujn/()imnefí"um í) .ifíiii <So» ) 

mm \ \ 
t í)aiít:Þti Hun&u: og ðtietft , ðKÍtnn <v ^(c&^ 

fu& meö á^fu ^loD&e , €>9ní> «i"𻫠1^^ 

Umm ^ÍUðummíjimm, mMÍlt 
íiitafltt Þið/ mi> Unð&otmé 5lflum j)iiniim, 

ttuöfoeip af |)iavta ^lijfeus , i ham ©ootl 
^tíltÍ&uð,femjofn«nufun&cftð. 
giœm , eeinföm , Siwf i Spö.e, Sijf* 

tiifcí)aföicaaf^icv/ i ^^inni tmmtu wmr 
M mun íð^ið mí& '^i'^twm , jþvcw af ^pu*-. 

LfMVum , f)eim tit ^efé 1)icí?nnn fec. 
kiin ©le&i «f fTO cina , Sínbl^tit^itt f)itf 
■ ta í w , ^u f)aföíc 59^«íl& í)V'ein« / f)i« ^«1 
ðUé Af 3<w. fí tií ÍKfé Sijf Ui& f 

^4 
•aa4 PxltU ^axtmiH. 

íivcíbbir wí ^en&ur bcu&ar , baiií)}l]^íð tíí 

Scðannjþicr fofc&ann^œlUy aí) fíaijpiíí 

<9 f ícm |)ar fen cil f ijn ; O í)\)aí) fcctir @ani> 
^■un&ir, Jc,&ía í*íu ccfar ©icí? ,tim eílijf* 
ar Seífcftunbcr, aí) (ifviíörottnimeb! 

cvtu lcibb mijn li\x)fa ,£íftCí^©arí> 
i5>3ícííiná í , ^ar íuttu ^wjíb dö í)afa> 
4)oruiunöa pð9í<^unafrij : ^ií)©u& þu 
m<xxn numœla, miflu fcgn enu@ool, Un* 
iin og cilijf ©ofía , ctf>ijn í)m fiambftnS 

>M P/ tigi f fuUfominn, f toott ^ax tQ @f if# 
i;aD ftinn, ðcpmív @<wl j^ijna fœtur, fign* 
ú&wv S>9íott.im> ma'íut/ fptiv S^fuitt 
4©oninp finn. 
.^óij(tílnu.C)oní)t& unðð, <if ^armio^ 

©ocpm ma&t , föipt clluní ^mm 
íþvortga , fo a jpm nu Dfjceít , íöoottiip 
jBJijjií ei: tott, fíiíuíé Dií) euní>:. rauöa , íSefui: i ®Díotw« fcctt. 

tn^ / iuijn,fofi3u\)CEVty í)annfíinj)i(c Jpuij* 
ðun fen&i , ^ann cliíai* ^tg fo f icDct , iþu lifíií 
goobum ©ubí, t ©u&i fofna&ií fiu ; 3 cií!|& 
m Stnöar ^riöi ,a;tíj£i €5ce( ííf&u nu. 

Pefé ©cttí. ^ccca $(rna Öböé fonai' %tí^ 

mU, uv l)í(íum (£ömJ)(tr'.Onl i ííimnniljfil 
@l(Dt , iSlijtiruppfm 1665. 

Son / Ðngur i Slufiri »IIum , ttc. 

-gjöab auniicg Uitce&i íjcf:tnv>ciB* 
■^^ijf, falloalll og fatntjtt bœbi , fit|[t nic& 
@org, €i;m& 09 .^ijf, t ^ijíi , ^oiioij- 
^oijba',\>cif(aít í)iei; maiííeðt -Oollb , 2<Sf* 
inn fo íofó ma* íiiöa/^ijEamen bcvbuvab 
Síollb. 

í^aubínn ct.öapurícéut', f«m ©a^^ib 03^ 
Sofuatier , qlluv' cinð "íöei'ailbav ^caiiv, 
. \>ij|i;^i)i ab ^fiinn ]^\>ít,í)atl gmnða 
i'ac,'@ocinai: ,^ef&ínciiac, gílmwíjenn , 
.^\>tnnui' fem ^«í>av' fíicnaC/ iíouciav íg 
Wnöivmcnn, 2i5 pribU <)}«v(örifi: 

" ^ L_J - _ ^ - I I ■ I I j ( ^ 

^voij& braut og / ^ci(fltif ollutn 
í^uu&anö, SSfuó / cgSii^finn Uiö&i/ tií 
Sijffínö m ^CSall&i í)anni5. . 

^Mfipavf^c(nieí55au&aJ)i'*&rtftn!' 
ctt'tatíul) .0n&,Eíenntv ei ^t^a(anicD?aU* 
Da /fominiiiíöSíottuló^onb; ©cenð ec 
goo& 9vci6t tíí InDínn/ ©vofinn meö Ser* 

j?v!b, 2iil-amimi])v«i;ttuv oglwiT/ legðíl; 

í]^efi3 i>egnai©u&íð(atui*/9ie(f tíífiiné 

^öi)(b^avDlannö/ »?ít£0®®etbu 

SoiimabuV/ Siuftann og ®unnan ^anbíJ^ 

4i)on£'f>anufcet(cgafefuv , i fceílvavUpiHiftt 

Q}ow/fvclfu&@ml§egnut» t)efuv / i §vt& 
í)icu íambfúié 2:^02»^. 

i^ceíanu mca f)ann jí^i fanua /3^œ(^ 

uiíav 3íet;n(íu |>cir/ oi 2aní)i íifanbi íDraöa, 

3 íifíina mbé Sífpn&'av/ 3 Slbrar^amá 

^Fauti jíiœvu, ÍFijnan&i ^equv&öir ©(ané^ 

3 1)ímuc(fumíO'íibíi og ^í^'vu , 3 ,^oní> S;ia\m í>efiiv fcfií i'uni& , vktt toc( me> 
{\lkiíÖAiö,^^imnariitHmimmí), €fírtult - 
fpi-iu 3€fu dU\t>, pfii'^öifcignaciðumr 
ftf Sífl 09 ^nt) íi( @annð , famt ^iec 
fafna meiðum/fœllrfti'Umgcingni í)ann^. , 

.^eimö af iSi'jíí)i maöóuivSlllííucboomá 
"íþwnga meb , •C^eiíógé 5ínba ©iof ðwb* 
ruv , íönbð 9vi)f i jlunba neb ; 2{r tþviif, 
og(Siciti)u innum, 2i^*iíim ()anná \n\t^\>i 
n(cf:(?i)ía!ntilijfí mev'ðum ^innum,»ik 
iSíofen ÍÖSlottiií f íav'). 

giwfuí i 2öðm«nné ^xmi, (ifbt btetf 
íDigba f (íuc , me& ^eibci 09 ^efíja "Hlx^ 
m\ , W '^Míí 09 íþviaitpge ^ix, ruaxífut 
ftg þíxx fíoi fagbi , i fijmjm 2iat>ucí)oom, 
^€í)C(e9a fi> af ^aö ía^&í , «0 «(lca Sanöl 
fSiíanna 3loom- 

^afe Bocfut: masít ^eita , ,C)<'fí"'n3* 
um f etta 2anb , (ef ttiUbimi ab |t\>i íeira i 

teccíö 09 ^iafta'ívig&um, (^emumíifcetm ©SKottmnö DtM f meft. 

íþcgar frcn 2€-|Fu*5írum , Drt íDrott* 
fnnéflunDatoann , nict> ©œmi) og^oonia 
f (ftirum , ftjní?i ^lx>^t ðoo&afi , ^oof lcg* 
flr 2 flir l«ri)i (2ofi5 ttcrö fu iSjícntiií cr), 
iheí) 3£'ui P'^í aU^«í ncerí)i,UtQfí>2aní)ö 
Íæ&í 09 [)icr, 

S5ÍC& ©cgnb og gooferi ^StilIi, |3a& 
igrem&ar Uppbaf / «&ailcerí)ra Sííanna 
^pUi, f)ðnum]þwi ©rottinnðaf/úlltfratn 
til (Slle'Jii&ar, $íli>t bar l^efDinðlcgt ; 
JP)icrutn ganí) 09 bijil; toíj&ar ^ Dar&funn 
J^anné SSra 03 @pcft. 

©annlciEanéðiarnangoi&í, mc£) ®uí»» 
■tœFnié l)rc:num @tí) , jíeí>uður jían&a 
íieuöí , ftabfají DvictcöcEmi toiD , «Dooí , 
'íSíTOtur, '&rffíni, ®mia£)ur,f)\)crfefctt* 
'ti m ð«f / ^<rra'vf)of&in3é'^Sun&a&ur/ 
^cUft bar }jtti merðum af. 

^ann var ^cimíliéí^ennum,^06ðí 
Dœr 09 jlilltur mcíl , ©ooíðiarn nœrfla 
■^Æigrennum , ^au&fíebiíum rcíjnbifl 

>)<lí ,"^2iStír«f inn, íDlmufufamur, aumum 

im PribU <|3flr(urHí. aay 

fem]Þ"^ftu / ©íeftriftH , Sycnií?a fvðiu* 

^of&inðleg Uti 3nuí , ?(ibafn og 
^tioorri ^fliié M'V/ mcb íifl og límfu ©ifK: 
Scungt af aullum bav / ©ieí»í)vein @u&> 
^vcctflann fanna/gvcina í^ai'fattummca, 
i)\>ab 5lfitmcutti ^ÉÍanna/mcvíia/ vcpnft 

- gnm&agf^^ötn fajía n<ubi/ ^ejíunn* 
av (ttla 2:ijb / Cijfamnnn jþav mebTþioi&í; 
íþab \)av bí^nné QJenía fvijt>/ mcí? ^ceii 
03 ðvctxtnu ©ic&i / ©ubé <£onav ^ijtiu 
09^<i)&/ utíi ipcinfia 09 i;&fa vic&í / allt 
uiíi ^cfé ©agftné @fcií>, 

^itrita ^viai&ag cg ncfní / ^eflunnav fo 
tilbav'/ famt f)aimé 3í)funav €fni, og 
ítt&uv firvi Mt , i ^pvf iu ab 93anba \)ain? 
um / t>ti! utri ©agíí^cvbav @iuní) , mcb 
^ltfsan Sofðiovö 03 ^ccnum/ af blijbví 
Stftav^Sutií). 

* Sirofur a& (ifcnum ©ctgi / til Saugat 

emnga vieb , ab giúvbvi ^<x\h fctjt cg fcigf , 

fcellvi.Um^einfinðnieb; ^vac í)<ínn fo 

^7 ©nmtu 'f^f pribií ípðífuiilí. ^ 

^tunbu fij&av , fofuabut i ®u&i fannft,. 

©ctí þafbi fijnaí ^cn^ut , ftet fpviv 
8lní)lit , ©vunlftué^toi ©cuta (íenLnuv 
aie'vla f ab ftilia mca , aö mcö ^^ccna* 
Siðv&tlí'tvi, buvtev fofnabuv fa'tt,S)au&* 
ðné Oðu llvijövi , aunðvii)Vi I)íf» 

"^lauga&uv Satttbrtné S5loobi,Sau9Í)étð» 
m etnvnavi , af ®t)ní>, @vv>t, ©ovð,os 
5}íoiíti, fannlsíða fíaiv og fvij , ivimiivi 
93atnðíSauð 'cinni, vaví5TOC^ciitié^<w» 
ta>:55al, @níoo.l)ttiitut (ei&&uv I)vcinni,i 
ÍMUincffann ®'ijví)av'.(^aí. 

sg^ieiö , pa£) ttiítt eg (eigia / mtjti m 
tioxlccg @ticít , wavðiv íefé í)eðiw ÍJvepa , 
Iþeniwn uttx ^öiðöav «Keit, fleivfliv ^innð . 
föma faEiía , funnann (ÍJabvcit cg) £an&é, 
^vintwv,^v.ttV, Sícðnt vafna , vwöt ^ca ' 
^&ev&uv til{)anné. 

^ugði {)ané^ei&uvá ^toinnU/^ciíag* 
-uv Stn&i l^eíl, og ^ovninti @«m&av fvinu, fofðvia&í eftiv meji: , ©Síottinn ^ol alliu 

2>ðíaní) ! jþiti' œílai' at) l^nigna, cvu Ipac 
^lJicri;! tií, ?jianní)ið& 69 ÍÖuguv toiU bigs^ 
na, É'öfna Saganna @Bil, ©ub Qkfi 

í>u nu l^ccf iv (|jaí> DíF ev ^iavta niijné); 
fiivv cnu ^pefnti ^œvíil)Uecfiv, í)t»a& l)í9viu 
til §vi&av })íjné ! 

Dfé ðl«f @uí> afaí) pv<t)a, attat «0^^'* 
luuuðavnu, ftj&ann f&fna og í)ci)a, fwtlcða 
i victtci ^vw , fo f)\)ev fasndn&i pi, 'Jvofn* 
t)uv os^int í gien , l)ia» l)a!ðvi J^cnöi ^im, 
^cvva 3Sfu0,2ímcit. 

QSclagta&a •Oefí>inðia 2ivna©iélafonac 
^cmbioo a& 'ptva-'>g)ooími «» ,?ífv4ncfi / 
09'&cp&Í4.Dctobvié i6j4. 

íg&u\)<i , f cev Stnguvé ^íj&tv , auf afi ctt 
»<®itiavðanu ^mtt, ©utt^voíóötvSaní)* 
ftné Síjbiv, ?ofétteví)iv fœcta ítvmtt , mi bio 

»cí)a a<>o'Oft ^Mtt ; ífeav urá, marcð ei a3a t^tibit g3ar( uríB. 

.^eítann f^ð [)ccr(lui- \)ill&i,t)cfnafi 
inðumcu, fagíiift l)ann ftítilfuv if^Ubi/fí** 
ifta {)cim burtu fm ( fcm [)iet: tocl mcrf ia 
niax), ^ef&tnðium ^ei&uté gievnum, 
l)Pð9num, toc( 592m(t fevnum, enn [)cimíf« 
um ^íaníjö ^ovrmö fat. 

sÐíig uggív [)i<u ofé í)címa, .fjöotun fw 
eigi ncev, í^oev jþav toiíi ðíöðgt ab ðcpniíí r 
ðíev(<i,|3aí) jíi)ntaí) fav , íöoíminn cipnm 
o(l íícev, «itt Svií) eftiv annab , cv fíijfí 
mebjKcDniíu fannaí),.fvDoraa^Sícim §ci3í 
tinn (Icev. 

57aut)fi)n ev et <ð nefni/ nij Suvtu favna 
«!i)ícnn/íjí>i fofe&ann <govgav (Sfni, fann* 
lega munu enn, movgum i ^Díinni fenn ^ 

vottínn þab ^eíib bctti , ^igb toora aft» 
uv^lflcti, í»o f>orfífl:aa.^ovmunðtíicnn. 

(Sltt mai íi unban (iiba, fcm ei)Euv ©íe» 
feiQ^ioon, ^aftit'unnuv tocit«ðto'jba,\3at 
^icv uiíi Sóianí^é groon, ©ce.íl Sívni ©i(Ta 
fon.,.£)ieöann fvoA ^eim faliflbuv , í)\>ijíí }>ril>ií 35ðr<urifí.' 33 § 

ift i ® Dvottni ðía&uí , toi& ^oll&é líppvíftt 

«g)atm 1^0 nu ^ic&ann Uíí>bijí , ^öer *iíl 
^íir |lui1aflt>í&?^eimnné 5lrm«&« cpí)&» 
ifí / aftur tooE ^imna ^rib , 09 <i(íjf Únb* 
ör ©vib, í)roofonDi <Sifirí fcetum , fiinguií 
mcE) Dloomt mÆturn , \>it) Sciufnarané 

€íí uppox ]Þa&,»i(?r fofnum./anniavg{t 
' S^iðta í)atB / ()ier m«& i ^tarta Fíecf nunv 
l^uran&i ríett tií ® aimé , utít ©tanb wxS 
s<iuma £<in&á , af þ'oi ei funnum laita , 
'2(n&»atpa þunðt og ðrmtð/ Í5)au&ft f efð 
íÐroítinn* !9íanné. 
^toa& ^ann loar ^Uð*cSité ríif ur, íiPOif 
' erfoJÍia&eitocit? ^öor()itttftf)onum(ijf<^ 
iir , ^íer nu um wra *Stoeií , íþo 9iDr& fie 
A (cinðri £eit? ^olírctx&uv/ ()rctn(un&a&ui'.» 
■ í)009toa!r,mann(tbfur, 9ía&ur/$ít^efnfii 
joílerticit. 

^u9-.^rij&i r)af&t rictta , ^ef&ingð, 

©t)nni 09 ©tc& / cfrticigínn uiTi fvaiTi [^ctta, 

unntttar$enutTi03 (i.(&/]pa&()cfc9 ()eí;rt03 fte&Vöv&rt ,ít)3vi5ttíné 2(&ðiaíííí« , flltia^*^ 

l^ronsa bar, mkgum í& bijtti ^c^uöi ^ 

^av,Um&otmi0öíum^cevvt, fem Sibataii 
§í«fujííecvi,asíaöeeLfíí>av'.^ ^ 
^oa& mavga^nctt&a 09 f)vuma ,l)aii 
nccví)í oftfinnié , fv)viv ©u&é ^:nav& gv«&&í 
fuma, gieta toev&úc n'þ^fé > íeun 
&(!tn% og ©efé píiv f«m vn&toiíia ^Jðtna , 
%<v&« ÍJVílijB a& fftFtw A '&ic«PPnw»» 

ein ©oxfann « fw mejía, cetti«&&t)U 
iaíí fij&jí, ^övnaíSaj.n (íanðt t)fiiv fíejla, 
íienti f)0num ®9vottinnöi)ít , €ittíja& 03 
eOum lijtjl,fcm §va;l& ca feðvum ^toijlum^ 
ttl ^vioofðunav f«tum 2i)jíum , íÖi)g&a* 
^loom ÍJeivva wtbvijtjl. 

gainð4iai&ann fij&jía ®im, foi cgog , 
ta&Si toi& , evu miev olí i ?9íinni , Oi'& baítá I toill&i ðirtwanu bijöa / ^wvaúé'ípcitíifooFí 
nav5öi&. 

íÐcoítinðíja ,fem^aut)íi))t (^ailai fcaf» 
í)i/ j fannti ðioi'öc fat , [)i<&att bioofl 
^eimi fcat, gaf fti^ tíí ^en'aiíé ^anDa, 
^onum befool finu '2íní)«,^U9 'onn iíijft 
í^ugga mot. ' ^ ' 

Sitta toijiTega^-gíeieííiE'a j^tiínðafí 
letí! , i ^eifum íþi'auta ^i'ega , |jo(inmoo&!» 
m' fo beiö , ftj&ann fíecf fcelmin íöeöí) , l)af? 
tt iþo '^axí 09 ^inni, m<& ðoobti3t«nu 
»9 ©inni , fvatít alU m 2ín&laxtð ^Ub. 

©ubl)aföi f)antíbuttut)ie&ann, i ^iiit* 
na ^egnuí) ^ann , ec all&t;«i fieÆ 2íuga fieí?* 
onn, nie <£i)va& [)ei)va loann, IÞavglc&fl me& 
^elgum í)ann , ^ug f eivva ^evvann f ia;t<, 
^avmog'íðíeingiovöaní b«tt, fcm gvatta 
ftnit Sijímann. 

©Dvgev ítig 5Bvoo&ev fcvíí , fovð«n&Í 
?uni?inn ntijn , <u(íu&lcðt éftevíanc , Utíi* 

jeutðníti í^i)3&(i''f9n , í)vavf nuevfvía gg g ^.ribíejp. at furiR. 

um , 3 Utíaxtum , ©i«fum , ÍHcuí)um,fun 
t>ijftí>av ^cma |)ijn. 

ður minn , liifa fo \)W\m í)imt , l)a)wn£»e 
Slfgmnð ^ifi/fcm sei^ma ©ub[)ící&í)tein, 
t)f?ati!i)lí&av9í(vneí,^eíng&cr,9;auöfra& 
btx, ^cuta'ft ín-emg^eivoð alluv Sllmit^iit.; 
eovðii' nu eor9''full .^úimvi / fcm mi* 

^abii' ^ímrum ca ,-cctij& fieíjífíi ^im; 
^uaraun 09 |)arma bcetc, ^uððunai: 2ín» 
tmnniÆtí, fo m«ð« Scðnub fm. 

©j)rðiantt ^mx og S)a!tm', fijtrt m<5 
^iartat) t\>i(t, fKrí)\)0rtí)armaní)iðratur, 
í)ovfiinn er ©ícbeog Spíl , ^e&ur ttornöier 
^efummii't,enn pat) faí ofá ti( ©ícöi , af 
©ubí cgidt^ þ^i^ jí-i^í&i ^ fjaim fliecf i ^tm* 

Ur íörioojíi ^rinbum ^ri)ðgbum, f)t)> 
©rt fliar fo obvú tím , filðtum $cnné.f)ef&# 
ittðss S)i).ðbuni,^icr mcbann Sevbum., 
^i')fiib\i>un&atlnw; fijbann niun aH\ allð y vtÞie q;«r(ur l« . tjf 

í).ann (\ftut ficu. 

flö goíc ttac íícuí , H «^9 {»«^«5 «i &Dli« / 
^ia ^ífui- S)töttentt ben&t , og ©org til 
.g)an&ai^n&t, ^pofbinðiac^ci&urS ði*^^'"' 
cv*,t) e&ann Iþnji' íninijtaincc, la;tí>u,af 
Jj'ciju t^enut. 

§eínðtí> ðotí , ©u&i fonnum , gvcotan&i 
' ^a^a nu , fratfðUnum ^roomleiB ið'ioim* 
• um , filg i 535on , ®i>gD 09 ^rro, par a& 
euf ^ciiifir]^u,t>i& 31IU œ^ig ^ar<r , 3&^ 
Cönoð^œníifpat^cr; Eiccr fie íicr ^ictnu 

(Stnjínn iía( oftníeg frcya, annan ; þoi 
rnipaber ,allcrctðumrt& &ci)a , Sefíii £:jE'' 
flmané pttcr,UpprifannefTÍrfcr, ©u&Iai» 
tiofö lifa tílbwna, 3 gaufnarang 
fprív 1x\ma ,2lmcn, fefts ^Jiíumtiiev. 

^ui'tfarai- ?ínminví 

©oal. 3oné ©iður&éfonar '^öartjf cra , 
^\)er eb &c9&i a& .^<ttvan«fi i ^iooé , þaxi íijn , 5íí!t initf tll ©iiíiá C0 fct , ttc. 

§gy3t í)refðiiMntjna l)reliE?a@mí/í)iK}g» 
^UuacfamUðt ^efu ^coí, fegianDi liooil: 
t>i& fij'na: S^iíttlcwtit nuinu fi) fcm ®ooí, 
fro ,c& iippliooma\;Q3«v'all&av ^iool, ffiffvt 
Í ©ubó g^ijei lí-ijna. 
3victt(«tiv cvu íSfaíaufl/ontv fcm fetiíi 

^on 03 '^vauft, <tt 3^f"in '2^f)^'ií^ alkina, 
^'oi l^anné \Dtl)elIta bleffa& ^loo&', [nivt* 

I) vcinfav íicivva 0pní)a oot"/ Ofo ® u&ð 

fcm ðloððt "n^ gveina. 

^Dttíjítv ©u6é Q3avna aHvð^nb/ cftiv 
5!ijf ^etta i íövottinné S^itint , cingu þat 
Sínðvi niÆta , fm^^Hfiv í)allí>a [^arfca D^ep&, 
^avmfvxeli og ^ijnu ifHÍvva ®ci;& / cntt 
í)œr ^tiijlö í)afa fa;tu. 

©íji&avlegt Síuslit í55D^ottlnné ftai , 
® atfcmbiv aHav minnalí m / fem af f)aitð 
iDíi)|Fun m«tti/ ®aðtegaíw&uf;icvivf)eí 
im/í)roofa faðnanöi ©cufum ^mu, mcð 
^aung 09 Sofðicví) fÆtvi. 

^DlI&iboi mctiann ^cfur Díoo, f)i^ijlill; 
íif ílllvi 2)íff&Up9/ l©\)íftV'«£)cvt>ívcji fiinu, ^ 1 ■j tíl jpcfé Uppnfu^agutinii Dijv, flf Í5)wtt» , 
I uí tioomav fflóuc 03 í)iji;, og niÆtiv «insvi 

eií&ann i?al ^onb cð ^Aiíiíin f m , 
famtcinsí?, «\jeva©uí)it)iítt, i@ce!ueitijf# 
lcgvi , l^ccvfíu cöegfcmí) ^\>\ I;lijtuv pa& , 
^imnefPvi ^vij&í fovf (curafc/ ©ODlav Si> 
uofé SiooriVa fíðvi, , 

3 fo&bnnn tvm 09 giMa Q?on , cv Soti 
Söavtjícvi ©iguvbéfon, fœtt i ^vibi fofn* 
fít)W, foi I)iev cttðiœtann £)vi)ítijv bav/af 
ellum mcí? ©anni ()all&inn vav / fvoomiiiv 
öiegn , goo&uv 5£íia&uv. 

Svat S€f u^?i)& tlí (Sai'^ÍÖag^ , % 
<íun&an banné m fama iíagð , t>cl vet)nt 
Dlcv foö&ann femnum , a& íjocfnaíl baöi 
«g tíiíua bcíl: , faí) í)mn fovmmtíi al\X(\ 
, ©ubi 09 ðODöum ^Síenmjm. 
?!inoDtf aft Eent dtí f a& allta fpvll/ ung* 
uv fin^o&uvbaf&i mifl, ®u& ^toitiíðoo&ð 
m v)cn&i / finni Siftf i«vvi ?SRoo&uv m«b , 
tniog goo&a^ovfioon e&(ají íiíþ/flf ® roti* 

innö |)i<ttlpflv •&íní>t. «4»' piiDiííparttinn; 

Ohbm ^cejíui: mc& allann ©ann, ox 

ituré ^imx , gtlífta 5íU&iii'é 5íri ox , ab 
ficr )3ftu fODf' ogMv&^annj^m/mcö SSru 

»ð @«mí) iippfíDííva&ur.. . 

. íþriíu um ttoituðt jþa íjafíii íjícr , «?)itio» 
pap mcb 2€ru. t)allí)i fter, fioAlf ðvívnjT* 
íinn fatt í)a& fcigir , . 5ílnna S^runt'ar 
^oottir bPðð/ bépiir afOorg nu cftir 
jþriðð, í íörottní íþol900& "^uw. 

©ampifl: jpeirraparí> bI<|Tu& blíj&, ?Sí* 
tn ðctttu ftjn CA míHi frij& , tiju allé mðatti 
tclia , ^i); tru cnn ,í)ictt ofé af |jeim , cnn 
^iðgur biivt urjpcféum^clm, t>jllí>i©u& 
fií fijn t»cíta. 

@o fcm ® ubö Söernum almefít er , cí 
tttaittu ^rofðíaufl lifa í)ier , pmfar oft 
^rigbic brcllbu : ^rcom ^gta á'öinnttnn 
€lfí u f Icur , 09 í)ann utn @io og íþrictttiiu 
gír , .^!\x»i!apmc^ ^cibri ^ítllbu. 

íSartff cra ® afmíémtwfltg ^Síettt, mc>c* 
BUtti framar t>ar ^enum Iient , Oubé tr fu J^omu j)\>i oft tií ^Aicanefó , f öillatie 
?í5J<nn/0g iMjfí munpefé/ minnjí toev&d 
feingi vijöa r ^aE'ninga gaf f)eim lirofleji 

niavðtv fijné mifíu ^oijöa. 

limgeingni {)anné toav ellum i|3eif , aU 
tttcnt í>vigoDi)aun Spfflijv jíccf/ fatt eitt 
l^avum fcigi/ ® ub^i'Oíb&uv fepnbifl/ [)ooð* 
toœv, ^iiv,5vein(t>ní»uv/ fvoomuv, Í2):9öíí« 
fPijv; of>(ofa& eví)a&«igi. 

^aö mat eg fcgia fo tií ©anné , faf na> 
i5cvt)uv Þefé fvooma ^anné, íðKb mebaif 
\>k mun toava , Stoinning lijtiiö gftavaiv 
ci liet ptii nocf uvn fí«t«f ann, finian&i fvo* 
ftev fava. 

v^oH&finö <Jjt«ning og ^ttingun leiö , 
?þoígoo&uv 'ÍÐ ^vottinné ^limípav beiö , 
f i'am tvmi eg £i]f foo libi, ée);tugafla njn« 
SlUbuvéöt , 2tvi, jÞviítt Í5>aga fiw^uv I<tt>, 
eg fofna&i foett t -^vi&f, 

Öv«íavin» 3^f"^ ðí<&í«^«tt»é 0nfi'^' *4»_ . yviDieqiOTttttiB. 

í»ií> i ^íiijl&um fefi, UKttal^ eftic fjann^ 
^(snocöev', Siíinninð 3\iíttlaatía all&í« 
þm ; ^cttfur ©uté Sij&ci: (ojí. 

€i"tiv lif«n&i €cfi«n í)t)gg , « nu fotí» 
nn&i rai«ð 0ðbv9ð9; S)9lotíiit \>ot: l)ana 
Í«fí3i/ ©n&é ^ci(aðéS(ní5a2í(tos9íöií)/ 
«nncíl og ilpíf elöwnaí dX«ib, x)m »ð 
raWcféi, ■ ^ 

€inð Wð cg'lÞeitta ?S0rninnbíij& , bícféí 
C>3íottiií ©uö alian ^i>& , einf um «9 ^au 
«ttminni , aö öeití Umfieon , €(if u, ^mt> , 
«Ua ^ijma iticí) ^«im ^PðtJ./iovsait&í 

® iatí ttor @uí) ©0 ðepmi of(S nu , 91«!» 
tfé ^nb oð rictta?:^, «&eimé^iev i ^vt)s» 
ia«*3)i(lum, fo eisnunjteftiv en&a&<^ijf/ 
íilijfaeceiu oðt)imneíft2ijf ,Stmen, fpvií 
SSfuttt €()riftum. 

SDÍcftíifc íli«f í)ífur SOíenf fl Slort , cfl g)íi!ti& 
»r»Ia, |)0 ettictt<»f<£(jtuöTbt,i <£infaUbiciIö. 
■ gjíoober í)röoð i»í 95«raifi Mijb ft[bt(l(ií>ðllbt/ 
.liRöfcöaai'ðSA^Da þij^ l©rBtfifiS50aBöt. ^ gíecní ©ijla fonar. ^mm 1655" 
Stla ®on cc ^iöm l)urt/6eintBa& 
„ I)íf cgfannfpurt , ^annoar ^ug.glab* 
i\t, I)ei&uríc9ur ^yiaf^ut , tftir|tcn&ur cinn 
0<ínné,auí)ur @amafíaí>ur. 

@afna ^ar ?9íenn ^m\é , er maraa 
{(cfíu ®i;3í) r)annö / ©u^r^rtc&ííu hiiu, 
^reín(t)nE>it) i!ijca /. gtitíKcti , (in)fc &ííD, 
Softmaij^fl&fíijta. ■ 
. 3?'^'^"J*^í^e9ar fat ©cfs5 , ftcví>«ifó ca 
ðietMé/9iicttöiifcnn ^jili&i', vibð^wiaart 
mm, §rií!,@aítt 03 eanníeif , fctti t ^í^. 
(la ^iílbi. 

. ®u& ðictfí 'Sfimn m&VQt (mœíi eg nu 

5lll&flr eonum , scíngi ©a^n ijort, «ö 
ðoo&um Di?a ^Soniim. 
®uí?5raíb&ra <2ítn mv , toitra «SJíanna 
rtjóbar / i©amfun&a@a;ti,ftjn&imcfl 
9i«tt, ^ug{t»fur,r)009öa;r, tniDr^ciþat* 

©eiðícgfamt ]^a&, fafnar íOíarín^ tt)c 
^atmö©tat>, oft i ^itg ^i;ví»i, ^iai micí 
»44 PviDif Q3«vfuviií. 

ftcuífíim , \3irí)i , í)vxi- m í)Oni!m I)cní?vV 

©cfii V l)íul faií nú , (^mltnn cc f)í<tt 3«* 
fu, fna'r^orn OQ^iMnna/áltofóeftív.pa/i 

linna, 

Dl)ört^mi)n:0n& :^v{iVy|át cin ©uí* 
f)rœt5i:v (nirt ticpv , feiðinn m<ti> fcevi, cf 
§vclfté,.5ijmtnn toccví ; lepámiðiÞ<^|ííí l'jt'* 

ttV , liwfi 3€fu f ÍÆVÍ ! , 

(Sftk fama «SíTöu Jjeföi jfa, 

af'Jgcingin Síí)6 íirofi, Sunípgur, 9^flfu» 
^-^ivcegav, ©icjírifmn , ^uö[)ViUiiíur,f)c* 
i(vfti&ur , oiavn í5!)aiba> 3)íanöalit), @!öí 
fúinur,@ccmD f)lá&tií, jafuðfaöur , ©u&< 
vccEin , *þcl«pijbur,*Í3o!ðooDui- ,umtieo&9 

afl. . ■ 

Qíífvccguv, f)ci(í>?)ug« , f)ijr,9l(^í?air,í?ij« 
<^3)ía[?ur, Ó5j;iið í^Síottiiu^ , ^cunð* 
fluftuv, §v!&fa!!n©ubó l)CE[it , t)tcv ?ðíími» 
ina Cicív fiennill, .^uvt oartv íjuvtfavinö, príMe (Pai-diviR. H '> 

Son , ú SSlíotfifi 2li}í»fiiií)fliibt , f(c. 

'^ueittv of^, íiné og §itif)Ugull §abiv, 
€ftic(cttié fuUmavðt^nofr, Q5ecninn fijn 
blij&uc i £i)nbi , ^ijn bur t v>ia l)xhu 
í)i,<nn gjífí oQ^w, \)írí)i ofsJ sib 'Pnöl. 

Sijfamané fiijí fyann fcfcuc , (ij&um t>icc 
<i ^it>n3uvð 3i?au&/ ©íttíina @u&ttotðl'e< 
tuc, gtcfan&i6(eE>i93ijn og íörmiö, |Í!|;- 1 
9(ítu& , ItVíutt VMCV Í>i39ium , þ\!>i wÍKaxb, 
aboféf^pggium , övijurn ©wö, í5)3íorti5 
<íllí)v«i ^999ium. 

'&ooflig fií«g)o«&finé .^iceti, Ijmm tií, 
<i&.f«Utt«llt ev , íillí ^eimfínð Sftivlceti, «v* 
um og fícölfívbaut'íegev, ^eppinníiafi ^ellfl 
ttt<n jcwta, ^itta íann viettann ^Oímta, 
Síu&nuí iSann'ei jþavf fíj&av gvíuta. 

!9íe&t«!um meb íþacf [CEti,mínt)rtv ®<tt» 
fuc gjeitavané , fcelum ei fvm^arafccti , 
^ribinnbuvt ogSinðla^vané, fuium í)i» 

»v fofsm 5^r(?í>uv , e«tan ív &viW3um iÍPi* 

23 CCtUP 14« __?*f»l>i« ^ftt tutifi. 

Singinn (!ci(annafí f iœla / og aufa f ac 
íucö ^ai'lamínt/ ^rabuvnav ab 5öaEmoe# 
(« , bannaö ec bfd fí?tta '$,míi <g5f iemtun 
noog cv l)iev ennuv ) enn illum SHoog , ntDa 
um'lícnnuv/^onva^looðííelií) eg aí) f>e|x« 
^onnuv. 

35fun an&legvA'^^xeört, ev ©am&Cf 
iu ©ciemtrtn t^cjl , cingínn annann 
í)íc&a , enn {jo rtcwum nocf uvn íövefl : Síjfí* 
ftné e()am , \)iD ge&uv finn 9íoa , froíélefit 
Símm IFiH&í ofé ooa, ^Kieffni ofl ^ícttm, 
fannvijjt^einumfooa. « 

^em fijnðíajl mcu ^en (!i(ia eftív. 

@ainf«(l. 
ö S£fu bier,* bíliuni tji<r,ffí. 

íTI^Se allé cv í?:i)& , fem (ioofl er etj& , 
'^íctvínn l^aö í^eilerg fanna, um <in«. 

^tunb toicv fcuum §van&« og W'' 
^inanna; ^nn anna&^eif,1Iœv j>ft5 nt 
ÍDreif,ciftuví)(iootum a&jfiiia ; ©cujigt ojf 
í^at), ipelTum @ta&, jþojgum ©ubé eftiv ^lndc SofI<9t «Síoot og nrofI«ð'f)óot,f«m 
Sijt>a fooc i mílU, ©uD 2of ; pab ðooí> ■ 
<r ®iof f at> ð«9»<»íí öov ^íce&ia ? 
2<£ta ftípeim, fim ofó baub í)íim , aUí w 
itti af ðOÐ&um cöilia ; ©uí) Imti f^ , f«tti 
úottaUtmm, gottaU&m toí&^ann pta. 

2lUtr)V^a&ofö ()taiil,oðt>fícfcttíl/«»^<t^ 
um©íebi íÐogum, a& ðií";« fembat/«3 
QJ(apIeðt\)«f,©u&ó mooti ?í«t«^< W 
um, bi&iura nu t>iet , af ^iatta ^tei; , 
^at&OðfDíPtíunfcplia: €tfab\>ort1Jfl; 

«il , Sfimatlauft , «PP(» ^wiit« 

ftafan&i íÐtpcíiupetum, Itutlatl mWr 
m btotUðumbet, af^bi&ialiwfum et)W* 
um: €fi<t efilnat), i!d einðin fab, e&«^ 
tumiil ^ÖÍootfaUé íí)lia , ^tti Slilinn fvef , 
^cœ&tanna íötef , bitaiv meö fioo&uní 

^toa& gott fm f« 09b«i)cfei <»,^toet cm ieot 
ítie& fiec fíitifl/fcemilcðt et , pA& 0,i&famí 

^4 fevf fev/ fiec ti! §cooMcifé ðí> nptÍR ; !9íc& ^cíf# 
nœmt íþel/rt&w&aMl/Oð^iÍtiönnnri'a 
, ^oomi cc ^<ttr , 03 @i&f«mí) HavV/ 
.jlÍ^amfc?tíéS)íciin:Þa (fili«. 

2í&(fi(n<ibv»otn,oð Stflmðnn ^öevn , cc 
Hð fdanbi S)rottni ; 5lö 2í(íum f)i«v, (f uí* 
um ci (f ilbev , cv ©uí) fimlfuv ípcfé Qjitní : 
'CBicv (am-^m^ltunfl mc£» fatvi ©un(í , a& 
/©ioon cmunðið (í'iíia , mcö 2£vu ^oot , 
xm mctla2(íoot/ mci3i|ta&fo ti( ttilia. 

íþw funbvun(i nu, famt cv v»ov ?vw, ftjí>» 
ét munum f)ia3i ©ubi, aftuv n<tt fiaa(í / 
wcb ^nbi 03 , aniv mct» þijvu'©ieE)i, 
IT ttieb ánblit biatt , og (Fvautkðt ©favt , 
fpijnan&i fefiuv «nn Silia ;eu £)(¥ aííBpm, 

Dív&i $ímcn/ 3<tt/ ífíi''' ^w&ö 9^cttí)<iu 
csifia. 

ev «3 ðfabuv ax ðOofcví@tun&,,fcm 
í^«'<w miev ftcv, ©uM fíc Sof fijriv j3<rianti 
gunb , ogtoíí ftc þúm fcin ttettít miev. 
<Stttat> í)«f «g <u ^ína*?!i)?oot, f<mnu 
fiív> teönt af m^t^uiu í^íjvleg ^oot, tocí 

ftc ípiiMc íjJavfunít. i0 ÍKjpelm fem toettttmin*. 

, íþo SDtuiígaité £)i*ö fteu metg og fmm , 

fem oft \M& bec / til 2a|laccf :' (eðgia mat, í»\)i 

líellöuv fi» fem toeitii miei', 

'Snbi et a& fítia0lé\Ji&^eloð ©flm* 
m fíev / cnn fallcgt <i' a£i faca ^el / |3ö ev fíe 
fcu fem ftt|?einfcr. 

©ott «1* a& Í)afrt90o&aim(^i&/fem Ut* 
iiv' fei' / allbtci ÍFAi'tav Oí>oofií> / 03 ei' f<w 
foill fcm gcuiv aE>. ftetf. ', 

©ott ei' a& í)a'ttö I^V)eriunt 2eif , |jítt 

f^œi'íl'fi'amfít : 9íu {íaí f)afa fig ax ^veiB; 
^eifie feím fcm witti mier. 

M'úbix ícum VMbej^ic^g.^jífííijeir, 
í^íramtmun2€-ttí!b ■oclin, ocfark'ðgið 
er efmSeir, ei]>a>;f íclngra tel-'a. 
C8ií> [)0fum líaí) af ocfar 2€-tt , €fití& 

jTiift cð í^ícfi, bcatím ér i^iö ^Svotihœtt, 

ÍÖtntur |)o(um ccf 1. 

tþaO er annrtö 2€ítar mm, a5> oifðr 
g«tttrtettum/ AM>^ofum (><ttíjir vttlltanw 
§oot/\)«itci<icertol& &cttum. 

2 5 3ímt 3í<nt 95íjuftnö Mt\)m\ ^e^nö , mm ■ 
fti&M^ oíimtlli ,oðf urfum M&ir ^intU9« i 
*&en& / íb Ovíorugur fijnu jptlli. ý 

Sírn eg ?i)ííémun ocFar faun , ef Sífell i 
ncduv ^mtxx f cg ca Q5on enii all&rei lym / i 

oftuv[)ct(Iaí)m&a. | 

Paraphraíls Metrica .) 

Non eft in yafti rota farragine mundi ; 
Res mihitam fimilisqvammeus ur- 

c^eolus, 

De luto terræ finxit mihi membra 

Creator, 

Materiemqvemeoterra daturceolo : 
Communem loqvitur gentem incon> 

ftantia, nampes, 
A^terutri neuter certior eíTe íblet ; l 
Nos finxit vino lechy tos natura cadu- ' 

cos, 

Auxiliatricem pofcituterqve maiiium, 
Dividimur tamen hoc : Vitium íi tra- 

ximusambo, . ^ ^ ^ 
Ipfemihi^ nunqvam redditur illc fibi. . (Sinfellbttni. 

f»Srtrðt« onumi&^enumiUnð&œmí/ 

fe^ lít&i o. MÍÍiert 2«inav.©rottni funum , 

1« U Si S 5««'"* f«iít 

0? StSfioob þ«im íleft 9<Mt lji)tí>«. 

Stb (tfii m)m m¥t'( «^ aH ðiíetaf 
Ö9 ei c«f H-bit) «<tí Oði»rf l«t«- 
»öi er t>at> fvoobum gövD()Ib 00«'^^''' 
%emVc|la r<ttt* «f fier.fvccbad ofl im. 

á«í f<m%oobé leitar ðoo»«,í«',«tS. ' 
©larat faii órmbþcegin af iier ttD þriootí- 
A er ffal ^Dtf iu««tt f oma til @vem« , 
tínaro 09 einfatti>r«Url<iufaitrem«. 

&iet þmv mn ©uM þo mewo »arOa. 

fD?un Œ&riílnum »ivt« ta miliU öfooiw- enI;vnrtiIj)íiut,ici,fl,vita()o<igi. . 
gD |ct)ra «6ci[flgí 5D?«,| m^clraimScði, 
Sil scanfa ttcrbur þeim fcm »itf<í|] eigi 

3íí» ^orfqai^cIflSilfaiingííWféiiiíricflaV 
<gf; ©ciii r;flf« (ingiíi ca , cr toarlcflí nÆrflíi; 
©iBvteinðin @i)Dtt ní) @puríma»l«m þciTunr* 

e<m<3 þicr fraiTiíctí fnm(í«6nm íBcffum 
4go3 fcm vcl þiflgur , »fi Diö cg ^nmxx 

l)iJnMm 3Bit i aJwf / cíi gcofrccíií íjriooíi 
íciÞrtcíti , cf Itita ai, ÍÆrDir SÖiíringar : ' ' 
f?cigi cru fi>vir þ« giertar þc|Tar ©pnminaar 
^»0r fcm sitfall uiU bib 5öi)íi)oom aufi • 
jeingiii Bfiþur fulimima , ft)rr cni^uM kiifi 
Eœvaníiin lcetir í)ícr fo Icingi fcm lifir , 
©ttl> öicjt ofá eintii til gotí flþ í)afa o|ir. ^ 

^Mö \>intu, €r)injíiim ^mv, tilMiú 

aU) fosfia þa>nðat> ©agu ©0x1« miSar 

m. ^öab a ^ínt ©agn, feia mitx af 

311) íclöfl Í>t)t11tar/2)að oa ^liiþa gRcffn. 

fij&a? 

lOifa ©ifluní »«na og »ijgtcr filS 

flí?{l«vftt>ítiiiiof!í i 2»*ll mmii 
. 1 - \)úm Sagiul I^wríTsBifii. 

ív?.H ,'C),eimi«9iev&i? 

^anluíaf(i&jíapfl,Þo Kunðí.iin ii.cíVBiívti. ' 

7. ^toeviitnr;«ic)rti)i©uí) ^t.iiíí)avík)ða 

^ðíi f<í(i íton fiISSijtifrœgÞar söeifinu bcfla 
^nn Díir (li fnbur ^eiifl yOíanfíná íeinfl 
ecin 53i ia ©ubáV- ur SSVb SiÆa/ 
'f^"^"'' 1*9« tScvf @.it.ö flb g"! .Þ<», 

® lí unba a& aHif (fa ecr Sngfl prfotí. ' 

8. •Piclllí (eingi eeepunaf eficf uu f«s 

mff u "PPveiá'flf Ðauba. 

|Í7 ei! 6puTningat. 

es þ«ö ncerfld Sag nub Uppnfu. jif.i , 
áaa bm upp fpavnilt ÐiSottiné DaðUt; 

fiVl)«urt)uSfl8<t'®f'ftii>>irrarto»eanbar , ^ ■ 
?uf«a"ð"^el?i'í)aHbá,J.tila9é@amfv^^ 

Ætni trwi «9 Snburlaufnar SÆran fi;lði. 
Aílait'J5o(iuUrH» Þ« Belbu,; 
§íeb 9iÍt.ií)tilað« 2lnba,ba» SRitmnðar (í.lbu. 
©iö Sool tr fiCHDut SJegfcnibat mtllur , 
©voíti'ní Saðuv Dor i 25ía«-|.al» j>)f n"r. 
m ^ínum fí oopfi í)«uí.ur oð 5»«"« 
©roííifié marðfaUbriStitbtrm fðM.?"""- 
aibanumSíicftKettéeDol ran upp « í)ttbi , 
¥>« íiifib íiícf igJiður eii.2)oubin owbí. 
píi tr t)«5 oð SrÍtti-né Saður ? allobut , 

•« fama 'Bifu»©að ftnöijt af •poeoum , 

Stllaður ínbi^uy mib .^imntííúm @.(tl)U«f. 
[D ðlera fcm htiia ®ub« ^^jfiu £56««- 9 

S(b ^cíðar fal .^öijlbot.Soð ftm í)tfur i.jOímf 
Stt etepunar.^ftf mcb gnburiaufmni , 
Oð Í>íilfl8« 3(nb« •?>«l8UBot ©uebi , 
©em aUa 3«f« mcb Orbi ©ubí (^burfceWr. 
@S fftntwtl. StiubOrbl ®ub« t)li)bit ,^ 
§^l)9rnlíbWxrttnaBðí>i«lpr»btum(iibtf. 

e«ri«riv pttii«« 0u> |í> !)«*«« ofl bt)rf« / Síafn (ijná Ðroííiíié , ííicab fí«r f)ioa ©ubf. 
J^m fcm ai f;f(ðum 2)eigí í crrafi prijfar/ 
©afiAíi ®{\bi gajíiruni fífl bc&íjfar. 
®m (m @5HM0acrftiuetu mebeaoma brivfar^ 
©i«t þurfnnbi fc^ilCdfl Dimfar. 

f?al)cr^cí!flðfí)»é fem í)cIattu©uÞéuríibír. 
- «t)rfí« þciíir ^M^^ítWii et>n(lí .Oíjifinoa/ 
®ba Dijgt í)cvbcrgi ai íala uiTi (5\\b og fijugia. 
íRpnué i ©rijíu íÐícoIí er Ðroííin ©ijrbkgur , 
©ub< í)má af @u&i (ttíolfum ©lofcran brcgur. 

ti. ^uaö mevEic ^or, jþav <^f;uijíé cí 

SlUtari ? 

3 ©auttgbí jgbum ^JJflfli fijngíanfci ©farf. 

12. •&^a&er$llltarimcí)fynum©ooma? 

pal) er g^fug @íoo ©ubö ^dgtbooma. 
Sl ílötarí tiovu Offuv l.-ígb iwbuv íil forna , 
0(1 f ucif t upp SKtírciri :Ku0ab og íSíorðna. 
eft Ku er þab ainblegt gsovb Slublcgcar S«D«/ 
}5ar ^ícriímcá tilrctba göviftí íí»0lib'@na;bH. 

13. ^^t tru li)fíe.g fettí looá ax ^lUtapí ? 

@o í)clöiboomS f rijbifi fic þöi I)mldtari. 
<Sugerfnionia cr @vipur©ubé ÐijrDöt 
í>0 tíiívt í)ciUrt gRcrti Droff iDé ^iarbat 
etaMfur@libl)ijri fíjnum íícloiboDmi/ 
<£íit;fí ííooícvÞaíié Sínblitií ©oornú 

£ioj)m^ 'tíoomanDi ®ub ncfmfi l'iodféiné Sabir, 
Siooféinö SSívn ecu ^'^i^^^ fflllabir* 
3g|ué er /Sijf DS ^iooé lifanM SDíona r 
©cin nppraíi og offln fom flf í)cebum í)íttinflR<»* 
Jíiccttírnfmim í)lutum^ycíf ogSolfi, 
f>ar calogiíiooájemlijfir goolfi. 

Flaua íÍDrtiu Síooé, €í)n(lur Dlefáflönr , 
e^in mct> íöc mur aííoiftuvum er@»b QRaöur* 
íSíimr ofé SDíeffu íiooé SKauba^l) iTiðern/ 
S(b y^nbum aSerfin / fím »or tx 9Ær<i. 
^tf nuir oftí í?i)rfiu/£íooé fiKift co Stlltavi , 
eiD gucfa öor l*iif 09 Srm / letf ur efiiví. 

14. ^\)a& í*íjt)a .<^Ioe&i ]^au ^eFuH 09 
©erfuv, fcm um ^vcféU'.*^íjma í Mi^t 

^lerfur? 

SRatf ogSinficm eríOícffunar SfritJ^í, 
©cD^onmn f líctifl t cr eíjviflé ©enbibobí, 
einéogöuMgingiU far.(t ctt$a:i(1ö^'Ðcgi ,1 
^wííttlccbbur i gtciníproeui íjíCðrönuigin. 
(gm% eru Upptöf þcfít cUbta Scjiamcntt , 
SiQnar'SíI^btbar fca i SiatlbCnjí) þicttti, 
ÍS.^ron* 4irc(lé @rrn)í)t ccrin tjnr Sloonn, 
Slí) @uí)ö (£fipfln þa {^aú gtccf i ^clgibDomi/ 

15. fprít « ^Uicfum ^rijnst til 

®ut) ?r SvMm'ílt^BtuII forir íJerf i {jeffu. 
Si cinni giaUt fo bar íil forbum, 

Sf^ur íu mm ®Mí) í)v?»fbi Þíir omm. i r. í>»tll 83cufuim í>iii>ob f;an licf |)(iv Fliíiigja, 
f . P^n- afír@ií)urfi»tiI@QiitioíaOí)njngia. 
feo tijí)t f<m SKoílmuríii forir 50íeffu muw, 
SeiFiiflft Dfé ÐoDmé.Siftgá í-)lioomiiriti I;in1iiir 

finni ? 

^íileg pioonu(lUfli0rD i l^ílgu '^ni. 

[ 17. '&erm&u mm, l)mtx}w 5clíí>(t 

©01 f<m er (írijtitut forir (TicerH Slífari, 

mcfóac? 

.^aii flflfufír , prcbifar, Bibur og bltfíar. 
3 ^Jafué'gonfi (lijrir öítur ©amiguarí., 
íÐciIiriDtSSroub og 5Jijii,»ib2)roffiíií2(íí()ri 

í^. ^cmflrgt aö9iotai23?eféní£m()(ítítí 

nu? 

6i«5JcrF, fcmttu »oru fígbell j cíuu. 

20. €c mai'gt fungií) { iOícfóu öegícgri? 

{ .í>ílflir@aunguargiiíifau í)wr abrnm ftgri 

^i. •ðöaö^ciíð@aungtiai'i^ciivfeíð micf 
. t ^íí> mt«, eg í)ellí> cgjjé^jjcmé Sncnt a& 
' , \>ita})ítta? 

Waf ?D?cf«u cr for|l grigauugH^Jfatmur, 
^eingtb cr fil Jft)rFtu og gicnur ba SRmlmur. 
■Pflr nwrft tt gnbrtr'SSoon fvfliTiíIuft i SOícfíu, r Sf»rie tv Upp^afaciSoorjKmí ÞtiTu. 
f}i fiemiiv eiugia Snunðuc af *J)rí|ti PPH 

ög Sijrö (iic ®uöi i Uppt)«bum 9"fin- 
fnci'CÖfcfíuæÆu ií^t:ocnnbaí>uooÞe, ' ^ 

^ftir eiabriaé Orb fegb fil S-BfnuÞc. 
Var nírrft ^Íioftula s»íc»l iMftilUoonabut, , 
£jg ^aklnia 23cf«, fcm í)imn(ma gletur/ 
V>ar H(ír|í í)imna'©a«nðé gtlð'<»5t {»8ur / 
(Scqocntian , fcm fxtaú @eim bregur. 
}3a cr ©uÞfpiaUfiné ðlctclcöuv Dloomiir , 
lOti gveto , fcm jcwfar ei^ripiúÞoomur. 
söcfá eftir <}Jvcbif un mcb ©öon f«f um / 
^clgunar cbla Órb unbir iijnum Sflootunf. 
©ncramcnfié Q3ialmutO'Wanbur, 

@ungili mcban Ufbe^ling pfirlKnbUf. _ 
J?aerPacflceti«®oonb9riubaf$rí|ii/ , 

Sijbfln35leiTunnrOrb /ím eern'jnin txjli. 

tlíðaunðu *|aímurift enbar ^«la« i 
^tmncit er @f iemfítt ab í)li|ba þcffu. 
3tiler i ©afnubi eiga þcffa @aunfl»a j 
ffifir^ítfa þar f il m S^rtiu gainða.^ ^ 
»civ meb íOerum lcngf , fem »onf or ©aiinð'yío* 
pm« , fo .^orfiati mcb jíornum famftjnðe Stmen. 

aa. €c nu l^etta aUtijí) fun9i& fani«? 
SRci) ; poi ob pft ðRfittl l;ct)viv t)»ovium $ijma. 

aböcntu , 3oolinn , ab í?t)nbil'3K<iju , 
fiamða'gaflo og Í)5<»j1av liw ofé þa sOiffu. 
il^p|li9ninðav'Ða9BV0|Jp»ijt«f«fi« í^rcriingar í)<»fijb 09 þabnn til 2(t>i?(níunarf 
Síimar;S9rriu/2tríiná m«bí£erminum þclíum/ 
eo(icr|íiftao9 lijro ©auugm i 5Jfc(íum. 

2?. gu>tta(l margir ©wiionar fvami 

I Dil þft (clia upp fo «r ©purning lcwfi : 
I Syrflí ©flííi Þdí / ff m goolf Pit) (f rífraíf / 
4 piijr iXi iJJr<bitunar^©íool,ög þcir fo fftfíal!. 
' Stmininfl tii SBícnar cr þeirra fpvfli , 

©ubfííiaUé Uílcððiuð afiar fiw níi^rííi. 
' Sílmcuilcð íðtcna'ði^rt) ; er pi'ibia dtí^ba r ' 
1 í?fl ^rcbifun cnbnfl , fm ^oolf ií» ftb frííí»* 
gimfa XX SlmiRínð förír &m Sílfarí / 
Sí&uc (íibaðir3iiar^®aunðu Sfari. 
©íoííioib í?DrtiUíS)t)r,|5aí?ouuc ingaanð«/ 
Cfíír |5n SSarn'íBurí) og Uíirio&u íamga. 
©ieunbc oib ^oor^©9r , þa faman fíðl^ipo» 
' tJiíðia , aííunbi þa aflc\)(l cv oi>inb<r!cða. 
, ««iíunbi oiö gontín , fríttr 5Jafná'@fi/rnia* 

i •£>anbícrub cr, o^ bdsub ©ubí aSmin. 

i 2.4. $íöUpp[}a{ífp9r íðSírfmö^^vfíun* 

í^ab cr fi)r(lí®ufíabaíur 3oolbSoriönnr. 

^tíc\&cp|)aifi)r|1ufvam fm til ?D?eiu 

t w? 

prcfeílb .f)crrané ^ciIoaSfbijcnfa. ■ ©íariu ©ouar gít&fng nf SíPoobiir fini. | 
21 Sííía^Ðag af Srottíné UiTitliirbav ®corc / ' 

í)DÍiberanar í^cuííjíi ^tiíir pveítan^i / 
f^afomú sBitiingar ur Slnriuv^-Sflnbi. ' 
€9íariaa ífinbil^?0íí(|ufDnw3i)íuf}«rí, - 
©iHiíon fan€&ri(l þ'ar,fo fcm ^an oa fi^rf. 
aígeriufloanaé ©unubað/To^lioobar^icnittð / , 
^iD ©f íjrn €5rí(li m f)nl0g prcníng, 4 
8i@fiiríía0crfranifcírfn)^i)rfiu9ía^fl; 
^mncu COícB í)ollí) oo íBlooí) ^crtan^ fnoíta. 
Stgaíuða/griaibaðcr Ufin ^aféia, 
PaUcr^crraðé ípijnínðarí)cil ^iOoría. ■ 

í»um? 

aif ^max . 6{)ri(li Upprifu @íarí fríjbum. 

ti( ^icntnsar? 

S^ijtbar Uppí^afniníi Ðvottiuá Uppfíigninflar, 

29. cr 2ccr&0omuv a ^vijtafunu f 

fien&ur? , ^ 

Uíu l&eldari Sínba , fcuíaf ^oibum i>ar fcnbur. 

30. ©ía^rinitatié 52:tðnar'^íScði ^retní 

um? 

pa er af ®ubi faflf prcRum on ®inum. 

31. m » 30£>néí5í)ícféu fcatnfett ( j $z. a ^^itíunaiv^ag Sfíaviu ©uöí^ 
^toílijF cc a Waelié SfíelTu ^^^^ 

UiíiSínqlflnci* ogUnð'^arna €ííIíí) floofta. 

1 34. €n a m-a vf^eiíagca S)íe|Tu ©esl 
:j mcEtum? 

@cígi(l þa «f Utörtllbva @a:Qbar/^«9 fícf um. 

. $S. •Ö^ennn er ííiei: mogulegt aö miííajl . 

^ueítéil^iening? 

Cf ^Pvcbifunar atí)uga prcfiing. 
' gývfl gícríng N / fnii locfnr upp l)\b 'faítít , 

^j)öaraafíGferiiv ^eil^g Svw ?í)?aíía. 

aöab cr Stminínð ^BÍJum ííí Sftrunar , 
■ fcmtaran)tb3lI"/foucrí)uí íiíííinDruttaf.' 
. priDmcv^uggutt ía;í,l@org í)i)cnífouav / 
[ fcm GlícDir upp ©icbSDÍané tilgoohrar sBonaf; 

; 36. Síttumaíðtaö ðiota ]þa tíl M\)xtA\t\i 
I emm: ? 

Pab crimfaliöiSttmfuin prcmur. 
giMií t'icm cg i 55ccKa^ Jjíwé aD biDía mcD rtrunti 
<Sailu^iíttlpar jiaxlfum micr ogfamíebrifluum 

íSroíbrum. 

t^avuccvft ab ^i)M««rti>aí)(ííö«5fKmnguni/ 

Fni)ta þAcfa @ui?i wkP íSi,m «0 ^úrAÞ AuFin fð <^ tiifettum Síjmum , 
filb %ma mið liif aíi ®ut»á ííovf iu £imum. 
gi}rir©uÞí O0^vcflínum giíwfflnDífíi'iftafl/ 
€0íðmci9i]&i)cmfnaI)U8gari09t»í)ta(l. * 
J&ícr ttðtrfi at) uera i ^clgu ^flmnciti f 
^utð^onar ^ollÞéog $(oot)é mcÞ^Ubi oð 

PflcFlÆti. , 

37. €cfi ctcn abellufpurt,ítx^>il Cðí)li)* 
í a:^öa& mun nftavðoinauf in í).ðfa a& 

fijM? 

ÆaR mcrTir 3<»ítting ^iovfa OGSSunét^rcnfl/ 
^forjlu þar ©oröfullir ©onbir Diburficíifl.^ 
O9 ficmnr fu í>iflrfa'®org öf ^íxin foflmoali / 
@cm ©onbfl pecfingflrfflnurcrSfooli. 
$rtt)ar ^a^ían þar na:r(l i @f riffargoinði (ticl)}/ 
])t)i ©bnb'f ramba (Sflmyií(Tu (Subfpiallib glcDí, 
.Í)lijbni5 3<»ían þvibía f)citct i ©fríftavgmngi/ 
pqrgobríEifnflöflr SBoof @ubíloiav?D?ciHgi. 

38. ^eit(íuÍA^a& gott^ab ct©ubíabjctu 
ta, bijrrti«ttogf)ct(fufanit,íöiefIiíifncfta ? 

Í:>ob mm fflUfl SvvDlofun og t\ Dflbar ^aiffmai/ ' 
fl , fcm toib ®ub (in t €f ijrn giírbi ^ij^r ©ojIa. 

59. ^tiabíí©ubó<Stoorm«v!i/ fcmlE)ö# 
. , íír cinnjttiíat? 

Í5fl ef icf flntu , fcm ^afi nia Dcrð Imífl. 
f flb cvu J9M í)fln< í«ð 08 í)inin?(í 3vivítint)f / 

- feut fcm tiooba^öaí Sfíictt cr / tn bana Día\n0ínlí. 
pab er lijf a &m 9íai& t ©ubfíMall^ ®amt)f 
uui/fcmncitarfigöílianDcfur bcpci @Dnt>unu 
^aaartflr g^rijlinboouiá jíonolcíj Síegla , 
09 ©aíraínctttiíi bíeíi / er fotibau iRfiðla. 

^t>nt) o(j ©lofun sS?aná;fo er ^at» ab líilíðf. . 

41. íþvi Offar ]Þu2ífíaufnaraf§vcflí, 
]Þar ^a|í tr tijf a brDtítgJ 09 íjef: fijna ^rejíi? 

jíoö gíöritlafié ÍPoHnlegt ^re(Jí/(íuibír(íi , 
3@fuéþa»föTt)nmi p ©íaöfetti. . 

^rc(lur ðfJcgfir mcD g^ftvlcflðing í^anbtt 
falar ei ííin OrD, I;ellíí«r ^eííaflé 3ínba. 
SgefuSíiafni tJilegi)eraaf®t)n&umlfofinr. . 
mtdi^mmM^ f fem franifiiíur?f(lur. 

42, *&uovninfann5ítíaufn^rc(íéat jþítt 

<t&í)riina? 

%\xH Sínbe ðwir þab fprir mH SttD miina. 
:Krafíut €bri(li SBIooM fan mig ab breínfa , 
alla írnjaDa / ðf 0llum ©ojlar íöanfa. 
SíD ®lenf»0rum þijnum giebíafl ud ^et;rn miSf/ 

SíctW bler ajintttf eftir doj rnrí Xrn> þifií. 

Epilogus. 

í)ier níirfl tjil eg i ©filnab ff ila @t;riníi , 9frelf< 
ftran^/femtilþíjnmebgribarSSoo mjafcnöi. 
€{ ícíatc ^oufl^ íib þlcr Ulta , tógl^aiié Sigiinr ua^buðt 95icf fil þuu 6vxvi. 1 
£)%m\\ t)arié 33?njcilalié SSíanDat þav iní , f 
Sit) feu (tyUDir í ©ann llijuga « rcf ^crlu ,fm?. * 
íOg ÍÆra fprir ntali iíctnv |cm |la;Dc , ^ 
iOöíiítt atvbliifa i)i& bvffuDí^eilvícDi. í 
t^afíi^IIDil^an una þicvðfavijrifijnu, 
Sil 2£ru þör Upp&enbié Sfitícrni þiínw. 
aRunDii; þu i ^rcfim^ "^inm^i þifl aífa / 
iOq í!cgotfin etrnio i ^ciöri Þnffl. , 
ÍnnevSibliaíi S5ríf ííumjfiuéí)ítbtla, 
íiaúá 3ícubfli' ©enDiboDa <)aUtul3ijua$vc|Iit. , 
fOíuuDu l)t)i, SBnvu'forH/ þa i @nDé í)tt)« gtíínflíi 
j^crvaní^OvD cr þicvI)imnc(Tnv gcinfluv. 
ar^uðfl þn vpreDiínnav í)Jveílfm« llppqt)aiDí / 03 
íiitíu l)t.av þaD fam^lioDav i>iD þiju aöavna Svícb^ 
m ©uDfpiallé 3rnt)allDi flu^ fc m þu gictuv , 
£>ð t)oaD mavga ^Í3nnctft$vf0urínfíflmfctnr. 

gcfln i^íííini Þijnu fj9ð"V-&'^ílíí«í*^' 
ííiitingavfieu þarfcm lifanDígröcDK 
Sííf ^naguual: Ummcelum ^af eoaUr @lcD{| 
©it þu nnöiv ^JreDifun mcDgDoDnOicDi.. 
2aittugoi3D5)a;mi íilðOoW þia U4Ji>í)0Ctíai 

&\ illra \m\> aifbvif , \\\xx iU þig ictia, 
öcrtu i'cfi giwlaué þa öub* Ofoi í^UiDír , 

£Riefltooíuri 6urt,foei Slcféunar bijDií. 
©cim þu fo í^vefiíí OrD,fcm ©uDí SKunur fcabt^ 

atl)uða I)ané ðía^D gopD, fcm föngiU Oubé lcgbi^ 

®ott f r aD ai<'rí\ v?i a5íí ða*« i spííuú tilwun feitjDu írt alíva áípvlíu SSoiitö. 
^tutijbír ffallíu t í)ajiu>v^ín9Í)afa , 
©labur N ©utþín i (3u&éí)tt)(t lofa. 
@nt) mim Þier f iU'fui ©oofuío aoi)í»u UaiW^ * 
€uMng inuut fcela fcu aHr^ þiun Kauna. 
jÞreppa muníu aScrui í)ímnan<i9ííjfi> ' 
gjina ©uDé Utyaílbra mbwx þu íijíí. 
ÖRcffu ©purninGn pulanfm þavna/ 

íKim^. ® marga tíl55oo.míiné faDa? 
€ruallir frmabiroi þcimS^eigi? (gígf. 
ttc nocf ur fí«ilfrrafa faHaué fcinðiil ? ©ngift, 
^wníðgtingur þeím frí)cimifíöiaa? 311« 
j&öab cr þoi , im í!<vvanícim ftníJir ? €nt)ir. 

.f)t)ab þe^ra þcir fó fairlcga fi'itc ? ite; 

mmi þmrcíöafl 9ítt)/u^í)íft)clbi? iSllbL 
SRöír fomall þcir ur Sul mavflfallörc ? Sm&veí 
Jþi>\\\iH í)covifl ^icuþeíraí)roopíb? öpi&. 
@uí) Imíi þmngab far« foaaStecfí ! Stmcn, 
4>m m imn fm@ul) uifl fvoomum f«ra? 2i£va, 
€r þcim þa > jwiö cilijf Vita? - ^ it»^ 
^DaDgícfaþcivþa i ■í^mnnö ^enOur ? ^nOM. 

^t)flö munu þcív þa i gf^nuöi fegia ? ja. 

-íallDaþciv leíngiþab @<cl« @«íit)?, setií^ 

ií>t)0r t)cri)ur enbír ai þDi ©cínáí ? CíngíS 

®«* »?it va þííF iPfa þar þvwVflllt ? SlPalIí, 

91. m 
@uböiffioféab»crfl þcím þo^ia^! 
©iib gíffi ofé (ib jioi þar þa íWcn l ■* 

^falma 03 Smba, fcm ftiiajl í þcffu S:ml 

Sl. \ 

,X)ur <tt Ziibm , ux %\ibfía ?. 

a ciu @ut) fct þu m þtít Xrauji , 

9i cutuin @)ut)i cc aljt mitt £rauj}/ 
afgctngitt íiDMítUfi, 

9llfr(cgur f *&cil/í>ugí, 
SÍlmcnttuðurSut) þijn qictti f 
SiUt cínð og 93lDömfirii) cína , 
Siat ^ctm^ ©líftt) Sort)iUD frt jb , 
2í Öíorgnaþcgar a»rla nppflctt , 
Siriaö etn Ðrottin cfttr þaÞ t 
aiíiarf éprcnt)e rcfuc 

Sttií) Wranu^ib níja 

afib nijtf, nu ca 
2lut)íitt)ftþu.aUbrci(icrf 
SíiilbifiODúm fpiUití(Öfíb 
SlulD Obum fpiUíflv Ugglct^ftntt 
SlíiiDciminSroíttnDiiri 
3ÍÚÖCÍ þ<ctí'2fn3ör^ 2ijtytv 

S5arna'2unb blint) f(cbt)' 
OrottinIci3(mlðií)ciffliW 68. 

»44. 

17. 
344- 

134. 

76. 

ao7. 
48. 

I83> ■ SrotfiFi Epínfanmr í)crva ^rcin 65. 

(S f þu fpí)r ab, þyi S&nflniíi Élcop 105 . 

(?g Dflenii/ ©ronín/Cfíií þ\tx Jo7t 

.^íítcrmbOliíMtt 183. 

giíí eg þab i grceti ^rct n» 1 8 1. 

g()vm|l íícimur ftw^cprt (licDur 190. 

^irfeðmið anatt ®uH miju^0}a»& 120. 

©ifl-afon cr SBiarn bnrt 2.43. 

@ott crab ðCDmafitt löfi 

,®u&íomi (icttlfur nu mcb £R<wb 348. 

@ut naii)i nu ()uaD gciuður írcðt 189. 

.^cilfð i)ar' þar ^atlbiTi cfn 20. 

^ciUa ItwfaHi í>ttxa mift 63. 

^cilagur aJnbi @uM míjní ðoobft 1 17. 

^crra3cfu Cð í^roopaai|Jíð 

íicrrfli^gfu mim^lijft) críþtt ui. 

^iartab fngnar og í)ufltír miR 41. 

►iariab fcttít ^ ^ofumío ðoxnðí' 8r. 

írt mig ci i ^Öciptar flSrícbi 172. — , . X _- — - I ■ i • I 'I ■ É. I- íonbib offcttít I tocit fí)ru fvamfoAW s^cs 

'nj^bDCrbuv frðtflfwnbíb 75* 

'wab ííiavtaué fíðJranl^afbi mig 97. 
Í!i>ftb(íal ®oíj«buv ©íingi 

«^öcrðv«bív í>iartanö^uijbi» 171» 

J5)»crfa í)appá Sijmar 194- 

^(ttíín U\ af í)iaríaná ©rttfif 3. 

^í^ttacc (íoon íícimr 79- 

J® ftté grclfari 09 gv»atJ5cvr« 9^ 

þijtmSKftfni upptJAfnabur 161. 
Upp5afiforirfi(teiliiftOr& 

^ jyi>I;«n<í frífiit fi«t fe^ba&*&Æt(Í 3^- 

Pi>fir«<n?5atnibcína :aJ 36, 

Itlaxr íut^crí gríebin froobrf i8o<; 

jíomiftcr?8fíuvifivfalbi 

^OHgí'SWafrfv^to eap^rnaulti j 

8cibÞumfð®ub/09lartímiaft 1 «6.. 

SSijfnfamiföubrfgíícvva^wr 5 5- 

Siwfav mcb8ícrif\)Cinum 5^2^^ 

£DftþÍ3/©voítihví)imíniS 58.- 

®íanrmí fluttnrcvcginí 

'SWðVfli bijv fiwnöum mícv i ©ini- ^^^'^* 

SD?i^f ' SiKðiffur. 

Wtv tt af ^iarta ?Oíinié|iítbt 
QJíinflu ab gaj, c f ^jeft) þíin cr l&cu 
SWunöu ÞjgS0íat>uri9)?unln) 

ÍRuírrg glaburai goobvl@(»nö. 
ÍSiu Dílfð cníDíflfníþíÍnu. 

O í)crra 3€fu g^vifie! 

úfi/^tJabaumliiíUrrÆbi. 
Ö ííícttbflr Oicegb, Höegft. 
£)fí íircféir míjna ^rcDbu @aal: 

@. / 

' edg j)u8of ÐKoítnc ©(ttlamijn 
® jjng þu 8of ©ðíottnc ®<x\\ nííjn 
@fiUbcvcrummb©ficgq?alI. ^ 
fcm®icr fijniflmicr. 

©ro cr Díauu þab fanafi ^jijba. 
(Síclir i föíiuu? ©ubi. 

^ci^larMr ®<^liv cru. 

SilflÖÍ crm 

í£íl 3onaí eDcttHiöné f alabi ®u>. 
Uuðumcr þab aDvabefí: 

• Upp upp mijn ©anl og fcvb. 

9Bcrumí@ubi9!abir. 
í8ctraT3;íii) wíjfl crumHbíR; 

SOí 3 jpu e^viíiiR @cíaUJ>íait) 09. f ^ : 100. 

Sílocf ra nnölcðra Siooömíela / vr @al. (3r. í>alí^ 
írtimi íp«tnt«|.«vu eigHuiJ/ms þcivro 23^rfa íalV-' 

Síiimxaííu^í og miflbi ©ub , SDíolT. @. fít?,nv í 4- 
Slvi^ ttijtt , n\)ffamt ttijtt (ur Upj)í)aféÖtí»nttí 

ÍBcrfaua mailefa, ''aivib gottQubafaRíubði*^ 
cfi um íaft íífl öð 2a\b) , Stmcu, • 12, 

S{miái31nblct»íí@íunbn/ o3cíii».-»l.5i<»/ 5r 
^fllmj^i míii @ub cóltií Slnub. 14. 
2(«ra2íuguifeft>có|>i9 tjona SDöíoífefi 10, 
mí>fpaí (lijg eg flrac,íl«M>uv tilgnbalag^ý 
tcíð«a(í @v. ^alfb. 3íafnéfi)nc ) 35. 

©íeifabfl 3€fu bleffub ijnb , Wcfáf míg «; 
-S5urt íííeban ^eimí froa @lrijb«/í)íaV(. m. 16. 

^ €Árt»uncuiué t ^nHi^lm , fllooar 1:». 
§Drofíin Srfu «ð Iíarfa|)i<r,Þijtt«®í«l)ffufeíii 

lÍCbÍt 20. 

<giHjii@ubttiiU rínfaðiivtb, tiv^IijfiutHiðnt^b 

^inm I ©ti&almcbffugíSiIrSarfuHi Ðrottifi iHiú ig. 
ÍJJiÍflartíotté) '^2, 

3.p.f. jo. 

íi'ttflb Itnlufécbnðrn í ÍJcimi ^Ut (dFHcfíum «1^* 
nðl)ut-er.€in(iri ;^olttc»néfi)ni) 12. 
J&eilað<$(tFniií eí)ri(íe f icír,- (ur Upp^flfí 
um^erfflRamcttleffl/^aíIgrijmur) 10. 
■ mmx mier i ^iflrín lijbt Cíignflfl @r, 
©.f- lijfn @v. rorf . 3. f.) 31. 

í»Ii»omt Síflujlin 5Sarnfl bcjí, Hijt) 16. 

-íJíilngeSufcfem í>ioonfl®fí<(f vlelðfl oö 
^cilflfluv ©Siotíiri ^imnm a?,í<ilirflD oo loffll> 

' fie9í.|>íttC<ip-Sr.S!Kn0n.$.f.) aí. 

■í'íf <9 inið nu i •í>\)i)\\i mijn , í>i«infl gflHv miíi 

iwi 4. 

^ugur(T«8flr,5«ffur Dmfum bcnbfl 10 

Spf jlí S>rP((. Dijrum ©flg; «j f<r 10. SSeíifluir. jcfuí þu erí m. ^ugflun f)«rfí,í>iaalp @lot 6. 
_i'9 e^riaíXcífu mijn r^cfu i9íafniþijn i6. 
3«fu mín, prícnín m, l>i«r ab gooíum,frijv <(c. 
Cuv Uppéafé ®töfum íBcrfaftamon l(fa/3ott 
•*oné fon) ^ ^ 

cfu mí ín «oliB f<ma,f(Ct Sríiíi»rá®4»f,befi lo 
íijfi Ðauba 09 lcatí^xi Príu íaufn. l.m. ai» i 

S?omit) Um af ®ut)Í7 í 6&rifluc Ðvotí; ir. f 
;Komin<r Saöur ^ucöíii aD 4» 
Socina fíollDt pjfl 6^rijitn 1 þo Eomi ^mnm 
SDoutinaö la. 

Eofftclþier^uft nu cnba^ct W\b $mU 14. 
£ofai0rl) íai iéf ca fefli lifanbi Srof (. þicr 10. 
Íin)fi3cíu£flufnarcmííílijfnfamur@ut) &. 

^BVð mter mood 9Jí<r&a 09 'SSclib riié 5. . 
Wiif^ ^cvra @ut) oð ð}7ariu @9n/ mijna @. 9<t , 

i03eí«l>««rli<P«íf'>geof fprirþiinaSm 16. : 

£) þu cogiÆta íbla SKafnib 3<Sfuá(«í9nfln»ð ), 
19 ®r. @iprbi t >JJve|lþoolum). 5. i 

ént) mijn af ^líum mcetti lOxottxn ()acf.þi(r i4.^# 

ajrijS oð •9<il)«v af í^iartan^ ©ruti, í rr. 3. 10. 9lirtfc§ri(iin @<v»l fm reiuir œ,Sía«ti(}i»tii i 

'■■ e/ 

®ia> þu , td hm 03 fDejjia g^rifte mitf í>iavljj* 
•V'ðíflftDCír.tiðnabur @r.®.@. (. igíUi) 14. 

1 ■ <aj.. u. ^ . 

i tCBfnum 6cttl mijn, t>erum til r<í&u öib þw alf 
tiSijbítítíift 19^ 

tlpp/upp mijn @«il,aö ifiit þu/a ocfav í>iavfðn« 
f .íjjwpu nu • 14. 
t íCífumnaé t)arf«s £uni;bi>nat a SOíwg.St. 6. 

■■ ■•^íþ. '■ ■ 

jðifr SJÍíli fem l^ftfiíxw mflrðarj^mtí/ 33íp(íu» 

flf@ubiþeiðií „ 
f?olinni«bir(«ir Ðáí'mi l(ijr,at ÐroffiHlStjltóinura 

■ (bcnbir þefíSir elðn(itV©f . S...f. i §cUi ) 1 6. 

■ ÍJflcfib nu £)rof tni.fjier/ÞBiab p goob! er 7» 

1 £of,©iirb 08 .^ritiÞjjbf?i^í)ícr,þfe§iiTgiri éub* 

' fioomé f)cö. - 
tftaibuGi @ub iSíílftti'þiími iiii bi( cg. 

4@nbgií|iofé6lluw9oot3afi Ðag v goobfllí.Sítj 
^w(í Ort ð)?onmu " 
- @uí) (|iffitoféjoIlum(iODt.a9?ootí/a. SR.^.oy 
llvprnnin <r titi^t>oí;l5liíftri (iDomar 6UfÞmH!<rSrDíti.ii öPoDflíiSng / ðríit) m 51. 
Sííeturííijman ftm ncerri <r,ncttí)u9ftú ti rg % 
3 9íi»ðnr íJiafni (jfinu nu »il cg flív£)fl(13€fuá. 
3 9í*ií)ar Kafni þijnu', nuíil <fl'í)iM|Ifl03efu^. 
SlMMhatq i £Rafm þijti/ 9í«ub^ii»lparenK 
ÍBittDHgi ©ut> i 3í. þijrt , ru oil f ff ^oilDir tofa 
Síjpeíur-Sijmait friiiin«rri fr,n<»^U9ol gi(f 

£> ^ma 3@fu l^t<» mi<r »«( i Wrtutn 2)rpt> 

Cst«ci<otts/íBtr«) 

€ftívfiísíðn&í tnfcnbt af ^voföOjrium 

<3Bevðííiué umbetðiá : 
0\\bm ax 3(címtm , 

^iUöajli^uatn^^rtll&uc/ 
©títtnn vib ^tbo&vat ^Kctum. 

»g)imin*@tcf í)afíé uppfomifí, 
.g^iMÍeit <tt'\)otu ^<tt(t, 
©amifi öm €5otgat'2ijma' 
©ofDié 2í(^«0lannft^tce&ití, 
^tftmafl j 2«n&í \mma, 


)o( 

\ goðuí), Un&runac feguc. 

\ ^^aumaft ^ann ntinn i ^tími . 
íftmvi ©aung at» Hjta. 

Wmttt \)mni enut ©piellinti 

, . 2Sí> í>inni femu blos &« , - 
"'un.íeðciömfueniai, 

lcejl , 09 2in&*gjarma (l(er<íum, 
^onuítu SlíttSinn ^eiUa , 
^unl>ru&um famann punöuö 
9Ua í^anii glocf me& ellu 
rtj&in&íé Dc&a ®mij&i. 
^»œ&a @eaxll& gtfla íi&U3t 
Sijf a m ¥nn 2ín&rijf i ; 

«De&uc 5etn'5W&a '^tctbii , 

gan ]^a& ö«l íþermoo&é StnnaU : 

Cfo&unar ?Díerfi& (Fr«>&«, 

©fcttttber I)ann0 SlUfear'^mttur, 

9íax&9<tttu cQerö og t>ij&a> 

^anðífctu& ^ier i San&i. 

ffliaf tar £ttU& mieg tif ífl5 , 

®l«ftar íþioon 3ioné gjaftar/ 
,^,f ®laf tar 5ín&ana !9lef tit , 

S)iaft*r^ienmn3u^Cfifti/ ^cfagð .|)c«um focficuíu, 
§iöí«^reí& f)anns5 ?i)}(cti?at-- @f ieíin, 

^il i^cicfé aí» ífciba 03..v>elia, 
cBaíinn , fo 'mejíðuin a(t 
^eííasa ®innié @<e(u , 
©oor me&ann ornac ^öoolum. 

^eibut; @Möé , ^efó oq í^(ai\t, 
^toobuc 3ílen&ta fiioo6i. 
^roe&enbuí/ .^íei'Eaí; fpij&'ic, 
§(ioo&4)ð SJlcnn ttocx-at íþioo&«V/ 
^ve&í/ ©ijngi, 2of (a&e, 
ííooí) , ^a&ac / <35etn ^vioo&uc , 
^&ií fijn Un&ití^oœ&i , 
^ &«f«i íSÍvoo&iR. 

^ ^ ^ ^ 

* * # % -09 ^